Világ, 1918. január (9. évfolyam, 1-26. szám)

1918-01-01 / 1. szám

2 * i9ir>fHiárr; VILÁG Serfa Tárgyalások Becsben és a királynál A politikai helyzet — Tárgyalások a béke ügyében — A békekötés és a gazdasági politika — A király, Wekerle, Czeraia — Az egységes párt progrsn mja a király előtt — Döntés nem történt — Wekerle Becsben maradt — Nyugtalanság a kor* |ifii»y pártjaiban — Az újévi felvonulás elmarad (A Világ iudósilójútói.) A politikusok íöM> !?éle szempontból is érdeklődéssel kísérték Wekerle Sándor mtnisrterclnök szombaton tört ént elutazását, annál is inkább, mert az utazás egybe volt kötve avizal, hogy a 'király : Wekerle Sándor miniszterefndköt kihallgatá­son fogadja, miután a miniszterelnöknek fe­lmentései és előterjesztései voltak. A kérdések, melyek felöl Wekérlének tárgyalnia kellett, a következők: 1. Tárgyalás gróf (komin Ottokár külügy­miniszterrel a békeköiéssd kapcsolatos kérdé­sekről, melyekben Magyarország álláspontjai, ügy alkotmányjogi szempontból, mint a gazda­sági kérdésekben meg kell állapítani. 2. Tájékozódás a. ifekc tárgyában a par­lamentben, esetleg előbb a páriők küldöttsége előtt teendő nyilatkozatok érdekében. 3. Tárgyalás a delegáció további nninka- .c-n-djének megállapítása céljából. 4. Tanácskozások a közős ellátás ügyében. 5. Előterjesztés a királynak az egységes párt program ni járói és ennek keretében a ka­tonai kérdésekben, az ugynevezet nemzeti kí­vánalmak kielégítésének hertáridejérői és a pártok dhdyczk édeséről. Leginkább arra számítottak, hogy Wekerle •Sándor miniszterelnök mára visszatér Buda- . pestre és holnap, kedden fogadja a kormányt támogató pártokat és az ő szónokaik beszédére válaszolva, tájékoztatást nyújt a helyzetről, ne­vezetesen megjelöli azokat a kilátásokat, me­lyek az uj pSrtal'akitás bőrül mutatkoznak. Efelől már előzetes híresztelések is kebel, szárnyra, azzal kapcsolatosan, hogy Wekerle elutazása, előtt tanácskozott gróf András?.’; Gyulával, gráf Apponyi Afcertte1, gróf Zichy Aladárral és Szterénvi Józseffel. Kiemelték, hogy az írj alakulás nem kifejezetten a pár­tokra támaszkodik, hímem pártokra való te­kintet nélkül, mindenkit, aki hajlandó az uj programúról magáévá tenni, szívesen látnak az uj pártban, természetesen párthiisóget és a mellékes célzatokról való lemondást kivárrva, A függetlenségi pártokban gyanakvás ke­letkezett a terv eme utolsó pontja iránt, annál inkább, mert előbb csak a kormányt támogató pártok egyesítéséről volt szó. Appcmyi minda­mellett pártolta az uj áktikulást és a független- cégi Apponyi-párt tagjai egv részének csatla­kozását biztosította. Gróf Károlyi Mihály már legelőször kijélentelte, hogy az alakulási r.:r inern vesz részt és pártja külön marad, ami azonban nem zárja ki, hogy oly kérdésekben, melyek a párt progr rumlijának megfelelnek, támogassa a kormányi. A munkapártból hu- feizonöt—‘harminc ember csatlakozására szá— irtiitoiíT.k. Ilyen kilátásokkal bocsátották útnak We- kerle Sándor miniszterelnököt. A kabinet tagjai közül Wekedével egy időben gróf ,Se­rén?// Béla kereskedelemügyi miniszter, Me- \:őssy Béla földmivelésügyi miniszter és gróf Zichy Aladár a király személye körüli minisz- jter utazott Becsbe és ugyanakkor utazott báró Budán István közös pénzügyminiszter, aki jelőbb egy napot Budapesten töltött, és Web ér­iével tanácskozott. Az első nap már Becsben is elég mozgal­mas volt. A magyar miniszterek a magyar minisztérium bankgasei palotájában szállot­tak meg. Gróf Ziohy Aladár a palotának a király személye körüli miniszter részére fen- lürtott szárnyában maradt, míg Wekerle, Se­rényi és Mezössy reggel kilenc órakor átmér,-- t;k az osztrák miniszterelnökségre, ahová délelőtt tíz órára közös miniszteri értekezlet volt ftsszeliivR. A közös minis-zieri értekezleten részivet­tek magyar részről,IVekedc Sándor miniszter- elnök, gróf Serényi Béla kereskedelemügyi miniszter, Mezóssy Béla fokimivelésügyi >ai- Biszter, Lers Vilmos és Olilik államtitkárok, osztrák részről pedig Seidler miniszterelnök, Wimmer pénzügyminiszter, báró Wiescr ke­reskedelemügyi, báró Bernhnus vasul ügyi mi­niszter és az osznák földmivelésügyi minisz­térium osztályfőnöke. Ez az értekezlet közösen intézendő gaz­dasági kérdésekkel foglalkozott és pedig leg­inkább a Németországgal kötendő gazdasági 'szerződéssel abból a szempontból is, hogy a megoldásnál Magyarország gazdasági önálló­sága oly módon jusson kifejezésre, hogy a* Apppnyi-féle álláspont honorálása bennfog- laKaásék* a megállapodásban. Az értekezletről gróf Serényi Béla kereskedelemügyi miniszter rat mondta: — A közös minisztertanácson az Ausztriá­val kötendő kereskedelmi szerződés kereieií beszeltük meg. Délután négy órakor a külüg.ymi«»szte- rhimban Grútz Gusztáv 'osztályfőnök élíiok- lésc mellet! magyar és osztrák vámkoníe- rénein volt, meljTn mindkét részről az ál­lamtitkárok és a szakreferensek vetlek részt- Ez a konferencia mér u békekötéssel kap- colaios gazdasági .leendőkéi is tárgyalta. V'ekéríc Sándor miniszterelnök .azt az időt, míg a konferencia tartott, gróf Czernin Ottokár külügyminiszterrel töltötte. A vasár­napi tárgyalások közül ez volt a legfontosabb, ekkor beszélték meg a bíketárgynlások hely­zetéi. t* r fehnefQhj kívánságokat. Gró! Czernin Otiokár egyúttal Scn-fcr osztrák mi- niszicrelnököt is tájékoztaita. A külügyminiszterrel való tanúi saozás után Wekerle Sándor miniszterelnök Luxem­burgba ment, ahol a király külön kihallga­táson fogadra. A kihallgatás hosszú ideig tartott, nyolc órakor végződök. Akik Becs­ben érdeklődtek és a kihallgatás telő! infor­mációkat igy ek ez lek szerezni, azt a hirt kap­ták, hogy Wekerle a király elé terjesztette az uj párt programúiját, a katonai követelések­kel együtt és a király döntése akóppe-n Szól, hogy ezzel a programmal Wekerle megkí­sérelheti a párt alakítást, unnál is inkább, mert a 67-cs alap érintetlen marad. Ilyen hírek' érkeztek a kihallgatásról Bu­dapestre is. A hírek hitelességével szemben azonban mindinkább kétségek kezdtek felmerülni. Wekerlét mára. mint említettük, feltétlenül hazavártuk, miért aztán meglepetést kelteit, hogy Wekerle nem érkezeit meg és helyette egy sovány kommüniké jelen le ita, hogy We- k értén eb* ma még Becsben kell maradnia, Wekerle délelőtt Ismételten tárgyalt gróf Czernin külügyminiszterrel. A pártalakulás programmjára vonatkozólag ezt sem tartották aggodalmasnak, mert úgy vélekedtek, a kül­politika miatt maradt ma Becsben Wekerle, hisz a külügyminiszterrel tárgyalt és megér- kezhetik még éjszaka, vagy legkésőbb holnap reggel, ami nem okoz zavart, mert a kormányt iámogató pártok csak déli féiíizenkét órára tűzték ki amúgy is a miniszterelnöknél való tisztelgést Hanem az már meglepetés volt, amikor a délutáni órákban hirtelen félhivatalos jelen­tést adtak ki, Bécsből küldve s ebben azt tu­datták, hogy Wekerle Sándor miniszterelnök nemcsak ma marad Bécsben, hanem a hol­napi napot is ott tölti. Ugyanekkor Bécsből jól értesült helyről azt jelentették: korai minden arról szóló hír, mint hogyha a király már hozzájárult volna Wekerle páitalakilási prográmmjúhoz, mert eddig csak annyi történt, hogy Wekerle a progranimot előterjesztette. Következik ebből, hogy Wekerle még nem kapta meg a felha­talmazást és azért maradt Bécsijén, más egyéb elintézendő kérdések mellett, hogy a döntést megvárja és úgy hozzákapcsolta exiszteneiáiát az tij programúihoz, hogy énéi­ből nem vágyódik haza és újévi üdvözlér.t nem fogadhat, amíg a r—ogranim ügye, tehál az uj pártáin kilós kére tisztázódik. Wekerle után a király gróf Serényi kereskedelemügyi minisztert égadta kil VB gátason. A kihallgatás után >«f Seréi. i i mondta, hogy jelentést tett izénkérdrtrqJ a vasutak ünnepi forgalmúié!, a vasuiasuB karácsonyi megjutahnazásáróf és király jelentéseket szívesen és meg ''-védéssel fej fexdta. Elmondta gr.óf Seréi i minis: i:a n i is, hogy a király nagy őrön nek adót.'. '■< ' feje\é*t a breszt-lilcpszki bék ;; palának crcu'nénye felett. Weker’it és gróf Serényi a hii ályna! ma -radtak vacsorán. BézsbeyeSie tíz órakor érkez- tek és onnan gróf Serényi Béla kereskedelem­ügyi ifiifilőzter visszautazott Budapestre. A miniszterelnökön kívül MezSssy Bél íöidmivalésügy-i miniszter is ér1 ben -r.r- :i<P Az volt a terv, hogy a király öl is kiír al­són fogadja, de orldig -erre nem kerül! s >r. K ©f ’ fel Huu<tr.c-:icp a jturtkoroizb n n o-- keltetlek a Bécsből érkezett hu '... Mind ' kombinációk keltek szárnyra 1 ■ ezek u.. olyanok is, amelyek a kormány ■frozició járta megrendüléséről szőlőitől:, tóig c opfiino.b'. azzal igyekeztek megnyugtatni az apand• hogy még az sem bizonyos, aijoa Wekert az uj programm miatt maradt Bécsben m- különben is olt kellett volna maradnia a gr Czeni'iinel való tárgyalások miatt, melye e percben fontosabbak lehetnek, mint m egévé nj programúi, ami nélkül a helyset törhéiö lehet, mert a kormány kötelességének : útja megvan állapítva: lággyal tűni a ki[ ..fe mselöházban a választójogi reformról szól* vaslatot és ha nem fogadják fi, feloszlat } képtriseldházat, elrendelni a; ni válfW-afe. melyekből olyan többség kerül !;i. hogy i ■ a szociális és radikális térrel, meg- .-dórii- ok vei len biztosítja. • A kormányt támogató pártok u denehélött aít vették tudómmal!. Wekerle távolléte miatt a pé: lóknak a: újé üdvözlésre való felvonulása egyelőre elmaray * .4 budapesti riadalomról termé retesen v tesitették a Becsben időző , i . ,n’ i ^ nemcsan az ö rendes imorméiiói, hanem összes pártok amaz emberei is, akik a p»ri i egyesítés létesitésétől várták buzgóik xlá . .m jutalmát. A zászlók egyelőre félárbocra v. ' i jfiH leeresztve a képzeletbeli uj párt kiif u . |fi ök remény és kétség között töltik SzLhc.--l i.JHj Mindenekelőtt a holnapi felvonulás -rendé/. í|j kapták meg a hiteles értesítést is afelöl, lu jÉi | holnap a miniszterelnöknél való újévi tis-.h-b |B i ges elmarad. Ök azután kihirdeíixi a párt körökben. Aránylag az Apponyi-,>úrtha,-i c ti 1 M a kgkeveseLb gondba az ügy elintézése, mer! a párt tagjai amúgy is összegyűlnek a |:á '--Hj körbe a gróf Apponyi Albert üdvözlésére t . b • másképpen nem tudnák meg, ol r.:! fi nak afelől, hogy nem keS Wckerléiu .: nu; A tör.bi pártok kőiül az ” — Károlyi-párt lcvéílieli utón intézi el az njé áj J üdvözlést, ‘hát lehetséges, hogy néhányan, aki. y nem olvasnak újságot, megjelennek holnap « délelőtt a párikürökben, várva, hogy a niini*/, ■ terelnökihoz vezessék őket. A budapesti hangulatról való érte ijlés V okozta aztán, hogy este Bécsből része ^ fcs jelentés érkezett afelől, bog'- miv. fej foglalkozott a inai napon Bécsijén WY- w kerle Sándor miniszterelnök. Eszerint: Reggel tíz órakor Wekerle miniszter h.öl: íj/ meglátogatta gróf Czernin Ottokár ’ ülügyun ra nisziert, nkinél a mai napon tovább folytak u. J| brcsztliiovszld békeiárgyalásokkal 'kapcsolatos! Jn tanácskozások. -gja Wekerle miniszíerrh ők délben résztvetl: tj azon nz ebéden, melyei gróf Czcrvin külügy- " miniszter a Kueharszki lengyel mini szí errlnöi. tiszteletére adott. A lengyel mlnisatprtittSk’ tegnap óta időzik Bécsi-cn, ugyancsa.., a béke- tárgiTvlások mi all. A délután folyamán Wekerle n.iu: z lei el- nők osztrák és közös mhmzíarrkk-i t. r-.­Holnap Wekerle miniszter h ők frily^flnc';! a béke tárgyalásokkal kapcsolatos kérdés'']: megbeszéléséi. Részt fog mai kereskedelmi szerződésekre ■'-on, pletyim a nóiycl

Next

/
Thumbnails
Contents