Zalai Hírlap, 1958. december (3. évfolyam, 284-307. szám)

1958-12-02 / 284. szám

Víiag proletárja», egyesüljél«-* ZALAI WTiti.ai» AZ MSZMP ZALA MEGYEI VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA Hl. cvf. 284. szám. ÄRA: 50 FILLÉR 1958 december 2, KEDD A francia nemzetgyűlési választások eredménye A francia belügyminiszté­rium közlés© szerint a nemzet- tgyűlésd választások eredmé­nyeként 484 képviselői man­dátum (a korzikai szavazási eredmények n.ég nem ismere­tesék) a következőképpen osz­lik meg: Francia Kommunista Párt 10 Francia Szocialista Párt 40 Más baloldali csoportok 2 Az úgynevezett baloldali központi csoport 3 Radikális és radikális szo­cialista párt 13 Unió az új köztársaságért (vezetője Sousíelle) 187 Parasztpárti országos közp. 120 MRP 44 Keresztény demokrata párt (vezetője: G. BidauTt) 13 Más csoportok 27 mandátum. A komm un ist párt, amely az első fordulóban mintegy négy­millió szavazatpt. kapott, 10 mandátumhoz jutott, az unió az új köztársaságért viszont 3 /millió 600 ezer szavazatával 187 mandátumot szerzett. Ilyen formán a kommunista párt jelöltjeire szavazó válasz­tók millióit megfosztották par­lamenti képviseletüktől. A Szajna megyei Montreuil városában Jacques Duclos, a Francia Kommunista Párt KB- titkárának jelöltségével szem­ben Profi ehe helyi jelöltet lép­tették fel. Az első fordulóban a szavazatok több mint 40 szá­zalékát Duclos kapta, lényege­sen többet, mint Profiche, a második forduló előestéjén azonban a szcoialista párt je­löltje visszalépett Profiche ja­vára és ezzel hozzájárult Pro­fiche megválasztásához. A re­akció erőinek azonban minden igyekezetük ellenére sem sike­rül meghiusítaniok Maurice Eisenhower és Duties tanácskozása a berlini kérdésről Télapó várás.. Á szocialista országok javaslatai a váratlan támadások megelőzése ügyében folyó genfi értekezleten A váratlan támadások meg­előzését célzó intézkedések ügyében folyó genfi értekezle­ten hosszú napirendi vita utón a tíz állam szakértői áttértek a iküldöbtségek által előterjesz­tett. javaslatok vitájára. A szovjet küldöttség novem­ber 17-én javaslatot nyújtott ;be, amely ajánlja az államok­nak, vállaljanak kötelezettsé­get, nem engedik meg, hogy atom- és hidrogénfegyverrel terhelt repülőgépeik más álla­mok területe és a nyílt tenger fölött végezzenek repüléseket. A nyugati küldöttségek egye­lőre kitértek e javaslat komoly (megvitatása elöl. November 28-án Albánia, Csehszlovákia, Lengyelország, Románia és a Szovjetunió küldöttsége újabb határozati javaslatokat nyúj­tott be, amelyek az alábbi lé­pésekben való megegyezést indítványozzák: A vasúti csomópontokon, a nagyobb kikötőkben és a gép­kocsi-főútvonalakon ellenőrző őrségeket állítsanak fel annak megfigyelésére, nem vonnak-e össze ezeken a pontokon meg­engedhetetlenül veszélyes arányban fegyveres erőket es haditechnikai felszereléseket. Létesítsenek Európában a JSTATO és a varsói szerződés fő fegyveres erőit egymástól elvá­lasztó vonaltól keletre és nyu­gatra nyolcszáz kilométer mélységben, valamint néhány jmás ország területén lefény­képezési övezetet. Ezzel egyidejűleg csökkent­sék legalább egyharmadával azokat a fegyveres erőket, me­lyek jelenlég az európai álla­moknak az ellenőrzési öve­zetbe eső területén tartózkod­nak. A nukleáris és rakétafegy- yerdkkel rendelkező államok pedig kötelezzék magukat, (hogy nem helyeznek el ilyen fegyvereket Németország egyik részében sem, ahdl a NATO (és a varsói szerződés fegyveres .erői közvetlenül érintkeznek egymással. A nemzetek palotájának fo­lyosóin és a sajtó hasábjain pagy érdeklődéssel foglalkoz­nak a szocialista országok kül­döttségének javaslataival ' Eisenhower elnököt és beszél- i getést folytatott vele. 1 Dulles közölte, hogy tájékoz- j ■tatta az elnököt a berlini kér- j déssel kapcsolatos események I jnenetéről a szovjet jegyzék i /kézhezvétele óta. Megállapí- j főttük — hangzik a nyilatkozat —, hogy az elsősorban érdekelt nyugati szövetségesekkel, ezen belül, a Német Szövetségi Köz- j társasággal nézeteink azonosak. Természetesen tovább folynak i a tanácskozások. Mint a nyilatkozatból kitű­nik, «az elnök megerősítette az Egyesült Államok kormá­nyának azt a szándékát»-, hogy t ragaszkodik a berlini kérdés- t b-en elfoglalt régi politikái á- J hoz, azaz akadályozza a bér- S Jani helyzet normalizálását és \ (Berlint továbbra is a német t és az európai feszültség tűz- £ fészkének szánja. ; Va jon melyiket hozza nekem ... Azt-e, amelyiket szeret­ném? ... — Ezek a gondolatok emésztik a szebbnél szebb aján­dékokkal terhelt kirakat előtt a sóvárgó, pöttömnyi Télapó­várót. Már csak négyet kell aludnia, s megtudja... jOOOOOOO(>'.lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOO( OOOOOOT 'XXXbCjCOOCX>a>ÚOOC<XXXXXXXXXXXXXX)CX>0 Nagy jelen toségíí ssa rras m a rlt a tenyésztési kísérletek kezdődnek a zalai állami gazdaságokban Zala megye szarvasmarha­tenyésztő nagyüzemeiben nagy- jelentőségű tenyésztési kísér­letek kezdődnek az 1959-es esz­tendőben. Az országban első­nek megyénkben kezdik a szakemberek a tudományos utddellemőrzéseket. A munka lényege: a megye legkiválóbb állattenyésztő szakembereiből álló bizottság az állami gaz­daságok összes szarvasmarha törzseit felülvizsgálja. A legna­gyobb termelésű egyedektől származó bikákat összevonják a központi utódellenőrzési ál­lomásra. Korszerűen felszerelt utódeltenőrzési állomást az Al­sóra jki Állami Gazdaságban létesítenek. A kiváló elődöktől származó bikákkal mestersé­gesen végzik majd a terméke­Ifibb vagon zöldséget tartósítottak a zalaegerszegi íoldművesszövetkezetben A legifjabbak otthoné báni rolásra kerül1. Almát is tárol­nak a baki úti telepen. A na­pokban 800 mázsa alma táro­lásával végeztek, s még 300 mázsa alma vásárlását terve­zik. Befejezéshez közeleg a ter­mények tartósítása is. — Az utóbbi két héten mintegy 200 mázsa káposzta került sava­nyításra, ezenkívül 20 mázsa vegyes savanyú. Már meg­kezdődött a savanyított áruk értékesítése is. Vegyes sava­nyúból mintegy 8 mázsát, sa­vanyú káposztából pedig 18 mázsát értékesítettek az élel- misze r boltokban. nyítést. A megye egy-egy álla­mi gazdaságában 4—6 tenyész- üszőé jelölnek ki tudományos utódvizsgálatra. A jószágokat a megye legértékesebb bikái­val mesterségesen termékenyí­tik. E vemhes üszőket az elles előtt egy hónappal a központi utódellenőrzési állomásra szál­lítják, ahol állatorvosok, ma­gas képzettségű szakemberek vizsgálják, tanulmányozzák az utódok fejlődését. Az említett kísérletek összesen 5 tenyész­bikával és 100 tenyészüszővel kezdődnek. A jövő évben már a megye valamennyi állami gazdaságában áttérnek a szarvasmarhák mesterséges termékenyítésére. A megye legkiválóbb szarvasmarhatenyésztő szak­embereiből alakult központi utódellenőrzési bizottság pén­teken délután tartotta első ülé­sét a Pakodi Állami Gazdaság­ban.- j közelmúltban ' 1 * étépített, akár fővárosinak is beillő [nagykanizsai köny­< vesboltnak mostarié­iban sűrűn nyílik az < ajtaja. Közeledik a \ Télapó ünnepe, ha­> marosan itt van ka­rácsony is, napról >napra növekedik a >könyvet vásárlók szá- >ma. > Ezekben a napok­éban, elsősorban a me- )sés- és képeskönyvek ) iráni nagy a kereslet. \Naponta 80—100 em- }ber is megfordul a proliban, aki kizárólag y mesés- vagy képes­könyveket vásárol, yhogy ezekkel örömet ^szerezzen a kicsinyek­ének. ? — Bő-e a választék mezekből a keresett ?könyvekből? — kér- ydezzük o bolt eladóit. y — Igen. Az utóbbi óévekben még egyetlen yalkalommal sem volt yilyen jó a mesés- és éképeskönyv ellátás, ymint az idén — hang­ozik a felelet —. Kap- y hatók Andersen, \Grimm, Benedek, $Selma Lagerlöf me- *séskönyvek a na­Ki tudja, talán evek múlva gyárakat, s családi házakat terveznek az apró emberkék. Egyelőre még csak a zalaeger­szegi Ady utcái óvoda játékszobájában építenek. Aludj cl, babuskám — ringatják anyáskodó szeretettel a náluknál alig kisebb hajas babát a kisiánykák. a könyvesboltból. •. gyobbacska és szebb­nél szebb képesköny­vek r rajzos leporellók a kicsiny gyermekek számára. — Árak? ... — A legolcsóbb ké­peskönyvünk két fo­rint, míg a legdrá­gább, tetszetős mese­könyvünk harminc­két forintba kerül. Bőrkabátos fiatal­ember lép be az ajtón. Az eladók könyveket kínálnak neki. Elhá­rítja az ajánlatot. — Most nem kérek könyveket — mondja —, hanem 150 forint értékben könyvsorsje­gyet akarok vásárol­ni. Érdemes könyv- sorsjegyet venni — szól mintegy magya­rázatképpen, amiért most nem könyveket vásárol — mert a hú­zás után ezt könyvek­re válthatom át, s megpróbálom, hátha nyerek... A bolt eladói el­mondják, hogy ez a fiatalember, aki gép­gyári esztergályos, rendszeres vevője a boltnak. Havonta 100 —150 forint értékű könyvet vasáról. Kü­lönösen a klasszikus írók műveit, valamint a műszaki könyveket kedveli. Meg tudjuk azt is, nagyon gyakori jele­net az előbbi, hogy nem könyveket, ha­nem könyvsorsjegyei kérnek. Idáig mintegy 1800 darab tízforintos könyvsorsjegy lelt gazdára Nagykani­zsán. Jól bevált a Diák- könyvtár köteteinek az árusítása is. A ser- dültebb ifjúság szá­mára idáig tetszetős kivitelben, köteten­ként 3—6 forintos ár­ban, Balzac: Goriot apó, Arany: Buda ha­lála, Shakespeare: Hamlet, Szentivánéjí álom és Vörösmaty: Csongor és Tünde, A rom és A két szom­szédvár című műveit adták ki. — Hogyan készül­tek fel a karácsonyi vásárra? — Mintegy 100 000 forint értékű könyvet rendeltünk. A válasz­ték tehát bő, és min­den ízlésnek, érdeklő­dési körnek megfelelő lesz. Az üzemekben is rendeznük karácsonyi könyvvásárokat, hogy a dolgozók a munka­helyeiken is hozzájut­hassanak az újdonsá­gokhoz. Újításnak szá­mít az idén az, hogy a vásároli könyveket a megadott címekre postán is elküldjük. Vállaljuk könyvekből összeállított ajándék- csomagok külföldre küldését is. További beszélge­tésre nincsen mód. A bolt elárusítóinak sok a dolguk. Úgy látszik, Nagykanizsán szám­talan cipőcske mellett és fenyőfa alatt könyv lesz az ajándék. — te — 1 A mai számunkból: Í — Nemzetközi szemle — A választási agitáció tapasztalatai Nagykanizsán — Termelőszövetkezeteink életéből — A vasárnap sportja Thorez megválasztását. A FKP ,Központi Bizottságának főtit­kára választókerületében meg­kapta a szavazatoknak több mint a felét. New York (TASZSZ) Mint az Associated Press hirügy- nökség jelenti, vasárnap Au- gustaban (Georgia állam) Dul­les külügyminiszter felkereste tíeiejezoaott a KuroniDozo (Zöldségfélék tárolása a zala­egerszegi földművesszövetkezet baki úti zöldség—gyümölcs fel­vásárló helyén. Sárgarépából 22 mázsát, zöldséggyökérből 150 mázsát, karalábéból 30 má- , zsát, fekete retekből 20 má­zsát, céklából 50 mázsát, zel­lerből 30 mázsát tároltak a oaki úti telepen. A káposzta- féléket a Nagykapornak! Ál-a ami Gazdaság zalabesenyőj 6 certészetében tárolták, a szán- x tóföldön. Kelkáposztát 21 má- ó zsát, fejeskápcsztát 180 má- V zsát és vöröskáposztát 50 má-o (Zsát. A felvásárlóhelyen jé- £ tenleg a hagymafélék tárolása Q folyik. Eddig 180 mázsa vörös-x hagymát és 35 mázsa fok- 6 hagymát tároltak. Mindkét^ hagymafajtát a makói Vihar-0 sarok Termelőszövetkezetből 9 szállították a felvásárló helyre. 0 A földművesszövetkezet veze-x tősége további 120 mázsa vö-j rösihagyma vásárlását tervezi 9 a makói termelőszövetkezettől, c Ez a hagymamennyiség is tá-»--------------------------------<5 Tinas utazás < feüfdföiilí'g | — Milyen társasutazásokat < szervez külföldre a karácsonyi1) és a szilveszteri ünnepek ide-) jére az IBUSZ? — Erre a kér- % désre kértünk választ a zalae-< gerszegi utazási irodától. ) — Több társasutazást szer-) vezünk külföldre. December 23- > án kezdődik az ötnapos társas- ( utazás Kosioébe és Bratislava^- <, ba. December 30-án, Szilvesz- tér előtt 2 nappal indul az£ IBUSZ-vonat Prágába, Cseh-5 Szlovákia fővárosába. Megyénk-) bői is sokan érdeklődnek a tár-) sasutazások iránt.

Next

/
Thumbnails
Contents