Zalai Hírlap, 1981. március (37. évfolyam, 51-75. szám)

1981-03-01 / 51. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! ' 11 ff *1 mW Sí ^WS ■f §fef | < 1 A MAGVAK SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ZALA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA — 1981. március 1., vasárnap XXXVII. évfolyam, 51. szám Ára: 1,80 forint Ax SZKP XXVI. hongreaaxusn Hétfon folytatódik a tanácskozás Az SZKP XXVI. kongrer»zu­sának szombat délelőtti ülésén Grigorij Romanov, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a leningrádi területi pártbizottság első titkára elnö­költ. Az első felszólaló, a ssraxato­vi területi pártbizottság első titkára, Vlagyimir Guszev volt. A munkaerőgazdálkodást egy sor olyan módosulás jellemzi, amelyet a fejlődés mérsékeltebb üteme, a ter­mékszerkezet váltás, illetve az ezzel összefüggő munka­erőmozgás idézett elő. Ezek a változások már 1976—80. között megkezdődtek, s ab­ban nyilvánultak meg, hogy a munkaerőállomány több évtizedes gyarapodás után megkezdődött a keresők létszámának apadása. Az új jelenségek közé tartozik, hogy míg a korábban dina­mikusan növekvő ipari, épí­tőipari létszám mérséklődni kezdett, „fordult a kerék” a mezőgazdaságban is — az agrárdolgozók száma növe­kedésnek indult. Ugyancsak a: változások listájára íran­dó, hogy a vállalatok mun­kaerőkereslete csökkeni A számítások szerint az elkövetkező öt évben a munkaképes korú lakosság mintegy 50 ezer fővel csök­ken. Kisebb lesz a nyugdí­jas munkavállalók tábora is. A keresők létszámának ilyen mértékű apadását nem ellensúlyozzák a gyesről visszatérő nők. Mindezek alapján az iparban és az építőiparban foglalkozta­tottak száma 5 év múlva a mostaninál 120—150 ezerrel lesz kevesebb, várható vi­szont, hogy a szállításban, a hírközlésben, az egészség­ügyben és a szolgáltatások­ban nő a létszám. A következő fél évtized­ben a munkaerő kereslete és kínálata megközelíti az egyensúlyi állapotot. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ezután bárki bárhol elhelyezkedhet. A gazdaság új követelmé­nyei és a foglalkoztatáspoli­tika feltételeinek megválto­zása időszerűvé tette a munkagazdaság újraértéke­lését — hangsúlyozták a február közepén tartott III. munkagazdasági konferen­cián. A VI. ötéves tervidő­szak egyik központi felada­ta várhatóan a teljes és ha­tékony foglalkoztatás egy­idejű megvalósítása. A gaz­dasági fejlődés jellegéből adódóan a korábbinál több társadalmi és egyéni konf­liktus feloldására, enyhíté­sére lesz szükség. Az emlí­tett tanácskozáson a mun­kaügyi miniszter leszögezte: a két követelmény egyidejű teljesülése egyúttal kifejezi a munkához való jog és az ezzel járó kötelezettség egységét is. A teljes foglalkoztatás emellett azt is jelenti, hogy maximálisan ki kell hasz­nálni a termelés legfonto­sabb erőforrását: az ember fizikai és szellemi képessé­geit. A teljes foglalkoztatás megvalósításában változást hoz, hogy az iránvító szer­vek — az állami vállalatok és a szövetkezetek mellett — jobban figyelembe veszik a második gazdaság lehető­ségeit. A második gazdaság térnyerése egyebek közt az­zal magyarázható, hogy ilyenképpen több mód nyí­lik a lakosság igényeinek kielégítésére, s a verseny kibontakozása feltehetően elősegíti az indokolatlan jö­vedelemkülönbségek felszá­molását A teljes foglalkoztatás természetesen nem valósít­ható meg ingyen. A munka­erőmozgást kikényszerítő struktúraváltással kapcso­latban nem elég a propa- | ganda, nem elég a meggyő­zés. Az átképzés, az utaz­tatás pénzbe kerüL Ami a másik fő kérdést a hatékony foglalkoztatást illeti, ezzel kapcsolatban mindenkinek vannak rossz tapasztalatai. Ezek a követ­kezőkben foglalhatók össze: nem egyenletes a terhelés, g különböző jogcímeken gyak­ran elvonják a dolgozókat az alaptevékenységtől. A Magyar Villamos Művek Tröszt fogyasztásmérő, ter­helési görbéi szerint a hét különböző napjain rendkí­vül eltérő a munka intenzi­tása és hatékonysága. Külö­nösen hétfőn és a szabad szombat előtti pénteken kúsznak alacsonyan a gör- sj bék. Nem törésmentesek a műszakváltások sem. Az ötnapos munkahétre való áttérés is indokolttá te­szi, hogy a vállalatok és szövetkezetek, illetve ma­guk az emberek — minden­ki a maga posztján — az ed- § diginél jobban gazdálkod- ^ janak, a termelés legfonto­sabb erőforrásával. A heti munkaidő csökkentése né­hány területen már az idén, július 1-én megkezdődik. Az ötnapos munkahét célja a pihenőidő növelése, az életkörülmények javítása. Ez azonban semmiképpen sem valósítható meg olyan áron, hogy a munkaidőrövi­dítés miatt csökken a gaz­dálkodó szervezetek teljesít­ménye, romlik a termékek és a szolgáltatások minősé­ge, és a termelési kooperá­ció. netán csökken a dolgo­zók keresete. Vagyis a rövi- ti debb munkaidőnek termeié- , kenység növekedéssel kell * együtt járnia, s ez — miután új beruházásokra csak gyé­ren lesz lehetőség — egyút­tal a belső tartalékok fel­tárását, a szervezettség színvonalának javítását is igényli. Molnár Patrícia Részletesen szőtt a terület gazdasági fejlődéséről, s első­sorban azt sürgette, hogy gyor­sítsák meg az öntözőrendsze­rek építését Mint mondotta, ezáltal biztosíthatnák a me­zőgazdasági termelés jelentős bővítését A Szovjetunió egyik legered­ményesebben működő energia- termelő ágaza­ta, a gázipar üd­vözletét tolmá­csolta a kong­resszusnak az ágazat minisz­tere, Szabit Orudzsev. Sür­gette, hogy használják ki jobban a létre­hozott óriási gáztermelő- és továbbító kapa­citást A délelőtti ülésen több külföldi vendég is felszólalt Mohamed Szaid Mazuzi, az Al­gériai Nemzeti Felszabadítási Front Pártja Politikai Bizott­ságának tagja tolmácsolta Bendzsedid Sadli elnök éti a Front egész vezetésének üdvözletét Mél­tatta az algériai—szovjet együttműködést amelyet az ország népe nagyra értékel. Ez becsületes, őszinte együttmű­ködés — hangoztatta a többi között, rámutatva: Algéria nö­velni kívánja a két ország, a két nép, a két párt együttmű­ködését amely megfelel az enyhülésért közösen vívott harc érdekeinek. A sokezer börtönben senyve­dő, illegális munkára kénysze- rített, vagy száműzetésben élő uruguayi kommunista, az uru­guayi nép üdvözletét Rodney Arismendi, a Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára tolmácsolta. NagyBritannia Kommunista Pártjának főtitkára, Gordon McLennan élesen bírálta a Thatcher-kormány politikáját: Margaret Thatcher konzerva­tív kormánya az amerikai ve­zetés hű kiszolgálójaként hoz­zájárult az új amerikai nuk­leáris rakéták angliai telepíté­séhez, támogatja az embertelen fegyver, a neutronbomba tele­pítését Európában, Az angol kommunisták, haladó erők szembeszállnak ezzel a törek­véssel, követelik, hogy Nagy­Britannia lépjen ki a NATO- bóL I A kambodzsai nép ftdvözle­I tét Pen Sovan, a Kambodzsai Népi Forradalmi Tanács alel- I nöke tolmácsolta a kongresz- szusnak. Szólt arról a békés kezdeményezésről, amelyet Kambodzsa, Vietnam és Laosz terjesztett a délkelet-ázsiai or­szágok elé, hangsúlyozva: há­lásak azért a támogatásért, Momfcva (MTTV? Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára szombaton Moszkvában ta­lálkozott L. I. Brezsnyevvel, az SZKP Központi Bizottsá­gának főtitkárával, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnökével. Eszmecserét folytattak a magyar—szovjet kapcsola­tok néhány vonatkozásáról és fontos nemzetközi kérdé­sekről. Kádár János melegen üd­vözölte Leonyid Brezsnye- vet, abból az alkalomból, hogy az SZKP XXVI. kong­resszusán nagy jelentőségű beszámolót mondott. Teljes egyetértéséről és támogatá­sáról biztosította a beszá­molónak az enyhülés folyta­tására, a nemzetközi együtt­működés fejlesztésére és a béke megszilárdítására vo­natkozó javaslatait. A Ma­gyar Szocialista Munkás­pártnak eltökélt szándéka — mondotta Kádár János —, hogy hozzájárul a szocialis­ta közösség, a nemzetközi kommunista és munkásmoz­galom egységének megszi­lárdításához, minden impe­rialistaellenes erő összefo­gásához. Kádár János és Leonyid Brezsnyev megállapította, hogy az elkövetkező évek rendkívül nagy jelentősé­gűek lesznek a háborús ve­szély növekedése, a fegy­verkezési verseny fokozása ellen vívott küzdelemben. Aláhúzták, hogy a világ bé­kéjének legfőbb biztosítékát a testvéri szocialista orszá­gok jelentették, s jelentik továbbra is. Kádár János és Leonyid Brezsnyev találkozója szí­vélyes, elvtársi légkörben ment végbe. amelyet a Szovjetunió, a többi szocialista ország nyújt ezek­nek a javaslatoknak. Khaled Bagdas, a Szíriái Kommunista Párt Központi Bi­zottságának főtitkára méltatta Leonyid Brezsnyev javaslatait, amelyeket a közel-, illetve a közép-keleti, a Perzsa-öböl térsége problémáinak rendezé­sére tett. Mint mondotta, az Egyesült Államok kudarcot vallott, amikor az iszlám vé­delmezőjeként lépett fel Afga­nisztán ürügyén —, teljes mér­tékben lelepleződött politikája a Közel-Keleten. A szünet után elsőként Lilija Gyacskova, a belgorodi terület egyik járási kórházának gyer- mekorvosnője szólalt fel. Ezt követően Valentyin Meszjac mezőgazdasági miniszter, majd Carlos Nunez Tellez, a Sandi­nista Nemzeti Felszabadítási Front Egyesített Vezetőség V. B. tagja, az Államtanács Irá­nyító Tanácsának elnöke mondta el felszólalását A nicaraguai küldöttség ve­zetőjének felszólalásával befe­jeződött a szombati munkanap. Az SZKP kongresszusán vasár­nap pihenőnapot tartanak. A tanácskozás hétfőn délelőtt folytatódik a harmadik napi­rendi pont vitájával. (MTI) Ki tud többet a Szovjetunióról? Megyei döntő Lentiben és Keszthelyen Tegnap délelőtt került sor a „Ki tud többet a Szovjetunió­ról?” középfokú tanintézeti vetélkedősorozat — két cso­portban megtartott — megyei döntőjére. A zalai szakmun­kástanuló fiatalok 7 csapata Lenti új eszpresszójában mér­te össze tudását, Boznansky Vilmosnak, a megyei pártbi­zottság munkatársának elnök­letével ténykedő zsűri előtt A szóbeli totót követően többek között hangos- és ké­pes-rejtvények, a szovjet po­litikai, gazdasági és művésze­ti életbe, valamint jeles írók és sportolók tevékenységébe bepillantást adó feladványok, s a Szovjetunió című lapot népszerűsítő rajzverseny vál­tották egymást. Az összessé­gében jó felkészültséget tanú­sító mezőnyben „félidőtől” kezdve fej-fej melletti ver. Uff kis fejtörés — és 10 pont jár a későbbi csoportgyőztes 407-es intézet csapatának. senyt vívott m rnfl 407-es és a nagykanizsai ke­reskedelmi és vendéglátóipar! szakmunkásképző intézet gár­dája. A színvonalas hajrá ax egerszegieknek sikerült job­ban, ők győztek és jutottak tovább a szakmunkástanulók területi döntőjére. A második helyen a rivális kanizsai, a harmadikon a zalaegerszegi kereskedelmi és vendéglátó- ipari tanulók csapata végzett •k A Balaton-partt városban rendezett gimnáziumi—szak­középiskolai versenyen 9 csa­pat vetélkedett Hogy mi mindenből méret­tek meg? Számot kellett ad­niuk külpolitikái ismereteik­ből, aztán a testvéri ország földrajzából, irodalmából, kép­zőművészetéből és természete, sen az ottani gazdasági építő­munka eredményeiről. Amint azt a vetélkedő végén Pásztor Gézáné zsürielnök, a megyei pártbizottság munkatársa is hangsúlyozta: külön dicséret illeti a fiatalokat azért, hogy nemcsak a Szovjetunió című lapban megjelölt irodalmat tanulmányozták, hanem a na­pi eseményeket is figyelem­mel kísérve több esetben az SZKP most folyó kongresszu­sára is tudtak hivatkozni egy- egy válaszadásnál. Végeredményben az első helyen a nagykanizsai Kő­olajbányászati és Vegyipari Szakközépiskola csapata vég­zett, a második helyet ugyan­csak kanizsaiak, a Thury György Kereskedelmi Szak- középiskola diákjai szerezték meg Mindkét csapat jogot szerzett arra, hogy a területi döntőn a megyénk diákjait képviselje Jó érzékkel, nyitottsággal 13. 9.) nimm A vizek mentén — Kerkaszentkirály (4. O.) hu Vendégvárók a Balatonnál (5. o.) «nRNfm» ■mniffliHR Fiatalasszonyok gyesen (S. oj Mégiscsak fel kell fedezni a közönséget! (7. o.) rrTaiwiWHUWi i in. —WiTT»~wr—»mvr.-i uít *-rumminarrirr ampiir. j. ■ * I Kádár János és L. i. Brezsnyev találkozója »HMMk m SZKP XXVI kongresszusának küldött* Mozgásban a munkaerő

Next

/
Thumbnails
Contents