Világ, 1842. január-december (1-105. szám)

1842-01-01 / 1. szám

PEST. TÄeo'jelenik e politikai, tudományos cs művészeti lap minden heten kétszer; Szerdán és Szombaton , két-két íven. — jlirlóje közöl minden hirdetményt egy apró betüjií szeletsorától 3 e krért. VILÁG 1842. Szombat. TARTAIiOM: IfíftJíySlI’OPSíBág» Kinevezések s előléptetések. — Csongrád. megye másod-alispáni hivatalt alapit. — Visszapillantás 1841-re. — A hg Prímásnak érsekmegyebeli Clernsához intézett körlevele. — Háesmegyének uj tiszlikara. — Pozsony lleiegh — Bars —Zemplény megyék gyűlése.— (Külföld) Amerikas Ennek viszonyai és helyzete. Wagyk eltanul a. (Angol sajtó a franczia mi- nisterium békepolitikájáról. — Tánczvigaloni a lengyelmenekvők részére. FeailCKiaoeSzág. Hírlapi vélemények a mi- nisterinm változásról. — Capelle (Lafarge) Maria az ő börtönében. Helveczia. Választások túlnyomó conservativ szellemben. Vegyes közlések. Örs — Halljuk őket! — Fővárosi mozgalmak. Hirlő. Gabonaár. Bécsi Pénzkelet. Dimaviz-állás. hlod/cthetni helyben a szerkesztő-hiva­talban f Sebestyénutcza 288 sz. alatt , földszint) félévre postán ti , különben 5 e. fial, az országban minden, azonkívül esak a cs. кir. fopostnhivatalnál Mécsben. «fan mír 1. MAGYARORSZÁG ÉS KUIUÍI.V () cs. ’s apóst. kir. Fölsége В e 1 i c z а у Miksa Biharmegye volt másod alispánját kir. tanácsos; továbbá Máttyus János budai kerületbeli első helyettes tartományi biztost kir. udvarnok, es В a- z e 1 József gyulai plébánost Thoubi prépost czi- mével kegyelmesen felruházni; ’s végre Kay- sersheymb Ferencz temesi postaigazgafósági el­lenőrt eszéki posta-igazgatóvá kinevezni méltózta- tott () cs. ’s ap. kir. Fölsége ns Csongrád vár­megyének egy másod-alispáni hivatal alapittatását 300 p. forint évdíjjal, kegyelmesen helybenhagy­ni méltóztatott. (Priv. tud.) Ő cs. kir. Fölsége Prick János, szilágy- somlyói k. sóbeszedó't nyugalmazni méltóztatott A nmgu m. k. udv. Kamara Bal ás у Imre ó-becsei kamr. segéd-, és tiszakerületi helyettes­fiskálist kulai kamrai fiskálissá nevezte ki. — A beszterczebányai к bányatörvényszéknél megürült másod-irnokságra pedig Gaibl Eduárd selmeczi k. főkamragróf hivatali dijnokot alkalmazta. — A szigethi kamr. tiszttartó-hivatalnál egy tiszti ir- noki hely megüresült. Pest9 Januar' Ije 1S42. Visszapillantás 1841re. Átléptünk az új évbe; fi is tér nyílik a mun­kásság minden nemeinek. Biztosan, nyugodt ön­tudattal óhajtunk a miénken eljárni, s szorgosan keressük a vezérfonalat, mclly eltévedni ne en­gedjen. Az élet mestere a történetek könyve; s a legközelebb Múlt legjobb tanúságot ad a leg­közelebb Jövendőnek. Mert igaz ugyan, hogy 1842-t Írunk mától fogva 1841 helyett, új pályát fut meg földtekénk a mindenre világitó Nap kö­rül: de anyagi és szellemi állapotunk, a körül­mények és viszonyok, mellyek közt élünk, jel­lemünk és szükségeink nem változtak. Nem mó­dosult gondolkozásunk, tudásunk sonnnája nem szaporodott tegnap óta; kevés erényink, számos fogyatkozások ugyanazok maradtak, s a termé­szet örök törvényei sem mozdultak ki helyeikből: az új évben, mint a múltban, siker követendi a szilárd és tiszta akaratot, a józan felszámítást, — a rósz szándék pedig előbb utóbb tönkre ju- tand, s a balfogások magokat megboszúlni nem szünendnek. Hasonló okoknak hasonló okozatok fognak ezentúl is megfelelni; és így nem árthat egy futólag tudakozó pillantást vetni a múltra, melly lepergett. Mindenek előtt hálás köszönetét mondunk az Isteni Gondviselésnek; őrködött mint mindig e Hon felelt, s azt minden nagyobb veszélytől meg ólta. Kikeletkor a szigorú lél s tömérdek hó mi­att roppant vixáradásoktól rettegénk: a valóság tetemesen a félelem alatt maradott. Az országnak nagy részében .hitvány termés következel! s a ta­karmány hallatlan szűke méltó aggi __ zo tt: de a hosszúra terjedt őszi idő, sa beállni késlekedő tél, azokat nagy részben megszüntette. Nem tarthatunk többé olly nyomóitól, mellyen jóltévőség s czélszeríí intézetek nem segíthet­nének. Külső viszonyok körében nem szűnt meg monarchiánk a béke malászQáit élvezni.' A sötét fellegek, mellyek az lS40ik év végével az euró­pai politika egén még fenyegető' alakban függet- nek, a kabinetek bölcs és kiegyenlítő közre- munkálása által szerencsésen lőnek eloszlatva. A szűk korlátok közt mozgó emtjeri bölcseség nem uralkodhatik minden képzelhető lehetőségen: de tekintve a dolgok rendes folyását, a köz béke biztosítva van, s ez által biztosítva az európai jólét, kifejtés és boldogság főfeltétele. Egész Europa méltányolja, mi pedig hálásan elismerjük a tetemes részt, mellyet ezen fontos eredmény valósításában kormányunk igényelhet. A kül-háború félelme volt egyik oka a pénz- erisisnek, mellynek ijedelmei között a lefolyt év ránk viradott. Az okozat, mint hasonló esetekben történni szokott, túl élte az okokat; már bizto­sítva volt a béke, s a pénzállapotok javulni még nem akartak s egyes szomorú catastrophák jel­lemzők az elmúlt hónapokat; de mármár enyhül­ni kezdnek az aggodalmak, s a készpénz feleseb­ben jelenvén meg a piaczon, alapos remény van, hogy a normális állapot nem sokára helyre álland, s hála a józanabb és szigorúbb pénzügyi politi­kának, ismét ingadozni egyhamar nem fog. Kormányunk általános viszonyát az ország- hoztekintve, annak elhatárzó jelleme a törvényes­ség vala. Törvényeink határozatlansága mellett nem lehetséges, és igy a lefolyt évben sem vala elke- ; rülhető, hogy egy vagy más felsőbb rendeletben valamelly megye törvénytelenséget ne lásson, de hiszen ebből még nem következik, hogy valóban történt törvénytelenség, s általánosan véve a dol­got, kiki elismerendi, hogy még e’tekintetben is soha kevesebb panaszra, mint a múlt évben ,4 ok nem szolgáltatott. Tiszteletben tartatott alkot­mányunk , szabadon mozgott megyei életünk, közbeszólás és háborgatás nélkül vala szabad él­veznünk a békés éberséget, melly az alkotmá­nyos népek életének eggyik főfeltételét teszi. Bí­zott a kormány a nemzet józanságában , hitte , hogy nyolezszázados autonómiáját megbirni képes, és igy ön bölcsességétől várta, hogy okos válasz­tást fog tenni az újítási tervek közt, mellyekkel elborí Itatott. Örökségül vettük által a múlt évre a vegyes házassági vitákat. Több megyének azon lépése: a cath. egyháziakat régi törvényekre alapított ügyé­szi keresettel fenyíteni, mivel a vegyes házasságok­tól az áldást megtagadták, kívánt sikert nem szült, s ismét bebizonyúlt, hogy szellemi ellenállást erő— letés módjaival nem győzhetni le. — Az első in­gerültség azonban szűnni kezd , s a törvényhozás feladása leend már tett lépéseinek nyomán, e fon­tos és a haza polgárinak lelki esöndét olly közel­ről érdeklő tárgyban, elveket s érdekeket kie­légítő módon intézkedni. Újból alkotott törvényeink legfontosabbika : a váltó törvénykezési intézkedés, kemény próbát állott meg. Még kedvező körülmények közt is ne­hézségek környezték volna az új gépely mozgásit; a már említett pénzerisis, a rendes forrásokat be­dugván , e nehézségeket tetemesül öregbité; hoz­zá járult, hogy a hitelezők nagy része a külön­ben fekvő vagyonra kölcsönözni szokott tőkéket, a váltók nagyobb biztossága tekintetéből, váltók­ra próbálta kiadni, s az adósok a váltó-hitelt gaz­dasági viszonyokba valának kénytelenek általvinni, — mint előre látható vala, nagy kárukkal; s mind ezek az új törvényszékek foglalatosságait lé­nyegesen szaporíták. Ezek azonban részrehajlatlan s szigorú el járások által az országban, és orszá- VACYAR IUDOMÁNYOS / KADÍMLA KŰMVIAáA kívül magoknak tisztcletes állást villák ki, s ha némelly érdekek sértve érzik is magokat az új intézkedés által, segély nem található másutt. mint az új törvény egyes hiányainak a tapasztal lás útmutatása szerinti kiigazításában, s abban, mit tovább semmi esetre nem mellőzhetünk, t. i. hitel-intézetek felállításában. Egy első lépés tör­tént erre a Pesti Bankot megengedő legfelsőbb rendelet által, mellyre nézve már csak a kiváltsá­gi oklevél kiadása lévén hátra , reménylcnünk sza­bad , hogy két milliónyi tőkéjével nemsokára élet­be lépend. Nem vagyunk illy szerencsések anyagi érde­keink egyik más fő ágazata , — a vasutak tár­gyában. Sem a Duna jobb partján tervezett vas­útra , sem a balpartira nézve legfelsőbb véghatá­rozat mégnem keletkezett; a pozsony-nagyszom- bati vasút csak jótékony kezek által van a végké- peni elakadás ellen, legalább ideiglen biztosítva; — a pest-debreczeni vonal legfelsőbb intézkedés­től függ; a sziszek-károlyvári útra nézve pedig még nem ^vagyunk túl az első előkészületeken. Nyugtalanúl várja minden hazafi, hogy ezen olly fontos ügyek függőben sokáig ne tartassanak, s ha talán törvényeink intézkedése lenne hiányos, a jövő törvényhozás a teendőkre figyelmeztessék. Az örökös tartományok részére új rendszeres sza­bályok állítattak fel e nemben legközelebb: légyen szabad azon reményt kifejeznünk, hogy Magyar- országra nézve sem halad messzire a lényeges, és czélszeríí határozás órája. A’ buda-pesti lánczhid építése több akadály daczára serényen halad: gőzhajózásunk az év foly­tában ismét terjedett, noha a részvényekjutányos- ságát számos balcsapás csökkenté. Úrbéri viszonyaink körül tett pótló intézke- désink jótékonyoknak mutatkoztak; jelesen az úr­béri munka makacs elmulasztását pénzbeli bünte­téssel megfenyítő rendelet czélszerüségét a tapasz­talás tanúsítja Az örök megváltásra adott enge­detem jótékonysága, a pénz szűke miatt, eddig csak egy két esetben használtatott. — Kevesebb bizonyost mondhatni még a mezei rendőrség sike­réről, mellynek létrehozása végett a megyék nagy részében ő Fge hozzá-járulásával a tisztviselők száma megszaporodolt. Bővebb tapasztalás után fogjuk majd megítélhetni, hogy ezen új intézke­dés, ha csak az eljárási költségek nem korlátoz- talnak , lészen é a czélnak megfelelő. — A zsi­dó к r u I hozott törvény, akivitelben több, jelesen városi helyhatóság részéről talált ellenzésre; de a kormány mindenütt szigorún eszközlötte a törvény végrehajtását. A múlt országgyűlésen elhatározott ujoncz- állítás a lefolyt év első három hónapiban, az or­szág nagyobb részében végbe ment, nem minden zavar és kellemetlenség nélkül, de általában kí­vánt sikerrel Azon nagy pénzmennyiség, melly- ben a föld népének a törvény által nem tiltott, de a sorshúzás eszméjével illy kiterjedésben talán nem egészen eggyező helyettesítések teltek s a számos visszaélés , melly e tárgy körül szóba jött, figyel­meztetésül szolgálhat a törvényhozásnak előfordu­ló alkalommal, e részben is körülményesen, és félre-nemérthet'Heg rendelkezni Nemzeti nyelvünk ügyére nézve, nevelés, tár­sasági viszonyok és hivatalos eljárás körében mindenütt egyiránt örvendetes előmenetelt tapasz­talunk. A catholiküs iskolákra nézve a kormány tett egy lényeges előlépést nyelvünk előmozdítá­sára; nem kevésbbé hathatósan rendelkeztek e do­logban ágostai hitvalláson lévő evangélikus atyánkfiái. Egyes túlzások ittolt visszahatásokat szülének, csekélyebbeket hogy sem a megindí­tott irányt veszélyeztelhetnék, — de épen ele­gendőket: figyelmessé tenni a honbarátot az aka­dályokra, mikkel küzdenie, a botlásokra, miktől óvakodnia szükséges — A kapcsolt országokban azonban mindinkább erősödik s képzi magát a

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents