Vasuti és Közlekedési Közlöny, 58. évf. (1927)

1927-01-02 / 1. szám

T-f Budapest, 192?, január 2-ánmf Vasúti és kö 1, szára, Ötvennyolcadik évfolyam, ftí.Közr & A magyarországi kUzlekedé»l vállalatok hivatalos lapja. MEGJELENIK CSÜTÖRTÖKÖN ÉS VASÁRNAP ELŐFIZETÉSI DIJ: Postai küldésiéi egy negyedévre 90.000*. Külföldön kétszeres az előfizetést ár. Kézbesítésre vonat­kőző reklamációkat csak 14 napon belül vehetünk figyelembe. HIBDETÉSI DIJ DÍJSZABÁS SZEB1XT Postatakarékpénztár cheque- és clearlng-számla: 18,490. szám Felelős főszerkesztő: Dr. TÜSKE JENŐ Kiadótulajdonos MAGYAR VASÚTI ÉS HAJÓZÁSI KLUB SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL VI., Csengery-utca 68. szám. Hivstalos órák : Délután 5—7-ig. Telefon : 25—98. u. Kéziratokat a nyomda tWodianer F. és Fiai) l e g­k é e 6 b b szerda és pénteken d. e. 10 áráig vesz fel. Nyomda: Dalmady Uyőző-uica 3. Telefon : T5—25. se. TARTALOM: Hivatalos rész. Közlekedési vállalatok hivatalos közleményei. — Nem hivatalos rész. Dr. Wagner Gyula: Uj utakon. — Szalóky Géza : A dispatching rendszer. — B. A.: A „Szegedi Vasutas Iskoládról. — Vasúti közlemények. A Zeebrügge—Harwich közötti gőzkompösszeköttetés. A drága­ságok fogalma Franciaországban. A Magyar Királyi Államvasutak üzleteredményeinek és teljesítményeinek alakulása. A német birodalmi vasúttársaság forgalma 1926. évi november hóban. Francia vasúti kölcsön Svájcból. Dijszabásemelés Belgiumban. Az Egyesült-Államokban történt vasúti balesetek. Megjelent a Pfeiffer-féle „Távirdai kézikönyv. Kiegészítő Füzet életbeléptetése. A bukaresti menetrendértekezlet. Uj fajtájú sinösszeköttetés. — Vegyes közlemények. A Felsődunántuli Mezőgazdasági Kamara. — Vasúti joggyakorlat. — Hirdetések. HIVATALOS RÉSZ. KÖZLEKEDÉSI VÁLLALATOK HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI. DÍJSZABÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÜGYEK. Magyar kir. államvasutak. V. és K. K. 19-27. 1/2. 1. szám M. A. V. • 62,116 1926. CII. szám Pusztafácánkert rakodóhelynek önálló elszámolóhellyé való átszervezése. A magyar kir. államvasutak rétszilas—szekszárdi vonalán fekvő Puszta­fácánkert rakodóhelyet, amely eddig csak kocsirakományu küldemények be- és kirakására szolgált, önálló elszámolóhellyé szerveztük át s azt az összforgalomra megnyitjuk. Ezen intézkedésből folyólag a magyar kir. államvasutak és a kezelésük alatt álló helyi érdekű vasutak 1926. évi julius hó 1-től érvényes helyi áru­dijszabása (IÍ. rész) VII. fejezetében Pusztafácánkert állomásnál (73. oldal) a 4. rovatban foglalt szöveget teljes egészében törölni kell és helyébe »Kocsi­rakományu áruk nem raktározhatóko szavakat, a 12. rovatba pedig szám­jegyet kell beiktatni. Ezzel egyidejűleg a magyar kir. államvasutak helyi személy-, poggyász­éi árudíjszabási kilométermutatója 9—117. oldalán Pusztafácánkert állo­más neve előtt álló rtf ' s törölni kell. Fenti intézkedés azonnal hatályba lép. Budapest, 1926. évi december hó. Az igazgatóság. Első Dunagözhajózási Társaság. V. és K. K. 1927.1/2. 1. sí. D. G. T. I. 165/1926. sz. Részküldemények idarabáruk és kocsirakományok! felvitelének beszüntetése az összes viszonylatokban. A beállott hideg időjárás következtében részküldemények (darabáruk ós Kocsirakományok) felvételét a menetrendszerű darabáruforgalmakban az összes még nyitvalevő viszonylatokban a folyó évben december 27-én szüntetjük be. A teljes uszályrakományi- és tankforgalom, ameddig az időjárás és a vízállás megengedi, az összes viszonylatokban további intézkedésig nyitva marad. Budapest, 1926 december 24-én. A magyarországi forgalmi igazgatóság. HIRDETMÉNY. DÍJKEDVEZMÉNYEK A VASÚTI ÁRUFORGALOMBAN. (Hirdetmény a kereskedelemügyi magyar kir. minister 1895. évi november hó 20-án 79,740. szám alatt kelt szabályrendelete alapján.) Az alábbi díjkedvezmények, amennyiben a hirdetményben más határidő meg nem állapittatik, a kihirdetés napjától számitott harmadik napon lépnek hatályba. Esetleg előforduló sajtóhibák „A vasúti áruforgalomban engedélyezett díjkedvezmények helyesbítése" feliratú rovatban 8 nap alatt helyreigazi t­tatnak. Minden visszatérítési számla folyósításánál, mely az alábbi engedmények valamelyike alapján beterjesztetik, a hirdetési és íolyósitási költségek fedezete fejében a visszatérített összeg két százaléka, számlánkint azonban legföiebb 50 pengő levonatik. Egy és ugyanazon engedményre vonatkozó rész-számlák beterjesztése esetén legföiebb 50 pengő szedetik be.

Next

/
Thumbnails
Contents