Világ, 1915. január (6. évfolyam, 1-31. szám)

1915-01-01 / 1. szám

VILÁG Pisitek V>z- politika progresszív vagy konszervatív 'J*n voltáról, bizonyos, hogy nem demokrata tartaloip nélkül valók. A német biroda­lom miiül nagyobb stílusban folytatta óllmi&zocializmusát, a munkaadóknak munkásokkal egyformán erős és nyílt rvezkedése legalább tisztázta a hely- t, s a nagy haditervek követelte öli fika kezdte kikényszeríteni az teherviselést. Nálunk a re­*r------'— -------------------------------­kerekben vette át. Ehelyett az udvarnagyi hivatal­ban ivei tettek ki. amelyen azok a szcrniélvwégdk, akik a királynak boldog újévet akarnak krvánrí, aláírták nevüket. Délelőtt tiz órától kezdve esti ■ hat óláig a magyar közélet számos kiválósága, a | kormány tagjai,' a tábornoki kar. a diplomácia . | tagjai, a hatóságok fejei, a papság képviselői, a fötiri világ tagjai, kamarások, főrendek és kép­viselők megjelentek áz udvarnagyi hivatalban és aláírták az üdvözlési ivei. 'ol-só fellobbanásaival, legalább, um kezdte magát vinni. Kivé- nindenült a bábom, legbel- “ténél fogva, nemcsak még- ogressziós folyamatot, de íyal uj tartalmat ád s 'erez vissza a konszer- dvt megjő a béke "wészárkokból, két ''ogy jóvá tegyük H. Nőm irigyel- aíat szerzett gyen, mind V ez nem A néppárt újéve, (.döf Zichy Aladár, a nép­párt elnöke, újév napján távol lesz a fővárostól, ezért a néppárt Budapesten időző tagjai ma keres­ték fel, hogy őt az ujé\ alkalmából üdvözöljék. Molnár János, a párt alelnökiének szaMaira gróf 'Ziöhy- Aladár hosszabb beszédben válaszolt. Bőszé * dÜbon még most is, mikor az ország minden Ha vailásíelékezeli különbség nélkül egyforma hőslev seggel ontja vérét a harcmezön, erősen hangsú­lyozta annak a politikának helyességét, mely az országnak jóformán tisztára keresztény népét erő­síti. S. nem feledkezett meg a háború tanulságából art a következtetést levonni. hogy a k eresztéivyyég belső éréje kónzei-válta népünk erkötcsiségéi. De hát iiyeb a néppárt. a visz- testvéri iiben. esz­j«­óet trt KHünícteít tábornokok. A hadsereg ren- | deleti közlönye szerint báró Pflanrer-BalUn lo- : vassági tábornok hadserege kiváló vezetésének el- ; ismeréseképpen a hadidiszitménynyel ékített első osztályú Lipót-rendet kapta. A hadidiszitménynyel ékített másodosztályú vaskorona-rendjetlel tüntet­ték ki Kaiser Gyula altábornagyot, a 30. gyalog hadosztály parancsnokát és webenaui Weber Vik­tor altábornagyot,' a 47. gyaloghadosztály pa­rancsnokát. A hadiékitménynyel . díszített másod- -►SEtóJyu katonai érdemkeresztet kapta dr. Bardoi/ izérkari ezredes, a második hadsereg vezérkari >nöke, A hadidiszitménynyel ékített Lipót-repd -agkeresztjét kapták: Heffele altábornagy a -2, Mefion vezérőrnagy a 3. hadsereg hadtáp pa- snokság főnöke, valamint Mősing töinten- ügyszintén Braun Rudolf altábornagy tre- valaanínt Haald vezérőrnagy sarajevói vúr- snokok. A 2. osztályú vaskorona-rendjület ’4atterer lovag altábornagy a legfőbb kalo- a főnőkének helyettese hosszú évi sikeres ének újabb elismerésképpen. A kitüntető- többieknél az ellenség előtt tanúsított vi- artást honorálták. már a San mettién is .és Stary Turka között is csata fejlődik, r huszonhatodika táján az orosz » ráeszmél arra, hogv aránvlag iák Varsó és Ivangorod előtt A erejű orosz sereg átkarolási ki­visszavonul Hipdenburg. aminek . a hadseregek uj cseportosrtás-ái élni. . . . ; huszonnvolcadikán a csapátok az ellenséggel való összekötte onulnak. rul a háború harmadik fázisa, í-magvar és német seregek ni > és Kális között ment végbe. A Thorn terében gyülekeztek. Az nőst .Szilézia felé törnék előre, ékenv hadoszlop Kelstporosz- igyekszik elözönleni. Elindult henger“, hogy elsöpörje maga nkat. November közepén ütkö- orosz offenzivából. A németek én előtörnek és Wloclaveknél. ionéi visszavetik győzelmes az oroszt. Ugyanekkor a mi retörnek Krakó teréből és el- i mentén a Szreniava patákig, ot fenyegetik, az orosz had- ádi szárnyát, mint vaiskapocs mtunk. Az ellenséges had- •’zetén könnyítsen. Boohnia ogy a mi seregünk Szrenia- déli szárnyát fenyegesse. Rajbiodon át a mi sere- f ja& az oroszt, ameix Neo-

Next

/
Thumbnails
Contents