Világ, 1948. május (876-897. szám)

1948-05-30 / 897. szám

Vasárnap VüAÖ 1948 május 30 3 Nyáré di Miklós: ' Nyolc hónap alatt 120 millió forint az államháztartási felesleg Az állami vállalatok is jó adófizetők - A Nemzeti Bank lesz a hitelélet központi szerve - Szaporodik a betétállomány - Megállapödás a külföldi hitelezőkkel - A Hitelbank épületét kapja a pénzügyminisztérium Közel két év telt el a fo­rint megszületése óta és az­óta a forint az egyik legszi­lárdabb európai valuta- Ma­gyarország a stabilizációt külföldi segítség nélkül haj­totta végre. Minden gazda­sági elgondolás, elsősorban- pedig a hároméves terv ennek a stabil forintnak az erejére van építve. Abban, hogy Vr magyar valuta értékállandó­ságán megtört minden spe­kuláció. döntő szerepe van a deficitmentes állampénzügyi gazdálkodásnak, amellyel — Svájc kivételével — szinte egyedül állunk Európában. — A folyó költségvetési év első nyolc hónapja — kezdi a Világ munkatársának adott nyilatkozatát Ny árúd l Mik­lós pénzügyminiszter — 120 millió forint felesleg­gel zárult. holott ezen a címen az egész költségvetési évre, tehát 12 hónapra mindössze 22 millió forintot irányoztunk elő. Erre az eredményre méltán lehetünk büszkék- Sikerült megfelelő tarialékokat gyűjtenünk és a többletbe­vétel nagymértékben meg­könnyíti a hároméves tervvel összefüggő befektetések fi" nanszírozását is. — (Erinte^e-e 'a bévé elek alakulását az ipar államosí­tás a f — Semmiféle változás nincs ezen a téren — válaszolja a miniszter. — A kormány ugyanis igen nagy fontossá­got tulajdonít annak, hogy az >­államosított vállalatok a legpon osabban tegyenek eleget adófizetési kötele­zettségüknek és hogy ezt n törekvést siker koronázta, kitűnik az államo­sítás óta eltelt időszak adó­bevételi eredményeiből, amelyek összegszerűen is megfelelnek a kivetéseknek. — De a betétképződés te­kintetében sem volt igazuk a sötéten látóknak. Április hónapban 40 millió volt a betét- szaporulat, a korábbi hónapok átlago­san 20 millió forintos emel­kedésével szemben- Ez rész­ben annak is köszönhető, ♦hogy az állami vállalatok az eddiginél nagyobb össze­geket helyeztek el folyó­számlán, most már a Magyar Nemzeti Banknál, ahol az összes állami vállalatok folyószámla-forgalmát köz­pontosítottuk.--- Mindez annak a mi­nisztertanácsi határozatnak az alapján történt, amely az államosított bankok új cso­portosítását és ügykezelését megállapította. A döntés vég­rehajtása rövidesen befejező­dik. A Magyar Nemzeti Bank, amelynek eddig is kima­gasló szerepe volt az or­szág hitelellátásában, a bile'élet központi szerve lesz. * A banknak erre a feladat­ra való beállítása részben már megtörtént, részben pe­dig még folyamatban '' van. — Miniszter úr költségvetési beszédében az ország külföldi adósságainak rendezéséről ’s beszélt. Történt-e azó a kon­krét megállapodási — A magyar kormány több ízben kifejezésre juttatta azt az elhatározását, hogy a kül­földdel szemben fennálló adósságokat elismeri és az adósságok rendezésére kész megállapodásokat kötni. anélkül azonban, hogy a há­ború okozta súlyos vesztesé­gek következtében szükséges­sé vált újjáépítési munkála­tokban egy ilyen rendezés fennakadást okozhasson. A rendezés tehát csakis a magyar gazdasági élet folyó szükségleteinek sé­relme nélkül történhetik. Ezt az álláspontunkat---­fo lytatta nyilatkozatát Nyá- rtídy Miklós — külföldi hite­lezőink egy része megértés­sel fogadta és megfelelő en­gedményekkel támogatta.. Ennek köszönhető, hogy bi­zonyos megállapodások már létrejöttek francia, angol, svéd és svájci hitelezőinkkel. részben kereskedelmi egyez­mények. részben pedig külön pénzügyi rendezés keretében. Megkérdezzük még a minisz­tert, hogy a németek és nyila­sok által külföldre hurcolt magyár javak visszaszolgálta­tása erén mi a jelenigi hely­zeti — Az angol, orosz és fran­cia megszállási övezetekből teljesen zavartalanul folyik a magyar javak visszaszállí­tása — válaszolta. — Az amerikai megszál­lási övezetekből azonban egyelőre szünetelnek a küldemények, annak ellenére, hogy a béke- szerződés idevonatkozó ren­delkezései imperatív módon írták elő a magyar javák visszaadását. Olyen hírek terjedlek el, hogy a pénzügyminisztérium a minisztériumi és egyéb köz­hivatali épületesetek kapcsán ■új he.yiségbe költözik. — Ügy látszik, az ujság­UJJÁÉPITÉSI ÁLLAMI SORSJÁTÉK Egész sorsjegy 6Ft. fél 3Ft. írók mindent idő előtt tud­nak meg mondja moso­lyogva a miniszter. — A hí­rek bizonyára onnét erednek, hogy a pénzügyminisztérium különböző osztályai ezidősze- rint kilenc épületben foly-s tátják tevékenységüket. A pénzügyminisztérium várbeli épületének helyreállítása még huzamosabb időt vesz igény be és a minisztérium meg­szaporodott ügyfélforgalma számára különben is nehezen megközelíthető helyen fek­szik. Éppen ezért a minisztérium végleges elhelyezésének a kérdése valóban megérett a dön­tésre. A miniszter nem közölte ugyan velünk, hogy melyik épület az, amelyikbe a pénz­ügyminisztérium rövidesen átköltözik, beavatott körök­ben azonban úgy tudják, hogy erre a célra a Magyar Általános Hitelbank József nádor-téri palotáját szemelték ki. Dr. flrtdó Géza A hét Kiállításai A Képzőm fi vészek Szabad Szer­vezetének földszinti terűiében mutatkozik be a kid földön már visszhangra talált. Varsányi Pál gazdag grafikai anyaggal. Sok- o da'-ú, a különféle grafikai íech irkákban méVJtu&ásü, nem min­dennapi rajzkészségü grafikust ismertünk meg benne. Munkáiból harcos, szociWis érzés lávád, agi- tációs tartalmú mondanivalóit mindig művészi köntösbe ök-öz {.©ti s a feks'e-febér erősen korlá­tozott lehetőségeiből meglepően sokárnyalatü hangot tud előva­rázsolni. Nívós illusztrációit is ar'ieztikue előadásmód je’iemzi. A Képzőművészek Szabad Szer­vezetének emeleti helyiségeiben két festőnő. Kő vési Albi és Gye­pes Gitta mutatja be legújabb al­kotásait. Kövesi a tompa színek, a lágy elomló hangulatok őszinte ábráziiója. Valami bánatos méla­bú lengi át szelíd képceskéit. An­nál hevesebb indulatok játéka zajlik a rendkívül termékeny Gyenes Gitta képigényű grafikái, bán. Szerkezeti szilárdság nélkül, laza foltokkal hangsúlyozza egy némelykor őszintének, máskor erőitetett.nek ható bizarr fantázia látomásait. Az Óbudán élő művészek és iparművészek munkáit gyűjtötte csokorba a nemrég alakul; III. kerületi Kuitunális Tanács a GoMberger gyár kurúrtermében. A gondos ízléssel rendezet* anyagból kiemelkednek Magya­rász Imre, Kontyly Béla. Tódor László, Pintér Béla festményeié® Gugi Sándor derűs grafikái. (d. m.) Gyermek Sportüdülő .Siófokon. •Érdeklődés: Lukács Erzsi torna- tanárnőnél, Bajcsy Zs.-út 31. T.: 122—056. (X) Házasság Beycr Lívia t*s «ir. Janísek Gyula folyó 'tó 28-án házasságot kötöt­tek. Olinden kiiT-ön értesítés' helyett.) (X) Üzeni he kell helyezni a központi fűlő- és melegvíz- szolgáltató berendezéseket üzcrabontartáíáért különdíjat fi­zetnek- A rendelet és annak vég­rehajtása úgy intézkedik, hogy a bérbeadó június 5-ig kötetes a bérlőket írásbau felhívni, nyila kozzanak, hajlandók-e a be­rendezés üzebentarlása költségé­ből rájuk eső rész fize'ésáf vál­lalni. Aki a nyilatkozatot meg­tagadja, vagy elmulasztja, azt úgy keli tekinteni, mint aki az iizembentartáat nem kívánja Az idei fűtési évadra a külön­díjat úgy kell meghatározni, hogy az üzembentartás költsége 8 hónap alatt meg'érüljön. A következő évek­ben a külön díj már 12 egyenlő részletben fizetendő, úgy, mint a bér ée ha a bérlő több mint egy hónapra eső összegével hátralék­ban marad, ez a mulasztás a bér- nemfize és jogkövetkezményével jár. J-áí éfdzóiíit hely.wl... RAJK LÁSZLÓ belügyminisz­ter többhetes szabadságáról teg­nap edélelőtt érkezett meg fele­ségével. A belügyminisztert hi­vatalában dr. Szebenyi Endre államtitkár üdvözölte. Rajk László ma délelőtt már átvette hivatalát. AZ ARMENTESTTŐ TÁRSU­LATOK működésének fokozot­tabb ellenőrzése, valamint a víz- szabályozási munkálatok egy­séges irányítása érdekében Or­szágos Vízépítési Hivatal létesül. A szükséges szervezési munká­latokat külön bizottság intézi s ezek már annyira előrehaladtak, hogy az új szerv már rövidesen megkezdi a működését. Az Or­szágos Vízépítési Hivatal ma­gába olvasztja a földművelési minisztérium vízrajzi osztályát s ennek szervezeteit s működé­sét úgy a földművelésügyi, mint a közlekedésügyi minisztérium ellenőrzi. * ORTUTAY GYULA kultusz­miniszter tegnap a miniszter­tanács napirendje előtt bejelen­tette, hogy az evangélikus egy­ház képviselőivel a tárgyalások megértő szellemben folynak, a református egyházzal pedig lé­nyegében megegyeztek. A meg­állapodási tervezethez már csak a zsinat hozzájárulása szük­séges. A megegyezés alapja az, hogy a református egyház tudo­másul vette az iskolák államosí­tását. A történelmi múltú inté­zeteket, a sárospataki, debre­ceni, pápai kollégiumot és , a budapesti református gimnáziu­mot a hozzájuk tartozó teológiai intézetekkel az egyház továbbra is kezében tartja. Az állam húsz esztendeig folytatja az anyagi támogatást, az első öt évben az eddigi mértékben és utána öt évenként 25 százalékos csökke­néssel. * AZ UNESCO 15.066 DOLLÁRT ajánlott fel Magyarország ré­szére laboratóriumi, orvosi és mérnöki műszerek vásárlására. Az igénylés összeállítása most folyik a kultuszminisztériumban. * A PEDAGÓGUS SZAKSZER. VEZET sajtóér'.ekezletén az or szag minden részéből Budap-stre érkezett főigazgatók, tanfelügye­lők és taiií’.ók ve tek rész*. Elpa­naszolták mindazokat a sérelme két, amelyeket demokratikus ál Szombaton- május 29’én IjSSlSJNh este megnyílik a® Ba«ilP®»ByB B &&& Budapest egyetlen nyári műsoros szórako tM-iye „ESTE FESS A PESTI NŐI..." Irta: HALÁSZ RUDOLF Tel.: 428-563. Leszállított árak. Villamosközlekedés éjjel, 1 óráig lásfoglalásuk miatt el kellet* szén. vedniök. Az egyik névtelen leve leket kap, a győri tanítókat püs­pökük széliét a fel igazolójelen­tés tételére. Megesik, hogy a plé­bános nyilvánosan utasítja rendre az iskolák államosítása mellett fe’szólaló tanítót; a pedagógus véleménye nem irányadó. Ezt az irányzatot sérelmezi a legtöbb ta­nító, meg azt, hogy az államosí­tott iskola ól féltik a valláserköl- csi nevelést. Az ó zsák pusztai ta­nító meséli, hogy a plébános is, meg a protestáns pap is röstel ki­járni a pusztára, ő tartja meg rendszeresen a hittanórát. Az asz­tal körül ülő tanítók egymásután csatlakoznak kartáreuk panaszá­hoz, kis falukba ée pusztákra rná- 6u t se jön ki a pap, a tanítók mégsem hanyagolják el a vallás­tanítás'. Széesényben a tanítónő iskolánkivnli oktatásban akarta részesíteni a felnőt eket. megtil­tották neki. Bezzeg a levente- intézményben dolgozhattak, az el­len nem prédikált senkit —mond­ják. — A pedagógusok követelik iskoláik államosítását és fogad- koznak, hogy attól egy gyermek' sem fog az eddiginél rosszabb val­lásos nevelésben részesülni. A HONVÉDELMI MINISZTÉ­RIUM állandó igazolóbizo-tsága érdekes igazolási ügyeket tárgyal jun. első felében. RerJs István, Magyar Dezső, Sódy Emil ezre­des, Legény alezredes, Misley Árpád alezeredes, Lipcsey Ma­gyar Sándor vezérkari őrnagy; ügye kerül tárgyalásra. BOGNÁR József polgármester és , Fodor Gyula alpolgármester, egyhetes bulgáriai útjáról ma reggel visszaérkezett a fővárosba, A polgármester nyomban átvette hivatala vezetését. ÉRDEKES RÁD1ÓKÖZVETU TÉS lesz július elsőfelében, A Já­szai Ma.fi Színészotthon benlakóit szólaltatja meg a rádió A nyug­díjas színészek beszámolnak a múlt emlékeiről és az új színész­otthon életéről, KON YVNA Pl ÚJDONSÁG! RÁTH-VÉGH ISTVÁN A SÁTÁN ÉS CIMBORÁI A sátánra és oimboraságára vo­natkozó hiedelmeket dolgozza fel a szerző egyéni stílusának művé­sze'évei, illusztrációkkal. Könyvnapi ára fűzve 22.—. kötve 2#.— Könyvnap után fűzve 2H.—, kötve 51^* FŐVÁROSI KÖNYVKIADÓ A hivatalos Hap korányrendek- tet közöl a központi fű ő- és me- legvízszolgáliató berendezései üzemben artásáról. A rendelet ér­telmében azokban az épületekben, ahol ilyen berendezés van, a bérbeadó köteles az üzem­képes állapotban Iótő berende­zést üzemben tartani, feltéve, hogy a bérlők az üzein- bentnrtás költségeinek fedezésére kö e'.ezelttséget vállalnak, illet ve akkor, ha a kötelezettséget vál­laló bérlők a ház központilag fűt­hető részének 80 százalékát kép­viselik. Nem vonatkozik ez a kötele­zettség azokra, akik igazolni tud­ják. hogy hibájukon kívii] nem tudtak fűtőanyagról gondoskodni, akiknek ingatlanát romépületté nyilvánították és végül azokra, akiknél az üzemb e tartás egyévi költsége a közvetlenül megelőző évi nyersbérjövedelmet mégha, tadja. A bérlők a berendezés

Next

/
Thumbnails
Contents