Világosság, 1947. április-június (3. évfolyam, 74-145. szám)

1947-04-01 / 74. szám

V MÁTÓL KEZDVE . # , . JA csepeli anyagyilkos teljes tiszta buMKenyeret eszünk beismerő vallomást t.tt Jhaűkot m Bí7-«s ér feeköezöniütí, ípftuárbaa. de még februárban is Isragikasaa súlyosnak látszott Ma- gyarousKág éa a főváros kenyérellá- táai helyzete. A fokozódó beszolgál- ÍríM, a mát beérkezett és még úton Jtvft nagy amerikai gabonaszállít- sjnáayolE régül is biztosították az új áeméaUr való kenyérellátást. A fő­város mset búsvétra szép ajándék­ul lepi meg Budapest népét $*®5eí»íbaa iMlték a pékek« $»l. hegy mától kezdve, nalni* íiosry » EEkoriaollszt már telje­sem elfogyott, tiszta búzakenye­ret kell sütni és asi még roiswl Km esabsd keverni A Meztiielyzet annyira megjavult, hogy hosszú idő óta mérőmé volt az első hónap, amikor ai élelmiszer- jegyekre kiadták az agykiló húsz- dekát finomliszt fejadagot és most már bizonyos, hogy áprilisban is beváltják mind a négy liszíje^yat. Kedden nagy ápellenőrzási érte­kezlet less a Városházán a köaélel- mazési szakbizottság bevonásával. Ab értekezleten az Anyag- ős Ár- hivatal kiküldöttei ismrtetik tervei­ket a ezabadforgalmn közazükség- leti cikkek árainak fokozottabb ©1- lenőraésém Swi^oM Bézsé a magyar fasisztáit trójai falata —* mondotta Marosán György Miskolcon A Csépelem elkövetett bestiális anyagyilkosság tettese Nieder kisvár László a főkapitányságon teljes be­ismerő vallomást tett. Elmondotta, hogy már régen bagaros viszony­ban élt édesanyjával, akinek folyto­nos eivakodása és erőszakos visel­kedése lehetetlenné tette a család békés együttélését. Anyja viselkedése miatt buga néhány évvel ezelőtt egyik nap­ról a másikra nyomtalanul ei­ílní és még azóta eeip került elő. Valószín fi, hogy Öngyilkos lett ő ennek ellenére igyekezett édes. anyja kedvében járni, a Shellnél dolgozott mint segédmunkás, fizeté­sét telje® összegben minden héten átadta anyjának, akitől ősapán £ fo­rint zsebpénzt kapott. A fiatal munkás nem bűnöző kill* sejti, inkább idegbeteg ember be­nyomását kelti. Bátyja is súlyos idegbeteg és anyja sem volt telje­sen épelméjű, A gyilkosságot hirtelen harag­jában követte el és addig ütötte a fejszével édesanyját, amíg a fejsz® nsple el nem törött. Utána kést döfött az asszony nyakába. Amikor hallotta, hogy a rendőrség keresi, hasamon! lakájára, de a nyo­mozók már útközben elfognék. Tudja* hogy halálra Ítélik, védőt nem Is kér és szeretné, ha az ítéletet- minél előbb végrehajtanák. A arait háton Miskoiccn * Sza­badságpárt helyi szervezői nagy élőkészületekei tettek vasárnapi «sazlóbontó nagytőkésre. Először Ifcgy volt. hogy a Sportcsarnokban rendezik meg Sulyokék nagygyűlé- xfi.ket. később a Vásártérre esett a választás, majd miután látták, hogy as> előkészületek túlméretezettek, »abac állapodtak meg. hogy a Ko­rona-szálló dísztarméfkun ■ tteifysTy utes t. ;i? Ott ÍUiiotOS SSéTVesett SMÍftkÚSOh msp Ügyelték « Ss®­wdsdypore előkészületeit és miitián ’h%tísmertté véiís hogy a Szcsiár -ümok/ata .. Póri ősinké* msérmp vénáét^ meg utói*,'} tagtoborzó nagy- íffréJéséí, et miskolci ^ fy jcßrnycn* mmkáeség top ginberkétti hetárotí* éh hogy hatalmas tömegei»"- ki i-o i&ttf s BeeetíadempkraUt Pár* na?;fj- gyűtétére. faáldmjokrata PáH 8 miskolci Vá­. Megdöbbentő «fai»» a Jelentkezésben, jhogy Sulyok mérheteUrnil! róhat ét fe­lelőtlenül hazudik. Hazudnak vele a többieft is, a&ik a számok különféle va­riációival ai iffasséffot is hazuggá igje- Iceanek átalakítani. Sulyok, most már nemcsak hazudik, hanem támadja azo­kat az intézményeket, amelyek a ma­gyar dolgozó munkússógot turópítf hí rűvé tették, p..i—rC ,n»T<iS ftűí . ■ ««! s ara" mwuií eteket Aa párt titkárokat *— moö- dotia. Marosán György. r*J Hát meat ® j >2<\!TÓ-I' B*c*íssa» eerrktt Svlyokteck hart *f *?«■ i’oríHíoe feáfsíís Imiit« oá». fco-;# »áj JWr*s ji!eyáií«ít$f «rt M*t ísOos» A »épvísaltfbáa osstol&a tégy» te Sulyok 1* * tevését <* a nértdífcó? ist. S akkor resäücljiik cl • ss&vaaáet hegr kinek kai! fcítfsüaie e poUtPcd AnsMtamtdg stel! akhm, htryp valaki A moszkvai ridií bizonyos angol­szász körök magyarországi mesterkedéseiről Í hogy Görögországban leplezetlen kényuralom van. Magyarországon pedig demokratikus rendszert ve­zettek be, amely a 25 éves fasiszta rendszer maradványaival áll szem­ben. Ezeket most az angolok és ok amerikaiak támogatják a dem», krácia erőinek clnyamására^pan­****** Ijqm’V' « rirrí rn*iai»».*<;r I&®k a IdMbMdf *st eéJosssák, érdwaiiick i&fcjuí u&o cctVvió polite* káj£t. A, Ar«a. ypifk Tiltott feushaág* szerint e'íar. uherikäi ur >;~gíío kö­rök «zoretóók, be Magyarország ok. úgy mini G&rogartógban, '& hatalom fasiszta körök kezébe kerülne, .As tga*s4e az, hogy as Egyesült Alist.* országokban, hanem az síj demokra­tikus Magyarországon is mindent megtesznek a demokrácia, ellen tőré erőknek a támogatására. Az Egyesült Államok, amikor egyes országoknak támogatást nyúj­tanak, tulajdonképpen terjeszke­dési politikájukat valósítják meg a népek függetlenségének rovására. Az ilyen kísérletek azonban mi? eleve kudarcra vaau&k ítélve. („MTI") íosi czmuaBoan rentiezta vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel. A zsiníiázterem roskzdásig meg­tolt, da a környező ucosssorok is feketéitek a gyűlés résztvevőitől. A nagygyűlésen Marosén György ítemaetgyűlési képviselő, a Szoeiái- tonokrata Párt főtitkárhelyettese tartott bt1- éa külpolitikai -tájekoz- tetóh iíaaspztatta, hogy a Szociáldemo­krata Párt A béke pártja és külpoll- *ai vonatkozásban mindenkor a hók* ügyét esolgáüa. — Nem érAletiürk és nem épi’ünk « nagyhatalmak ellentétére — mon­dotta —• Külpolitikánk alapja a Keovjei-Űnióval való félreérthetet- Im jóvitzeny ápolása, valamint a környező államokkal való zavarta- imi együttműködés, mert békéi aka­runk a Dunamedencében. A hefipolitika kérdéseiről szólva, m összeesküvéssel foglalkozott. Fel- vetődik a kérdés — mondotta —, HÉárí vélt lehetségessé az öeszees- Kürésl Brr® egyetlen válasz az, hogy az ország volt urai a jogfoiy- tonosság ég a fajvédelem jelszavait hangoztatva, újból bolonddá akar­ták tenni a dolgozó magyar népet, — A damokr&cda jogot, »ajtó- és *zó- S&saKtfbadságot adott a magyar. »épnek. — Sehol slnos »lyan poIltikaS ess- itadsAg EssrdjsábíMi, u»!»t nálunk ífagysrorsságon. Itt mindenki est monähat, «mit »kor, i(t mindenki «art választ©«», 8!tH »kart. Még «yllksaatet ts hekfildtefc a p»,r!rs­mesitfeei Továbbiak swita rátért arra, hogy » mayyar fasizanw kétféle - formában je- Urartkezük. Az hsszeesküvés kitpSnyegú- **» ét a pártpolitikai életben Sulyoké­ban bvrésztŰl. V»lytft a ougyar fastssták ' trójai falova. 2 Kedd liSSSsf irm ív. í munkdéság felé at aláetony munkabér­színvonal miatt. As 1946-os inflációs idő­ket i?, ilyen erők alakították ki. És Így tették tünkre a munkásság életét. Marosán György kijelentette, bogy o hermelinekben és keppekben sétáló ma­gyar pollliktisnók és a bankárnép vezér nem játszhatnak ismét Imrédy-játékot! Neu» , vagyunk Szegeden! Nőm vi­gyünk Hódmezővásárhelye;!! — haagsottaik a viharos kláitáaok « Uh zöaeég soraiból. Befojosésül Marosén György e több- tíTzáehis és a szabad vallásoktatás kér­déseivé foglalkozott. A tagtoborzó Rsgygyüié® közöiiséga nagy iolkeaedés- sel ünnepelte a SaocLáldemokrala Pár! főtitkárhelyettesét. BAN ANTAL a magyar-fugoszláv barátságról Vasárnap délelőtt Egerben meg­alakult a Magyar—Jugoszláv Tár­saság, Bán Antal iparügyi miriíezter rá­mutatott arra, hogy a jugoszláv nép iránti barátságnak a magyar nép kikében mély gyökerei vannak. Minden érzelmi szemponton túl, a közös megbecsülésen túl is reális alapjai is vannak a két nép együtt­működésének és pedig gazdasági , alapok. A két ország kitűnően ki- j egészíti egymást és Jugoszlávia j Kiosi bekapcscll bennünket ötéves ? gázdnmni tervébe, amelynek here- j lében Magvarország igen sok ipar- i cikket sz Ilit, amiért cserébe Jugo- í szláviétól fontos nyersanyagokat kapunk. Kiemel to Bán Antal, bogy a ju- gosziávok nem álltak bőszéit azokért az ellenséges cselekedetekért, ame­lyekét njftiasérsebtü kedomiisztek éa az ország egyéb urai a háború folyamán országuk ellen elkövettek, hanem már Párizsban segiteég'ünk- r* siettek. A moszkvai rádió szemleirójgJ iközli: . tjjr — Egye« angol és amerikai rádió- állomásoknak a legutóbbi időben el­hangzott közleményei, valamint az angolszász sajtó egyes lapjaiban megjelent cikkek egyenesen a mar gyár demokrácia ellen intézett ki­rohanásokat tartalmaznak. A „New v^„r. rn;.-,r.r« rít M -i xs i----~r Maifyároj'&a'ög példáján nagy&z&rásn i látható, pai történne Görögorgaág- j bau, ha az cseméttyeknuk tinabád fa- | lyási. eagedi>ác«'*3t. Aa ilysa ki.klen-j tea Jényegébuv réve a kf.miskáriy-is i mesterfogása —■ mondja « auszAkvaS | rádió *ze mleíréja, — A. tárgyi’sgo« í tnegílgyeíő előtt világoe, hogyha & l Horthv-rer,ászcr *> is' wüUtdidi a .‘ö- { rekvt '’elemek sgobedkenrt. merné- j H0&, €Z *3 YfUl&yOT d€ftWh$4ütÍkWB fi* | formok felszámoláséi }mentenéa Ar*ű-1 kor n ^New Y^rk T>.:ua&*, & j«D»!íy T£él•:234® Tfi? &*■^53■ói? GS&tát&T* tnékek arról beszélnek, hogy nem szabad az eseményeknek szabad folyást engedni, akkor tulajdon­képpen a Magyarországon tömörült demokratikus erők ellen támadnak. Görögországban a fasisztabarát körök feladatukat a demokratikus erők győzelmének megakadályozá­sában látják. ZUlíaeus angol mun­káspárti képviselő Görögország és Magyarország helyzetét összehason­lítva arra a következtetésre jut. ¥ Anyósa zsidózásért feljelentette Horváth Jenőt, a „Te vagy a fény“ i és a „Tiroh boci" zeneszerzőjét Tegnap délután izgatott asszony jelent meg a főkapitányság köz­ponti ügyeletén. Elmondotta, hogy Vadas Zoltáménak hívják és anyó­sa Horváth Jenő ismert zéneszarző- nek. Az asszony közölte a közuonti ügyelet vezetőjével hogy feljelen­tést akar tenni veje ellen, A rend­őrtisztek megkérdezték- vájjon mit követeti el a „Te vagy a fény" és a „Tivoli boci“ szerzője? Vadas Zol­tánná erre elmondotta, hogv Hor­váth Jenő állandóan szidalmazza! feleségét, Vadas Zsuzsát és őt. Amikor csak, együt van feleségé­vel és vele, rögtön rájuk támad és JexsidózzaH őket. Az ügyeletvezető - rendőrt) szí viselő utasította a nyo- w mozókat, állítsák elő Horváthot. A nyomozók aa „Éva“ étteremben ta­lálták meg a* ittas zeneszerzőt. Horváth tagadta, hogy antiszemita kijelentéseket tett volna. A .rendőr­ség Hormh Jenőt kijózanodása után elbocsátotta « főkapitányság­ról. I A némttorsiági jóvátétel! siá I.IfíásoK est dfe a U ö l ügy­minlszterhelyettesell előtt A német kérdéssel foglalkozó külügyminiszlerhelyettesek szom­baton meglialUratták Rueff, a szö- vatségesközi jóvátétel! hivatal el­nöke jelentését. Kneif közel kétórás jelentésében részletes adatokat kö­zöl és megállapította, hogy a mea- szdllási övezetekből jóvátétel elmen folyó szállítások egyáltalán nem ki­elégítsek. Ha hamarosan nem történnek megfelelő intézkedések, akkor nyil­vánvaló. hogy végeredményben a szövetséges országok jogos igényei nem nyernek kielégítést, Kathönapi börtönre Ítélték dr Oő* Sándor volt MÁV főorvost, A népblrő- ság dr Cria Sándor volt- MÁV főorvosi, aaset, mert a Harc című iap 1344, szepte/nbe*- SU-1 méhen heiyctiőíejt nyilatkoaoit a «»idóság elleni iatéüketié- •ekröl. hat-hónapi börtönnel sújtott». t

Next

/
Thumbnails
Contents