Zalai Hírlap, 1981. április (37. évfolyam, 77-100. szám)

1981-04-01 / 77. szám

a zalaegerszegi Alugépgyárban Kitüntették az új csarnok építőit Megkezdődött a Bolgár KP XII. kongresszusa Szófia, (MTI): Kedden délelőtt a szófiai Nemzeti Kultúrpalota négy ezer fős kongresz- szusi termében, amelyet Lenin, valamint a a bolgár pártot megalapító Dimitar Blagoev és Georgi Dimitrov arcképével díszítettek fel, megkezdődött a Bolgár Kommunista Párt XII. kongresszusa. A Központi Bizottság megbízásából Todor Zsikov nyitotta meg a kongresszust. Közölte, hogy a tanácskozásra 1668 küldöttet választot­tak, mindegyiküket félezer kommunista kép­viseletében. Todor Zsivkov megnyitó szavai után Cola Dragojcseva, a BKP KB Politikai Bizottságá­nak tagja üdvözölte a külföldi küldöttségeket. Bejelentette, hogy a BKP XII. kongresszusán 108 ország 126 kommunista- és munkáspártja, nemzeti-demokratikus mozgalma és szocialista pártja képviselteti magát küldöttséggel. Jelen van több nemzetközi szervezet küldötte is. A küldöttségek vezetői, közöttük Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese, ^ a bolgár párt- és állami vezetőkkel, a bolgár munkás- mozgalom kiemelkedő személyiségeivel együtt a díszelnökségben foglaltak helyet. Az SZKP küldöttségét Vlagyimir Scserbickij, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, az Ukrán Kommunista Párt KB első titkára vezeti. A kongresszus vezető szerveinek — elnök­ségének, titkárságának, szerkesztő bizottságá­nak és mandátumvizsgáló bizottságának — megválasztása után a küldöttek egyhangúlag jóváhagyták a szombatig tartó tanácskozás napirendjét és ügyrendjét. A napirend első pontjaként Todor Zsivkov előterjeszti a Köz­ponti Bizottság beszámolóját a párt XI. és XII. kongresszusa közötti időszakban végzett munkáról, a VII. ötéves terv végrehajtásának eredményen 51, a VIII. ötéves terv célkitűzé­seiről és az 1990-ig terjedő időszak társadal­mi—gazdas; ;i fejlesztésének fő irányairól. A napirend m sodik pontja a Központi Ellenőr­ző és Revízi is Bizottság beszámolója, amelyet Sztojan Kai rdzsov, a bizottság elnöke ismer­tet. A harm- dik napirendi pont a BKP vezető szerveinek megválasztása. A XII. pártkongresszus napirendjének jó­váhagyása után Todor Zsivkov lépett a szó­noki emelvényre és megkezdte a Központi Bi­zottság beszámolójának ismertetését Soltész István miniszterhelyettes nagy érdeklődéssel figyelte a lakatoscsarnokban folyó munkát (Kiss Ferenc felvétele) Todor Zsivkov előadói beszéde A szónoki emelvényen Todor Zsivkov, a BKP első titkára. öt év telt el a BKP XI. kongresszusa óta. Most a XII. kongresszus fórumán kijelent­hetjük : ezek gyümölcsöző évek voltak, kemény munká­val és alkotással teltek el. Ez idő alatt népünk a párt ve­zetésével nagyot lépett előre a fejlett szocializmus építésé­nek útján, a Bolgár Népköz- társaságban — jelentette Ki Todor Zsivkov, a Központi Bi­zottság első titkára a Bolgár Kommunista Párt kedden Szó­fiában megnyílt kongresszu­sán. Aláhúzta, hogy a XII. kong­resszusra a bolgár állam meg­alapításának 1300., a párt megalakulásának 90., és a Központi Bizottság történelmi jelentőségű áprilisi plénumá­nak 25. évfordulóján kerül sor. Szólt arról, hogy a BKP Központi Bizottsága rendkívül pozitívan értékeli az elmúlt évtized eredményeit, azokat 3 vívmányokat, amelyekkel az ország a fejlett szocialista tár­sadalom programjának elfo­gadása óta büszkélkedhet. El­mondotta: ez alatt az idő alatt megkétszereződött a nemzeti jövedelem, a beruházások ösz- szege 52 milliárd leva volt. Az állóalapok értéke megkétsze­reződött. Az elmúlt, hetedik ötéves terv időszakában 24 milliárd levával növekedett a nemzeti jövedelem a hatodik ötéves tervhez képest, és a növekedést a munka termelé­kenységének fokozásával érték eL Bejelentette, hogy a Köz­ponti Bizottság a kongresszus elé terjeszti megvitatásra és jóváhagyásra az ország gaz­dasági fejlesztésének irányel­veit, amelyeknek tervezetét a párttagság és a dolgozók mil­liói vitattak meg. Gazdasági és szociális feladatok A BKP Központi Bizottsága az alábbiakban határozta meg az elkövetkező időszak leg­főbb társadalmi—gazdasági feladatait: folytatni kell a nép növekvő anyagi—szellemi és társadalmi igényei komplex kielégítésének irányvonalát. Mindezt a népgazdaság haté­konysága növelésének, az új gazdaságirányítási módszerek alkalmazásának alapján, a szocialista társadalmi viszo­nyok továbbfejlesztése érde­kében. Ennek az irányvonal­nak fő elemeit az alábbiakban jelölte meg: a termelés komp­lex automatizálása, a komplex gépesítés, valamint a nehéz fizikai munka csökkentése, a hazai és a külföldi tapaszta­latok tanulmányozása és al­kalmazása. Az országban bevezetett új gazdaságirányítási rendszerről kijelentette: a központi terve­zésnek a fő feladatú elsősor­ban a hosszútávú gazdaság- politika megalapozása, a fejlő­dés ütemének és arányainak meghatározása, a népgazdasági egyensúly megteremtése. A BKP KB első titkára ki­jelentette: a jövőben is az iparé lesz majd a vezető sze­rep a népgazdaságban. Az ipari termelés teljes növekedé­sét a munka termelékenység növelésével kell elérni, öt­ven—ötvenöt százalékkal nő majd a gépipar termelése. Egyidejűleg korszerűsödik ter­mékstruktúrája, különösen az elektromos és elektronikus iparban, az ipari robotok, ma­nipulátorok korszerű mikro­processzorok gyártása fejlődik. A mezőgazdaság fejlesztésé­nek fő irányait ismertetve To­dor Zsivkov aláhúzta: a leg­időszerűbb feladat a gabona- probléma megoldása és az ál­lattenyésztés gyorsított ütemű fejlesztése. Kijelentette, hogy a nyolcadik ötéves terv végére az országban 11 millió tonna takarmány-, és kenyérgabonát kell megtermelni. A továbbiakban a BKP KB első titkára szólt Bulgária külgazdasági kapcsolatairól. Hangsúlyozta: a nemzetközi gazdasági integráció a gazda­ság intenzifikálásának jelentős tényezője, s rámutatott arra, hogy a nyolcadik ötéves terv- (Folytatás a 2. oldalon.) Tegnap délután ünnepi mun­kásgyűlést tartottak a zala­egerszegi Alumíniumipari Gépgyárban, amelyen a megye, a város párt és állami testü­letéi képviselőinek élén meg­jelent Varga Gyula, a megyei pártbizottság első titkára, to­vábbá a Magyar Alumínium­ipari Tröszt vezetői, a gépgyár fejlesztésében közreműködött vállalatok képviselői. Soltész István, ipari minisz­terhelyettes ünnepi beszédé­nek bevezetőjében hazánk fel­szabadulásának közelgő 36. év­fordulójára emlékezett Mél­tatta a felszabadulás óta eltelt időszak eredményeit, kiemelte a magyar—szovjet alumí­niumipari egyezmény jelentő­ségét. A zalaegerszegi gépgyár V. öíéves tervidőszak alatt el­kezdett fejlesztésének értéke­lésével kapcsolatban elmon­dotta, hogy az jól szolgálja a népgazdaság és az iparág cél­kitűzéseit Számottevő gép­ipari bázis jött létre ezzel a fejlesztéssel: az 1975. évi 50 millió forint értékű állóeszköz 300 millióra, a termelési érték 130 millióról 270 millióra nö­vekedett Most folynak az üzempróbák a második ütemben épült lé­tesítményekben, így a nehéz­szerkezeti lakatos csarnokban, a darabolóüzemben. Sokat je­lent a daruzható új raktár, az új kompresszorház és transz­formátorállomás. A beruházás­sal a gépgyár normaóra kapa­citása 1,2 millióra emelkedett, még inkább alkalmassá vált arra, hogy a MAT tagvállala­tai igényeit maximálisan ki­elégítse. Soltész István megdicsérte a határidőre és költségkereteken belül maradt beruházásban közreműködő vállalatokat, szo­cialista brigádokat. Tíz dolgo­zónak Kiváló Munkáért mi­niszteri kitüntetést adott át. Mészáros József, a zalaeger­szegi gyár igazgatója az 1980. évi kimagasló gazdasági mun­kájukért 32 Kiváló Dolgozó kitüntetést adott át. Az ünnep­ség az MMK-Volán vegyeskar műsorával ért véget. Ezt követően a vendégek megtekintették az új csarno­kokat Kedvez az idő m tavaszi munkáknak Ezekben a napokban nincs panasz az időjárásra, kedvez a tavaszi munkákat végző föld­művelőknek. Általában jól is haladnak dolgukkal a megye mezőgazdasági nagyüzemei­ben, s ennek következtében a kora tavaszi növények mag- vainak jelentős részét már el­vetették. A megyei tanács mezőgazdasági és élelmezés- ügyi osztályának legfrissebb összesítése szerint a tavaszi vetésre váró hetvenezer hek­tárnyi területnek — ennek többségét majd a szemes és silónak való kukorica foglalja el — 12 százalékán került földbe a mag. A nagyüzemeken kívül bizo­nyos területen a kistermelők is vetnek tavaszi árpát, az előirányzott négy és félezer hektárnak túlnyomó többségén elvetették a növény magját. Az állami gazdaságok mind­egyikében túl vannak ezen a munkán, de a keszthelyi já­rás termelőszövetkezeteinek többségében is végeztek e ta­vaszi növény vetésével. Némi hátrányt ott tapasztalni, ahol mélyfekvésű területeken gaz­dálkodnak az üzemek, így a lenti járásban, valamint Zala- lövő környékén. A tavaszi árpánál is na­gyobb területen vetnek zabot a gazdaságok és kistermelők. A vetési előirányzat együtte­sen megközelíti a hétezer hektárt, aminek felén földben a mag. Ennél előbbre tarta­nak a termelőszövetkezetek, sőt az alsópáhoki, a miklós- fai, a pacsai és szepetneki kö­zös gazdaság be is fejezte ezt a munkát. Kisebb, de mégsem elha­nyagolható területen telepíte­nek lucernát, végzik a vörös­here feiülvetést, s ahol cu­korrépát is termelnek, vetik annak is a magját. A megye gazdaságaiban jó ütemben haladnak a tavaszi istállótrágyázásokkal, a terve­zett tízezer hektárnyi terület­nek hetven százalékán fejez­ték be a talajerővisszapótlást. A nagyüzemi gyümölcsösök legtöbbjében elvégezték a rendkívül fontos lemosóper­metezést, s már készülnek az újabb növényvédelmi felada­tok végrehajtására. NATO-tanácskozás a fegyverkorlátozásról Kedden reggel tanácskozás­ra ült össze a NATO külön­leges tanácskozó csoportja Lawrence Eagleburger, euró­pai ügyekkel foglalkozó ame­rikai külügyi államtitkár el­nökletével. Franciaország nen vesz részt a tanácskozáson. A többi NATOrországból mint­egy 50 szakértő ült össze, hogy megvizsgálja, milyen lehetősé­gei vannak az európai nukleá­ris fegyverek korlátozásáról szóló szovjet—amerikai tár­gyalások felújításának. A tár­gyalások mielőbbi folytatását az európai tagállamok szorgal­mazzák, míg Washington nem tartja sürgősnek az újrakez­dést. A tőzsdék reagálása a merényletre Javult a dollár helyzete a nemzetközi pénzpiacokon, mi­után híre terjedt, hogy Reagan amerikai elnökön sikeres mű­tétet hajtottak végre. A Reagan ellen elkövetett merénylet hírére mindenütt zuhanni kezdett a részvények, az értékpapírok és a dollár ár­folyama, miközben az arany és más nemesfémek ára fel­szökött. Az amerikai tőzsdé­ket nyomban bezárták. Ez Lyndon Johnson volt elnök 1973-as temetése és Kennedy 1963-ban történt meggyilkolá­sa óta nem fordult elő. Hazaárulási per Moszkvában Kedden a moszkvai városi bíróságon megkezdődött Tat­jána Oszipovának, a moszkvai központi geofizikai kutatócso­port 32 éves mérnöknőjének nyilvános pere. A vád szerint Oszipova az elmúlt három évben bűntár­saival együtt a szovjet álla­mot és a társadalmi rendet rágalmazó anyagot készített, rejtegetett és terjesztett. Sztrájk Finnországban Hétfőn kétnapos sztrájkot kezdett 150 000 finn fémipari munkás. Akciójukkal maga­sabb béreket és jobb munka- körülményeket biztosító új kollektív szerződésekről folyó tárgyalások felgyorsítását akarják elérni. . Skandináv külügyminiszterek a leszerelésről A európai biztonságról, a leszerelésről és a kelet—nyu­gati kapcsolatokról tárgyalt kedden Stockholmban Dánia, Finnország, Izland, Norvégia és Svédország külügyminisz­tere. Tanácskozásuk napirend­jén szerepel az európai lesze­relés és katonai enyhülés té­makörével foglalkozó értekez­let összehívásának ügye is. Tüntetések Brüsszelben Az EGK mezőgazdasági mi­niszterei kedden folytatták megbeszéléseiket, amelyeknek célja a mezőgazdasági terme­lői árak megállapítása 1981— 1982-re. A közös piaci minisz­tertanács épülete körül hétfő óta parasztok tüntetnek, köve­telve, hogy az árakat, kíván­ságuknak megfelelően, emel­jék sokkal nagyobb mérték­ben, mint ahogyan azt az EGK bizottsága javasolta. Evés közben jön meg az étvágy (3. o.) wwuiimii Meghalt egy traktoros (3. o.) iiHiiiiiiiiin Család és otthon (4. O.) WHHHÜRHi A diák az diák marad... (5. o.) iiiiftitHiiini Csak egy kis türelmet (5. o.» A MAGVAK SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ZALA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXVII. évfolyam, 77. szám Ara: 1,40 forint 1981. április 1„ szerda Munkásgyűlés VTTÖq proletárjai, eayesOlietek!

Next

/
Thumbnails
Contents