Világ, 1921. december (12. évfolyam, 270-294. szám)

1921-12-01 / 270. szám

SeericessrfősSg és K&dóhwatal ti., Aadrássy-ut 47. sz. Előfizetési Arak Magyarországban: Egész évre 660 kor., félévre 340 kor, negyed* évre 170 kor., egy hóra 60 kor. A „VILÁG" megjelenik hétfő kivé­telével mindennap. Egyes szám ára Budapesten, vidéken és pályaudva­rokon 3 K, Ausztriában 3 magyar K. "VILÁG XII. évfolyam Budapest, CSÜTÖRTÖK 1921 december 1. Hirdetés®!: felvétetnek Budapesten a VUAQ kiadóhivatalában, Blockcer B!an J., Bokor, Bcnkő és Társa, Győri és Nftjgy, Jaulua út Társa, Tenczer Gyula, Ksgyi Lajos, Klein Simon és Társa, Leopold Gyula, Leopold Cornél, Schwars József, Sikray, Mezei Antal, Mono Rudolf, Eckstein Bernát hirdetési iro­dákban. Becsben: Haasenstein és Voghsr, M. Ihikos Nachfolger, Rudolf Mosse. 270-ik szám á bség nélkül Athénba/kanállal tölteni vizet Ina ha következetlenséggel li. -íi következetlenség politiku- fstvánt, aki többek közt meg- íi Szabónak felajánlott föld­mi velésügjú'-'farcával Mayer Jánost és Gaál Gasz- tont, az egységes párt nagyobb dicsőségére. Gróf Bethlen István tegnapelőtt az egységes párt pro- videnciális vezére volt, tegnap a pártszövetség tengelye, ma pedig — a politikai körök értesü­lése szerint — az uj alapokra helyezett kisebbségi párt zászlója lobog Bethlen István kezében. Ha a politikust az alkalmazkodás képessége teszi, az elaszticitás, a tegnap megtagadása, akkor gróf Bethlen István toronymagasan emelkedik ki még a magyar politikusok világából is. Gróf Bethlen István a nemzetgyűlés utolsó ülésén csal; szemé­lyes kérdésben emelt szót, kifejtve azt, hogy a politikai felelősség kérdését a lemondott kor­mánnyal szemben nem lehet most felvetni, mert Bethlen István kormánya amúgy is haladéktala­nul elhagyná helyét, amint kisebbségben maradna. Keményen szögezte le, férfias határozottsággal szüvegezte meg ezt az axiómát gróf Bethlen Ist­ván, és erre holnap visszatér a nemzetgyűlés elé, mint miniszterelnök egy kisebbség élén, bizo­nyára hangsúlyozva azt, hogy a leszavazásnak nem lehetnek konzekvenciái reá nézve, mert egy­előre beéri a kisebbség támogatásával. Alig né­hány napja múlt annak, hogy Bethlen forró sze­relmi vallomást tett a többségi elvnek, és ma vállalja az uj megbízatást, miután ellene fordult mind a két kormányzópárt többsége. Következe­tesség, gróf Bethlen István a neved: mondaná a Strattford on Avon-ban született William Shakespeare, ha még az élők sorában volna... Bennünket ér ma az a gyanúsítás, hogy ke­verjük a kártyákat és gáncsot próbálunk vetni a nagy Bethlen-koncepcióknak, amelyek olyan sze­szélyes változatossággal követik egymást. Elis­merjük, hogy vagy egy hete bizonyos mozgás- szabadsága van a kritikának és a belpolitikai kér­désekben néhány árnyalattal nyíltabban lehet vé­leményt nyilvánítani, mint idáig. Ezt elismerjük, mert vétenénk a tárgyilagosság ellen, ha nem mondanánk el azt, ami igaz. De ha úgy tetszik, mi szívesen lemondunk a kritika jogáról, amelyet óvatosan megvont határok között és bizonytalan lejárattal, de természetesen a kettős cenzúra ál­dásának megvonása nélkül visszakaptunk vagy egy hete. Lemondunk arról a kritikáról, amit talán még holnap is szabad volna gyakorolni, le­mondunk azért, mert gróf Bethlen István kor­mányzása fölött több, mint egy félesztendőn át nem mondott más kritikát, mint azok az eredmé­nyek és azok a következmények, amelyek gróf Bethlen István politikájából bontakoztak ki tel­jes szükségszerűséggel. Csak a nyers tények gya­koroltak kritikát, de a nyers tényeknek is világos volt a szavuk és igen széles körökre volt meg a hatásuk. Mint ahogy az egész elmúlt két év fölött alig gyakorolt és alig gyakorolhatott más kriti. kát, mint az elmúlt két év történeti dokumentu­mainak az része, amely a nyilvánosság elé került. De a történeti dokumentumoknak ez a szemelvé- nyes kiadása minden kommentár nélkül, minden kritikai megvilágítás hijján is elég volt arra, hogy töredékes és száraz mivoltával is megfordítsa az ország hangulatát. Gróf Bethlen István plattform- jában most helyet kapott a választások sürgős kiirása és a választások eredménye majd meg­mutatja, hogy milyen súlyos kritikai szava volt a közvélemény előtt a nyers tények szigorúan meg­válogatott, gondosan megrostált szemelvényes ki­adásának. Nem hisszük, hogy a mi kritikánk és a mi kommentárjaink meggyőznék azokat, akiket nem győztek meg a tények és a dokumentumok, az eredmények és a következmények: és csodál­juk azt, hogy a mi mindenféle okokból tompított megjegyzéseinknek bárki is olyan nagy hatást tulajdonit. Ha most recseg és ropog valami Ma­gyarországon, ha most hangosan kezd hallat­szani a holnap kopogtatása, ennek van egy sok­kal súlyosabb oka a mi kártyakavarásunknál és a mi baj keverésünknél. A tények és a dokumen­tumok, az eredmények és a következmények egységes falanxa sorakozik fel az ország köz­véleménye elé. A tények és a dokumentumok, az eredmények és a következmények falanxával állanak szemben azok, akiknek aktív részvétele vagy passzív engedékenysége kitermelte ezeket a tényeket és dokumentumokat, ezeket az ered mé ­I nyékét és következményeket. Furcsa dolog kártya- i keverésről és bajkeverésről beszélni akkor, mi­kor egy történeti processzus játszódik le, egysze­rűen. világosan, logikusan. Akik két év óta csi­nálták az okokat, azok ne csodálkozzanak, ha ma szembetalálják magukat az okozatokkal. Kár itt szellemes föltevésekkel dolgozni, amikor tiszta és világos összefüggések bontakoznak ki, amikor egyszerű és logikus folyamatok játszódnak le. Ki mint vet, úgy arat: tartja a példabeszéd. Bethlen tovább próbálkozik A tegnapi! eseményeV'döntő fordulatot jelen­tenek a politikai kibontakozásra irányuló kísér­letek történetében. A Jnsgazdapárt elvetette Betti­ién tervét és ezzel jíyiltan megemíatUi, .f, miniszterelnököt jjfyan módon Jrj&Sül4,'a; feltételek nfeUeUf amint azt ő kívánta, nem Haj­landó támogatni. A ma délelőtt ugyan még folytattaOll»ÍQsliT- és hosszabb ki­hallgatáson fogadta Vas.? József kultuszminisz­tert, Tomcsányi Vilmos Pál iga£UügMKróHziirtj« Huszár Károlyt és Rubinek Gyww^All®^ ’kfsJ gazdapárt álIásfoglalásának^-Aégső következmé­nyeképpen délután öt Setfe/enf Horthy Miklós kormányzónál,/j&freLker fipffl óra hosz- szat tanácskozott. £ rí ygi t& Ani r 4fu\l uj előter­jesztést tett a A'ormda(|^:(fflá^sí| ftfabniakozásra vonatkozóan és a bizta. A kormányzó ÍÍSatött, hanem úgy határozott, hogy érőbb még Un>b politikus véleményét fogja megííMtgomL-^lgy a kihall­gatások — amelyek azonüan illetékes helyen nyert értesülésünk szerint ezúttal nem fognak sokáig elhúzódni — újra megkezdődnek és csak ezeknek befejeztével várható, hogy gróf Bethlen István, aki politikai körök véleménye szerint njabb megbízást fog kapni, megkezdje a tanács­kozásait. pitális pontjára vonatkozott, meri azt a párt egy­hangúlag deklarálta elfogadhatatlanok; a szavazást csak a második pontnak egy stíl ár is módositá- sár'a,uonatkozágmi'o&ébt'Ht ti az. elnök és igy abból mények nem voltak egységesek, semmijei# komoly következtetést 11 ém‘7enef~'T^no i; ni. Hivatkoztak, Ay éhként magának Rubinek Gyulának egyik Mstísmban lett j^ilatkozatáraí aSiWyOn JdjehJLJUpgy kimazdapjtft látja egyelőre arénák, nogy/a párt ne mauidhg,s ?»r ^T^yzej^ejiái ban, ImgynSgy a ;u/d t vezére köré csoportolűló képvMÍík fljBtBf *r i hogy levon­ják állásfoglalásuk Konzei^Vícum és ellenzékbe menjenek. Az után az erélyes és nyílt állásfogla­lás után, amely nagyatádi Szabó István felszóla­lásának hatása alatt a párt tegnapi határozatában megnyilvánult, csak az lehet még kétséges a kis­gazdáknál, hogy Rubinek Gyula továbbra is ren­delkezésére áll-e Bethlen Istvánnak kísérleteiben. A választások közeledése is meggondolásra kész­teti a pártot, mert sokan vannak, akik úgy érzik, hogy eddigi megalkuvó politikájuk következtében elvesztették a nép szilárdnak vélt bizalmát. A kereszténypárt nem fogaflá el a kisgazdák / feltételen A kereszténypárt tagnap este megkezdett ér­tekezletén Sudvalevőcír elodázta a döntést addig az ideig, nupg abíSgazdapárt állásfoglalása isme­retessé válifc>'f!fmthogy ez késő esti- órákig nem történt meg, a párt ma délelőtt folytatta a konfe­renciát, amelyen Malter István elnökölt. Meg­nyitó szavaiban rámutatott azokra a hírekre, amelyek szerint a kereszténypárt vagy annak egyes tagjai döntést akarnak provokálni a király­kérdésben és a döntésnek számukra kedvező eredménye érdekében az országban erőteljes agi- tációt akarnak kezdem. Minthogy ez a beállítás alkalmas arra, hogy a pártot kedvezötleti szín­ben tüntesse fői, art indítványozta Hpller, hogy a párt szögezze le,ebben a kérdésben elfoglalt ál­láspontját, minden egyéb politikai kérdéstől füg­getlenül. Indítványozza, hogy a párt mondja ki a következőket: Ismételten felhangzó állításokkal szemben, mintha a keresztény nemzeti egyesülés pártja a királykérdés bolygatását célozná, a párt kijelenti, hogy a maga részéről a királykérdés fölvetését a jelen viszonyok között elítéli és az ország békéje érdekében a párt tagjait a párt álláspontjának megtartására, a párt fegyelmi erejével kötelezi. Indítványozza továbbá, a politikai helyzetnek uj alakulása következtében a következő határozati javaslat elfogadását: 1. A párt elfogadja a miniszterelnök munka- programmját, 2. a pári megállapítja, hogy a keresztény­keresztyén földmives- és kisgazdapárt állal az egy­séges párt tekintetében felállított feltételeket nem fogadja el, 3. a párt a miniszterelnököt kormányzati párt alakítására irányuló törekvésében támogatja.“ Az értekezlet a határozati javaslatot vita nél­kül, egyhangúlag ^elfogadta. A kisgazdapárt egffsfige A kisgazdapárt tegnapi ' határozata politikai körökben különböző kommentálásra adott alkal­mat, különösen az^tf körülmény, hogy Bethlen István gróf javaslatát csak izgalmas vita után és a párt képviselő-tagjainak számához képest meglehetősen csekély szótöbbséggel vetet­ték el. Ebből azok, akik még mindig remélnek és a dezignált miniszterelnöknek az egységes párt megalakítására irányuló törekvését nem tartják véglegesen meghiúsultnak, arra a konklúzióra ju­tottak, hogy ez rövidesen a kisgazdapárt bomlá­sára fog vezetni és végleg eltávolítja egymástól nagyatádi Szabó István és Rubinek Gyula híveit. Ezzel szemben a kisgazdapártban rámutattak arra, hogy a dolgoknak ilyen beállítása teljesen helytelen és csak annak tulajdonítható, hogy a sajtó egy része nem regisztrálta híven a tegnapi értekezlet eseményeit. A szavazás ugyanis mondották ma este a pártban — nem a minisz­terelnök határozati javaslatának harmadik és ka­Uj irányban Az a határozati javaslat, amelyet ma a ke­reszténypárt elfogadóit, arra mutat, hogy a párt, a modt már irqjíyaba orientálódó gróf Bethlen István felé sptntén hajtandó a maga részéről lépé­seket tcnnfTSzeminelláthatóan úgy alakult mára a helyzatf nogy ha Bethlen István továbbra is ra­gaszkodik az egységes párt gondolatához, kényte­len lesz — eddig a kisgazdapártnak' kedvező — programmját lényegesen módosítani, hogy ezzel politikai terveinek bázisául a kereszténypártot nyerje meg. Természetes dolog, hogy a keresztény- pártban is számosán vannak olyanok, akik csak akkor tartanak ki továbbra is a párt egysége mel­lett, ha az nem Bethlen István mögött, hanem Bethlen Istvánnal szemben foglal helyet a nem­zetgyűlésen. Ez a frakció, amennyiben a párt ve­zetősége, vagy annak nagyobbik része és a dezig­nált miniszterelnök között megegyezés jönne létre, feltétlenül ellenzékbe vonal. Mind többen akadnak a pártban, akik erélyesen ellenzik a Bethlennel való kormányzást, nem szívesen vállal­nák egy, a széles rétegeknek nem rokonszenves kormányzás ódiumát. Bethlen helyzete Á mai audienciáról olyan részlet, amely arra engedne következtetni, hogy gróf Bethlen István milyen iránybaj* és milyen módon véli megoldha­tónak a válságot, neói szivárgott ki. Beavatott po­litikai körökben ,0$. a miniszterelnökhöz közel álló helyen úgy tüdják, hogy gróf Bethlen István a teg­napi események ellenére sem adta fel teljesen azt a gondolatot, hogy egymaga alakította homogén párttal kormányozzon tovább. Annak a lehetősége, hogy ez a párt erős parlamenti többség legyen, természetesen megszűnt és nagyon valószínűtlen­nek látszik az is, hogy Bethlen olyan pártot ala­kíthat, amely bármilyen csekély többséget is je­lentene a nemzetgyűlésben. Viszont azok, akik ismerik gróf Bethlen Ist­vánt és terveit, nem tartják lehetetlennek, hogy a két párt ellenzéki frakcióinak leválását akarja kiforszirozni, hogy azután a megmaradt és szá­múra megbízható képviselőket a dissziöensek lo­jális csoportjával megerősítve, tömörítse maga mögé. Ismeretes, hogy maga gróf Bethlen István sem tart sokat a nemzetgyűlés munkaképességéről és ezzel a parlamenttel már csak két törvényt akar tető alá hozni, amelyeknek megszavazása után feloszlatja a nemzetgyűlést és elrendeli az uj vá­lasztásokat. Ha tehát ezt a két törvényt meg tudja szavaztatni, akkor abban a tekintetben, hogy to­vábbra is megmaradjon-e a miniszterelnöki szék­ben, nerp lesznek olyan irányú aggályai, vájjon mögötte áll-e a képviselők többsége, vagy sem. — Gróf Bethlen István — mondották ma po­litikai körökben —, mindenképpen ragaszkodik ahhoz, hogy kormányon maradjon és akaratát ke­resztül is fogja vinni, egységes párttal, többségi párttal, parlamenti minoritással, várni párt nél­kül rt,

Next

/
Thumbnails
Contents