Világ, 1920. június (11. évfolyam, 130-154. szám)

1920-06-01 / 130. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal Vb, Andrássy-ut 47. szám. Előfizetési árak Magyarorsza'gban: Egész évre 280 kw )na, félévre 140 korona, negyedévre 70 korona, egy hóra 25 korona. A „VILÁG “ megjelenik hétfő kivételével mindennap. Egyes szám ára Budapesten, vidéken- és pálya* udvarokon 1 korona. Hirdetések felvétetnek Budapesten * VILÁG kiadóhivatalában, Blockner J., Győri és Nagy,Jaulus ésTsa,Tenczer Gyu­la, Hegyi Lajos, Klein Simon és Tsa, Leó. pold Gyula, Leopold Cornél, Schwarz Jó­zsef,'Síkra y, Mezei Antal, Mosse JXudolí, Eckstein Bernát b írd..irodák bán* Bécsben; Haasenstein és Vogler, M. Dukes NachL, Rudolf Mosse. Berlinben Rudolf Kol- bán, Berlin NW.Uutcr deu Liadea 40/41* 1 / ---------------------—r ■ ■ , -----------­XL évfolyám Budapest, 1920 KEDD juníus 1. Benárd íhmiszíer és Drasche-Lázár Követ irjáK alá a béKét 130-ík szám A megcsonKitó béKe ellen A mai núiiisítertanács határozata alapján a magyar kormány nevében a békeszerződést dr. Benútd Ágoston munkaügyi és népjóléti miniszter, továbbá Drasche Lázár Alfréd rendkívüli követ és meghatalmazod miniszter fogja aláírni, kik ma este ulazlak el Párisba. A Magyar Távirati ltoda jelenti: Munkatár­sunk beavatott forrásból arról érlesül, hogy a bé­keszerződés aláírására kiküldendö delegációt a kor­mány a legnagyobb nehézségek között, aZ utolsó percben állitoUa össze. Az eleinte emlegetett gróf Teleki Pál külügyminiszter megszállt területről származván, nem jöhetett számításba, a miniszter- tanács által felkért Soós Károly hadügyminiszter pedig megbízatását ma vissza kellett, hogy adja, igy az összes miniszterek közül egyedül Benárd Ágoston maradt, aki elismerésméltó önfeláldozással vállalta a legnépszerütlenebb feladat elvégzését, amelyet a ránk kcnyszeritelt neuiliyi béke aláírása jelent. zzxzxzzxzxss x x t xxxxxxxxx x — A nyug-at- inagyarországiak tiltakozó gyűlése Sopronban és Budapesten. — Magyarország államformája és az entente Párisban nagy munka folyik", betetőzése mind­annak, amit a magyar béke körül,alkottak: mosí alaki fiák át a Trianon-paloták folyosócsarnokát, ahol juníus 4-én a magyar kormány kiküldötteinek alá kell írniuk Clemenceau békéjét. A csarnokot, amelyben Bazaine marsall pőrét tárgyallak, ebből az alkalomból egészen újonnan fogják berendezni^ a szépmüvészetek államtitkára maga válogatja ki á bútorokat, x x xxxxxxxxxx (Ht a cenzúra 46 sort törölt.) Tüntetés a bébe aláírása napján A Területvédő Liga végrehajtó bizottsága elha­tározta, hogy a béke aláírásának napján néma tün­tetés formájában ad kifejezést'az ország liangulaj tanok. A délejjjiíp^offamán a Petőfi- és Vörösmarty4 szobryL^^lTarninl a Kossut h-sii emléket koszoruzá xák" meg. A koszorúk szalagjai a magyarság lelkét bői fakadó tiltakozást fogják kifejezni. A szobrok előtt egész pja.p népvándorlást kívánnak rendeztetnij oly formában, hogy az elvonuló közönség, a kül-1 döttségek tagjai egy-egy virágszálat, zöld lombot vagy egyszerű mezei virából készüli koszorút dob4 nak a szobrok, illetve a síremlék talapzatára- A' vándorlás tartama alatt' tárogatón játszanak. A szobroknál és síremlékeknél sátorokat is állítanak föl. amelyeknél a liga javára virágot lehet majd vásárolni. A viráglombokkal körülveti szobroknál fényképeket készítenek, amelyék levelezőlapok for­májában kerülnek forgalomba a külföldön is. A béke, aláírásának napján a? egyházi hatóságok, a megállapítandó időben úgy Budapest,‘mint az ösz- szes vidéki templomokban megszólalnak a haran­gok, kívánatos, hogy ez a harangozás naponként ismétlődjék mindaddig, míg az ország integritása vissza bem áll. A béke aláírásának napján Buda­pest üzletei egy fél óra vagy egy óra tartamára tüntetésképpen bezárnak. A villamosok Budapesten ugyancsak beszüntetik a forgalmat fiz percre vagy fél órára. A béke aláírásának napján forgalomba, hozzák a TEVÉL-nek ezeréves hazánk megcsonkí­tása tárgyában hozott ismeretes határozati javas­latát, melynek minden magyar lakása falán ott kell függnie. Ezek megbeszélése tárgyában a TEVÉL május 31-én délulán tartott ülést. A TeriitetvédŐ Liga felkéri az összes egyesületek^ és intézményeket egy rendkívül fontos - mozgalomnak megbeszélése végett holnap, kedden 5 órakor Pest vár-* megye székhazának kisebbik tanácstermében (Városház-) utca 7. udvar I. emelet) megjelenni méltóztassanak. A nyugatmagyarországiaK tilbaKozása $opr'ovlál jelentik- Vasárnap délelőtt nagyarányúi tiltakozógyülés voft üyzrghfmagyarorsZág • elszakítasz ellen, fmtrmr Tíihály- dr., Sopron város'polgármester?) magyar és német nyelvű beszédben fejtette ki. hogy üíyugatmagyarország népe jó szomszédságot akar fenn­tartani Ausztriával, de határozottan tiltakozik, az or­szágrész elszakitása. elleni Szavai után Moson,'majd V«s- megye lakosságának ' kiküldöttéi, végül' pedig Pineeits István dr., a, horvátdk nevében, tiltakozott a béke ellem A gyűlés után a. tömeg a Sopronban székelő entente- misszió elé vonult. 1 ■ A soproniak gyűlésével egy-időben tartotta Budapes­ten rendkívüli közgyűlését a Nyugatmagyarországi Liga: amelyen TJürring Gusztáv, dr. elnöki íbenyitója. után Domanorszky Sándor dr.1 egyetemi tanár tartott törté­nél i adatokban bővelkedő beszédet Nyugatmagyarország hovatartezandóságáról. Nitíi a magyar államformáról Mint a Tribuna irj,a, Mtti kijelenté!te, hogy az entente irányadó'személyiségeivel beszélgetést foly­tatott arpól a kérdésről, milyen magatartást foglal­jon el az entente arra az esetre, ha Magyarország .ismét monarchia lesz. Anglia. Franciaország és Japán kijelentették, hogy ez ellen semmiféle ellen- ve ést nem fognak tenni, feltéve, ha Magyarország jövendő királyának a jogait annyira korlátozzák hogy akarata a népakaratnak lesz alárendelve. Wedgewood hazautazott a Becsből jelentik, hogy Wedóewood ezredes •szombaton visszautazott Londonba. Az angol mun; kásküldötlség többi tagjai ma fednek útra. Hoover választási veresége Kaliforniában Kaliforniában, Hooverfju(tföállamában, a republikánusok háromszázharmirJiárOmezer szavazattal Johnson szenátort jeLöHfí elnökké, Hoover százhctvennyolcezer szavazatával szemben. Az amerikai lapok nézete, szerint ez a siker jelentékenyen megnövelte Johnson esélyeit Hoovérrel szemben arra nézve, hogy a republikánus pártnak a jövő hét elejére összehívó:t chicagói k.omentjén Johnson és nem Hoover fogja megkapni a hivatalos jelöltségei. Az Egyesült-Államok egyes államaiban igen erős a lokálpatriotizmus és igy Kaliforniában bizonyára erre érv volt Hoover pártja számára az, hogy az elnökjelölt Kalifornia szülöttje.- Úgy látszik tehát, hogy Hoover ellen nagy sulylyal. esik latba az a kifogás, hogy — ne.es tmerikai, hanem angol. Hiszen Hoover igen fiatalon ke rult át Angliába Amerikából és azontúl néhány kosz- szabh-rövidebb látogatástól eltekintve, a régi világban élt, amig nem állította őt Wilson 1917-ben az Egyesült- Államok közélelmezési politikájának élére. Az ellenvetés igen sulyrs, hiszen ma Amerikában nagyon erős az anti- ■pútia Anglia ellen, és nem egy politikust szorított félre a közéletből az a vád, hogy angol barát gondolkodású. Hoovernek nagyon ártott az a. körülmény, hogy Lord Grey rövid washingtoni nagykövetsége alatt megpróbált hangulatot kelteni Hoover elnökjelöltsége mellett Más­ként. Hoover választási jelszava, az árak leszorítása, a karc a drágaság ellen, alighanem jóval nagyooób tábort csoportosított volna koréje. annál inkább, mért Hoover őszinte meggyőződésből és nem választási taktikából mindig azt .hangsúlyozta, hogy x x x. x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X , X- X.X X X X x x x, , x i r ’ x drágaságnak x x x x x x egyetlen hathatós ellenszere van, a több- termelés, az 'árubőség, a fogyasztás és a termelés egyen­súlya. Ezt az egyensúlyt akarta i issza állítani Hoover gazdaságpolitika i programot fával, és x x x x x x x, x : x a termelők sorában is akadjak hí­vei : és nem csupán a drágaságtól sújtott fogyasztók között. Ha mőst.a repnblikááus párt chicagói konvetje Hoover elejtésével csakugyan Johnsont jelölné elnökké.- akkor Hoover valószínűleg nem szerepelne a jelöltek között a, novemberi választásokon és Jonson lépne Wil­lőn örökébe .-'iilssren a demokratáknak alig van esélyek arra, hogy többséget szerezzenek . jelöltüknek. Johnson prpgramrrtja csaknem olyan lapidáris, mint Ilaovcré. Johnson volt .a. szenátusban a legszél­sőségesebb álláspont képviselője Wilson békepolitiká javai szemben, Johnson nem akar. tudni Euró párái, nem akar hallani a népszövetségről, nem akar tudo­mást venni a Párisban készült békeszerződésekről, még olyan tormában sem, ahogy Ixnox szenátornak a kül­ügyi bizottságban és a szenátusban elfogadott határo­zata, amely legalább a békeszerződések által az Egye­sült Államoknak biztosított előnyöket akarja ér­tékesíteni. Johnsonnak meg ezek az előnyök sem kellenek. Hoover választási esélyei kétségkívül csökkentek és a Los von Európa jelszava igen nagy tábort sora­koztatott Johnson mögé. Azonban Johnson, győzelmét a jövő heti republikánus konventen és a novemberi 4’álaszfisokoa ma még korai volna bizonyosra venni. Sőt az amerikai politikai körök erősen számolnak az­zal, hogy amint már nem egyszer, uay most is egy darh kórsa: cgv sötét 16, tehát egy a választási küz­delem alatt alig emlegetett jelölt fog a döntés 7pilla­natában hirtelen jönni, látni és győgni. Ilyen dark horsc-v.sk. most sokan a republikánus párt konzerva­tív szárnyának szellemi vezérét, Lodgv szenátort, tart­ják- Ez a több mint hétvén. esztendős öreg politikus régi versenytársa Wilsonnnk, nem supán a politiká­ban, hanem a történetírásban is, hiszen Lodge is az egyetemi tanszékről lépett a politika területére, mint Wilson: és Wilson Washington-életrajza mellett a má­sik legtöbbet olvasott Washingíon-monograíiát Lodge szenátor irta. Lodge bivatkozhatik arra az érdemre is, hogy ö kezdte még az oppoziciót Wilson külpolitikája ellen. Lodge szenátor nagy taktikus hírében áll -és igy lehet, hogy sakugyau azzal a számítással vonult félre a választási küzdelemtől, hogy csupán ,« fihisli-nél fog hirtelen előretörni. Ugyancsak lehet, hogy’ meglepetés­szerűen Wood táb.ornok lesz a - hivatalos jelölt. IVood a nagytőke jelöltje és így hatalmas, anyagi eszközök állanak pártjának rendelkezésére, mint. ahogy ezt is­mételten leleplezték a lapokban, a kongresszuson és a szenátusban. Az amerikai elnökválasztások machine- ■jának ismerete'- alapján azonban könnyű feltételezni azt, hogy minden leleplezés ellenére • Wood kerül ki győztesen az elnökjeíölésre kiküldött konveniből. • Az írországi helyzet egyre válságosabb lesz Londonban ma főnie*' mihisz tér fanács Mólt Lloyd George elnökhjsé'íeí. Megjelentek ezen French tábornagy'és Sir- FTreenwood is, akiket Dublinből hívlak Londonba. A mftijfezfcrlar ár- az ir kérdés­sel ós' azokkal a rendszabályokkal foglalkozott, amelyeket a sinfein-mozgalom tesz szükségessé. A csapatok számára való lőszer- és élelmiszerszál­lítás mind nagyobb nehézségekbe ütközik. Szá­molni kell az írországi vasutasok és kikütőmunká- sol; sztrájkjának továbbterjedésével is. Újból emelKediK a már Ka A szombati 14 30-as zárlat után ma 15.25-tel zárult a fhárka- Mivel a háromnapos meredek emel­kedés után pénteken 13.30-cal jegyezték Zürichben a márkát, ebből a visszaesésből ma rtxár 195 centi- meot szerzett vissza a márka kurzusa, de még igv is 235 centime-mái marad alatta a műit kedden elért 17.60-as togmagasabb árfolyamnak. A budapesti kifizetés 3.5C-nel zárult, tehát tiz centime-mal magasabban, mint szombaton. — A bécsi kifizetés és az osztrák felülbélyegzésü ko­rona nem változott szombathoz képest. Az olasz kormány ellenőrzi a bankokat Az olasz hivatalos, kw>6an"a király' aláírásává® egy kormánjíMtWTet jelent meg,' amely hivatkozik arra, hogy egyes részvények árfolyamában . igen meredek ingadozások voltak- főleg olyan bankok­nál, amelyek az utóbbi időben feltűnően emelték alaptőkéjűket. Ez alapot ad annak a feltevésnek; hogy az ilyen esetekben spekula’iv visszaélések tör­ténlek, éppen ezéy a rendelet feljogosítja a kor­mányt és* a pénzügyminisztert arra, hogy a gya­nússá vált bankok üzletviteléi a könyvek ciánján a legmesszebbmenőén megvizsgálhassa. i Jijjr y@§g Mp| J/f ffpji

Next

/
Thumbnails
Contents