Zalai Hírlap, 1980. augusztus (36. évfolyam, 179-204. szám)

1980-08-01 / 179. szám

Hat hónap mérlege: A zalai ipari szövetkezetek jól a megváltozott körülményekhez A helsinki záróokmány aláírásának ötödik évfordulóján Ünnepi ülést tartott az Európai Biztonság és Együttműködés Magyar Nemzeti Bizottsága Az Eötvös téri csomónonton A helsinki záróokmány alá­írásának ötödik évfordulóján, csütörtökön kibővített ünnepi ülést tartott az Európai Bizton­ság és Együttműködés Magyar Nemzeti Bizottsága. A Parla­ment Vadásztermében megtar­tott tanácskozás elnökségében helyet foglalt Sarlós István, a Magyar Szocialista Munkás­párt Politikai Bizottságának tagja, a Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsának főtitkára és a nemzetközi Lenin-béke- díjas Raymond Goor kanonok, (Folytatás a 2. oldalon.) Az Eötvös téri csomópont kialakításával párhuzamosan át­szervezik a forgalom irányítását Nagykanizsán. A gyalog- átkelők áthelyezésével, a szükséges útkorrekciók elvégzésé­vel egyidejűleg kerül sor a forgalomirányító lámpák ve­zérlő rendszerének a korszerűsítésére is. Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titká­ra a KB székhazában fogadta Jean Francois-Poncet francia külügyminisztert. Befejeződtek a magyar—francia külügyminiszteri tárgyalások Kádár János fogadta a francia külügyminisztert Jean Francois-Poncet elutazott hazánkból Jean Francois-Poncet, a Francia Köztársaság hivatalos látogatáson hazánkban tartóz­kodó külügyminisztere csü­törtökön délelőtt megkoszo­rúzta a magyar hősök emlék­művét a Hősök terén. A ko­szorúzáson jelen volt Bényi József, a Magyar Népköztár­saság párizsi nagykövete, Jacques Lecompt, a Francia Köztársaság budapesti nagy­követe, Farkas Mihály vezér­őrnagy, a budapesti helyőrség parancsnoka. Ezután a Külügyminiszté­rium Dísz téri vendégházában Púja Frigyes külügyminiszter es Jean Francois-Poncet ma­gyar—francia jogsegély- és kiadatási szerződést írt alá­Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára csütörtökön a KB székházában fogadta Jean Francois-Poncet francia kül­ügyminisztert, A megbeszélés során áttekintették a két or­szág közötti kapcsolatokat, valamint a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseit. Aczél György, a Miniszter- tanács elnökhelyettese szintén délelőtt az Országházban fo­gadta a francia külügymi­nisztert. A szívélyes légkörű találko­zókon részt vett Púja Frigyes külügyminiszter. Hivatalos látogatását befe­jezve délután elutazott Buda­pestről Jean Francois-Poncet. A vendéget a Ferihegyi repü­lőtéren Púja Frigyes búcsúz­tatta. Jelen volt Bényi József és Jacques Lecompt. (A tárgyalásokról kiadott közös közleményt a lap 2. ol­dalán közöljük.) A zalai ipari szövetkezetek első félévi 615,7 millió forintos termelése 2,3 százalékkal több az előző évinél. Az árváltozás és a termékszerkezet korsze­rűsítése alapvetően befolyá­solta a termelési érték alaku­lását, így például a gépipari tevékenységet folytató szövet­kezetekben csökkent, a többi­nél emelkedett a termelés. Az anyagmentes termelési érték a bázis szintjén maradt, mert nőtt a munkaigényesebb termékek aránya. Egy szövet­kezet kivételével — Zala- szentgróti Építőipari Szövet­kezet — valamennyi nyereség­gel zárta a félévet. Az 52 mil­lió 381 ezer forintos nyereség lényegesen meghaladja a ter­vezettet. Az export 24,8 százalékkal, ezen belül a tőkés export 55,7 százalékkal emelkedett, összesen 91 millió forint értékű terméket szállítot­tak szövetkezeteink szo­cialista és tőkés orszá­gokba. Továbbra is meghatározó sze­repet töltenek be a könnyű­ipari ágazathoz tartozó faipa­ri. cipőipari és ruhaipari szö­vetkezetek. A lakosság részére végzett szolgáltatások teljesítményér­téke az előző évinél 10,2 szá­zalékkal kevesebb volt, a sze­mélyi szolgáltatások pedig kö­zel 3 százalékkal emelkedtek. Az építőipari karbantartás aránya mérséklődött, mert a megyei lakáskarbantartó vál­lalat és a költségvetési üze­mek nöVelték ez irányú tevé­kenységüket. A hagyományos szolgáltatási ágazatok közül a vasipari javítás csökkent — több gebines szerződést meg­szüntettek —, de a mérséklő­dés magyarázata az is, hogy Veszprém megyének adtak át híradástechnikai részleget, s ez 1,5 millió forintos árbevé­tel-kiesést jelentett az előző évhez képest A szövetkezetekben foglal­koztatottak létszáma alig nőtt. Az első félévi bérgazdál­kodásra az óvatosság volt a jellemző, a bértömeg a bázis­hoz viszonyítva 3 százalékkal emelkedett, az első félévi eredmények ismeretében a bérgazdálkodás felül­vizsgálására hívta fel a figyelmet a Kiszöv elnök­sége. A készletek 33 millió fo­rinttal magasabbak az előző év hasonló időszakában mért­nél, alapvetően a hatósági anyagárváltozások következté­ben. Az ipari szövetkezetek­nél a saját termelésű készle­tek közel 7 millióval csökken­tek, a vásárolt viszont 16 szá­A szerdai szünnap" után csütörtökön folytatták az éremgyűjtést sportolóink a moszkvai olim­pián. Két ne­hézatlétikai sportágban, szabadfogású birkózásban és ökölvívásban voltunk elsősorban érdekelve. A papírforma szerint az előbbi űzőitől várhattunk többet, hi­szen Kovács István a világbaj­noki cím védőiéként, Bállá Jó­zsef pedig a montreali olimpia ezüstérmének birtokában ju­tott el a végküzdelmekig. Nos, a hajrát az utóbbi bírta job­ban, és négy év múltán újra felléphetett az ötkarikás győ­zelmi emelvény második foká­ra. Kovács — 'igaz, nem volt teljesen rendben —, sajnos, nem tudta megismételni tava­lyi nagyszerű szereplését, s így be kellett érnie a bronzérem­mel, A szárítóban két verseny­zőnk próbálkozott meg a dön­tőbe jutás kiharcolásával. Mindkettőjüknek igen nehéz Bállá József Kovács István árad! János Lévai István Baüa József ismét ezüst érmes Kovács István, Lévai István és Várad! János harmadik ellenfél jutott. Különösen a nehézsúlyú Lévai Istvánnak, akinek a kétszeres olimpiai és világbajnok, kubai Teofilo Ste- vensonnal kellett megmérkőz­nie. Meglepetés nem született, de a magyar fiú a bronzérem mellett annak is örülhetett, hogy sikerült elkerülnie a ki­esést. Ifjú légsúlyú reménysé­günk, Váradi János derekasan harcolt, meg kellett azonban hajolnia a szovjet Mirosnyi- csenko egyelőre még nagyobb tudása előtt. A szom.bati ered­ményhirdetéskor tehát majd ő is a dobogó harmadik fokára állhat fel. A négy érem mellett az is örvendetes hír, hogy az íjá­szok versenyében Nagy Béla tartja első helyét. (Részletes olimpiai beszá­molónk a 6. oldalon.) zalékkal emelkedett. Az épí­tőipar vásárolt készlete túl­ságosan magas, ezt nem indo­kolja a munkák összetétele — hiszen az eddig átadott 46 la­kás a tervezett éves darab­szám alig 15 százaléka. összességében elmondható, hogy szövetkezeteink jól alkal­mazkodtak a megváltozott gazdasági körülmények­hez, ezt a vártnál, a tervezettnél magasabb nyereség is igazol­ja. A termékszerkezet korsze­rűsítésével, helyes árpolitiká­val, minőségileg kifogástalan termékekkel megszilárdíthat­ták helyzetüket a hazai pia­con. Kedvező jelenség, hogy növekedett az export, ezen belül dinamikusabban a tőkés piaci kapcsolat. A lakossági szolgáltatás mértéke a fo­gyasztói igényelj Változása miatt — az árrendezés kö­vetkezménye — a tervezettől elmarad, de látva az első fél­évi eredményeket, van olyan szövetkezet, ahol árcsökken­tést terveznek. Stabil gárdák találhatók a szövetkezetek­nél, de i» munkaerő hatékonyabb foglalkoztatása érdekében a létszámarányokat felül kell vizsgálni, s ahol az szükséges, ott nem maradhat el az intézkedés. Ugyanez mondható el az ered­ményesség és a hatékonyság javítás érdekében főleg az építőipari szövetkezetekről is, ahol szervezési intézkedések­kel az év végéig lényegesen javítható az első félévi ked­vezőtlenül alakult mérleg. Az országban az egyetlen „Tarázsdoboz* a ronjarei vasútállomáson A zalai Balaton-part három állomása közül a két kisebb, a györöki és a vonyarci ra­gyog a tisztaságtól. Kővályuk- ban színes virágok pompáznak, a gyöngykavics frissen gereb­lyézve, frissen festettek a lám­paoszlopok, kerítések. A MÁV szombathelyi igazgatósága minden szezon előtt nagy gon­dot fordít az ilyen felkészülés­re is, mert azt tartják, nem mindegy, hogy a messziről ér­kezett hazai, vagy külföldi vendég első fogadtatása mi­lyen? / Enyhe túlzással egy kis ék­szerdoboznak lehetne minősí­teni például a vonyarci vasút­állomást Kis állohiás, a for­galmi szolgálattevő mindenes: ha kell pénztáros de még tele­fonközpontos is: — Még a reggelimet sem tudtam kivenni a táskámból, annyian kértek helyjegyet a Kanizsa-expresszre. A német házaspárnak például, akik most mentek vissza egyet für­deni, egy órára jön meg az ér­tesítés — mondja dél körül Pajor István, a tapolcai kör­zeti üzemfőnökség tartalékosa. A tartalékos annyit jelent, hogy a betegeket szabadságon levőket helyettesíti. Felelős­ségteljes beosztás, mindenhez kell értenie. Például ahhoz á „varázsdo­bozhoz”, amelyiken piros és .zöld fények villognak. Gom­bok, kapcsolók, kulcsok között kell eligazodni. Újdonság ez, alig néhány hete helyezték üzembe. Pajor István két hete vizsgázott használatából. — Egyedi, kisállomási fény­jelzős biztosítóberendezés, ve­zérlőegysége ez a doboz. Ilyen csak egy van az országban, itt a vonyarci állomáson. Meg­könnyíti a munkát, növeli a biztonságot. És még valami, nyolc vasutassal kevesebb kell a szolgálathoz. Hiszen innen lehet irányítani a ki- és bejá­rati jelzőket, a váltókat — mondja Körmendi Lajos, a szombathelyi vasútigazgatóság előadója. Valamikor három vágány volt Vonyarcvashegyen. Mivel megszüntették a , kavicsrako­dást, csak két vágány rriaradt. A vágányfelújítással egyidőben új térvilágítást építettek, s 1980-ban a szombathelyi mű­szakiak tervei alapján felsze­relték az utastájékoztató és utasítási rendszert. A már em­lített biztosítóberendezés jóval kevesebbe, 3,1 millió forintba került, szemben a hasonló funkciójú dominó-rendszerű­vel, amelynek költsége megkö­zelíti a 10 milliót is. Tudni ugyanannyit tud, mint az In- tegra-dominó, télen például a szolgálat nélküli éjszakai órák­ra automatikus üzemre is át­állítható. Világ proletárjai, egyesüljetek! ________A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ZALA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXVI. évfolyam, 179. szám Ara: 1,20 forint 1980. augusztus 1„ péntek \ ' N .« /í X

Next

/
Thumbnails
Contents