Világ, 1914. augusztus (5. évfolyam, 181-211. szám)

1914-08-01 / 181. szám

Szerkesztésé* VUQróf Zichy Jen6« utca 37. szám. Telefon 58*01. a felelős szerkesztőé: St - 58. Kiadóhivatal VI. Urol Eichv enó-atca 37 «rám, Tdehfb 81*90 Előfizetési Árak a magyar korona országaiba, Ausztriába és Bosznia-Hercegovinaba? Egész evre 32 korona, télévre 16 korona, negyed­évié 8 korona egy hóra 2 korona 80 fillér. Németországba a német biroda* lom államainak »erűidére negyedévre 15 korona egy hóra 5 korona 20 fiíi A » VILÁG« megjelenik hétfő kivéte* lével mindennap, ünnepnapok után is. Hirdetések felvétetnek Budapesten a VILÁG kiadóhivatalában. Block* oer J„ Győri és Nagy laufas és Társa, Tenczer Gyufa. Leopold Testv., Mezei Antal, Schwarz ló- zseí. Mosse ttudolt, Eckstein Ber­nét hirdetési irodákban. — Bécsbeo M. Dukes NachL, üaasenstein és Vogler Radolt Mosse. Eduard Braun, Heinrich Schalek, Bock und Herzfeld. — Berlinben» Dr. fr. Eflmenreich, Berlin*Wümers* dorf, Holstinaiche-Strasse 27. sz. V. évfolyam 1914 Budapest, SZOMBAT augusztus 1. 181-ik szám Általános mozgósítás Jött, aminek jönnie kellett, amit mindenki várt, s aminek az elmaradá­sában mindenki bizakodott. Elsősorban maga a király, a nagy békefejedelem. Most is, hogy elrendelte az egész had­sereg mozgósítását, bízik benne, hogy ez az intézkedése megóvhatja Európa békéjét és megbénítja azokat a törekvé­seket, amelyek a Szerbiával való had­viselésünket a nagyhatalmak világhá­borújává akarnák szítani. Elrendelte az általános mozgósítást, mint monumen­tális óvatossági rendszabályt. A törté­nelmi felelősség mélységes átérzésével intézi a hadi készülődést, hogy a mon- arcliia akaratának komoly elszántságát respektálják mindenütt, ahol ennek az akaratnak a tartalmát is, az elszántsá­gál is sehogy sem akarják megérteni. A monarchia meg akarja alapozni a maga biztonságát s többé nem akarja tűrni, hogy élete, fejlődése, kulturmun- kája, gazdasági jóléte nyugalmát szü- nös-szüntelenül megzavarják. Ezt a ko­moly életelszántságot fejezte volt ki a Szerbia ellen irányuló részletes mozgó­sítás, és ezt az életelszántságot fejezi ki most az általános mozgósítás, amely válasz az oroszországi mozgósításra. Egész Európa abban reménykedik, hogy a köztünk és Szerbia közt támadt háborús viszály a maga területén loka­lizál lassék. Anglia nagyszerű békemeg- becsülóssel abban fárad, hogy ez a lokalizálás sikerüljön, az egész kultur- világ a nagy emberi gondolat katasztró­fájának tartja a lokalizálás kísérletei­nek kudarcát. Csak Oroszország, egye­dül az orosz politikán elhatalmasodó háborús igyekvések .akasztják meg azt a nagyszerű világpolitikát diadalmas érvényesülésében. Es minden biroda­lomban, Európaszerte minden országon, világszerte az egész dolgozó, gondol­kozó, érző, értéktermelő emberiség aggódva lesi, hogy ugyan mi kerekedik felül az orosz politikában: a felelősség­érzet-e, vagy pedig a hatalmi tévelygés. Hogy megérti-e monarchiánk elhatáro­zásának életszükség-voltát, vagy pedig a szláv protektorság szerepét a saját maga politikai érdekei fölé helyezi-e? Ennek a kérdésnek az eldőlését várja és az eldöntését sürgeti monarchiánk is. Es ezt a döntést azok után, amiket a döntést forraló körülményekből lá­tott, másképp, mint mindenre teljesen elkészültén nem várhatja meg. Oroszország mozgósította száraz­földi hadát és tengerészeiét. Igv húzta alá azt a kijelentését, hogy a Szerbiá­val való viszályunkban érdekelt fél. Ezt az érdekeltséget monarchiánk respektálta, amikor külügyminisztere és pélervári nagykövetje utján úgyne­vezett nem kötelező megbeszélésekbe bocsátkozott Oroszországgal. De az ér­dekeltség elismerése nem terjedhet túl azon a határon, amelyet monarchiánk­nak az az elszántsága szabott meg, hogy végre egyszer és mindenkorra vé­get vet Szerbia mesterkedéseinek és fondorlatainak. Az orosz mozgósítás olyan érdekeltségi tüntetés, amelyre monarchiánknak újabb elszántsági de­monstrációval kellett felelnie. Adja a Gondviselés, hogy ez a tüntetés csak ilyen tüntetés maradjon, de bizonyos, hogy maga az elszántság tántoríthatat­lan marad. A monarchia általános mozgósítása ma még nagystílű, történelmi nagysze- rüségü óvatossági intézkedés, ugyan­csak aláhúzása annak az akaratunk­nak, hogy Szerbiával való ügyünket a magunk szükségei szerint fogjuk elin­tézni, s ebbe az elintézésbe másnak ha­talmaskodó beleszólást nem engedünk. Legyen úgy, hogy az óvatosság intézke­dése elérje célját. De ha nem tud kellő sulylyal hatni, úgy az általános moz­gósítás nyomán annak a problémának az elintézése következik, hogy a mon­archia békés fejlődésének nem kell-e biztosítékokat hódítva szerezni a másik határon is, ahol ugyancsak egyre béní­tani akarják monarchiánk szabad el­határozását. A monarchia államainak népei, legelsősorban a magyar nemzet, osztoz­nak abban az elszánt óvatosságban és abban a mindenre kész eltökéltségben, amelylyel az általános mozgósítást el­rendelő királyunk ennek a második nagy problémának is a szeme közé néz. Harckészséggel, áldozatkészséggel, a nagy történelmi felelősségtől megihlet- ten, a világtörténelmi szükségesség előtt meghódolva, fogadják a nagy békefeje­delem hadba hivó szózatát. Nem ő akarta és nem mi kerestük a probléma gyors megoldását, de a ránk kényszeri- tett megoldás minden követelményének megfelelnek. A nagy világegyensulyi kérdésnek már nem is része, hanem egész tartalma, egész köre az, ami most az általános mozgósítás nyomán készülődik. Mintha a végleges hatalmi elrendezés, mintha a kultúra megalapo­zása, mintha a béke veszedelmeinek megszüntetése készülődnék most! Németország is elrendelte a moz- eósiiásra való készülődést. Ez az — elő­készítés magát a mozgósítást jelenti. A német birodalom is bejelenti a maga érdekeltségét, ö is érdekelve vnn benne, I hogy megszűnjék a rettenetes kultúrátok, a béke szüntelen fenyegetése. A német birodalom a szövetséges hűségével és a maga életérdekeinek mélységes megér­tésével áll monarchiánk mellé, és fel­vonultatja grandiózus hadát a nagy igazság szolgálatában. Az orosz mozgó­sításra, az orosz követelőzés aláhúzá­sára a maga mozgósításával, az osztrák- magyar akarás aláhúzásával felel. Jött, aminek jönnie kellett. Nagy kultúrál!amok, értékes kulturnemzetek a munka mellől hadba vonulnak, hogy leszámoljanak a békét szüntelenül ve­szélyeztető, a kulturfejlődésí egyre meg­akasztó hatalmaskodásokkal, falán si­kerül a leszámolást úgy végezni, a ren­dezést úgy elintézni, hogy ne vérezzenek el ez államok polgárainak sokezrei és ne érje rombolás, pusztulás e népek gazdaságát, jólétét. A király is ezt re­méli, amikor óvatosságból mozgósította államai hadi erejét. De ha nem így lesz, ha a nagy, nemes fejedelmi reménykedés és ez államok millióinaik bizakodása kudar­cot vall, ha a mozgósított erőnek hadba is kell szállania: megnyugtathatja őket az a tudat, hogy nem ők akarták a há­borút s hogy tulajdonképp a világ­békéért, az emberiség fölszabadításáért folyik nagy küzdelmük. A Budapesti Közlöny holnapi száma a következőket közli: Folyó év julius 31-én kelt hivatalos értesülés sze­rint ö császári és Apostoli Királyi Fel­sége a hadsereg, a haditengerészet, a két honvédség általános mozgósítását, valamint a népfelkelés felhívását és mozgósítását legkegyelmesebben elren­delni méltóztatott. Erre az intézkedésre az Oroszország részéről elrendelt moz­gósítás szolgáltatott okot. Az ö császári és Apostoli Királyi Felsége által meg­parancsolt rendelkezés semmiféle néven nevezendő támadó célzatot nem foglal magában, hanem kizárólag óvatosság­ból foganatositott intézkedésről van szó a monarchia elengedhetetlen vé­delme céljából. Az általános mozgósítási hirdet­ményt ma este kiragasztották a főváfos utcáin. A hirdetmény közli az általános mozgósítás elrendelését a közös had­sereg, haditengerészet, mindkét honvéd­ség, a bosnyák-heroegovinai csapatok­nál és a népfölkelőknél. A nem tényle­ges állományú egyének 24 óra alatt kö- : elesek fölszerelési állomásukra elin­dulni, s oda a legrövidebb időn belül bevonulni. Az általános mozgósítás el­rendelése kiterjed a folyó évben besoro­zott újoncok és póttartalékosokra is. A bevonulásra vonatkozó minden fői­VlfcÁG

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents