Világ, 1919. április(10. évfolyam, 77-92. szám)

1919-04-01 / 77. szám

Smkw-iösé* é* Uarf&Svatai VL, Andrássyvot 47. szám. Előfizetési árak Magyarország- ban: Egész évre S8 korona, félévre 44 kor., negyedévre 22 korv egy hóra 7 korona 80 fillér. A »VILÄG« megjelenik hétfő kivételével mindennap. Egyes szám ára Budapesten, vi­déken és pályaudvarokon 30 fal X. évfolyam VILÁG flMctéwk fclvAmek mn a VILÁG IctotSfahraulábuL Block**» r„ GyCrt l* Nagy, laut« és Társa, Tencztr Gyula, Leopold Gyula, Leopold Cornél. Scbvrarz )óuet. Meséi Antal, Mosse Rudolt, lick» stein Bernit hirdetési irodákban «* Béci>eo: tlassen\t cin és Vogler. M. Dates Nach!., Rudolf Mosse. Berí inben: Rudolf Kotfraa, Berlin NW Unter den Linden dIVlls 1919 Budapest, KEDD április í. 77-ik szám A Forradalmi Kormányzótanács rendeletéi neked köszönjük Clemenceaa... Ezt jól csinálták a franciák. Ha kezünk ebben a pillanatban Parisba érne, vállon ve­regetnénk Clemenceau urat. Feknentelték J au rés gyilkosát! A francia kapitalisták, a ka­tonai győzelem képzelt Napóleonjai s az im­perializmus hólyagosai felmentették azt az embert, aitd az első golyót küldte az örök l>éke szellemének élő testébe. Jaurés halott. Fizikai szemével nem látta, ami itt öt eszten­deje történt a népek millióival. De a szelleme, az a szellem, melynek ő volt első, drága már­tírja! . . . És Clemenceau ur azt hiszi, hogy mos1! már örökre végzett ezzel a szellemmel. Clemenceau ur azonban rettenetesen té­ved Nem tudunk nagyobb politikai hibát el­képzelni. mint azt, amit most Parisban elkö­vettek. Ha eddig aludtak volna francia pro- letártestvérpiiik, most fel kell, hogy riadjanak. Ha eddig nem érezték volna a béklyót, melyet a kapitalizmus rakott dolgos kezeikre, most fel kell, hogy ordítsanak a hideg, kegyetlen szorítás fájdalmától. Ha eddig milliók élete árán sem eszméltek volna rá, hogy mi az a militarista zsarnokság, most egy heves, vad mozdulattal kell, hogy Clemenceau ur arcába vágják kezükbe kényszeritett fegyvereiket Malyy száműzve, Caillaux fogságban és Jaurés gyilkosa szabad! Ebben a három név­ben benne van a mai francia rezsim egész tör­ténete. lvell-e ezt bővebben magyarázni? Ahol vasmarok szorul minién szájra, mely a béke szavára nyílik, ahol rabláncon fari jók a dol­gozó nép munkaerejét, mit jelent ott, hogy Jaurés gyilkosát visszaadják az életnek? Pá­rás proletárjai, kell'-c ezt magyarázni nektek? Az utóbbi időben a burzsoázia, a kapi­talista és imperialista társadalom is aggódva vigyázott, nehogy mártírokat adjon az elle­nük törő erőknek. Liebknecht és Luxemburg Róza véres árnyaitól ma is hideg borzongás járja át a mai Franciaország mai urait. És mégis felmentették Jaures gyilkosát! Hogy gondolják ezt? Sok millióink halála után, ne­künk igazán nem fáj ez az utolsónak meg­mentett haszontalan élet. Talán még örülünk is neki, mint naiv, bárdolailan és átlátszó le­leplezésének mindannak, ami ellen most az öntudatra eszmélt proletárok összefogták. Mert végeredményében ez a felmentett gonosztevő is egy mártír. Egy dienmkrtir, akit éleire ítéltek. Itt fog bujkálni közöttünk az uj, szép életünkben, múló mementója, gyalázatos szimbóluma, kivert lelkiismerete a régi rendnek, mely le fog dlölni mindenütt, mint ahogyan nálunk már ledőlt. Amilyen megdöbbenéssel fogadtuk annak idején Jaurés halála hírét, olyan megnyug­vással veszünk tudomást most arról, hogy gyilkosa él. A g.vifkos él, de él a szellem is, melyet megölni akart. És ez a széliéin dü­börgő léptekkel megy az ösvényen, a nagy, végső diadal felé. Üiána pedig elmaradozva, sötéten meg-megrogyva kullog ez a rongyos élet, halódó lelke a régi világnak: a gyilkos, így teljes a kép ... és ezt néked köszönjük .Clemenceau! Be kell szolgáltatni az aranytárgyakat A Forradalmi Kormányzótanács XXV. számú rendelete 1. §. Azokat az aranytárgyakat, ékszereket és drágaköveket, melyek jelenlegi értéke darabon­ként 2000 (kettőezer) koronát meghalad, a szo­ciális termelés népbiztosa áltál kijelölendő helyen •ős napon elismervény ellenében be kell szolgál­tatni. A beszolgáltatási kötelezettség azokat is terheli, akik másnak tulajdonát képező ily érték* tárgyakat tartanak birtokukbön. Az érték megállapítása Végett az aranytár­gyakat, ékszereket vagy drágaköveket a szociális termelés népbiztosa által kijelölendő becslöhelye- ken be tehet mutatni. E becslöhelyék a becslés eredményéről tanúsítványt adnak. A beszolgáltatott • értéktárgyakért ' megtérítés nem jár. . . u . " ' 2. §. Ez a rendelet nem terjed ki az arany­tárgyak, ékszerek és drágakövek elárusitásával foglalkozó üzletekre. 5. A forradalmi törvényszék Ítél azok fe­lett akik ’ e ' rendelet szabályait, megszegik. Budapest, 1919. március 30. A Forradalmi Kormányzótanács: ■ Vf Garbai s. k. elnök. Böhm s. k. szocializálási népbiztos. A vidéki szovjetek hatásköre A Forradalmi Kormányzótanács 2221» K. E. T. 1919. XXVII. számú rendelete a vidéki munkás-, katona- ós paraszttanácsok és direktóriumok hatás- és jogköre tárgyában Budapest»» és yjl'l-e;. > drag megalakult munkás- katona- és parasztlruiálsok és direktóriu- mok legtöbb helyen beigazolták a várakozásokat, amelyeket á Forradalmi Koiinányzólanács a pro­letárját ns érettségéhez fűzött, mégis, mivel egyes helyeken olyan dolgok is előfordultak, amelyek a forradalmi rendet éjt fegyelmet veszélyeztetelik, szükségét látjuk annak, hogy az általános elvek te­kintetében a tanácsok és direkt őr hunok részére a következő rendeletét kiadjuk. A Kormányzótanács csak azokat a tanácsokat és direktóriumokat ismeri el ideiglenesen ■ is, ame­lyeket a forradalmi proletariátus többsége válasz­tott meg. A legszigorúbban meg lógjuk torolni, ha egye­sek önmagukat tolják fél a munkásság vezetőinek és ezen a crineir intézkedéseket tesznek. A szabályszerűen megalakított "tanásökat és direktóriumokat flgyclmeztcjük,'hogy a Kormánv- zóanácscsül és a belügyi népbiztossal való Icgtclje- sdá> egy étért ősben kelj működniük, mert csak a Jégmtogshb fegyelem tarthatja fénh a proletáriótus diktatúráját. Szükség esetén, vagy ha kétségük van, forduljanak tehát azonnal tétefon utján vagy siir- gönyiteg » belügyi nópbizíosságtioz, mely a kellő felvilágosítási és utasítást azonnal' megadja. Működéi.ükben a »legelső szempont az legyen, hogy a vidéki tanácsok feladata az uj rend meg­teremtése. Részletes, mindenre 'kiterjedő utasítást arra, hogy c célt hogyan teremtsék meg, adni nem aka­runk, itt csak a legsürgősebb teendőket jelöljük meg: 1. A meglévő karhatalom felylti rencMkezést azonnal vegyük át és a rend feni óriását az áítósoi k- ban nnegcrösileU, vagy ujonnap megválasztoK pa­rancsnokkal egyetértőén végezzék. Amennyiben fegyver áll rendelkezésünkre és szükség forog fenn, a karhatalmat teljesen megbíz­ható elvtársakhó* o-ly számra egészítsék ki, amely a diktátorát' a tanács vagy a direktórium által kor« Hiányzott területen mcgvéddiiiezni tudja. A meg-, válogatásnál a moghizhalékságra a legnagyobb gond­dal ügyeljenek és ezért teljes mértékben fóieíűsek. 2. A tanácsok és direktóriumok minden köz­ségben kezükbe veszik a közigazgatás vezetéséi. A községi pénztárt is átveszik és szigorú felelősséggel kezelik további utasításig. Zár alá veszik az összes bankokat és takarékpénztárakat, da «gveüen fillér* her avulni a belügyi népbiztossá* felhatalmazásáig nem szabad. A gazdag polgárok pénzkészletek és . nagyobb értékeit ilyen faltérnek melleit szintén zár alá vehetik és ameimyiöen elrejtés vagy. psem-. pészés gyanúja merül fel, azok zár alá is veendők. Kétezer korona mindenkinél meghagyható. Itt szi­gorúan utasítjuk az egyes tanácsokat és direktóriu­mokat, hogv tisztviselők és munkások zaklatásától óvakodjanak. A munkások és cselédek fizetéséről a lefoglalt pénzből lehet gondoskodni. 3. Amennyiben tisztviselőket elmozdítanak és azok helyéibe ideiglenes megbízatással újakat nevez« nek ki, elsősorban politikai megbizhatóság és a hozzáértés legyen á főszempont. A belügyi népbiz­tosság az elmozdításokról és újabb kinevezésekről azonnal értesítendő. Az uj tisztviselőknek meg kell magyarázni, hogy megbízatásuk ideiglenes. 4. Ahol nagyobb élclmiszerkészletck vannak, ezeket leltározhatják, szigoruan meghagyjuk azon­ban, hogy ezeket rekvirálni nem szabad. Ha na­gyobb értékek és élelmiszerek nagyabb tömegének elrejtéséről vagy csempészésének megakadályozás sárój van szó, akkor a direktórium tagjainak alá­írásával ellátott Írásbeli meghatalmazással rpkvi- rálni is lehet. Az ellenforradalmi elemektől a fegy­ver is rögtön elkobozható. Értékek, élelmiszerek, fegyverek ebben az esetben sem oszthatók fel, ha» nem összegyűjtve, szigorú őrizet alá véve biztos őri­zet alatt lartandók további rendelkezésig. Minden igy rekvirált tárgyról, értékről és élelmiszerről nyugtát kell adni és írást kérni attól, akitől elrekvi- rálják. Ezek az okmányok szigorúan megőrzendők. 5. A kastélyok tefogLaUmdiók, A bennük levő tárgyak pontosan ösízejraundiötk és lakásul a cse­lédség vagy mások számára csak akkor használ­hatók tel, ha ezt a legsürgősebb szükség kívánja. Ebben az esetben műkincsekéi, festményeket, mű­tárgyaikat külön helyiségben kell elraktározni én szigorúan őrizni. A direktóriumok 'és tanácsok tilg» jóit iáját személyükben tesszük felelőssé azért, hogy ilyen lefoglaló soknál a legmegbízhatóbb erő- keTSrRa i"n a 7 zák és hogy az őrzésnél is ezek a szem­pontok érvényesül jenek. C. Az eUeaforradalmi jelenségeket pontosan és körültekintően figyeljék, arról azonnal tegyenek a belügvi.üépbiztosisá:gmaik jelentést s ha komoly je­lenségek merülnek fel. azonnal eszközöljék a szűk» séges előzetes letartóztatásokat. Az előzetes letar­tóztatásnál messzebbmenő intézkedéseket azonban ne foganatosítsanak mindaddig, míg az illetékes nópbiztosságoikat meg nem keresik. 7. Egyik legfontosabb kötelességük vigyázni arra, hogy a tepnélés zavartalanul folyjék- Ha egyesek a termelést akadályozni akarják, a legszi­gorúbban kell fellépni és rögtön jelentést tenni a belügyi és földművelésügyi .népS/iztOsságnok. Bir- tOkifeloszlást sehol foganatosítani nem szabad. Egyben figyelmeztetjük a tanácsokat, direklóriu» mekat, hogv a földművelésügyi néphizlosság .ki­küldöttei felelt a földművelésügyi népbiztossá^ rendelkezik és a tanácsok csak ellenőrzést gyako­rolhatnak, ezeket mimikájukban utasításokkal ne zavarják, hanem támogassák. 8. A fosztogahiaokkál, rablásokkal és a prole­tárok vagyonának megrongálásával szemben a leg« nagyobb kíméletlenséggel kell eljárni. Ez akkor is áll, ha véletlenül a tanács megbízásából eljárok ve­temednének a proletárdiktatúra tiltó rendelkezésé­vel szemben ilyen cselekedetre. Ki kell tanítani az embereket, hogy az ilyen cselekedetek épp úgy ve­szélyeztetik a proletárdiktatúrát. mint más ellen» forradalmi tény. Ezek melleit a rendelkezések mellett általá­ban még a kővetkezők tartandók szem előtt: .Mindaddig, amíg a végleges alkotmányt meg nem állapítjuk, ami ig^n rövid időn belül meg­történik, a helyi tanácsok a Forradalmi Kormány« zótanácsnak az egész országra kiterjedő rendel­kezései! pontosan és haladéktalanul hajtsák végre. Senkinek ezekkel szembehelyezkednie ncm szabad. Vigyázni kell arra, hogy ha egv bizonyos területre vonatkozó rendelkezésről van szó. azt önkényesen csv más területre kiterjeszteni semmi körülmé­nyek közölt sem szabad. A iegszigoruhhan tilos a Forradalmi Kor­mányzótanács vaöv egvos nénbiztosságok rendele- ttivel. parancsaival és rendelkezéseivel ellentétes rendeleteket kibocsátani, valamint a Forradalmi 1 Kormányzótanács rendelkezéseit, rendeletéi és r>a. r&ucsait önkényesen me^reáltoztatni yagy azokhoz t

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents