Világ, 1921. november (12. évfolyam, 244-269. szám)

1921-11-01 / 244. szám

suzi fppmn gltUmmBugf S»H>dötdTa,taI \:„ Aadráacy-ut 47. sz. Bőfisstéei árak Magyarországban: Egész érre 660 kor., félévre 340 kor., negyed­évre 170 kor., egy hóra 60 'kor. A „VILÁG* megjelenik hétfő kivé­telével mindennap. Egyes szám ára Budapesten,vidéken és pályaudva- rokon 3K, Ausztriában 3 magyar K. jnnr vlL/A& — „ _ feiv&taíaefc Buoapeetee % ' rOÁG Hbdóhivaíalában,' Bloe&jwr 81mi ín Bokor, Benkó ée Társa, Győri ém Nagy, Jaulus és Társa. Tenczer Gyula, Hegyi Lajos, Klein Simon és Tárea, íröopold Gyula, Leopold Cornél,' Schwarz • József, Sikray, Mezei Antal, Mos se Rudolf, Eckstein Bornál hirdetési iro- d Altban Bécsben: Haasenstein és Vogler, ML Dukes Nachfolger, Rudolf Mosse. XII. évfolyam Budapest, KEDD 1921 november 1. 244-ik szám Nehéz érák A" külpolitikai helyjNé'^ííakulása igen sulyo* problémák elé 4llitoUrf!a kormányt és a nemzet­gyűlést, olyan/ nprifiémák elé, amelyeknek meg­oldási formája ügyelőre még nem bontakozik ki. A külpolitikai helyzet kétségkívül enyhült azáltal, hogy a nagg-entente intervencióra szánta el ma­gát a kis-entente-nál és elég világosan kifejezte azt az álláspontját, hogy Magyarországgal szem­ben nem ad szabad kezet a kis-entente államai­nak. Prága és Belgrád befejezett tengek elé akar­ták állítani a nagy-entente hatalmait a mozgósí­tás elrendelése és keresztülvitele által. Azonban a gyors cselekvés politikája ezúttal nem hozta meg a várt sikert, viszont nem szabad elfeledkezni arról, hogy az intervencióval egyidejűleg a nagy- entente hatalmai bizonyos fokig honorálták és magukévá tették azokat a követeléseket, amelye­ket a kis-entente kormányai állítottak fel a nagg- entente követelésein, vagy legalább a nagy-entente 'formulázott követelésein felül. A mai estilapok­nak félhivatalos helyről nyert értesülései főleg két irányban hangsúlyozzák ezt az eltolódást. A nagy-entente a szombat délelőtt átadott kollektív jegyzék szerint csak Károly király trónvesztésé­nek proklamálásét követelte, de a kis-entente követei ugyanakkor átadott szóbeli jegyzéke már a Habsbarg-ház detronizálását sürgette: és min­den jel szerint a nagyköveti konferencia magáévá teszi ezt a posztulátumot. ... A nagyhatalmak újabb jegyzéke hozta meg, amiről a magyar kormány a szö­vetséges nagyhatalmakat azonnal értesítette és ezt a választ a cseh köztársaság, a S. H. S. és a román királyság budapesti képviselőivel is még a mai nap folyamán közölte. Minthogy az entente-nagyhatalmak kí­vánságuknak a törvényhozás által való elfo­gadására záros határidőt-szabtak, a kormány a nemzetgyűlés sürgős összehívása iránt a szükséges intézkedéseket megteszi. (MTI.) Párisi jelentés az entente budapesti lépéséről ^ Parisból jelentik t Mivel Károly király vonakodik lemondani és Magyarország terüle tét elhagyni, a nagyhatalmak értesítették Ma­gyarországot, hogy a kis-entente készülődé­seivel nem fognak szembeszállani, ha tfárolg király lemondása tovább is elhúzódnak. Ro­mánia, Csehország és Jugoszlávia képviselői Szóbelileg sürgették a magyar külügyminisz- : térnél, hogy haladéktalanul tegyék meg a szükséges intézkedéseket a Habsburgok trón- vesztésének proklamálására. (Magyar Távirati Iroda.) A Neue1 Freie Presse jelenti Bmgr^dból: Jól értesült forrásból származó irporpnációk szerint, Bukarestből g jugoszláv kormányhoz intézett újabb jegyzék érkezett Belgrádba. Ez a jegyzék lehetőleg még erőteljesebben kifeje­zésre juttatja a kis-ententenak a magyar kér­désben elfoglalt változatlan álláspontját. (Ma­gyar Távirati Iroda.) Sándor király váratlanul érkezett vissza Belgrádba Belgrádből jelentik: Sándor királynak és Pasics miniszterelnöknek váratlan visszáérke- zése az itteni politikai körökbe*-*'amelyek a király visszaérkezéséről nem voltak infor­málva, igen nagy feltűnést keltett A lap tudó­sítójának értesülése szerint a király a szkup- stina csütörtöki ülésén leteszi az alkotmányra az esküt és átveszi az ország kormányzását. A kis-entente fölsorakozása által előállott magyar belpolitikai szituáció kibonyolodási lehe­tőségeinek mérlegrevetésénél fontos szerepe van egy lélektani momentumnak. A mozgósítás anyagi terhei és egyéb kockázatai következtében a kis- entente rövid határidőhöz fog ragaszkodni a pro- grammjába fölvett pozitív célok elérésénél. A ma­gyar politika tehát szinte egyik napról a másikra lesz kénytelen állást foglalni az elébe vetett uj problémákkal szemben és ez sokkal nehezebb számára, mintha mód adódnék arra, hogy foko­zatosan, lépésről-lépésre történnék meg az ál­orientálás. Viszont nem szabad elfelejteni azt, hogy idáig elfoglajt álláspontja által senki nem érezheti kötve magát ma, amikor egy váratlan és rendkívül súlyos vis major lépett föl parancso- lóan a magyar politikában. Ezzel a vis major-ral szemben nem lehet feszegetni azt a jogi kérdést, hogy az uj követeléseket alátámasztja-e eléggé a trianoni béke paragrafusainak sorozata. A jogi kérdést teljesen árnyékba borítja az a ténykérdés, hogy a most fölvetett követelések mögött ugyan­azok a hatalmi faktorok állanak, amelyekkel a magyar politika kénytelen volt számolni akkor, amikor becikkelyezte a békeszerződést. Jogi ér­vekkel nem lehet hatalmi faktorokat kiegyen­súlyozni és a nagy-entente részéről, sajnos, nem igen lehet többet várni annál, mint hogy ‘meg­keresi a középutat a kis-entente követelései és « trianoni paragrafusok ké~' Lengyelország támogatja a kis-entente-ot Belcjr&dból jelentik: Az itteni lengyel követség a leghatározottabban megcáfolja a lapoknak azt a hírét, mintha a lengyel kormány kijelentette volna, hogy Lengyelország a Habsburgok restaurálásának kérdésében nihes érdekelve. A lengyel követséget felhatalmazták annak kijelentésére, hogy a lengyel kormány a kis-entenle-ot a Habsburgok restaurá­lása ellen elfoglalt álláspontjában mindenesetre tá­mogatni hajlandó. A lengyel követség megcáfolja továbbá az olasz lapoknak azt a hírét, hogy Len­gyelország azért nem csatlakozhatik a kis-entente- hoz, mert ez agresszív tendenciákat követ. Ellen­kezőleg, Lengyelország bármikor hajlandó a kis- entente-hoz csatlakozni, mert ennek érdekei szo­ros kapcsolatban vannak Lengyelország érdekei­vel. (MTI.) A cseheknek türelemmel kell lenniök A Daily Mail ,,A cseheknek türelemmel kell lenniök" címmel cikket közöl < a magyjtrorízági helyzetről. A cikkben elmondják, hogy most* ami­kor Károly király abszurd kísérlete iljf cjpfosan —. fogsággal — végződött, véget ért a zfpzavar, amely Magyarországon a külföld szemében eddig forrt. A nagyköveti konferencia is megmutatta, hogy kellő helyen és kellő eréllyel fogta meg az ügyet; Európa békéjét ez a kérdés most már nem veszélyezteti. Benes cseh miniszterelnök legyen egészen nyugodt afelől, hogy hazája biztonságá­nak főkezességeit, nevezetesen Károly király le­mondását és Magyarország leszerelését a nagykö­vetek konferenciájának diplomatikus tevékeny­sége el tudja és el fogja intézni, tehát egyáltalán fölösleges a kis-entente kardesörtetése. (MTI.) A szerb nenr/etgyiHéff“fegnapi ülésén majd­nem valamennyi képviselő résztycU. A karzato­kat is teljesen megtöltötted fiözönség feszülten várta a koriiMwwr »»yfMkozatát a magyarországi eseményekről. Trifkovics, a miniszterelnök he­lyettese, a következő kormánynyilatkozatot tette: ! — A többesztendős háború után népünk bé­kére vágyik. Kellemetlen csalódás ért bennünket áprilisban, mikor Károly király ekőizben tért vissza Magyarországba. Akkor szövetségeseinkkel l egyetértve meghiúsítottuk Károly, király, puccs­kísérletéi. Most Károly király újból megpróbálta, hogy a magyar trónt elfoglalja. Mi is, a cseh köztársaság is, tekintettel népeink izgatottságára, kénytelenek voltunk azonnal megtenni a szüksé­ges diplomáciai lépéseket, melyekben Románia is csatlakozott hozzánk. Elégedetten állapítjuk meg, hogy akciónk megnyerte a nagy-entente hozzá­járulását. Megegyeztünk abban, hogy Károly ki­rály magyarországi tartózkodását casus bellinek tekintjük. Románia is erre az álláspontra helyez­kedett, sót Olaszország is kijelentette, hogy. én­Ma délelőtt |$róf Bethlen István minisodert-lmak buda^asti kö\^teij[»ir*tenx az Mábbi elnöknél megjjnentek az entente-íJí^irafel- ; 1 fel A szövetséges nagyhatalmiMwguarországon léim tiplomófciai képviMmM^KttXkHerenciájától. 0 --p ■ " Van szerencsénk Naggméltósá^üÁík tptCSRÍkltp „A nagykövetek tmács^Áü^ffí^gelégedéssel látta, imgy a macfyar kormány töfjjjfjfe- lelő intézkedéseket tett a?&ptéjből? jmy Károly exkirfly újabb kis ég éténél vessen, ennek dacára nt^őUzrfpf^^,^\ogy mindeddig, a magyar kortkőrá} ~ üirgjm frfj elé­get a szövetséges halalrdűW $aS|‘^/Jw1(if*jAatának, amely n trónvesztffáfcpQfS&fKklásának szükségességéről szól. A\ t^nr^^fíó^eJnondás, amelyre, úgy látszik, rá akarja bírni a*’3' exkirályt, nem tekinthetőezennatározfit végrehajtásának. A nagykövetek tanácsában 'képviselt szövetséges államok aggodalommal vannak cl­lelve a növekvő izgatottság miatt, amelyet a restaurációnak ezen újabb kísérlete a Magyar- országgal szomszédos államokban előidézett, és tevékenyen közreműködnek annak lecsilla­pításában. Ugyanezen célból felszólítják a magyar kormányt, hogy haladéktalanul prokla- málja Károly exkirály trónvesztését és hogy ezt a trónvesztést — a nagykövetek tanácsá­nak 1920 február 4-én és 1921 április 1-én hozott határozata értelmében — terjessze ki egyidejűleg a Habsburg-ház valamennyi tagjára. A tanács elvárja, hogy a magyar kormány, hozzá akarván járulni az általános béke fenntartásához, haladék nélkül hozzálát ezen hatá­rozat végrehajtásához. Fogadja slb. Castagneto s. k. Hohler s. k. Fouchet s. k. Tekintve, hogy a magyar kormány az ország jelenlegi súlyos helyzetében, melyet a szomszéd országok egyre fokozódó katonai intézkedései idéztek elő, rá van utalva a szö­vetséges nagyhatalmak támogatására, a kor­mány számára jelenlegi kényszerhelyzetében nem volt más választás, mint a nagyhatalmak­nak ezt az újabb határozatát elfogadni. A helyzet ismertetése után a miniszler- 1 tanács idevonatkozó határozatát egyhangúlag Románia ujabá jegyzéket küldött Belgrádba Trifkovics a kis-entente követetéseiről

Next

/
Thumbnails
Contents