Zalai Hírlap, 1980. december (36. évfolyam, 282-305. szám)

1980-12-02 / 282. szám

AK# Előrelép a szakszervezeti mozgalom Eredményekben. változá­sokban gazdag és nagy horderejű elhatározások időszakában került sor az ágazati-iparági szakszerve­zetek kongresszusaira. Fel­fokozta a közfigyelmet az a várakozás, hogy a szakszer­vezetek az ország gazdasági fejlődésének gondjai, gaz­dasági munkánk gy engesé­gei, a nemzetközi élet ala­kulásának hatásai ismere­tében miként, foglaltak ál­lást az elmúlt öt év politi­kájáról, gazdaságpolitikájá­ról és a gazdasági-társadal­mi tevékenység iesitmé- nyeiről. S hogyan látják a következő éveket, mit kí­vánnak tenni a szocialista társadalom fejlesztése, a gazdasági feladatok teljesí­tése érdekében. A bérből és fizetésből élők többségét tömörítő ágazati-, iparági szakszer­vezetek kongresszusainak beszámolói, határozatai — s a megelőző vitában az egész tagság — abból a realitás­ból indult ki, amely az or­szág, az egész társadalom helyzetére jellemző, megha­tározó. A nyilvánvaló ered­mények mellett a kongresz- szusi fölszólalók konstruk­tív kritikával elsősorban a gondokról, a megoldandó feladatokról szóltak. Ez ter­mészetes. Hiszen a kong­resszusokra olyan időszak­ban került sor, amikor a magyar gazdaság válaszút elé került: hogyan reagál a világgazdaság változásaiból adódó kihívásra, hogyan lát hozzá a sokoldalú moderni­záláshoz, amelynek kemény és szigorú feltételeivel már szembetaláltuk magunkat, hiszen a forrásokat elsősor- Vmm magunknak kell föltár­ni. Szakszervezeti tagsá­gunk érettségét, a szocializ­mus iránti elkötelezettséget bizonyította, hogy nem kí­vülállóként bírálta a gaz­dálkodás hibáit, a szakszer­vezeti mozgalom gyengesé­geit, hanem belülről, a munkáshatalom pozíciójá­ból. A szocializmus előbbre- haladásáért tenniakaró fe­lelősséggel kritizálta a nyil­vánvaló hibákat, s tett ja­vaslatokat az előrehaladás, a hatékonyabb gazdálkodás érdekében. Az előbbi megállapításo­kat a kongresszusokat meg­előző szakszervezeti tiszt­újítás tapasztalatai egyér­telműen alátámasztják. Még az éles bírálatok is, szinte mindenütt magukban hordták a megújítás, a meg­újulás szándékát, a cselek­vőkészséget. S a hibák osto­rozása mellett az az egyön­tetű felismerés volt tapasz­talható, hogy többre va­gyunk képesek, hogy a hi­bák nem természeti csapá­sok, hogy amit elértünk, az nem a csúcs és ha jobban végezzük dolgainkat, akkor a helyzetünk is javul, lehe­tőségeink is kitágulnak. Az általánosságokon túl érdemes és szükséges fel­eleveníteni azokat az állás- foglalásokat. amelyek a szakszervezeti tagság és egész társadalmunk törek­véseit is tükrözik. A kongresszusokon szóba kertit imind: n olyan kérdés, amely a gazdaságot, a gaz­dálkodást, társadalmunk fejlődésének kisebb-na- gyobb kérdéseit érintik. An­nak a megállapítása, hogy a kongresszusok tanújelét ad­ták: mennyit fejlődött a szakszervezeti mozgalom, milyen jelentőségű volt tár­sadalmunk gazdaságot erő- ' sítő, építő munkája, egyér­telmű. De éppen ennyire egyértelmű, hogy a tagság türelmetlen a hibákkal és néha a hibázókkal szemben, hogy nem tudja elviselni a határozatlanságot, a gyá­moltalanságot, s ezekben a hibákban a demokratizmus lebecsülését, a bürokratiz­must. a formalizmust lát­ják. A szakszervezeti tag­ságnak. s a kongresszusok­nak nem a politikával, a szakszervezeti jogok mérté­kével, hanem inkább azok érvényesitésével és végre­hajtásával voltak gondjai. A kongresszusok a feltett kérdésekre maguk is igye­keztek választ keresni. Ez nem volt könnyű feladat. Nem volt könnyű gyakorla­ti módon beépíteni progra­mokba a tagság általános törekvéseit arra, hogy a mainál még élőbb, igénye­sebb és közvetlenebb legyen a szakszervezeti munka és kapcsolatrendszer, határo­zottabb a képviseleti és ér­dekvédelmi munka. Megfo­galmazódott, hogy a szak- szervezeti munkában való előrelépés — az általában megfogalmazott társadalmi és gazdasági feltételekhez való alkalmazkodáson túl — az alapszervezeti munkán áll vagy bukik, ezen múlik a szakszervezeti mozgalom eredményessége. Gazdaságirányítási rend­szerünk korszerűsítésének egyik legfontosabb tényező­je a vállalati önállóság, s ezzel együtt a felelősségé, az anyagi érdekeltség növe­léséé. Ebből egyértelműen adódik, hogy a szakszerve­zeti tagság élet- és munka- körülményeit tekintve, az előrelénés, az üzem munka- eredményeiben realizálód-' hat. A szakmai kongresszusok egyértelműen megfogalmaz­ták. hogy a rendszeres, szo­ros kapcsolat a tagsággal, azok képviselőivel — a bi­zalmiakkal —, a problé­mákra való azonnali reagá­lás a feltétele a demokra­tizmus teljesebb körű érvé­nyesülésének. Ennek érde­kében tovább kell építeni az üzemi szakszervezeti de­mokrácia intézményrend­szerét, fejlesztve annak gyakorlatát és kibontakoz­óivá érvényesülését. A kö­vetkező időszak feladatait vsak a dolgozóknak az irá­nyításba, a vezetésbe való fokozottabb bevonásával és ezen keresztül a tudatos és cselekvő közreműködésével lehet megvalósítani. De eh­hez arra is szükség van, hogy felkeltsük a dolgozók ilyen igényeit és. hogy a vállalati vezetés is változ­tasson. pontosabban- váljék alkalmassá mindezek gya­korlati megvalósítására, a partner viszonyra. Dr. Dankovits László Tisztelet a betakarítóknak 13. oj Szocialista horizont (4. 0.) A városi rang önmagában kevés (5. o.) A hét tv-műsorából (5. O.) Egy zsák kétforintos (S. o.) Talán még eredeti célunkat is elérhetjük (6. o.j Elkelt a segítség a tejipari vállalat kocsijának kiszabadi tásánál Jég, h6, szélvihar — együtt Küzdelem a tomboló téllel A havazás és a szél szinte teljesen megbénította a közlekedést a Dunántúl legnagyobb részén. s másutt is rendkívüli akadályokra számíthatnak az útnak indu­lók. Megyénkben különösen heves erővel tombol a ko­rai tél. Milyen fennakadásokat okozott, kik, hogyan küzdenek ellene? — erről tájékoztatjuk olvasóinkat az alábbiakban. Gyors, határozott megyei intézkedések A rendkívüli helyzetre te­kintettel Újvári Sándor, a megyei tanács elnöke tegnap délután értekezletet tartott a Ülést tart a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Mánk áspárt Központi Bizottságának ülését december 2-re összehív ták. A Politikai Bizottság az időszerű nemzetközi kérdésekről szóló tájékoztatót, valamint az 1981. évi népgazdasági terv és állami költségvetés irányelveiről készült előterjesztés megvitatását javasolja a Központi Bizottságnak. (MTI) Mohi hí mi i sí a aktíva | közlekedésben és az ellátásban | érintett vállalatok, valamint a megyei tanács illetékes osz­tályvezetői részvételével. A vállalatok vezetői beszá­moltak az utak állapotáról, a közúti és a vasúti teher- és személyszállítás helyzetéről, a kenyér-, a hús-, a tej- és más élelmiszer-ellátással kapcsola­tos teendőkről, majd tájéko­zódtak arról a lehetséges se­gítségről, amit a honvédség tud nyújtani. A Közútji Igazgatóság szá­mára a lea #igyobb gondot a szünet nélkül dúló szélvihar okozta. A 7-es utat például tegnap délelőtt 10 órára meg­tisztították a hótól, délben azonban már újra járhatatlan volt, hasonló gondok voltak a többi főútvonalon is. Ezért például a Volán 320 autóbusza közül mindössze 32 teljesített szolgálatot a helyközi forga­lomban, 680 teherautóból 69 dolgozott. Üjudvaron rekedt 18, gázpalackot- szállító gépkocsi, a Füszért szállítmányaival egyetlen kocsit nem tudtak vi­dékre indítani. A Volán autó­mentői és homokkal, kaviccsal megrakott Tátra gépkocsijai | mentették a hóban elakadt járműveket. A Keszthely—Mu- j raszombat között közlekedő j autóbusz, valahol Bak és Pö- löske között vesztegelt vasár- I naptól tegnap délután is. I A sütőiparban a munkások egy része nem tudott megje­lenni munkahelyén. Ezért fi- nomámt nem. csak kenyeret és néksüteménvt gvártottak. További gond, hogv egy sor Menülésre nem tudják kiszál­lítani s kenyeret és Sormásról A rendkívüli időjárást következményeinek leküzdésére Operatív bizottság alakult A Nagykanizsai Állami Gazdaság gyümölcsválogatójábai. 150 vagon almát és 500 vagon körtét dolgoznak fel belföld: és export fogyasztásra. Képünkön: a tótszentmártoni és tótszerdahelyi asszonybrigád osztályozza a gyümölcsöt A Minisztertanács s rend­kívüli időjárás okozta közle­kedési, szállítási és ellátási feladatok irányítására 's ösz- szehangolására operatív bi­zottságot hozott létre a közle­kedés- és postaügyi miniszter vezetésével. Az operatív bizottság a helyzet normalizálása érdé kében utasította a vasúti, közúti és tanácsi szervekéi, hogy minden eszközzel nyújt, sanak segítséget a közlekedé­si, szállítási és hírközlési fel adatok ellátásához, amelyek most a legsürgősebb tenni- . alók közé tartoznak. intézkedések történtek a lakosság ellátása, a munkába járás feltételeinek megterem­tése és a folyamatos munka­rendben dolgozó üzemek, gyá­rak termelésének megszerve­zése érdekében is. A rendkívüli nehézségek el­hárításához széles körű társa­dalmi összefogásra van szük­ség. A bizottság ezért felszó­lította a helyi tanácsoka!, üzemeket, termelőszövetkez-: teket. hogy — megszervez' e a lakosság közreműködésé:, ’.leértve a közerők kirendelé­sét Is — haladéktalanul kezdiék meg. illetve folytas­sák n munkálatokat. A hadsereg alakulatai is részt vesznek az akadálvrtí elhárításában. (MTI) Nagykanizsára lisztet kell szállítani. Hasonló nehézsé­gekkel küzd a húsipar is, Keszthely, Nagykanizsa és Lenti ellátásában. Keszthelyen hiányzott a fűtőolaj is. A tej­ipar a tej összegyűjtésében küzd nagy nehézségekkel. Egyébként az alapellátás kö­rébe tartozó élelmiszerekből — liszt, só, olaj, cukor stb. —, 10—12 napos készlet van a fa­lusi boltokban. — A rendkívüli helyzet azt követeli meg. hogy a közleke­désért, a szállításért és az el­látásért felelős vállalatoknál szervezzenek ügyeletet, a ve­zetők legyenek elérhetők. A megyei tanácsnál tegnap óta állandó ügyelet van — tele­fonja 11-036 — a teendők ösz- szehangolására. A legfonto­sabb feladat most az utak jár­hatóvá tétele. A KPM gondos­kodjon a főközlekedési utak megnyitásáról, sózásáról, jár­hatón tartásáról. A városi és községi tanácsok feladata a városi, községi utak járhatóvá tétele. A helyi ellátásért a köz­ségi tanácsok vezetői a fele­lősek. Nekik kell biztosítani, hogy a főutak mentére kiszál­lított kenyér, tej és más élel­miszer eljusson a legkisebb községbe is. Ha szükséges, rendeljenek el közmunkát. A másik fontos teendő az utakon rekedt, a hóeltakarí­tást is akadályozó gépkocsik mentése. A harmadik, Keszt­hely, Nagykanizsa, Lenti la­kossága számára a hús, illetve a fűtőolaj biztosítása — foglal­ta össze a teendőket a megyei tanács elnöke. A rövid értekezletet gyors intézkedések követték. Tegnap délután egv tartálykocsikból, valamint hússal megrakott autóból álló konvoj indult el egy hómaró egv- és kétlapá- tos hóeke után Keszthelyre. A honvédség megkezdte a Ha- gyárosböröndnél veszteglő osztrák kamionok, a Sármel­lék térségében rekedt autók mentését, valamint Sormásról Nagvk^njzsára liszt. Zalaeger­szegről Lentibe hús szállítá­sát. (További tudósításaink a lap 3. oldalán.) Vilóg proletárjai, egyesüljetek! A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ZALA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXVI. évfolyam. 282. szám Ara: 1,20 forint 1980. december 2., Kedd Kommunista aktíva kezdő­dött hétfőn a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Budapesti Bizottságának Oktatási Igazga­tóságán. Több száz főnyi hall­gatóság előtt Aczél György, az I MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Minisztertanács | elnökhelyettese tartott előadást ! ideológiai, kulturális életünk | időszerű kérdéseiről. I (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents