Világ, 1918. január (9. évfolyam, 1-26. szám)

1918-01-01 / 1. szám

/Kefe Hiányt Kömer belügyi államtitkár fogja kép­viselni. A miniszterelnök, a mostani tervek szerint, csalk szerdán jöhet vissza Budapestre. A bécsi tudósítás egyúttal tájékoztatást jxyujt az uj pártalakitásra vonatkozó pro­gramúi sorsáról is. Eszerint félhivatalosan is megerősítik azt jaz imént említett bécsi értesülést, hogy We- kerle még nem jutott abba a helyzetbe, hogy a király a programmhoz a jóváhagyást meg­adja. Sőt a bécsi tudósításból kitűnik, hogy miután tegnap szóbelileg ismertette a pro- grammot, ma azt írásban is elő kellett ter­jesztenie s a király azt tanulmányozás cél­jából vette át. Körülbelül annyit jelent ez, hogy a kijály nem tartja nagyon sürgősnek a döntést és alaposan meg akarja ismerni a programmot. Budapesti politikai körökben nem tartják kizártnak, hogy mielőtt a király döntene, egyes irányadó politikusokat ki­hallgatásra rendel. Már emlegetik is, hogy ebben az esetben kihallgatásra kap meghívást gróf Andrássy Gyula, gróf Apponyi Albert, gróf Károlyi Mihály, aki különben már ma elutazott. Ugyanekkor félhivatalosan azt közük, hogy a programra körül' nincsenek nehézsé­gek, ám azt már nem emlegetik, hegy We- kerle megvárja a döntést. Idejegyezzük még előbbi közlésünk ki­egészítéséül, hogy Mezőssy Béla földmivelés- ügyi miniszter ma estére végre hosszas vá­rakozás után megkapta a meghívót és ki­hallgatáson jelenhetett meg a királynál. A miniszter tárcája körébe tartozó ügyekről tett jelentést a királynak. A görög-KeletieK és az 1848: IX. t.-c. Mangra Vazul ma a kultuszminiszté­riumban kereste gróf Apponyi Albert mi­nisztert, de nem találta ott. Tehát az érsek Tóth János államtitkárhoz fordult és neki panaszolta a gör, kel. románok sérelmét amiatt, mert az 1848 : XX. t.-c. végrehajtásá­ról szóló törvényjavaslatban őket mellőzték. Tóth János válaszáról többféle hír került for­galomba. Ezek szerint azt is mondta Tóth János, hogy a románok egy részének a hábo­rúban való magatartása miatt az egész ja­vaslata veszélyeztetve lett volna, ha őket ]je- foglalják a javaslatba, talán az előzetes szentesítést sem kaphatta volna meg és ígérte, hogy a háború után uj tör­vényjavaslatban gondoskodnak a gör. kel. egyház állami segélyezéséről. Ezekkel szem­ben Tóth János ma éjjel nyilatkozatot tett közzé, melyben azt mondja, hogy 5 a mel­lőzés dolgában csak a törvényjavaslat meg- okolására hivatkozott, mely szerint a gör. kel. egyház sohasem mutatta ki 41 kormánynak azt, hogy híveinek egyházi terhei oly nagyok volnának, hogy az államtól ez idő szerint is élvezett tetemes egyházi és iskolai segélyek mellett nem tudnák azokat.híveik fedezni. Feminista nagygyűlés A Feministák Egyesülete január 2-ára inyilvános gyűlést hirdetett, amelyet rajta kívül eső okokból nem tarthat meg. Az egye­sület e gyűlés helyett január 3-án, csütörtök délután 6 órakor a régi képviselőházban gyű­lést tart a .nők választójogáról. Szónokok: Bédy-Schwimmer Rózsa, Glücklich Vilma és Groák Ödönné. Belépődíj nincsen, minden érdeklődőt szívesen látnak. Gróf Károlyi Gyula Kilépése m alKotmánypáríból Az Aradi Hírlap írja: Gróf Károlyi Gyula, az iradi és aradmegyei alkotmánypárt elnöke, Arad- járos és a megye volt főispánja, kilépett az országos ilkotmánypáríhól és bejelentette az elnökségről faló lemondását az aradi alkotmánypártnak is.' A lemondó levelet két nappal ezelőtt kapta meg báró jSánhidy Antal, az aradi alkotmánypárt alelnöke. gróf Károlyi mindössze néhány sorban arról érte­síti a párt alelnökét, hogy mivel megszűnt az j Országos alkotmánypárf. tagja lenni, természetsze- í (üteg lemond az aradi pártban viselt elnöki állá- J járói is. Hogy mi az oka a gróf elhatározásának, 1 Úrról egy szói sem szól a pár soros levél. A le- i VXL mondás időpontjából következtetve azonban talán nem indokolatlan az a feltevésünk, hogy gróf Károlyi Gyula a választójog kérdésében nem ért egyet az országgyűlési párt állásfoglalásával. Alig ■néhány napja terjesztette bp Vázsonyi választó- jogi pdH'rter a választójog kiterjesztéséről szóló Ukrajnában valami rendkívül jelentős ese­mény történt. Mindössze a pétervári távirati ügynökség hivatalos híradásából értesülünk az esemény felől. A népbiztosok tanácsa ugyanis meleghangú üdvözletét küld az ukrán munká­sok és parasztok radajának megalakításához, amelyet az ukrán köztársaság igazi népkép­viseletének tekint. Neon tudjuk egyelőre .meg­ítélni, hogy az eddigi rada demokratizálódótt-e, vagy egészen uj nópképviselet alakult Ukrajná­ban, ez a valószínűbb — amely az eddigi radát, a polgárság és vagyonos parasztság nem egészen békés hajlandóságú és az eníetiie-at kacérkodó képviseletével vivja meg harcát a kizárólagos uralomért. A mun&ásoK és paraszton radáfa A pétervári távirati ügynökség jelenti: A népbiztosok kormánya üdvözli az igazi nép­kormány megalakítását Ukrajnában, amennyi­ben a munkások és parasztok radáiát az ukrajnai nép köztársasága igazi kormányá­nak tekinti és megígéri e köztársaság uj kor­mányának, hogy testvéri támogatásban része siti és hogy mindenképpen belemegy a bé­kéért való harcba és sikraszáll azért, hogy a földbirtokokat, gyárakat és egyéb müveket és a bankokat átadják az ukrajnai nép immkás- lömegeinek. Éljen az ukrajnai és oroszországi munkások, katonák és parasztok testvérisége. _ A népbiztosok tanácsa. Uíüánie és az entente PétePváríöi jelentik: (P. T. Ü.) A francia kor­mánynak a román fronton álló francia , i^tmial misszióhoz intézett, e hó 24-én elfogott siífrirozott1 távirata utasítja a katonai missziót, hogy lépjen szoros érintkezésbe az ukrán radáva! és támogassa azt minden rendelkezésére álló eszközzel, mert. a rada az ententetal való jó viszony fenntartása és ■ csakis az ententetal egyetértésben való békekötés mellett foglalt állást. A francia misszió tagjai min­denben a radával karöltve járjanak el. Utasították a francia katonai missziót arra is. hogy minden­képpen támogassák azokat, a helyi politikai szö­vetségekei, amelyek a román arcvcnaion a Anná­tok harcrakié’szséaét akarták megóvni. Feladatuk volna lityiképpen február-március haváig megóvni a román front harcias jellegét. hogv igv megnehezít­sék a német csapatok átcsoportosítását a nyugati fronton, amire annál is inkább szükség vara, mert tavGSzszal alkalmasabb les: az idő a békekötésre. A franciáik számítása szerint az ukrán csapiatok a román frontot és a Don vidékét fogják tartani. Francia tisztek részvételével külön missziót kül­döttek ki, amelynek feladata a kozák katonai pti- rancsonlkísásgal egyetértésiben gondoskodni a ro­mán déli front csapatainak élelmezéséről és a szükséges felszerelési cikkekkel való ellátásáról. A franciák kijelentik, hogy a románok élénken he­lyeslik a fegyverszünetet, ami újabb bizonvsás'u annak, ihogv a románok az entente tudta nélkül kísérletet tettek a Németországgal való különkéke megteremtésére. Ami az angol egészségügyi cs:1 ina­tokat illeti, azok határozott utasítást kaptak Lon­donból, hogy hagyják el az orosz frontot. Mindehhez orosz hivatalos helyen megjegyzik, hogy a távirat nemcsak azt bizonyítja, hogv az entente a legnyomatákosabb módon támogat min­den a béke és a munkáskqrmánv ellen irányuló törekvést, hanem bizonyítja' azt is, hogv az ukrán rada a nemzeti szabadság veszedelmének ürügye alatt, amelyet senki sem veszélyeztet, együtt műkö­dik az angolokkal és a franciákkal, hogy a gazdag parasztság és a vagyonos "olgárság érdekeit meg­védje, a szegény parasztság és a munkásság táma­dásaival szemben. E távirat a nadát a miaga való­jában mint a béke ellen működő cselszöivőt állim- oda az ukrán katonák elé. A francia tábornokok szemtelen beavatkozása ellen meg fogják tenni az illetékes tényezők a legszigorúbb intézkedéseiket. A francia misszió meg fogva tudni, hosv Oroszor­szágban nem iárhat el úgy, mintha Afrikában volna. Pétervárról jelenük; ('P. T. Ü.) A végrehajtó 1918. január 1. 3 törvénya vaslatot. amelyet az alkotmánypárt ií hideg lelkesedéssel ugyaa.de magáévá tett. Úgy1 látszik azonban, vannak a párinak tagjai, akilj még a javaslatban foglalt minimális jogkiterjesztés] is sokalják. Valószinüieg ezek közé tartozik grói Károlyi Gyula is. nagyt izottság e hó 25-én tartott ülésén vita nélkül az összes szavazatokkal kettő elleniében helyeslőiéi vette tudomásul a népbiztosok tanácsának c: ukrán radával szemben követett politikáját. Stockholmból jelentik: Az ukrán sajtóiról!* jelenti Kiieviből: Az angol és francia kormánvoíí meghatalmazott képviselői azt az ígéretet tették a; ukrán főtitkárság előtt, hogy elismerik az ukrán állam függetlenségét, egyben lőszerrel és fegyver rel támogatják, ha az ukrán köztársaság hada) üzen Németországnak. Ausztria-Mágyarorszáwnal és a mai Oroszországnak. A főtitkárt hivatal ki­jelentette, hogv mindkét hatalmi csoporttal szem­ben teljesen semleges álláspontot kivan elfoglalni Bécsiből jelentik: Az ukrán sajtóiroda jelent! Stockholmból: Az ukránok íőiíiitkári hivatala e hó nap 25-én jegyzéket küldött valamennyi hadviselő és semleges államnak és bejelenti, hogv az ukráa köztársaság, mint szuverén állami, jogosítva van & bresztlitovszki báketáirgválásokon való részvételre: A középponti hatalmak kijelentették válaszukban: hogv hajlandók az ukrán köztársaság képviselőn a béketárgyaláson fogadni és sajnálatukat fejezték ki azon, hogy az ukránok a fegyverszünetről szóhí tárgyalásokon nem képviseltették magukat. BéKvíüníetéá’ Péterváron A Pétervári Távirati Ügynökség jelenti) Itt ma nagy maniíesztáció volt a béketárgyai lás sikere alkalmából. A tüntetésen, arneljj délelőtt 10 órakor kezdődőit és délután öt óráig tartott, többezer munkás, katona ei matróz vett részt. A menet a külvárosokból indult el a Nevski Pro^pekien át és részi- veit abban az összes gyárak munkássága. A katonákat katonai zenekarok kísérték. A Pé­ter váron lakó ukrajnaiak is részíveltek a tün­tetésben. A tüntetők számos vörös zászlói hordtak különböző feliratokkal, amelyek többnyire a bizalomnyilvánitások voltai; a szovjet iránt, amely az országnak megadja a békét. A'feliratok különösen az általános; demokratikus béke iránt való óhajt és azt a követelést fejezték ki, hogy az európai népéli ■késztessék kormányaikat arra, hogy részt­vegyenek a béketárgyaláson. Néhány zászlón ez volt olvaslhlató: Mi csak olyan alkotmányozó gyűlést ismerünk el, amely a szovjettel és a népbiztosokkal vállvetve működik. Sok felirat azt kívánta, hogy az allcotmár^ozó gyűlésen a burzsoázia vezérei ne vegyenek részt és hogy rendszabályok történjenek a szabotázs és a szovjetek hatalma ellen való üzelmekkel szemben. /­GorsmyKint meggylISíolíáK ? ' A fieufer-ügynökségnek jelentik Péíervárrót: Egy estilap jelentése szerint Goremykin volt mi­niszterelnököt feleségével és vejével együtt a Kau­kázusban lévő falusi kastélyában betörők, megtá­madták és megöltél . A finneK Berlinben Berlinből jelentik: Ma -Berlinbe érkezett egy finn küldöttség, amelynek tagjai Fljeld álíaniíanácsos, Eriéit tanár és Sarló igazgató. A küldöttséget Hcrtling gróf birodalmi kancel­lár, Busch báró külügyi államtitkár jelen­létében fogadta. A küldöttség átadta a finn szenátus elnökének meghatalmazását, amely meghatalmazza a küldöttséget, hcgi; kérje meg a német kormányt Finnország önállósá­gának elismerésére. A küldöttség hangsú­lyozta, hogy Finnországra nézve rendkívül fontos, hogy Németország, amelyhez erős kulturális közösség és érdekközösség fűzi, el­ismerje az önállóságát. Heríling gróf azt fe­lelte a küldöttség szónokának, Hjeldá állam - ianácsosna'k a beszédére, hogy Németország .elismerő nyilatkozata attól a megállapodástól UKrajna u| utón

Next

/
Thumbnails
Contents