Világ, 1915. január (6. évfolyam, 1-31. szám)

1915-01-01 / 1. szám

f mn VI lag 1915. január 1. % Az oroszoK visszaszorítása A német hadvezelöség újévre nagyszerű ajándékkal kedveskedik. Bejelenti, hogy a november 11-én megindult offenziva óta 136.600 emberét fogta el az orosz hadsereg nek. Olyan szám ez, melyhez, ha még a sebesülteket és az elesetteket is hozzászámít­juk, még az olyan óriási embertömegnek, mini az orosz hadsereg is. meg kell éreznie. Ebben a hat számjegyben benne van mind az a sok nyugalom és bizalom, nielylyel az uj esztendőnek nekiindulhatunk. Nem keve­sebb a bizalomgerjesztő elem Höfer jelenté­sében is, mely többék között arról is hirt ad, hogy Uzsoklól nyugatra ma már egyetlen kárpáti átjáró sines az oroszok birtokában. Még fontosabb azonban a jelentésnek az a része, mely arról szól, hogy Gorlicze vidé­kén és Znkliezyiitöl északkeletre az oroszok­nak tegnap és a mull éjszaka folytatott he­ves támadásait mindenütt visszautasítottuk. Ez azt jelenti, hogv az orosz híd szárny min­den törekvése, melvlyel a Kárpátok ellen tört, hogy ezzel a had-mozdulatával ellensú­lyozza valahogyan a centrumban és a jobb- siámyán elszenvedett kudarcait, — teljesen meghiúsult. A németek félelmetesen közeled­nék Varsóhoz, nyugaton máris összeomlott a néhánynapos francia offenziva ... az uj- esztendő a nii fegyvereink győzelmére köszönt. Przemysltől a KérpétoHig Hivatalos jelentés. .4 tegnapi napon az oroszok Buko­vinában és a Kárpátokban élénkebb te­vékenységet fejlettek ki. Csapataink a Szucsava f oly ónál a Czeremosz felső vi­dékén tovább nyugatra a Kárpátok ge­rincein, azután a Nagyág völgyében. Ökörmezőnél, ahol tegnap az ellenség­nek egy támadása súlyos veszteségük mellett meghiúsult, végűi pedig a La­toréra legfelsőbb vidékén és az nzsoki szorostól északra állanak. Ettől a szoros­tól nyugatra az ellenségnek, amely itt előnyomulását beszüntette, egyetlenegy kárpáti átjáró sincs birtokában. Sandeebő] Limanováho küld erős kolormeokat. hogv a Tynibark felé előretörő seregeinket oldalba fogja. A Kárpátokban álló hadsere* előretörése eldönti itt a csata sorsát, az orosz déli szárnv meginog és visszavonul. Ebben a;: időben a németek beveszik Ldozof. elötivo- mulnak a Bzura mentén, magvar ezredek megvívják FietmkovoL Przedborzoi. az orosz sereget az áttörés és átkarolás vészéivé fenye­geti. mire az orosz hadvezetőséc visszavonu­lási. rendel el. Gorlicze vidékén és Zakliczyntöl ! északkeletre az oroszoknak tegnap és a múlt éjszakán át is folytatott heves tá­madásait mindenütt visszautasítottuk. .4 Ni da mentén nyugalom volt. To­vább északra a szövetségesek támadása előrehaladt. Przemysl előtt megállapítottuk, hogy orosz járőrök osztrák-magyar egyen­ruhát viseltek. Az ellenség tisztjei és le­ké nysége, akik ezzel a meg nem enge­dett hadicsellel élnek, nein igényelhetik a nemzetközi egyezmények és hadiszo­kások kedvezményeit. Höfer, altábornagy. Az olasz lapok a december 27-én kiadott ornsz jelentéssel foglalkozva, iellemzőnek tartják, hogy a jelentés ugv a Visztulánál és a Piliciánál a németekkel, mint a Nida mellett az osztrák-magyar seregekkel szemben folgó harcok hevességét többszörösen kiemelik. Arra a hírre, hogv az osztrák-magvar csapatok Nyugat-Galiciában túlsúlyban le- | vő ellenséges erők elől kénytelenek vnl- I tak a Kárpátok pereméig kitérni, a Lokal- i anzeiger katonai munkatársa megjegyzi: E I híradás semmiféle aggodalomra nem nvuit ; legcsekélyebb okot sem. Épp ellenkezőleg, az i tűnik ki belőle, hogv- az oroszoknak operá­ciója nem eredményezte azt a stratégiai előnyt, amelyre nvilván törekedtek, t. i.. hogv Nvu- gat-GaJicián át nyomulhassanak előre nyugat felé. s ezáltal a Lengyelországban álló ellen- j séget eltérítsék offenziváiátói. Az orosz had- ! sereg most vagy tétlenül lesz kénytelen átlőni n Kárpátok fala előtt, vagy olv harcokat foly­tatni, amelyek a Visztulától északra esn terü­leteken folyt harcokra a leocsekéluebb befo­lyást sem gyakorolhat iák. Az oroszok azt is tapasztalhatták, hogy a Kárpátok előrészeit egykönnyen nem foglalhatják el. Ten>ük ily- ■ képpen megsemmisült, mert az osztrák-ma- j gvar hadsereg bebizonyította e hadjáratban. 1 hogy nem tágít az ellenség mellől, sőt most még szorosabban kapcsolódik hozzá, mint amennyire eddig tette. A német offenziva eredménye A német nagy főlfadiszáliás jelenti dec tan- 1 bér 31-én délelőtt: Kelet-POroszországban és Lengyel- ‘ ; országnak a Visztulától északra fekvő ! I részében a helyzet változatlan. A Bzura j j mentén és attól Leletre a harc tovább j folyik. .4 Roma tájékán támadásunk | előbbre haladt. 1 Páka keleti partján a j helyzet változatlan. Legfelső h ad ve zetőség. A nagyföhadiszáBásröl a Woiff-ügynök- ! ség a következő közlési kapja: Ezek az operációk december tizennyolca- etikáig lezárulnak. A háború uj fázisa kezdő­dik ezzel, mely még nem zárult le, s igv nem lehet áttekinteni teljesen. Az kétségtelen, hogy az orosz frontot iá. máriásaink messze Skiornevice mögé szorítot­ták vissza és a német támadások a Bzura és Rawlka szakaszon folytatódnak. A mi had­seregünk átlépte a Pi-licát, elérte a Nidál és Tornasortól délre nyomják be az orosz fron­tot. Eközben az orosz legszélső balszámy Nyuga t-Ga 1 iciában operál és nagy erősítéseivel visszjanyonrja ott küzdő csapatainkat a Kár. pátok szorosáig. Viszont birtokunkba kiült az ursotoi szoros, ami súlyossá teheti a Dukla előli operáló nyolcadik oroz hadsereg hely­zetét. Hogy ezek az operációk milyen ered­ményre fognak vezetni, azt ma még nem lehet ittek inteni. Magyar Lajos Lengyelországban harcoló csapa- t fáink a Lodz és Lowicz körül lefolyt har- \ cokal követő üldözés során több mint 56.000 foglyot ejtettek és számos ágyút és gépfegyvert zsákmányoltak. Novem- ben 11-én Lengyelországban megindult offenzivánh egész zsákmánya eszerint 136.600 fogoly, több mint száz ágyú és több mint háromszáz gépfegyver. A berlini „Localanzeigcr“ a berni Bund- nak egy hivatalosan jóváhagyott fejtegetését közli a hadi helyzetről. Eszerint az orosz front most Soclracev—Skiernevice—Roma- < vonalon mozog. Ez a front most csak Inov- lodz és a Nkla szakasz közötti területen szenved hiányosságban Az uj pozíciók Opoc- lánál és Konoknál varrnak. A német offen- ziva Lowictói 15. Lodztól 40, Pietrokovtól 40 j t és Novoradomszktól körülbelül 50 kilométer- • nyíre haladt kelet felé előre és az utóbbi vo- ■ pvk nehéz ütközeteiben az oroszok uj front. ját benyomta. Az oroszok fő pozíciója nem ingott meg. A legnehezebb méretű arcvonal-harcokról van szó. A kelet felé nyomulást legjobban az oroszoknak Inovlodz ellen intézett táma­dása jellemzi, ahol az orosz front áttörése végzetessé, válhat. Most még elhamarkodott volna ennek a csatának idejét és lefolyását megítélni, mert a különböző elk-n-huzások még nem láthatók. Mindenesetre nagy befo­lyásuk lesz a galíciai eseményeknek, ahol az orosz offenziva a nagy csata kimenetelére nem tévesztendő szem elől. A pétervári lapok közlik, hogy a Bzura folyó mentén Sochacevlől öl versztnyi távol­ságra egy erődítésnél az orosz csapatok a Bzura folyó jobb partján elhelyezkedett né­meteket megtámadták. A rákövetkező éjjel Bolinov körül a német sorkatonaság gyilkos támadást intézeti az oroszok ellen, akik el­lentámadással igyekeztek feltartóztatni a né­meteket. A Pilica folyó jobb és balpartján főleg Inovlodz városka környékén és Torna- sovtól keletre az összes pontokon nagyon heves támadások voltak, amelyek éjjel és nappal, azt lehet mondani percnyi megszakí­tás nélkül folytak. A Nida völgyén a front egész vonalán folytak a csatározások, ame­lyek a Nida alsófolyásánál kulmináltak és pedig Visslica és Miunkorzin közölt. Sem Kdetporoszországról, sem a Kárpátokban le folyt harcokról nem jelentenek az orosz la­pok változást. — Orosz részről a mostani csatákban főleg a szibériai lövészek tüntet­ték ki magukat az orosz hivatalos jelenté* szerint. ■ ______' A KárpátoHban Az oroszok uzsoki veresége után csapa­taink — mint már jelentettük — az ellenség üldözése közben átlépték a galíciai határt és teljesen meghiúsították az oroszok tá­madó kísérletét a Kárpátok ellen. Tegnap az oroszok Alsó-Vereckénél is vereséget szen­vedték, ahol a mieink heves oldaltámadást intéztek állásaik ellen. A 260-ik orosz gya­logezred, bár megerősítéseket kapott, kény­telen volt kelet felé menekülni és Fekő- vereckénéi csatlakozni az odavonult orosz se­regrészhez. Berogbcn még folynak a harcok, de az oroszok itt is visszavonulóban vannak. A Király újévi hadiparancsa A hivatalos lap mai száma a király kö­vetkező hadi- és haj óh ad parancsát lvzli: A nntiő évnek öt hónapja óta küzd a monarchia a reá és hü szövetségesére kénv- szeritetf háborúban nagyszámú hatalmas ellenségekkel. Visszapillantván Hadseregem és Hajó­hadam állhatatos kitartására, örömteljes harckészségére és haláltmegvető vitézségére, a jövő hadiév kilátásai azon felemelő bi­zakodást nyújtják, henry Ausztria és Ma­gyarország harcos fiai, szárazföldön és ten­gőn'!!, a legnehezebb megpróbáltatásokat is, amelyeket a háború katonai erényeikre ró, a haza javára becsülettel fogják vi­selni. Fájd alom tolj es hálával emlékszem meg azok'nagy számáról, kik életüket áldozták a véres küzdőtéren igaz ügyünkért; legme­legebb elismeréssel üdvözlöm vitéz katonái­mat azon remény ben. hogy Isten segítse gével az újév győzelemre fogja őket ve­zetni. Kelt Bécsben, 1914. évi december 31-én. Ferenc József s. k. Vilmos császár újéve Már I. Vilmos császár idejében szokásban voíf, hogy Berlin elővárosai: Potsdam, Magde­burg, Frankfurt a. O., Brandenburg, Köpe­tnék és több más városka évenként, minden új­év napján, testületileg megjelentek a császár előtt. Ezeknek a városoknak a hatóságai ez évben is megtudakolták, hogy' az ünnepélyes fogadtatás ezidén is meg fog-e történni. A fő- udvarmestéri hivatal erre vonatkozólag meg­kérdezte a császárt, aki a következőket vála­szolta: ,.Ez évben más dolgunk van! M i oroszokat csépeljük. Adja tudtára a '

Next

/
Thumbnails
Contents