Világ, 1924. június (15. évfolyam, 106-128. szám)

1924-06-01 / 106. szám

Ara aooo koboma A VDáf Maíyarorsráf megújhodását ■ dóm* kráciától és a fokozott ojővellfiéítől vária. Nem vcgti hiába ajkára n haza nevét, de a hazát Szomália minden betűje. gondolata, érzése. A Világ ereje a tiszta meggyőződés: megtörhetik, de inra nem hajlíthatják. A Világ tiszteli má­sok meggyőződését, de hadat üzen a* elvek mögé rejtőző kajandorságoak és Qzletnek. A Világ eszméket. Ideálokat, reformtörekvéseket szolgál, nem pártokat. Pajzsa a gyengéknek, védelmezőié ax elnyomottaknak : kardja a szebb. Jobb és tisztább magyar élet gondolatának. A Tllát > polgári Jogok hareoaa. Tiszteli a tu­domány. a művészet és a gondolat' szabadságát. Oltalmazza a gyengéket, az elnyomottakat, as üldözötteket. Vétót kiált az Igazságtalanságnak. * gyűlöletnek és a bosszúnak. Védelmezi a munkát, mely a békétlenség levegőiében el­sorvad. Hirdeti a népek, osztályok és felekeze- lek egyetértését. Tanítja az egyén áldozatkész­ségét a nemzet és a társadalom nagy érdekel Iránt, az erősebb mérsékletét a politikai és gn%- dnsógl életben. Hirdeti a műveltség hatalmát, a baltúra útjának szabadságát és vámmentességét. Egy magyar miniatűr-festő Vasárnap leplezi le Kaposvár azt az emlék­táblát. amelyet a város egyik érdemes fiának, a magyar miniatűr-festés egyik mesterének állított, Kónyi Manónak. A történetírásnak vannak freskó-festői, akik erőteljesen vezetett kontúrokkal és széles szín­felületekkel tárják fel a történeti események me­netének nagy összefüggéseit. És a történetírásnak vannak miniatűr-festői, akik nagy szeretettel, szinte áhitatos lelkiismeretességgel állanak meg a történelemnek egy-egy epizódja mellett, száz hajszál-vonással festve aprólékosan hű képet néhány fontos napról, egyetlen politikai csele­kedet, vagy egyetlen politikai beszéd előzményei­ről és következményeiről. A történeti miniatűr-festésnek kevés olyan áhitatos szorgalmú szerzetese volt, mint amilyen Kónyi Manó. Az a hat kötet, amennyire a sok apróbetűs bevezetéssel növekedett Deák Ferenc beszédeinek gyűjteménye, Kónyi Manó kiadásá­ban, a bszédek sorozatán kívül magában foglal egy gazdag és értékes miniatűr-sorozatot: hi­szen Kónyi Manó megfestette minden beszéd hátterét is, egész finom ecsettel, egész finom részletezéssel. Deák Ferenc alakjának monumen­talitása pedig egyetlen életrajzból sem bontakoz- hatik ki tisztábban, nagyobb vonalúan, egysé­gesebben, mint Kőnvi Manó miniatűrjeinek so­rozatából. Kónyi soha és sehol nem karaktcrizált, de mindig és mindenütt megtalálja azokat a kis adatokat, amelyek kommentár nélkül is karok- terizálják a nagy zalai táblnbtrét. Deák Ferenc IS67-1ŐI fogva addig, amíg betegsége nem szólí­totta el a politika porondjáról, nagy lerkölcsi hatalom volt, olyan, hogy p egymásután négy miniszterelnök leste aggódva minden hangsúlyát, minden tekintetét. A magyar politika történeté­ben kevés példa van arra, hogy a tényleges poli­tikai hatalom birtokosai kénytelenek lettek volna így meghajolni valaki előtt, aki csak erkölcsi hatalom. Deák Ferencnek ez a szinte példátlan- morális súlya tehát magyarázatra szorul, és Kónyi Manó megadta a magyarázatot — egy le­vél levezetésével. A levelet Klauzál Gáborhoz Irta Deák Ferenc, megmagyarázva barátjának: miért nem fogadhatja el a Zala által adott kö­veti megbízást az 1843. évi diétára. Zala meglett mindent, amit megtehetett a vér­ről pecsételt választás jós-átételére, a Zala által követté választott táblabfrák sorra visszaadták megbízatásukat, mert senki nem akarta elfog­lalni Deák Ferenc helyét és Deák mégsem ment el a pozsonyi diétára. Kónyi Manó nem épít pszichológiai feltevéseket Deák Ferenc elhatáro­zásának magyarázatára, csak lelkiismeretesen feiksutfltolí adatokat sorakoztat fel, beszédes té­nyeket : de a Kónyi által húsz-harminc oldalon egymás mellé sorakoztatott száraz adatok job- | bán, pontosabban, teljesebben elmondják, mi volt a nemesi vármegye 1848 előtt és ki volt Deák Ferenc 1867 után, mint ahogy mások a szellemes analízisek vastag kötetében tudnák megtenni. Kónyi Manónak ez a miniatűrje Deák Ferenc erkölcsi nagyságát festi le, tárja fel, magyarázza meg, mfg például egy másik minia­tűr, amely a húsvéti levél lediktáiásának körül­ményeit mondja meg, azt a történeti jelentőségű diktnndót, ahol Salamon Ferenc volt az Íródeák, a magyar történetírásnak és a magyar esztétikai Irodalomnak klasszikus mestere : tökéletes inte- rieur-képet ad Deák Ferenc életéből, oly intr- rieur-képet, amely pontosságával és gyengéd­ségével a nagy németalföldi piktorok emlékét idézi. A Deák-beszédek és a Deák-levelek bevezeté­sei közül kettő-három megjelent külön kis könyv alakjában is, de a hat kötet mindegyikében van néhány olyan bevezetés, amely megérdemelné az ilyen kiemelést: és értékes történetírói munka marad akkor is, ha az olvasója nem gondol arra. hogy Kónyi Manó csak kommentárokat akart írni, és nem történeti tanulmányokat. Mások megakadnak a kommentárok száraz adat-halma­zának összehordásánál akkor, amikor azt hisxjk, hogy nagyvonalú történeti tanulmányokat írnak, mfg Kónyi Manó csak kommentárokat akart ímt, de akaratlanul is mindig megtalálta a történeti események hátterét és összefüggéseit. Gyorsíróból lett Deák Ferenc, Andrássy Gyula, és egy-két nagynevű magyar politika* bizalmasává, családi emberévé Kónyi Manó, és — kétszeresen szolgálta meg ezt a bizalmat. Elő­ször azzal a munkával, amellyel tevékenységük közben segítette a kiegyezés korának politikai vezéreit, és másodszor azokkal a hitelességben, rajzban, pontosságban tökéletes miniatűrökkel, amelyekkel megörökített egy sor epizódot életük­ből, A Deák-beszédek bevezetéseinek sorából Deák Ferenc monumentális arcélén kívül kibon­takozik Andrássy Gyula szellemes profilja >s, Eötvös József szelíd feje : és a kiegyezés korá­nak szinte teljes arcképcsarnoka. Andrássy éle­tének epizódjairól külön is festett néhány kis miniatűrt Kónvi Manó, ér T'omkár’éeénak van­nak más jelentékeny emlékei is a Deák-beszédek i kiadásán kívül is, de ez a hat kötet magúban elég ; arra, hogy szép helyet biztosfison Kónyi Manó­nak a magyar történetírók sorában. Az angol irodalomtörténet tisztelettel beszél Boswell-ről és ami több ennél, az angol közönség másfél évszázad múltával még mindig sokat ol­vassa azt a hat-kötetes életrajzót, amelyet Bos- weil írt Sámuel Joftníon-rói. Az angel könyv­tárakban már régen por fe*’i Johnson drámáit, esztétikai tanulmányait, nőd. lom történeti mun­káit, nyelvtörténeti szótárait- életrajzát sokan olvassák, érdeklődé. »el olva- Sí r mig sokáig fogják olvasni, olyan elevenek ;zok a miniatű­rök, amelyeket az angol tudomány egyik nagy különcének alakjáról és életéről festett Bossveií. Egy tekintetben mi szerencsésebbek vagvtmk Angliánál : a magyar Boswell nem a filológiának egy elfeledett nagyságát választotta modeijévé, hanem a múlt század egyik legfontosabh és leg­tisztább politikai vezéTét. Deák Ferenc részben talán azért maradt sokáig eleven ható-ereje a magyar politikának, mert megtalálta Boswetl-jét, megtalálta életének tökéletes miniatűr-festőjét, Kónyi Manó kommentárjainak hat apróbetűs, nagy kötetében. Megoldatlan a német kormányválság (A Világ berlini tudósítójától.) A német kormányválság hullámai még ma sem si­multak el, de a legutolsó órák eseményei nagyban hozzájárultak a helyzet tisztázá­sához. Mindenekelőtt a német nemzetiek tegnapi nyilatkozata világosan megmutatta, hogy ezzel a párttal kormányt alakítani nem lehet, és ezt végre belátta a német nép­párt is, holott ez a pápt támogatta legerő­sebben a német nemzetieket a kormányra- jutásban. A német néppárt parlamenti frakciója ma ülést tartott és ezen rendkívül nagyjelentő­ségű határozatot hozott A határozat értel­mében a német nemzetiek tegnapi nyilat­kozata teljesen új helyzetet teremtett. Eddig az volt az uralkodó vélemény, hogy a né­met nemzetiek az eddigi külpolitikai irány­zat megtartása mellett n polgári pártok koa­líciójára törekszenek, mint a német nép­párt. Tegnapi nyilatkozatuk azonban rácá­fol erre a feltevésre és ezzel a német nép­párt tevékenysége eredménytelennek bizo­nyult, úgy, hogy a párt levonja a konzek­venciákat és megszünteti a közvetítést a német nemzetiek és a többi polgári pártok között. Élesen kialakult az ellentét a német nép­párt és a német nemzetiek között, Strese- mann külügyminiszter személyével kapcso­latosan. A német néppárt ugyanis ragaszko­dik ahhoz, hogy Slresemann tárcát kapjon a: új kabinetben és távozásába csak abban az esetbtn nyugodnék bele, ha Stresemann ezt maga kívánná, ez pedig aligha fog meg­történni, mert Stresemann barátai és hívei úgy tudják, hogy a külügyminiszter to­vábbra is meg akar maradni hivatalában. A német néppárt parlamenti frakciója egyéb­ként csak’ hétfőn hozhat végleges döntést. A párt tagjainak nagyrésze ugyanis az ülés napján vidéken tartózkodott. Ezeket most sCrgönyikg mind Berlinbe rendelték. Kormánykörökben nagy sajnálkozással értesültek erről a körülményről, mert a tárgyalások ebben a pillanatban már elég szerencsés stádiumban voltak a koalíciót megalakulásához, Hétfőig ellenben még i újabb nehézségek keletkezhetnek, melyek azután a kabinetalakítást erősen megnehe­zíthetnék. így nincs kizárva annak lehető­sége, hogy a német néppárt az utolsó órák­ban meghiúsítja az egész koalíciós tervet. Hasonlóképpen hétfőn fog csak határozni további magatartásáról a bajor néppárt is. melyre szintén erősen számítanak a közép- pártok koalíciójában. A német nemzetiek lapja js élénk sajtó- kampányt folytat a saját jelöltjei érdeké­ben, főleg pedig — Stresemann ellen. A Deutsche Allgemeine Zeitung mai vezércik­kének „Stresemannhoz /“ a címe és a kő­vetkező kitételek is szerepelnek benne: — Ha valaki azt kérdi: mi az oka annak, hogy még mindig folyik ez a szégyenletes alkn a miniszteri tárcák körül, akkor nem találhat más választ, mint hogy személyes kérdéseken múlik minden. Ilyen körülmé­nyek között természetes lett volna, ha Stre­semann önként feladja pozícióját és vissza­lép az új kormány javára. Az utóbbi órákban új kombináció híréről is beszéltek politikai körökben. Állítólag egyes mérvadó politikai személyiségek a Wirth-kabinetet szeretnék részben föltá­masztani, és Wirth kancellárságával a cen­trumból, a demokratákból és a szociálde­mokratákból — az úgynevezett „nagykoalí- ció"-ból — kívánnak kormányt alakítani. A Vorwürts még ma is állástfoglalt emellett a kombináció meneti. A parlament körül szállingózó hírek kö­zölt van egy érdekes pikantéria is : beszél­nek arról is, hogy Ludendorff lemond man­dátumáról, mert nem hajlandó tovább elvi­selni a kommunisták támadásait. Bizalmas baráti körben kijelentette, hogy nem haj­landó elviselni, hogy mindennap szidalmaz­hassák, anélkül, hogy neki módja volna a megfelelő válaszra. A hirek szerint Luden­dorff ismét visszatérne Berlinbe. Lehetséges azonban, hogy Ludendorffnak a visszavo­nulásra más okai is vannak. Az utóbbi idő­ben ugyanis barátai és párthívei igen ag­gódnak vezérük személyi biztonsága miatt. A rendőrség védelmét is kérték, úgy, hogy Ludendorffot, ha a városba megy, állandóan feltűnés nélkül detektívek kísérik az útján. A parlamentben is valóságos védőgárdája van, két német néppárti képviselőt pártja kizárólag azzal bízott meg, hogy Ludendorff személye felett őrködjenek a birodalmi gyű­lésen. Hiteles politikai forrásból származó érte­sülés szerint Marx dr. kancellár elhatározta, hagy kormányát minden körülmények kö- ■ zölt megalakítja, és, ha a német néppártiak skrupnlusokat támasztanának, akkor a cen­trumból és a demokratákból fog kormányt alakítani. Minden valószínűség arra mutat, hogy a Marx-féle kabinet összeállításában teljesen azonos lesz az előbbivel. Ha minden pártban megtörténik hétfőn a döntés, akkor a kormány még hétfőn megalakul és kedden már egy kormánynyilatkozattal elfoglalhatja helyét a birodalmi gyűlésben. Marx kancellárnak az a szándéka, hogy a jóvátételi tervezet végrehajtásához szüksé­ges törvények gyorsított lstárgyaiása kap­csán mindenesetre felveti a bizalmi kérdést és azt reméli, hogy nemcsak az egyszerű, de a birodalmi gyűlés kétharmad többségét is sikerül megnyernie, amennyiben olyan változások életbeléptetéséről lenne szó, melyek a birodalmi alkotmányba vágnak. Ha Marx kancellárnak ez az akciója siker­rel járna, úgy kormánykörökben biztosan számítanak arra, hogy a jóvátételi tervezet­tel kapcsolatos törvények letárgyalása öt héten belül megtörténik. Beavatott politikai körökben úgy tud­ják, hogy na a parlament az új kor­mánynak nem szavazná meg a bizalmat, akkor Marx kancellár válaszul fölos-dntná a birodalmi gyűlést. Halálsugár 2500 millió lel kárt okozott a bukaresti robbanás Bukarestből jelenti a Világ tudósítója: A vizsgálat megállapította, hogy a buka­resti munícióraktár felrobbanása két és fél milliárd lei kárt okozott az államnak. A hatóságok öt katonát és három segédmun­kást — köztük két osztrák állampolgárt -— gyanús viselkedésük miatt letartóztatásba vettek. Benes ma hosszasan tárgyalt Seipellel és Zimmermann főbiztossal (A Világ bécsi tudósítójától.) Ma reggel ötven percnyi késéssel érkezett meg Rómá­ból Benes cseh külügyminiszter vonata a Délivasúton. Fogadtatására megjelentek a csehszlovák követ, a követség egész sze­mélyzetével, az osztrák külügyminisztérium kénviselője és a bécsi olasz követ. Benes dr. feleségének és Masaryk követségi tit­kárnak társaságában szállt ki a vonatból. Megérkezése után a cseh külügyminisz­ter azonnal Seipel dr. kancellárhoz ment, akivel- egy óráig tartó tanácskozást folyta­tott, melyen résztvett Grünberger dr. kül­ügyminiszter Is. A tanácskozás folyamán Benes a kancellárt részletesen tájékoztatta a jugoszláv külügyminiszterrel és az olasz miniszterelnökkel folytatott tárgyalásairól, valamint a középeurópai politikai helyzet­ről. A tárgyalások során azonban sokáig időztek Ausztria aktuális kérdéseinél is, főleg pedig azoknál, amelyek a népszövet­ség ülésezésének júniusi időszakában fog­nak szőnyegre kerülni. Seipel kancellár tájékoztatta Benes dr. külügyminisztert Ausztria legközelebbi ter­veit és kívánságait illetően, amelyek, főleg a népszövetségi ellenőrzés megszüntetésére és Zimmermann dr. népszövetségi főbiztos hivatalos ténykedésének végső terminusára vonatkoznak. A kiszivárgott hírek szerint a cseh külügyminiszter legmesszebbmenő támogatásáról biztosította Seipel kancellárt. A konferencia után Benes dr. a cseh-; szlovák követségre ment és ugyancsak a mai nap folyamán fogadta Zimmermann dr. népszövetségi főbiztost is, aki az osztrák . pénzügyi helyzetről és a népszövetségi el-, I lenőrzés kérdéséről tárgyalt vele. * Svájcnak egy csöndes szögletében dolgos zik az a Spahlinger dr., aki a szakemberek* nek egy sora szerint, a legjobb úton halad a tuberkulózis legyőzése felé. De Spahlinger* ről kevés szó esik, és néhány hónap előtt történt meg, hogy Spahlinger megakadt kí­sérleteinek során, mert saját vagyonán felül elfogyott a Spahlinger-család egész vagyona is, sőt a család súlyos anyagi nehézségek közé jutott, mert kölcsönöket vett igénybe a kísérletek támogatására. Ennek kapcsán be­széltek egy-két napig a svájci orvosról, de akkor is sokkal kevesebbet, mint most he­tek óta Grindell-Matthews-iől, a halálsugár fölfedezőjéről. Grindell-Matthews egyelőre a gyanús föl­fedezők közé tartozik, mert halálsugarával az angol kormány szakértői előtt kioltott ugyán néhány villamoslámpát a távolból, majd pedig megállított egy kis motorkerék­párt, de a villamoslámpákat Grindell- Matthews gyújtotta meg, mielőtt kioltotta volna, és a motorkerékpárat szintén ő indí* tóttá el. Amikor a szakértők folytatni akar* ták a kísérleteket egy olyan petróleum­motoron, amelyet ők hoznak el, a feltaláló kijelentette, hogy több próbának ezúttal nem kívánja alávetni magát: és repülőgé­pen Párizsba sietett, mivel francia részről kevesebb akadékoskodással és több bőkezű­séggel tárgyaltak a halálsugár megszerzésé­ről. Grindell-Matthews pedig nem tartja túl­ságosan fontosnak, hogy Angolország fegy­vere lesz-e a halálsugár, vagy Francia- országé ... Franciaországon kívül még két komoly reflektáns van a halálsugárra : állí­tólag Németország és az Egyesült Államok. Két órával az újságírók seregétől fogadott Grindell-Matthews Párizsba érkezése után egy másik repülőgép a francia fővárosba hozta Edwards kapitányt, a feltaláló asszisz­tensét, aki fontos közléseket hozott: hiszen aii'g néhány perccel Grindell-Matthews tá­vozása után érkezett a laboratóriumba az angol léghajózási minisztérium két kikül­döttje egy fontos ajánlattal. Edwards kapi­tányt azután néhány órával később a har­madik repülőgépen követte Londonból Pá- j rizsba egy ügyvéd, aki magával hozta az i angol bíróság döntését arról, hogy Grindell- I Malihews-neí nem szabad idegen kormá- - nyokkal tárgyalnia találmányának értékesí­téséről. Talán a gyanakvás magyarázza meg, hogy a Macdonald-kormány csak húzódozva tárgyalt a halálsugár emberével, de meg­lehet az is, hogy a munkáspárt kormányá­ban morális aggályok támadtak, amikor döntenie kellett: milyen áldozatokat hozzon Anglia a halálsugár megszerzéséért és mi­lyen financiális terheket vállaljon a halál- sugár esetleges tökéletesítéséért. Most azon­ban nincsenek többé ilyen kétségek, mert senki nem veheti rossz néven az angol kor­mánytól, ha nem szeretné, hogy francia kézre jusson a halálsugár titka. Csak éppen fájdalmas az, hogy akkor, amikor a béke ■ pártjai készülnek a kormány átvételére Franciaországban, és amikor a béke pártja vezeti Anglia kormányát, egyszerre fölbuk­kan egy új francia—angol konfliktus­anyag, a halálsugár kérdése által: és négy nagyhatalom indul versenyre a halálsugár megszerzésért. Pedig akkor, ha egy olyan új fölfedezés merül föl, amilyen a halál­sugár, talán csak egy sürgős tennivaló van: kiépíteni egy olyan nemzetközi megegye­zést, amely minden államnak megtiltja a halálsugár fölhasználását katonai célokra. Űj energia-forrásokra volna szüksége ma az egész világ gazdasági életének, bővebb, kiadósabb, olcsóbb energia-forrásokra, mint amilyenek a régiek. Azok a remények, ame­lyek Rutherford-nak az atómenergia körül végzett korszakos kutatásaihoz fűződtek, praktikus szempontból még nem váltak valóra, és talán jóidéig nem fognak valóra válni. De vannak más lehetőségek is, min­denekelőtt arra, hogy a szénben felraktáro­zott energia-mennyiség felhasználása a ma még igen nagy veszteségek kiküszöbölésével egyre teljesebben történjék meg, egészen addig, amíg talán egy széndarab fog pótolni tudni egy egész zsák szenet. De az új energia-források feltárása, és az energia- készletek célszerűbb felhasználása helyett most más probléma foglalkoztatja a köz­véleményt : a halálsugár, amelynek az a hivatása és a rendeltetése,' hogy egy másod­percnek egy kis töredéke alatt megállítsa és megsemmisítse az energia-termelést. A hf.lálsugár csak a távolból érint egy gépet, és ez a gép megáll, a halálsugár csak a iá­XV. ÉVFOLYAM ♦ BtlPA^EST, VASÁKMAP 1934 JÚSIUS 1 ♦ 1Q6-IK SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents