Vasuti és Közlekedési Közlöny, 54. évf. (1923)

1923-01-07 / 1. szám

Budapest, 1923. január 7-én. 1. szám. Ötvennegyedik évfolyam. Vasúti és közlekedési közlöny A magyarországi közlekedési vaüalatok hivatalos lapja MEGJELENIK EGYELŐRE MINDEN VASARNAP ELŐFIZETÉSI DIJ: Postai küldéssel félévre 1500 korona. Külföldi előfizetés félévre 2500 korona. Kézbesítésre vonat­kozó reklamációkat csak l-l napon belül vehetünk figyelembe. HIRDETÉSI DIJ: A rendes hiidetés félhasábos milliméter soronkint 55 K, szöveghirdetés nyomtatott soronkint 150 kor. Postatakarékpénztár cheque- és oloaring-Bzámla : 18,490. szám Felelős főszerkesztő: Dr. HOLL JENŐ Kiadótulajdonos MAGYAR VASÚTI ÉS HAJÓZÁSI KLUB SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: VI. ker., Csengerv-utca 68. szám. Hivatalos órák: Délután 5—7-ig. Telefon: 25—98 sz. Kéziratukat a nyomda legkésőbb pénteken mindenkor délelőtt 10 óráig vesz fel. Nyomda : Dalmady Győző-ntea 3. Telefon : 75—25. sz. HIVATALOS RÉSZ. KÖZLEKEDÉS! VALLALATOK HIVATALOS KÖZLEMENYEI. DÍJSZABÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÜGYEK. Magyar kir. államvasutak. •. és K. K. 1923. 1/7. 1 U. Á. V. 203,«23 1922. KIVa szám. Közvetlen áruforgalmi hirdetményeink kiegészítése. Az osztrák szövetségi vasutak a „drágaságok" fogalma alá tartozó és a szállításból kizárt tárgyak jegyzékét módosítván, a Vasúti és közleke­dési közlöny mult évi 38. számában közzétett 136,814/922. és ad 136,814/922. szama hirdetményeink szövegének ázonnali hatállyal való alábbi kiegészítése vált szükségessé • Mindkét hirdetmény B) 1. a) pont alatti 4. bekezdés 3. sorában a .,selyembársonyok" és „nyomtatott" szavak közé felveendő : „selyemplüssök", a következő sorban „bársonyokból" szó után „plüssökböl"," majd az ezt követő sorban „különösen nagyértékü" és „bőrök" szavak közé „nyers és kidolgozott" szavak veendők 1:1. Budapest, 1922. évi december hóban. A m. kir. államvasutak igazgatósága, a részes vasutak nevében is. V. ás K. K. 192S. 1/7. 1. sz. ». I. V. 219.181 1922. ClIt. szám. A magyar kir. államvasutak kezelése alatt álló helyi érdekű vasutak vonalain, valamint az aradi és csanádi egyesült vasutaknak a magyar kir. államvasutak által ideiglenesen kezelt vonalain 1922. évi november hó 20-tól érvényes helyi árudijszabás kiegészítése. (Pótilleték életbeléptetése a pusztatenyő—kunszentmártoni h. é. vasúton.) Kereskedelemügyi magyar kir. minister urnák 1922. évi december hó 22-én 99,903/VI. 1922. sz. rendelete alapján a pusztatenvő—kunszentmártoni h. é. vasút vonalán f. é. január hó 12-től kezdődő érvényességgel a gyors- és teheráruk után 100 kg. kint 6 korona, a rakterületi díjszabások alapján teheráruként feladott élőállatok, illetve a fenékterületi díjszabás alapján feladott háziszárnyas (baromfi; küldemények után, rakterületi, illetve fenéhterületi négyzetméterenkint 38 korona pótilleték lep életbe. Ez a potilleték ugy a h. é. vasútnak helyi, mint csatlakozási és átmeneti forgalmában szállított mindennemű küldemények után felszá­mittatik. Ehhez képest a kezelésünk alatt álló helyi érdekű vasutak vonalain, valamint az aradi és csanádi egyesült vasutaknak általunk ideiglenesen kezelt vonalain 1922. évi november hó 20-tol érvényes helyi árudijszabás III. fejezet B—I szakaszában foglalt külön illetékek táblázata (1. 13—17. oldal) a következő pótilletékekkel egészíttetik ki: Magyar királyi államvasutak. V. és K. K. 1 23. 1/7. 1. sr.. M. Á. V. 1923. C1I. szám. Tartánykocsikban szállítandó tejküldemények díjszámítása. A magyar kir. államvasutak kocsitelepébe besorozott tartánykocsik­han Budapest-Józsefváros, Budapest-Ferencváros és Budapest nyugoti pálya­udvar állomásokra szállítandó /e/küldemények után a fuvardíj a magyar kir. államvasutak vonalain, a bánréve—ózdi és a pécs—barcsi vasúton, valamint a magvar kir. államvasutak kezelése alatt álló rendes nyomtávú helyi érdekű vasutak vonalain és az aradi és csanádi egyesült vasutaknak ideiglenesen a magyar kir. államvasutak által kezelt vonalain az ezen vas. utakon a tejre érvényes IV. kivételes díjszabás díjtételei alaoulvételével k— 'ikin 4 és luvarlevelenkint legalább 5000 kilogrammért számíttatik. Ha a kocsi önsúlya meg is haladná a fentiek szerint' köteles sulyti a kocsiönsuly e többletének harmadrésze nem számitandó hozzá az áru fuvardijköteles súlyához. A IV. kivételes díjszabás díjtételei tetszés szerinti mennyiségek után számittatnak azon tejre is, amely a fentebb megjelölt díjszámítás mellett közbenső állomásokon a számításba vett 5000 kg.-on felül a tartánykocsi­ban elhelyezett mennyiség kiegészítésére betöltetik. E díjszámítás 1923. évi január hó 1-től kezdve visszavonásig, de leg­később 1923. év végéig érvényes. Budapest, 1923. évi január hó 2-án. A magyar királvi államvasutak igazgatósága, a részes vasutak nevében is. Déli vaspálya-társaság. V. és K. K. 1923. 1/7. 1. sz. D. V. 69,901 1922. Végül az emiitett díjszabás 126 oldalán a pusztatenyő—kunszent­mártoni h. é. vasút kilométermutatója után a következő jegyzet vétetik fel: A felszámítandó pótilletékre nézve lásd a díjszabás III. fejezet B-I. szakaszát is. {11—17. oldal) Budapest, 1923. évi január hóban. A magvar királyi államvasutak igazgatóága, a pusztatenyő—kunszentmártoni h. é. vasút nevébeij is. A déli vaspálya-társaság magyar vonalain érvényes helyi árudijszabás (II rész) kiegészítése A déli vaspálya-társaság magyar vonalain 1920. évi október hó 1-től érvényes helyi árudijszabásban (II. rész) a X. kivételes díjszabás a) és b) csoportjában felsorolt feladási állomások sorába (a II. pótlék 19—21. oldalain) 1922. évi december hó 18-tól kezdődő érvényességgel Felnémet állomás az ott felsorolt feltételek és módozatok mellett felvétetik. Budapest, 1922. december hó 28-án. Az üzletigazgatóság. Nyiregyházavidéki Kisvasutak. V. és K. K. 1923. 1/7. 1. sz. R. V. K. V.­32 094 — Bzi m Hirdetmény. Értesítjük a t. szállitóközönséget, hog'y a Vasúti és közlekedési közlöny 1922. évi november hó 12-iki számában Ny. K. V. 27,355/1922. sz. alatt közzétett hirdetményünkkel a vonalainkon fekvő állomásokra és rakodóhelyekre vonatkozólag a kocsiálláspénz felemelésére érvénybe lép­tetett intézkedésünket 1922. évi december hó 27-től kezdve hatályon kivül helyezzük. 1922. évi december hó 27-től kezdve tehát állomásainkon és rakodó­helyeinken a dijszabásszerü kocsiálláspénz szedetik be. Budapest, 1923. évi január hó 2-án. Az üzletvezetöség építési pótilleték a pusztatenyő-kunszent­mártoni h. é. vasút állo­másaira a pusztatenyő —kunszent­mártoni h. é. vasút helyi forgalmában a h. é. vas­úton túl fekvő pályák állomásaival való mind­két irányú forgalomban és a h. é. vasúton át irá­nyuló átmeneii forgalom­ban Legcsekélyebb összeg fuvarlevelerikint 6 korona 16 6 6 6 6 6 38 38 38 -

Next

/
Thumbnails
Contents