Világ, 1921. július (12. évfolyam, 142-167. szám)

1921-07-01 / 142. szám

SzerRésztőeég és kiadóhívafaTTri., Aidrássy-ut 47.sz. Előfizetési árak Magyarországban: Egész évre 480 kor., félévre 240 kor., negyed* évre 120 kor., egy hóra 40 kor. A „VILÁG" megjelenik hétfő kivé­telével mindennap. Egyes szám ára Budapesten,vidéken és pályaudva­rokon 2 K, Ausztriában ír magyar K. XII. évfolyam Mégis letárgyalják a sajtótörvényt a nyári szünet előtt Budapest, PÉNTEK 1921 julius 1. | 142-ik szám felvéfefn«t’ Bu<Jape*fev ^/kiadóhivatalában. Blockcex J., JyEokor, Ben Ló és Társa, Győri és fíagW*J&ulus ős Társa, Tenczer Gyula, Fegyi Lajos, Klein Simon és Társa, Leopold Gyula, Leopold ComéJ, Scb^arz Jorssf. Sikray, Mezei Antal, Mossa Hudolí, Eckstein Bernét hirdetési iro­dákban Bécsben.* Haasenstein é§ VogJer, M. Cukes Nachíolser, Rudolf Mosse. Áz utóbbi napokban ue/Tátszott, hogy a pár­tok erélyes állásfogfalás^irak hatása alatt a kor­mány el fogja halászni a sajtóreform tárgyalását. Ma‘ este azután úgy a kisgazdapárt, mint az An- drássy-púrt ez ügyben értekezletet tartott és eze­ken az értekezleteken a miniszterelnöknek sikerült a maga álláspontját diadalra vinni. Tomcsámji Vilmos Pál igazságügyminiszter hajlandónak nyi­latkozott az Andrássy-párt által kívánt, módosítá­sokat végrehajtani, viszont a kisgazdapárt egyhan­gúlag elvetette Dottlik Józsefnek azt az indítvá­nyát, amelyben követelte, hogy a sajtótörvényt és a vagyonváltság-javaslatot a nyári szünet után tár­gyalják le. Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter va- gyonváltság-javaslatával a kisgazdák értekezlete ma még nem foglalkozott. Az eddigi tervek szerint a kormány mindkét javaslatot julius végéig tető alá akarja hozni, és ecélból nyolcórás üléseken akarja tárgyaltaim a javaslatokat. Az ellenzék ter­mészetesen erőteljesen készülődik a sajtónovella vitájára és értesülésünk szerint már a bizottság­ban hosszabb vitát fog provokálni. Tomcsányi hajlandó módosítani A keresztény, egyesülés pártja ma este érte­kezletet tartott, amelyen megjelentek gróf Beth­len István miniszterelnök, gróf Ráftay Gedeon belügyminiszter, Tomtsányi Vilmorf Pál igazság­ügyminiszter is.AtTury/Béla ismertette a sajtóno- vellát. Megállapítja, nogyj.Az jurtervezet a sajtóde- liktumok terén az álfalánoj/íüntetöjogi szabályok szerint intézkedik arPj^i törvénnyel szemben, amely kivételes elbánást biztosított. Eddig a fele­lősség kérdésénél a szerzői, most pedig a közzétételi felelősség van kidomborítva. Indítványozza, hogy ne a felelős szerkesztő legyen köteles bizonyítani azt, hogy nincs része az inkriminált cikk közre­adásában, hanem a szerző igazolja, hogy küzre- járt-e e tekintetben a felelős szerkesztő*.A javas­lat a köteles gondosság elmulasztása miatt a ki­adókat érhető felelősség utján még nagyobb befo­lyást biztosit a kiadói irányításnak, a szellemi irá­nyítás hátrányárait Az egyetemleges felelősség ál- fás pont jóval szerűben javasolja az egyéni felelős­ség fönntartását. .Javasolja, hogy minden sajtó- Ijcözlcméhy a szerző nevével jelenjen meg és min­iden olyan cikkért, ami nincsen aláírva, a felelős szerkesztő tartozzék felelősséggel. Rágalmazás és becsületsértés esetében tartsák fönn a fokozatos felelősséget és csak az államellencs tendenciájú sajtódeliklumok esetében legyen egyetemleges a 'felelősség. ■ *• Lingaucr sajtókamarát követel ■ Lingaucr rAlbin szólalt fel ezután és hangoz­tatta, hogy, a sajtókamara felállítását bele kell kapcsolni a sajtórcforniba A sajlpkamara tagjait á sajtóérdekeltségek kijiclölcse alapján a kormány nevezze ki. Szintén kjifogásolifl az egyetemleges felelősséget és csatlakozik 7jfri prepozíciójához. '.Javasolja, hogy a felelős szerkesztőt ne lehessen Ifelelősségre vonni olyafa nyfiatkozatok miatt, ame­lyeket egy, a lapon kiáür álló személy telt. ha ez valakire, sérelmes is. Az igazságügyminiszter ja­vaslata nem nyújt módot a forradalmi sajtó fele- lősségrevonására, mert nincsen visszaható ereje. Ez egyébként is nehézségekbe ütköznék, mivel ez ma már nem a szerzőket, hanem a kiadókat súj­taná. A sajtót a kiadóhivatalokon keresztül kell megreformálni, úgy látja. hogy. ez a javaslat nem nyújt elég védelmet a destrukció ellen. Helyesnek tartaná, ha a sajtótörvény érvényét határidőhöz kötnék. Utasítsa a nemzetgyűlés a kormányt egy generális sajtójavaslat elkészitésére, amelyet csak a nyári szünet után tűzzenek napirendre. Tomcsámji Vilmos Pál igazságügyminiszter kijelenti, hogy, az elhangzott észrevételeket hono­rálni kívánja, kéri. hogy a sajtókamara felállítása tárgyában terjesszenek be konkrét javaslatot. .4 kormány maga is csak ideiglenesnek tervezi a sajtóreformot és a felszólalóknak erre vonatkozó kívánságát a bizottsági tárgyaláson fogja mérle­gelni. Minden valószínűség szerint a sajtóreform érvényességét fél—egy. évben fogják megállapí­tani. Hajlandó az egyetemleges felelősség kérdésé­ben is engedményeket tenni és nincsen kifogása az elten sem. hogy a javaslatot csak a nyári szünet után vegyék tárgyalás alá. Mit terviének a miniszterek ? ■JJegyeshc.’my Bajos kereskedelemügyi minisz­ter ezután begyújtotta az ipartörvóny módosításáról szóló javaslatot:. ^jnclyct holnap terjeszt a Ház eié. Háttér István indítványt nyújt be, hogy a sajtó- kamara tugyébea kikiüdcndö bizottság feltétlenül fog­lalkozzék azzal is, hogy a cikkek aláírása kötelező legyen. Lingaucr hozzájárul liailer Isván javaslatához, szeretné, ha a kamara igazolási eljárást végezne an­nak megállapítására, hogy ki hivatásos újságíró. Gerencsér István javasolja: a kormány legkésőbb ősszel terjessze be a választójog és a közgazdaság re­formjai. Gróf Andrásig Gyula felhívására ezután a kor­mány jelenlevő tagjai tájékoztatták a pártot munka- progrannnjukról. Vasa József közoklatásügyi minisz­ter a tanítók nyugdijáról, a tanítók státusrendezésé- röl, a Budapesti Tudomány-Egyetem autonómiájáról szóló, előkészület alatt álló javaslatairól informálta a pártértekczletet. Hegycshalmy Lajos kereskedelmi miniszler a mérnöki rendkarról, a lakásépítésről, az üzleti záróráról, a tisztességtelen versenyről készít javaslatokat. Bernolák Nándór népjóléti miniszter közegészségügyi javaslatokon, a munkásbiztositó-tör- vényen, gyermekvédelmi törvényen és a rokkantak el­látására szóló törvényen dolgozik. A pártért eke zlet ezután még kimondotta. a főrendiház reformjáról szóló törvényt csak a vá­lasztójog és a közigazgatási jog reformja után haj- fandó megszavazni. A kisgazdapárt értekezlete Á kisgazdapárt ma esti értekezletén Örfy Imre ismcrieUe az őrlési és forgalmi adójavaslatot és b jelentette, hogy a kormány Gaál Gaszton észrevélcknt honorálta, kéri ezért a javaslat elfogadását. Gaál Gaszton felszólalásában rámutatott arrrr hogy Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter nagy megér­tést tanúsít a párt álláspontja iránt, indítványozza, hogy az őrlési adót szállítsák le tizennégyről tizenöt százalékra. Kálmán .István helyteleníti az egész javaslatot és csak abban az esetben fogadja el, ha a pénzügymi­niszter kijelenti, hogy azt a végső szükség követeli. Bodor György az állatforgalmi adó leszállítását követeli, háromról két százalékra. Bottlik József szintén a javaslat elten szólal fel, szerinte úgy az állatforgalmi, mint őrlési adót egy-egy százalékkal le kell számtani. Négycssy László felszólalása lilán Temesváry Imre statisztikai adatokkal igazolja, hogy a kereske­delmi malmok legalább 400.000 mélermázsa gabonát szállihatnak be, ezzel szemben a kivetett 300.000 mé­termázsa beszállításával is nehézségeket támasztanak. Mnyer János megnyugtató kijelentései után Va- sadi Balogh György indítványozza, hogy a mező­gazdasági munkásokat mentesítsék az őrlési adó alól. Hegedűs haragszik Hegedűs Lóránt pénzügymimszljfr hosszab­ban válaszol az. dimiigzoít kifogásaira és megle­hetősen ingerült hangon teszi ípég észrevételeit. Kijelenik hogy az őrlési és,jw*fga!mi adónak ő maga sem híve, azonbana trianoni békeszerződés értelmében Magyarországon is legalább olyan ma­gas adókat kel! kivetni, mint amilyeneket a győz­tes és környező államokban kivetettek. A felszóla­lók kifogásaival szemben rámutat arra, hogy a pénzintézeteket sokkal súlyosabb adóval terhelte meg, mint az entente-állampk pénzügyminiszterei. Emlékezteti a képviselőket arra, hogy Nagyatádi Szabó Istvánnal és Mayer .Jánossal ő volt az, aki a minisztertanácsban a szabad forgalom mellett foglalt állást- A kormány többi tagjainak aggodal­mait azzal oszlatták el, hogy kötelezték magukat a forgalmi adó keresztülvitelére. Az őrlési odó lé­nyegében már eddig is megvolt, szabadforgalom nélkül is. A mostani helyzet lényeges javulást je­lent a gazdatársadalom számára. Hajlandó elfo­gadni Vasodi Balogh György indítványát és elfő­dd ja Gaál Gaszton javaslatát is az őrlési adó egy­százalékos leszállításáról. Héjj Imre egy közbeszólására, hogy ha a pénzügyminiszter nem teljesíti a párt kívánságait, rtí képviselők nem mehetnek a nép' elé. Hegedűs ha­ragosan Héjj Imre felé fordult: — kor én holnap lemondok és Héjj Jmfrrlfegye át a pénzügyminiszteri tárcát BottUk szünetet követel ' Bottlik József indítványt nyújt be, hiogv a nemzetgyűlés a jövő héten kezdje merj a nyári szünetet és úgy a sajtónovcllút, mint a vagyon- váltság-javaslatot csak a szünet után tűzzék napi­rendre. Gaál Endre indítványozza, hogy, a sajtóno­vella megszavazását ne tegyék pártkérdéssé. A közélelmezési minisztérium megszűnése következ­tében Mayer János közélelmezési miniszter vissza­megy a földmivelésügyi minisztériumba államtit­kárnak és igy a miniszterek arányszáma a kis­gazdapártra nézve újból hátrányosan alakul. Kért, hogy a kisgazdapártnak juttassanak még egy mi­niszteri tárcát. Gróf Bethlen István miniszterelnök kéri Gaál Endre indítványának elvetését. Nincsen mód arra, hogy kisgazdapárti minisztert nevezzenek ki, ezzel szemben kijelenti, hogy a belügyi államtitkárságot rövidesen kisgazdapárti politikussal fogják betöl­teni. Ellenzi Bottlik József indítványának elfoga­dását. Kül- ér, belpolitikai szempontok kívánatossá teszik, hogy úgy a vagypnváltságof. mini a sajtó* novellát még a nyári s/ünct előtt letárgyalják. A kisgazdanéfrt leszavazza Bottlikot Gát Ejj(lr£..**rmán indítványait visszavonja. Tomcsányi Vilmos Pál igazságügyminiszter beje­lenti. hogy a sajtóreform tárgyában rövidesen érte­kezletet hiv össze. Gróf Széchenyi Viktor kéri a pártértekrzletet, hogy fogadják el a miniszterelnök előterjesztését. A pártértekezlet ezután Bottlik József indítványá­val szemben a miniszterelnök előterjesztését fogadta el. Hadházy Zsigmond azt indítványozza, hogy a be nem hajtott adógabona miatt kivetett büntetéseket egyelőre függesszék fel. Schandl Károly oda óhajtja módosítani az in­dítványt, hogy ezt a könnyítést csak a száz holdnál kisebb birlokoknak adják meg. kivéve abban az eset­ben. ha az adógabona behajtása a földbirtokos rossz­hiszeműsége miatt nem volt lehetséges. Brnkö Gábor azt kívánja, hogy a fellebbezés ha­láridejét azokban az esetekben, amikor a fellebbe­zést még nem jelentették be. október végéig tolják ki. A párt Hadházi Zsigmond indítványát Schandl Károly és Benkö Gábor módosításaival elfogadja. A magyar valuta és a vasúti szabadjegy felkereste gróf Bethlen István miniszterelnököt, kifejtette a miniszterelnök előtt a munkanélküli­ség egyre súlyosabb problémáját és kérte tőle a kivándorlás megkönnyítését az említett módokon. Igazán sajnálatosnak tartjuk, hogy gróf Beth­len Istvánt a sajtókérdés sürgős rendezésétől és az egyéb ilyen fontos tennivalóktól néhány percre el­vonta egy ilyen szekundér jelentőségű kérdés. De ha mar megtörtént a baj, néhány szóra meg kell itt állni. A magyar vasgyárak és a magyar fém­ipar válságos helyzetét a magyar korona javulása idézte fel. Hiszen szenet, kokszot bőven lehet kapni és már a múlté az a korszak, amikor ame­rikai zsírért és egyéb kompenzációk árán lehetett csak néhány vaggon kokszhoz jutni. Egyrészt a széntermelés emelkedése, másrészt és még inkább n szénfogyasztásnak a nagy idnsztriális világvál­sággal kapcsolatosan bekövetkezett nagy csökke­nése az áruhiány hosszú periódusa után meg­hozta az árubőséget a szénpiacon, ahol most ver­senyt futnak egymással a szállítási ajánlatok és lefelé licitálják az árakat. A koksz-probléma el­múlt és a magyar fémipar dolgozhatna, ha lehetne másként is dolgozni, mint stabil valuta alapján. Akkor azonban, amikon valutaorkánok szá^ulda­Tübb min# egy féléve annak, hogy Hegedűs Lóránt elhári<J>tta barátain^? tanácsát, elhárí­totta családjának kcrésc-Wés vállalta a magyar pénzügyminiszternek kétjpgkivül nem könnyű és bizonyosan nrgv felelőséggel összekötött tisztét egy évre. A jpénzüg^finiszicr hivatalának elfog­lalásakor pwxgramjStikus nyilatkozataiban az autókat és a4 ália^vasuti szabad jegyeket emlí­tette, mint omrff tételeket, amelyeknél nyomban adva van a megtakarítás lehetősége. Azt hisszük, hogy az autóknál érvényesült a takarékos- sági princípium és azt tudjuk, hogy az állam vas­úti szabadjegyeknél Hegedűs egyes pontokon tel­jes .szigorral járt el. Idáig teljes sikerrel járt a pénzügyi programúi, csak most van egy kis baj. Az államvasuti szabad jegyek kérdése újból felme­rül a pénzügyi politikával kapcsolatosan, felme­rült egy olyan formában, amelyről nehéz más­képp, mint a megdöbbenés hangján beszélni. Ma délben újból kértek államvasuti szabadjegyei: ingyen útlevelet és ingyen utazást a határig, Csonka-Magyarország határáig. Egy hivatalos kommüniké jelenti, hogy a vas- és fémmunkások küldöttsége Miákits Ferencnek, a Huszár-kormány volt kereskedelmi 'államtitkárának, vezetése alatt.

Next

/
Thumbnails
Contents