Zalai Hírlap, 1959. február (4. évfolyam, 27-50. szám)

1959-02-01 / 27. szám

A kommunizmus eszméi igazságukkal ejtik hatalmukba a népeket! Hz SZKP XXI. kongresszusának szombat délelőtti ülése Moszkva (TASZSZ) Az SZKP XXI. kongresszu­sának szombat délelőtti ülésén elnöklő Leonyid Jefremov (Gorkij város) elsőnek J. D. JMusztafajevnek, Azerbajdzsán Kommunista Pártja Központi Bizottsága első titkárának adta meg a szót. Musztafajev elmon­dotta, hogy Azerbajdzsán fel­készült a népgazdaságfejleszté- hí terv ellenőrző számaiban ki- Sejezésre juttatott feladatok ■megoldására. A hétéves terv végére a köztársaság teljes termelé­se hozzávetőleg 93 száza­lékkal növekszik. 1965-ben Azerbajdzsán 22 millió tonna kőolajat ad majd a népgazdaságnak. Musztafajev hangsúlyozta, hogy Azerbajdzsán népe barát­ságban akar élni a szomszédos Iránnal és Törökországgal. A nyugati hatalmak agresszív imperialista körei igyekeznek megzavarni ezt a barátságot. Ez azonban nem sikerül nekik. Szomszédaink biztosak lehet­nék abban, hogy a legjobb szándékkal viseltetünk irán­tuk. Alekszej Kiricsenko, az SZKP Központi Bizottságának titkára, a Központi Bizottság Elnöksége tagjának felszólalása A XXI. kongresszus — mon­dotta — az a határmezsgye, amely jelzi, hogy országunk egv új, magasabb fejlődési tokra lép, s megkezdődik az átmenet a kommunista társa­dalom általánosan kibontakozó építésébe. Az utóbbi öt esz­tendőben és különösen az SZKP XX. kongresszusa óta a Szovjetunió olyan magasra ju­tott, ahonnan feltárulnak a hétéves országfejlesztési terv széles és nagyszerű távlatai. Kiricsenko elítélte Malen­kov, Kaganovics, Molotov, Bulganyin és Sepilov párt ebe­nes csoportját, amely nyomban Sztálin halála után mindent támadott a Központi Bizottsá- elnökségének ülésein, ami új, ami a lenini tanításból, az or­szág életének követelményei­ből fakad. Közismert — mondotta Kiri­csenko —, hogy a pártellenes csoport tagjai a konzervativiz­mus mocsarába süppedtek, csu­pán a marxizmus-leninizmus klasszikusaiból! vett idézetek­kel operáltak, s elszakadtak az élettől és a néptől. Elmondhat­juk — hangsúlyozta Kiricsenko —, hogy a pártellenes csoport szétzúzása pártunk nagy győ­zelme a lenini vonal érvénye­sítéséért vívott harcban. Kiricsenko aláhúzta azoknak az intézkedéseknek fontossá­gát, jelentőségét, amelyeket a Szovjetunióban a Központi Bi­zottság kezdeményezésére az ipar és építőipar igazgatásának átszervezésére hajtottak végre, valamint azoknak a központi bizottsági határozatoknak je­lentőségét, amelyek a szovjet mezőgazdaság rohamos fejlesz­tését tűzték ki célul. A XX. pártkongresszus — mondotta Kiricsenko — új szakaszt nyitott meg az or­szág pártszervezeteinek életében. Megélénkült a munka a párt alapszerve­zeteiben. erősödött a párt tömegkapcsolata. Kiricsenko megállapította, hogy most a XX. kongresszust megelőző időszakhoz képest sokkal többen kérik felvételü­ket a pártba. Kiváló munká­sok, kolhozparasztok és értel­miségiek jelentkeznek felvé­telre. Kiricsenko foglalkozott a ká­derek kiválasztásának, elhelye­zésének és nevelésének kérdé­seivel. Hangoztatta, hogy nem csak Moszkvában, Leningrád- ban és az ország más köz­ponti kerületében kell vezető kádereket képezni, hanem a vidéken is. A kommunizmus eszméi igaz­ságukkal ejtik hatalmukba a népeket — jelentette ki Kiri­csenko, s utalt a kapitalizmus ideológusaira, akik jobb ügy­höz méltó buzgalommal pró­bálják leplezni a kapitalizmus fekélyeit, valamiféle jótékony- sági intézménynek tüntetik fel a kapitalizmust. Sőt. a kapita­lizmus »evolúcióiéról«, a kapi­talizmus szocializmusba való átnövé'éről szóló elméleteket gyártanak. Bármilyen elméleteket agyainak is ki a kapitaliz­mus ideológusai, nem menthetik meg a kanita- lizmust, amelv már idejét múlta. Kiricsenko rámutatott, hogy világszerte erősödik a kommu­nista és munkásmozgalom, nö­vekszenek a testvéri kommu­nista és munkáspártok, s a tő­kés országokban sokasodnak a forradalmi ifjúság sorai. Kiricsenko azt mondotta, hogy a kommunizmus az em­beriség tavasza, s a kommuniz­mus eszméi a tavaszi vizekhez hasonlóan szerteáradnák min den országban. A következő felszólaló Dmit- rij Baraskin, a minszki autó­gyár olvasztóra volt, majd Vla­gyimir Milarscsikov, az SZKP Központi Bizottságának az oroszországi föderáció mező- gazdasági ügyeivel foglalkozó osztály vezetője az OSZSZSZK mezőgazdaságának fejlesztésé­vel foglalkozott. A kongresszus küldöttei me­leg fogadtatásban részesítették Sivero Aguirrét, a Kubai Népi Szocialista Párt Országos Bi­zottságának képviselőjét. ve sikeres teljesítését kívánjuk — mondotta végezetül. Következőnek Averkij Arisz- tov, az SZKP Központi Bi­zottsága elnökségének tagja szólalt fel. A hétéves terv élet­ereje és realitása abból fakad, hogy kidolgozásában részt vett az egész szovjet nép és hogy benne testet öltenek pártunk gazdag tapasztalatai. Február 1. a JVla.gy.ar Sajtó JTapja Megelőzzük Amerikát Arisztov a továbbiakban ösz- szehasonlította az ipari terme­lés növekedésének ütemét a Szovjetunióban és az Egyesült Államokban. Hétéves tervünk megkez­désekor — mondotta Arisz­tov — a szovjet ipari ter­melés növekedésének üte­me kilenc és félszeresen meghaladta az amerikaiak ütemét. A hétéves terv elő­irányzatai azt mutatják, hogy az 1913-tól 1965-ig terjedő időszakot alapul véve fejlődésünk üteme hozzávetőleg 13-szor olyan gyors lesz, mint az Egye­sült Államoké. Ebbe az­után belefájdulhat az ame­rikai monopolisták feje. Ezek az adatok azt mutat­ják — folytatta Arisztov —, hogy a szocialista rendszer ere­je évről évre szakadatlanul nö­vekszik, s hogy a szocialista rendszernek milyen nagy a fö­lénye a kapitalista rendszer fölött. Ezekután fabatkát sem érnek azok a legendák, ame­lyek szerint a Szovjetunióban lassul a fejlődés üteme. Ásványi kincsekben — mu­tatott rá Arisztov — gazdagab­bak vagyunk a kapitalista tá­bor bármelyik országánál. A Szovjetunió a 16 legfontosabb ásványi kincs közül 13-ban az első helyet foglalja el a vilá­gon. A szovjet tudósok, mérnö­kök és munkások azáltal ér­hették el sikereiket a föld mes­terséges holdjainak megalko­tásában és az űrrakéta felbo­csátásában — hangsúlyozta Arisztov —, hogy nálunk ilyen problémákat nem magánosán dolgozó feltalálók, hanem egész kollektívák oldhatják meg. Folytatjuk a világmin­denség rejtelmeinek tanulmá­nyozását, szocialista országnak van ereje ehhez. És ez — fűz­te hozzá — szintén jó fajtája a versenynek. Érjenek utói ben­nünket a kapitalisták. Józanul számot vetünk az­zal — folytatta —, hogy az Egyesült Államok nagy eredményeket ért el a tu­dományban, a technikában és a gazdaság néhány te­rületén. De feltétlenül megelőzzük Amerikát, s akkor majd a kapitalista or­szágok dolgozóiban az utolsó kételyek is eloszta­nak afelől, melyik rend- szef a tökéletesebb: a szo­cialista vagy a kapitalista. A továbbiakban rámutatott, hogy á Szovjetunió ma az atomenergia békés felhaszná­lásában, a repülőgépgyártás­ban, a rakétatechnikában és más területeken az élen halad. Az elsőséget olyan fontos gaz­dasági ágban is meg kell sze­reznünk, mint a gépgyártás — mondotta. Ezután Arisztov arról be­szélt, hogy a tudományokat és a tudományos kutató intézete­ket közelebb kell vinni a ter­meléshez/ Befejezésül hangsúlyozta, hogy a hétéves terv túlteljesí­tésének sorsa az üzemekben, gyárakban, bányákban dől el. Oda összpontosítsák tehát pártszervezeteink erőfeszíté­seiket. Tizenhét évvel ezelőtt, 1942. február 1-én jelent meg az illegális Szabad Nép első száma. A kommunista párt harcos, nehéz körülmé­nyek között megjelenő lapja a háború és a fasizmus elle­ni harcnak egyik zászlóvivő­jévé vált. A kommunisták pártja a legjobbjaiból válo­gatta ki a Szabad Nép Újság- Író gárdáját, akik minden erejükkel, tudásukkal az igaz ügyet szolgálták. A Szabad Nép első szerkesztője Rózsa Ferenc elvtárs volt, aki vér­tanú halált szenvedett. Az illegális Szabad Nép el­ső munkatársai harcukkal és áldozatvállalásukkal megje­lölték azt az utat, amelyen a sajtó kommunista munka-' társainak haladniok kell. Példaképünknek tekintjük( őket a párthoz való hűség-1 ben, a néppel való összetör-] rottságban, az igaz ügyért, ai szocialista eszme győzelme-' ért folyó tántoríthatatlan] harcban. ( A Magyar Sajtó Napján,i amikor a példaképeink előtt] meghajtjuk a kegyelet zász-( Iáját, egyben szilárd elhatá-i rozássá erősítjük magunkban azt a hitet, hogy a továbbiak-] ban is legjobb tudásunk sze­rint igaz szóval tevékenyke-' dünk a párt és a kormány] által megjelölt célokért, a szocializmus mielőbbi meg­valósításáért. A szputnyikok, az űrrakéta és a kubaiak A kubai nép — mondotta — mélységes rokonszenwel és őszinte érdeklődéssel figyeli a Szovjetunió hatalmas sikereit. A kubai hazafiaknak az átélt sötét napokban nagy örömet hozott a három szovjet szput- nyik. Az űrrakéta felbocsátá­sa újabb győzelem a kapita­lista tömegbutítás erői fölött. Ez a győzelem — tette hozzá — egybeesett a kubai népnek az imperialista elnyomók fölött aratott győzelmével. Batista diktatúrája össze­omlott — mondotta a ku­bai küldött. — A kommu­nisták a felkelők első so­raiban harcoltak és kivív­ták bajtársaik nagyrabe­csülését. A győzelmet az új nemzetközi erőviszonyok, a szocialista tá­bor országainak erőgyarapodá­sa, az ázsiai és afrikai népek imperialistaellenes harcban el­ért sikerei tették lehetővé. La- tin-Amerika megszűnt az ame­rikai imperializmus tartaléka lenni. Az Egyesült Államok gazda­sági bojkottal, sőt fegyveres in­vázióval fenyegeti Kubát, kommunistaellenes hadjáratot folytat, hogy elszigetelje a bal­oldali pártokat. Kuba képviselője köszönetét fejezte ki a világ valamennyi kommunista és munkáspártjá­nak a kubai nép ügye iránti szolidaritásukért, a szovjet népnek nagyszerű hétéves ter­Az üzbég nép a boldogság, a kommunizmus útján halad Ezután Szabir Kamalov, Üz- bekisztán Kommunista Pártja Központi Bizottságának első titkára arról beszélt, hogy az utóbbi években számottevően kibővült a szövetségi köztár­saságok jogköre a gazdasági és kulturális építés kérdéseiben. Ez előmozdította a szovjet né­pek testvéri együttműködésé­nek és barátságának további erősödését. Kamalov számadatokkal jel­lemezte Üzbekisztán termelő erőinek virágzását, iparának és mezőgazdaságának fejlődését. Szovjet Üzbekisztán sikerei — folytatta — közismertek. A múlt évben a világ 75 orszá­gából 629 küldöttség látogatott a köztársaságba. A Szovjetunió ellenségei kisebbíteni szeretnék ezeket az eredményeket, de bármit mondjanak is, az üzbég nép a boldogság, a kommuniz­mus útján halad. Üzbekisztán kommunistáinak és minden dolgozójának eltö­kélt szándéka, teljesíti a hét­éves tervet — fejezte be fel­szólalását Kamalov. A délelőtti ülés végén öt­száz úttörő vonult be a kong­resszus üléstermébe. Virágcsok­rokat adtak át a kongresszusi elnökség tagjainak és a külföl­di vendégeknek, majd vörös út­törő nyakkendőket kötöttek nyakukba. A gyermekek üdvözlő szavai­ra a kongresszus küldöttei vi­haros tapssal válaszoltak. Hajószerencsétlenség Grönland közelében — 95 ember a süllyedő dán motoroshajón Koppenhága. (MTI) Nyugati hírügynökségek jelentése sze­rint pénteken reggel a Iledtoft nevű dán motorosihajó Grön­land tói 48 kilométerre jéghegy­be ütközött. A veszélybe került utasszállító hajó azonnal rádió­jeleket adott le. Közölte, hogy a víz már a gépházba is beha­tolt, s a hajó lassan süllyed. A Hedtoft sürgős segítséget kért. Fedélzetén hivatalos közlés sze­rint 55 utas és 40 főnyi sze­mélyzet tartózkodott. A közelében tartózkodó ha­lászhajók és gőzösök nyomban segítségére siettek, s két német gőzösnek sikerült is a süllyedő Hedtoftot megközelítenie. Az erős hulilámzás, a viharos idő­járás és a nagy sötétség miatt azonban a mentési munkálatok nem kezdődhettek meg. A legutolsó jelentések arról számolnak be, hogy a két hajó elvesztette a kapcsolatot a Hed- tofttal. Időközben az egyik mentőhajó feladta a küzdel­met. Á Népfront fogadása a Magyar Sajtó Napja alkalmából A Hazafias Népfront Zala megyei Bizottsága a Magyar Sajtó napja alkalmából tegnap délután fogadást adott a sajtó Zala megyei munkatársainak. A fogadáson Veiczi Ferenc elvtárs, a Hazafias .Népfront Zala megyei Bizottságának titkára méltatta a kommunista sajtó jelentőségét és sikeres, mind eredményesebb munkát kívánt a sajtó dolgozóinak. A fogadás baráti légkörben, kellemes hangulatban zaj­lott le. , , | A Téglagyári ES. A hét foiyamán a Zala me­gyei Téglagyári Egyesülés MSZMP alapszervezete nyil­vános pártnapot rendezett a ka­nizsai gyarak dolgozol szama­ra. A pártnapon — több mint száz főnyi résztvevő előtt — Tóth László, az Egyesülés fő­mérnöke számolt be a jelenlegi külpolitikai eseményekről és a Szovjetunió Kommunista Párt­ja XXI. kongresszusának je­lentőségéről. Beszámolóját több lelkes hangú felszólalás követte, amelynek során a dolgozók ja­vasolták, hogy küldjenek táv­iratot a XXI. kongresszus kül­dötteihez. A javaslatot egy­hangúan elfogadták, és a Szov­jetunió hazánkbeli nagykövet­ségének útján a következő táv­iratot juttatták el a XXI. kon gresszushoz: »A Zala megyei Téglagyári Egyesülés dolgozói forró szere­tettel üdvözöljük az SZKP XXI. kongresszusát. Nagy lelkesedéssel figyeljük a kongresszus munkáját, mert tudjuk, hogy a világbéke meg­teremtését és biztonságát, a dolgozó népek felemelkedésé­nek ügyét szolgálja. ígérjük, hogy ennek az ügy­nek érdekében jobb munkával segítjük elő a többtermelést, amellyel hozzájárulunk hazánk szocialista felépítéséhez, ne­vünk életszínvonalának állan­dó emeléséhez és ezzel egyben crősítink a szocialista tábor eavsénét. valamint a világbéke megteremtését. A Zala menyei Téglagyári Egyesülés dolgozói.« A ZalaszenfaróH Ruházati KTSz A Zalaszentgróti Ruházati Szövetkezet dolgozói forró sze­retettel üdvözlik a Szovjetunió Világ proletárjai, egyesüljetek! ZALÁI HÍRLAP AZ MSZMP ZALA MEGYEI VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÄCS LAPJA IV. évf. 27. szám ÄRA: 60 FILLÉR 1959. február 1., vasárnap •~tf T ' 1 11 II I'IIIII I mill mu III in — Ml I I !■■■ 11 in I IIUIII illfgrfflJTmwnW flíW*)ff<™rirmTrTirT7ff"rBrTtírirrrrr^fTrymntr- maMim-r-rrii—ir-Tin TTi-uriim-nn ' I mai számunkból s — Zalai Ifjúság — Tarka-barka — A kocsi az udvaron áll — 81 televíziós képcső — Sport — Rádióműsor L. J Kommunista Pártjának XXL kongresszusát, sok sikert ki­vannak az Elvtársak munkájá­hoz és bízunk abban, hogy a szocializmus erői győzedelmes­kednek az imperialisták hábo­rús törekvésein. Minden erővel segítjük és támogatjuk hazánk szocialista építését, pártunk, a Magyar Szocialista Munkáspárt veze­tésével megvédjük a békét. A Zalai Kőolajipari Vállalói A Szovjetunió Kommunista Pártja XXI. kongresszusa al­kalmából1 kérjük, hogy testvéri üdvözletünket és kívánságain­kat szíveskedjenek eljuttatni a kongresszushoz. Biztosak vagyunk benne, hogy a hétéves terv a kommu­nizmus építésének hatalmas programja meg fog valósulni, annak nyomán az anyagi ter­melés, a tudomány, a kultúra, a dolgozók életszínvonala olyan fokra fog emelkedni, amire még ezideig nem volt példa. Hisszük, hogy a Szovjetunió Kommunista Pártjának, kor­mányának, a testvéri szovjet népnek sikerei az egész világ gazdasági és társadalmi fejlő­désére döntő kihatással lesz­nek és a többi eredmény mel­lett biztosítani fogják a világ­békét. A hős szovjet nép elszántsá­gához és törekvéséhez mi is minden erőnket segítségül ad­juk. Éljen a porletár internacio­nalizmus! Zalai Kőolajipari Vállalat dolgozói A Népfront Országos Elnökségének üdvözlete lést hozzon. Kívánom, hogy kö­zös erőfeszítésünk mihamarabb meghozza a legszebb jutalmat, a boldog, szép, szocialista Ma­gyarországot. ORTVTAY GYULA a Hazafias Névfront Országos Főtitkára ZALAI HÍRLAP, ZALAEGERSZEG A Magyar Sajtó Navia alkal­mával a Hazafias Népfront Or­szágos Elnöksége nevében kö­szöntőm Önöket és kívánom, 'rogy szép és áldozatos munká­juk. még több sikert, megbecsü­Zalai dolgozók köszöntik a XXI. kongresszust-

Next

/
Thumbnails
Contents