Világirodalmi lexikon 12. Rjab–Sez (1991)

VILÁGIRODALMI LEXIKON Főszerkesztő SZERDAHELYI ISTVÁN XII. kötet: Rjab—Sez E kézikönyv időben és térben egyaránt tekint közelre és távolra: nemcsak a klasszikus múlt kiemel­kedő alakjait, hanem korunk szár­nyat bontó fiatal íróit is bemutatja, s nemcsak az úgynevezett nagy iro­dalmakkal foglalkozik, hanem be­számol olyan irodalmakról is, ame­lyekről keveset, vagy éppen semmit sem tudunk, s az irodalomelmélet kérdéseiben is eligazít. Összeállítá­sában mintegy ezer bel- és külföldi munkatárs működött közre. Az egyes cikkek nemcsak meghatáro­zást vagy életrajzot adnak, hanem ismertetik és értékelik is a műveket és az életmű egészét, s gazdag bibli­ográfiát nyújtanak, amely a külföl­di írók munkáinak magyar fordítá­sát és a róluk szóló műveket is tar­talmazza. A szöveget képanyag egészíti ki. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Thumbnails
Contents