Világ, 1920. szeptember (11. évfolyam, 207-231. szám)

1920-09-01 / 207. szám

8z»rt«*z tőség é« kiadóhivatal VT_, Andrássy-ut 47. szám. Előfizetést árak Magyarországban: Egész évre 280 W. aca, félévre 140 korona, negyedévre 70 korona, egy hóra 25 korona. A ,VILÁG* megjelenik hétfő kivételével mindennap. Egyes szám ára Budapesten, vidéken és pálya* udvarokon 1 korona* 0* '% / / 1920 SÉF, i. tfírMtsélc SeleítetBek BuöipcjSen a ViLÍG kiaóőbivaUlibaa, Sloclcser J, CvCrl esNajy Jaoluj ésTt»,Teacser Gyu­la. Hegyi Lajos. Zlei a Simon és Tss, Lea- poM Gyula. Leepeld Coroél, Schwarz Jé* zset. Síkra?. Vérei ama). Messe Ruóolí, Ecksteia Bernit híré. iroü4Vba».Béesb«i* Haasensteia és Vojler, M. I>okes Nacbf, Rudolf Messe. Berlinben Rudolf Kel* Us Berlin üW.Oater deuLiadea «o *i» XI* évfolyam Budapest, 1920 SZERDA szeptember L 207-ík szám Bomlaszt a megszavazott bot A ma, aegezavaartt botbüntette, mely huszonöt azótolbaéggal juíotL'Tóvbe, már ma, megkezdte párt- bomlíaztó tati6áu Az ü.jr* törvényévé emelt közép kori f büntetés jtfiatt elsőül Veoy Pál nemzetgyűlési képviselő lépett, ki a kormány zópartból, amely el háti. rozusátt' levéáben közölte az Agycoült nemzeti keresz­tény kisgazda- os töldraivsspárt elnökével, X I I li i X X X X X X X X XXXXXXXXXX XXX xixx xxx xxxxi t txx xxxxxxxxx x január elsejéé munkanélkülieknek hvtvarái szájulókái sikerült polgári foglálxózésba "beállítani. Sokkal nehe­zebben halad a leszerelt tisztek elhelyezése. Anglia tudvalevőleg improvizálta hadseregét és így nőm állít­hatott fel szigorú kellékeket a tiszti rang betöitésénéL .Aki értelméé embernek bizonyult és józanul, bürai vitelked'ifcfc a lövészárokban, az tisztté lett akkor is, ha iskolai bizonyítványok tekintetében nem rendelkezőt* nagy készlet felett. így például az yperni csata, után sokat emlegették egy gyalogsági alezredes nevét, alti­nak nagy részé volt Ypftrtt megm-antéeében ée alig két esztendő előtt még körtiszlegéiuy volt a kenti grófság, bán. Őrnagyok, századosok pedig százával kerültök ki a munkásosztályból, vagy a középiskolát alig bevégzet.t fiatalemberek sorából. És ezeket a Victoria-keresztet fin tál őrnagyokat és ka pitányokat a háború befejezté­vel nagyrészt, elbocsátották. Elhelyezésük: természetesen nagy nehézségekbe ütközik: az alezredesek nem mehet­nek vissza többé az üt egházakhoz gyümölcsöt ojtaai, a középiskolákból kikerült fiatalembereknek pedig nincs energiájuk, gyakran módjuk sincsen az öt.bíi- • esztendő* megsrakitás után tanulmányaikat folytatni, J zsebükben a tiszti diplomákkal. Ezelőtt nagyon bajosJ- volt, a gyarmati ezrodak tisztikarát, kiegészíteni, mo« J százával akarnak jelentkezni minden ilyen megüreseW dett helyre a világháború hősei közüL Augusztus else­jén még mindig 13.793 volt az állástalan leszerelt tisz­tek száma* tehát hét hónap alatt az állástalan tisztek, nftk alig húst százalékát tudta csupán elhelyezni á munkaügyi minisztérium. hat.- * Ütni, / Ha ajcyf/^ kivándoroltak, továbbá a, távol kelőim, Vlaiioostttohbcn is az Amur partján, a Kaukázusban is a Kubán vidékén lakó ukránok megbízottai is. 50 millió ukrán él wét- szójma az egész földön, ezeknek képviselői lesznek hi­vatva,-a közös politika iráhyelveit megállapítani. Ennek a kondliktusnák komoly jelentőséget kall tulajdonítani. Hiszen Budienny tábornok és kozák lo­vassága még nem is olyan régen Danik in, hadseregében harcolt Bzovjet-Oroszcrszág ellen. Igaz ugyan, hogy Budienny tábornok helyezkedett szembe először Deni- kmnel, amikor ez nem akart tudni sem az ukránok nemzeti követeléseiről, sem pedig a kozákok autonó­miájáról: sőt Budienny volt az, aki a, Denikvn tábor. rabtól elszakadt csapatok élér hátba támadta az orosz ellenforradalmi hadsereget. Azonban a szórjetrendszer hívőjévé aligha lett Budienny, azután sem, hogy elsza­kadt Denskiatől és ellene fordult: és ez a merész, easr­gjkue lovastáborack alighanem saját céljaié akarta szolgálni akkor, amikór a moszkvai kormánynyal le­pett szövetségre. Ha a nézeteltérések Moszkva ée Bu- disnay tábornok között csakugyan komoly termésre. Mi ok, akkor a tábornok aligho lesz kivebb alcezére <i szovjet kormány rak, marst amilyennek Dsnikinnel szem­ben mutatkozott. Budienny tábornok elszakadása azt jelentené, hogy az orosz hadsereg áezaki szárnyának elszakadása után alapjaiban meginogna a déli front- szakasz is: és akkor természetesen nem lehetnének többé súlyosabb következményei a centrumban két- nap óta megindult diosz ellentámadásnak sem. Jilagszafta&tafi a minszki tárgyalások A. szevjérkormánynik az a javaslata, hogy Észt- Országot válasszák ki a tanácskozás színhelyéül, akkor jutott a lengyel kormány tudomására, amikor már meg­kérte volt a lett kormányt, hogy járuljon hoczi ahhoz, hogy Riga. légyen a tanácskozás színhelye. A lett. kor­mány 30-án délelőtt megadta hozzájárulását- Minden időveszteség elkerülése végett *. lengVei kormány azt in­dítványozza, hogy az oroszok fogadják cl Rigát a ta­nácskozás helyéül. Tizennégyezer foglalkozástalan tiszt Mngítában > A leszerelt katonák m a lőszereit risztek ujabe beillesztését a, produktív gazdasági életbe a. munka­tervi minisztérium végzi el Angliában. A miniszter áónapról-hónapra pontos statisztikát ad ki, sőt- grafi­konokat is, amelyek beszámolnak arról, hogy mily*-) .eredaiénveket sikerült elérni a nem köanvü feladat megoldásiban. 1920 január elsején nSég 3SS 990 leste. rcU bátor árak és 17.375 tisztnek vem volt állása. A leszerelt katonák elhelyezése hónapról-bónapra kielé­gítően halad: június elsején 192.009, jutius elsején Jfií.OOO és augusztus elsején már csupán 139.000 Ijszc. relt katona tolt .illái nélkül. ami azt jelenti, hogy a \ X X > X X X X X X X X X X X X X X X X X XXX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X.X X X X X X X XXXXXXXXXXXXX X X X X X X X X X X .X X X XXXXXXXXXXXXX X X X X X X X X X X X X X XXXXXX XXXXX XX XI X X X XXX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Megindult az oposz eílenoffenzíva V/eupand tábornak nafta csat ríja felszabadította octett véaet a lertsfvel-örasz háborúnak, hiszen bíródatmá volt- És ha m/t keoésbbé az. iránt Ka felekkel szemben ' veszedelmes ellenfél marad min ÁHa nyolc nappal a varsói csatában megindul! reá már ellentámadásbh kezdett a centrumban, sőt előre meaerősittetlen hírek szerint vissza foglalták és két hgdosztdlaf koncentráltak a Brcsptlitooszk— Finnországi hírek szerint a pétermri helyőrség hatáson álló csapatokat szintén odaszállítják. Varsát és az etnográfiai Lenauclorszagot, de nem Oroszország mindig a kimeríthetétien erőforrások poleon korában volt. várni bármikor azóta: a Icn- den elerőtlenedése mellett is. hadműveletek megállapodása után az orosz hadse- az északi- szárnyon is. Az orosz csapatok egp- Biglosztokot, nagy erővel támadták BresrtliloySzkot. grodnói vonalon. legnagyobb része a lengyel frontra ment. A finn Wowduiat « imgyml-owHtsz fronton Az Havié - Ü £T nokfoyc ek . távlráteijáS: Varsóból: Bréertljtovsak és Jiinszk kezfitt két na* óta, üjabb ha-rc folyik. A bolsevikek megerőeátéseket kaptak ós helyen* I kint ismét elfoglalták, régi vonalaikat. Az oroszok sza­kadatlanul megáamétHk támadásaikat. Az angol lapok I megerősítik, hogy a lengyel—orosz fronton fordulat : állott be. általánossá vált az ukrán felkelés Páriei bjiptalmubeaek saérivi. az u.brúvoh felkelés* kőién hdtbatámfidissal fenyegeti, a verés hadsereget. nlélmiAzerforgatomUjl. A oérasbar. éhínség van, mert dósé, hogy Odesszát szabaddá tegye, eredménytelen Az ukrán sajtóiroda jelentése szériát a felkelő csa­patok naigy offenzívat kezdtek. .A bolsevikiek Kievtől léire hatvanöt kilométerre vereséget tze*vedrek. A pt­« spavjetkormány ellem,- általános jellegiaoé vált: J. fel- Odsssea három hét. óta él vám vígon mindmfóhs a készletek már elfogytok. A szovjet mtméen. erSAfoá. maradt­| ríszfosapeutek előrenyomuInak a város . ellen-. ■ Gyrttrü- alakban veszik körül Kievet, - melyét a bolsevikiek már | kiürítettek. UfttPám nommoH kcngnessr.isz Sécsöon Gkróber elsejére ukraá nemrstí kecgTOWust hittak »Zyb* Becsbe. Esen a kongreeszuson részt- fognák venni az feszes ukránok képviselői Kelntukrajnából. Galieiábál, Bukoviataból? 3esszardbiából, a Dél- és S szaka merik iba BzieSiemtsr fd/topfio* bonftifitasux a szovfetmkommánnyat Moszkvai Körök szerint Budsmmy tábornok és e népbiztosok tanácsa kozott komoly veleményétténésok merültek felt Budienny tiltgfrzatt a közporti szovjet legutóbbi rendelőiéi, ellen, amilyek megtíiiottik a nemzeti ukrán, ezredik sért* tűsét a vörös hadseregen, belül és kijelent ette, hogy ennek a kérdésnek súlyé* következőién»mi- lekötnél. Elmaradhatatlan lenne ugyanis, hogy a vörös hadsereg elveszítené a leozák ezredelaecl. Oronopscdff Ftngti&ho*, uttlenetiumot intézett A lengyel békedelegaeio; tag jai tegnap este 10 óra­kor Mmsikböl jövet BnesstJ'tevszk eiőtt nyolc kilo. méternyire átlépték a frontit ée 11 órakor Tiratpolba jutottak, abol Sapíaha lengyel. ..külfigym: cisiter fo­gadta őket. A minszki tárgyalásokat megszakították. Az orosz delegáció'Moszkvába utazott. Birúterá vehető, bogy a további tárgyalásokat egy semleges helységben fogják folytatni. Ma reggel a lés gyei' delegáció Var­sóba érkezett. London: jelentés sDárint Kamensv atadta, "nt, angol kormánynak a szovjetki rmány újabb jegytrekit. Az uj jegyzéket elsőbben is * angol munkás ff vígrchajló- bizottságinek terjesztet'ék elő és eaüf«f a jóváhagyása után adták át a küli }yminisztérjaftatk. Az orosz jegyzék bizonyos tekintiben.. ellenültjmálum . Boitovr . jegyzékével szemben ás á következő követeléseket álla. pitja meg-. 1. Az Oroszországgal való rögtöni és végleges bé­kére vonatkozó valamennyi angol föltétel ás követelés közzététele. 2. Angol nyomás a lengyel kormányra, ­hegy elfogadható békét kössön » szovjetkormánynys 1. A jegyzék elmondja, hogy Oroszország katonai helyzete a legutóbbi napokban lényegesen megjavul' é: kegy a sio.vjöthádserég nemcsak arra kép«s, hogy Lengyelországot megsemmisítse, hanem, a front m:s .részein ts kczdhol támadást, hogy fegyveresen erő­szakolja ki a rögtöni békát. Kamenev angol biv*i .azzal a hírrel akarnak nyomást gyakorolni az angol kormányra, hogy az angol kormány eAuteaitó vagy kitérő válásba végleges szakítást idézne elő Anglia ás Oreszorszic hozóit. XXXXXXXXXXXXX X X, X i X .t X.X X X X X X Z X X XXX X X X X X X . s V Mai vesét1 c&kfsUnf-et a saxLture izem prs^“dits-siie S xxxxxxxxxxxx x x X X X X X X X X X X X X sx^xxxxí'xxxi *

Next

/
Thumbnails
Contents