Zalai Hírlap, 1981. május (37. évfolyam, 101-126. szám)

1981-05-01 / 101. szám

Sólyom Ferencnek, a SZOT titkárának a rádióban és te­levízióban tegnap elhangzott ünnepi beszéde. Kedves EIvtármők! Kedves Elvtársak! Ünnepre készülünk, a világ minden dolgozójának közös ünnepére. A teremtő, alkotó emberek nemzetközi ünnepének előes­téjén a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­sága, a Minisztertanács és a Szakszervezetek Országos Ta­nácsa nevében szeretettel és tisztelettel köszöntőm Önöket, hazánk minden dolgozóját, szocialista társadalmunk épí­tőit és védelmezőit. Több mint kilenc évtizede ünnepük meg a dolgozók az egész világon május elsejét. Van ahol lenyűgöző de­monstrációval, vidám majális­sal, van, ahol csupán néhány szál virággal, zöldülő faággal díszítve gépeiket, van ahol csak ökölbeszorított kézzel, de ezen a napon a nemzetközi munkásosztály legtöbb tagja fokozottabban érzi össze tarto­zását és igyekszik, kifejezni szolidaritását. Mindenki őriz egy-egy szép május elsejei emléket. A ré­giek ilyenkor a tiltott május elsejéket is felidézik. Sokak számára talán a legszebb az első sza­bad felvonulás ma­rad, amikor a természet ébredésével együtt új élet kezdett sarjadni a romokon. Május első napja elsősorban a munka ünnepét jelente mert azzá formáltuk a három és fél évtizedben. Ezen a napon a munkát ün­nepeljük, amely az élet forrá­sa. A dolgozó, az alkotó embe­reket köszöntjük, akik anyagi es szellemi javainkat előte­remtik és gyarapítják. Csak egy pillanatra gondol­juk végig: mennyi munka, va­lamennyiünk közös erőfeszíté­se kellett, amíg eljutottunk fejlődésünk mai színvonalá­hoz Örömmel és büszkeséggel mondhatjuk el a világnak: mindez a mi munkánk gyü­mölcse, szabad, kizsákmányo­lás nélküli társadalmunk nagyszerű eredménye! * Minden, amitől szebb, gaz­dagabb, értelmesebb lett éle­tünk a hatékony, a tisztessé­ges, a kötelességet teljesítő emberi munkából fakad. Ez a legfontosabb, amit tudni és tanítani kell, hogy mindenki, felnőtt és gyerek tisztelje a munkát, s megvesse a munkát- lanságot. Mindenki számára kötelező az írott törvény: a mi társa­dalmunkban a végzett munka az értékmérő, ez jelöli ki az ember helyét a többiek kö­zött. Akik pedig nem veszik komolyan munkájukat: a res­tek, a felelőtlenek, legyenek kárvallottal annak. Ezt az egész nép érdeke, de a jól, tisztességgel dolgozók nagy többségének igazságérzete is megkívánja. S ha holnap ünnepelünk is, ds meg nem állunk: utána folytatjuk tovább, mert a je­lenlegi fejlődési színvonalnál A békébe vetett hitünk és szocialista építőmunkánk egy tőről fakad. És ezért a mi leg­hatásosabb harci eszközünk a békéért való küzdelem és a hatékony munka. így válik május elseje a béke harcos ünnepévé, a békemozgalom nemes seregszemléjévé is. A világ népei békés életet akarnak. A haladó gondolko­dású, a békét akaró emberek szerte a világon ezért értéke­lik és kísérik figyelemmel, sőt féltő aggodalommal a Szovjet­unió és a szocialista országok békejavaslatait, erőfeszítéseit az egész világ békéjéért. A Szovjetunió Kommunista Pártjának XXVI. kongresszu­sán meghirdetett, az enyhülést szolgáló konkrét javaslatok ismét tanujelét adták a Szov­jetunió békeakaratának. E javaslatok alapot adnak a társadalmi haladásért, a nem­zeti függetlenségért az impe­rializmus ellen küzdő minden erőnek. A Szovjetunió és a szocialis­ta országok népeit örömmel, büszkeséggé* és felelősséggel tölti el az a tudat, hogy or­szágainkra növekvő rokon- szenwel tekintenek a világ dolgozói. Mi vállaljuk és végezzük a reánk háruló feladatokat, ba­rátaink és elvtársaink bízhat­nak bennünk és számíthatnak ránk. Kedves Elvtársak! Az idei május elsejei felvo­nulások, a vidám majálisok adjanak új erőt, lendületet holnapi munkánkhoz! Bará­tainkkal, szövetségeseinkkel együtt szilárdan haladunk to­vább a megkezdett és további eredményeket biztosító úton. Közös céljaink eléréséhez kívánok hazánk minden dol­gozójának és állampolgárának jó erőt, egészséget, a közösség javát és az ember gyarapodá­sát szolgáló munka-sikert és személyes boldogulást. (MTI) többet és jobbat akarunk. Erő­dítenünk kell gazdaságunk alapjait, valóra kell váltanunk közös céljainkat, mindazt, amit pártunk XXI. kongresz- szusa határozatában megfogal­mazott. Vívmányaink megőrzése, el­ért eredményeink megszilár­dítása és a későbbi gyorsabb ütemű fejlődés feltételeinek megalapozása, ez a fő feladat. Ennek legfontosabb félté- j tele: a céljainkba vetett hit, a politikánk iránti bizalom, a belpolitikai helyzetünk ki-1 egyervsúlyozottsága, amely reá­lis valóság. Ezért számítunk és számít­hatunk a dolgozó emberekre szocialista vívmányaink meg­őrzésében, a tovább-fej lödéit megalapozó program végrehaj­tásában. Ki-ki saját munkaterületén a legjobb tudásával és akará­sával végezze dolgát, tegye munkáját nap mint nap jobbá, hasznosabbá. Kedves Elvtársak! Ahhoz, hogy itthon nyugod­tan dolgozhassunk, megvaló­síthassuk nemzeti programun­kat, a szocializmus építését, számolnunk kell az életünket befolyásoló külső feltételekkel is. Van mit féltenünk, van mit megőriznünk. Ezért kísérjük figyelemmel és aggodalommal, hogy az imperialistáit ma új­ból feszültté akarják tenni a légkört, háborús uszításokkal fenyegetőznek. Esztelen fegyverkezésük ve­szélybe sodorhatja a világot. Csak az őrültek akarhatják a háborút. Ezek az emberek fel­adják emberi mivoltukat. A béke minden becsületes embernek, függetlenül attól, hogy a Föld mely részében él, a legdrágább és legféltettebb kincse. Munkában kitűnt dolgozók töltötték meg tegnap délután a zalaegerszegi Ifjúsági és Üt- törő Művelődési Ház nagyter­mét, ahol a Zala megyei Ál- lai Építőipari Vállalat kollek­tíváját köszöntötték a Kiváló Vállalat cím elnyerése alkal­mából. • • Illést tartott a Minisztertanács jelentősen növekvő tanuló lét­szám oktatási feltételeinek megteremtése. Tovább kell mérsékelni a váltakozó okta­tásban tanulók arányát, bőví­teni a napközis ellátást és a diákétkeztetést. Megtárgyalta és elfogadta a Minisztertanács az egészség- ügyi ellátás VI. ötéves terv­időszakra szóló társadalmi- gazdasági prograrrlját. Kiemelt feladatként jelölte meg a já­róbetegellátás színvonalának emelését, a kórházak, a klini­kák működési feltételeinek, felszereltségének javítását, a meglevők jobb kihasználását. Növelni kell a gyógyító-meg­előző tevékenység hatékonysá­gát. színvonalát, szélesebb körben kell alkalmazni az or­vostudomány és a gyógyászat új eredményeit. A Minisztertanács mindkét programmal kapcsolatban fel­kérte a társadalmi és érdek­képviseleti szerveket, a tudo­mányos szervezeteket, hogy fó­rumaikon vitassák meg a programokat, s tevékenyen működjenek közre megvalósí­tásukban. Felhívta az érdekelt minisztereket és az országos hatáskörű szervek vezetőit, valamint a tanácsokat, hogy tegyék meg a szükséges intéz­kedéseket, dolgozzák ki a leg­fontosabb helyi teendőket. A kormány akciótervet fo­gadott el a lakásépítési, lakás- fenntartási és lakásgazdálko­dási feladatokra. A Minisztertanács megtár­gyalta és elfogadta a polgári repülésről szóló törvényerejű rendeletre vonatkozó előter­jesztést, és úgy határozott, hogy azt az Elnöki Tanács elé terjeszti. A kormány az ágazati irá­nyítás és az állami ellenőrzési rendszer továbbfejlesztése ér­dekében felülvizsgálta a Mi­nisztertanács és a ko-mánybi- (Folytatás a 2. oldalon.) Farkas József igazgató ün­nepi beszédében hangsúlyozta, hogy az építőipar fontos poli­tikai feladatot teljesít, amikor a lakásokat, ipari, kommuná­lis és művelődési létesítmé­nyeket határidőre, jó minő­ségben adja át a beruházók­nak. A vállalat tavaly 1,3 mil­liárd forint értékű új létesít­ménnyel gazdagította az or­szágot. A tervezettnél jóval több lakást adtak át, valamint a zalaegerszegi városi sport- csarnokot, az Epgép nagykani­zsai új üzemcsarnokát, a Dél­zalai Áruház új részét és a hé­vízi Bányász üdülőt. — Hosszú évek óta kiegyen­súlyozottan, megbízhatóan dol­gozik a vállalat — mondotta Bársony János, az ÉVM fő­osztályvezetője, amikor Ta­kács Lászlóval, az Építő- Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezetének titkárával közösen átadták a kitüntető címet tanúsító oklevelet a vállalat igazgatójának. A vállalatnál 100 kollektíva nyerte el a szocialista brigád­cím valamelyik fokozatát. Az ünnepség résztvevőinek nagy tapsa közepetté vette át Sípos József, a kanizsai Sneff József szerkezetépítő brigád vezető­je a kimagasló munkájukkal kiérdemelt Magyar Népköz- társaság Kiváló Brigádja okle­velet. Hasonló tetszésnyilvání­tásban volt ;része a brigád többi tagjának csakúgy, mint annak a hat dolgozónak, akik kiérdemelték a Kiváló Mun­káért miniszteri kitüntetést. A megyei párt- és állami vezetés nevében dr. Csokona Sándor, a megyei pártbizott­ság titkára köszöntötte az ün­neplőket. Hangsúlyozta, hogy különösen azért dicséretes a kitüntetés, mert a megyei fel­adatok ellátása mellett Veszp­rém, Somogy és Tolna me­gyében, s a fővárosban is el­ismerést szereztek a zalai épí­tők szorgalmukkal. Kustos Lajos, a zalaegersze­gi városi tanács elnöke a Pro Űrbe kitüntetést adta át a za­laegerszegi főépítésvezetőség­nek a szép lakásokért, közin­(Folytatás a 2. oldalon.) Zászlófelvonások Május elseje, a nemzetközi munkásmozgalom nagy ünne­pe tiszteletére csütörtökön délután a Parlament előtti Kossuth téren katonai tiszte­letadás közepette felvonták az Állami Zászlót. Ugyancsak katonai tiszte­letadással vonták fel a magyar nemzeti lobogót és a munkás- mozgalom vörös zászlaját a gellérthegyi Felszabadulási Emlékműnél. (MTI) A munkát ünnepeljük. az élet forrását Békét, biztonságot a világnak! A MAGVAK SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ZALA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXVII. évfolyam, 101. szám Ara: 1,80 forint 1981. május 1„ péntek CraSsir foMmMM ¥ általat! ünnepségeiig kitüntetések Kiváló vállalat a ZÁÉV, a Magyar Népköztársaság Kiváló Brigádja a Sneff brigád A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtö­kön ülést tartott. Meghallgat­ta és jóváhagyólag tudomásul vette Marjai József miniszter­elnök-helyettes beszámolóját a magyar—kubai gazdasági és műszaki-tudományos együtt­működési bizottság ülésszaká­ról. Ugyancsak tudomásul vet­te Faluvégi Lajos miniszterel­nök-helyettesnek, az Országos Tervhivatal elnökének Zvone Dragannal, a Jugoszláv Szo­cialista Szövetségi Köztársaság Szövetségi Végrehajtó Taná­csa elnökhelyettesével folyta­tott megbeszéléseiről szóló be­számolóját. A kormány megtárgyalta és elfogadta az általános iskolai ellátásnak a VI. ötéves terv időszakára szóló társadalmi - gazdasági programját és a hozzá kapcsolódó akciótervet. A fő cél az oktatás-nevelés megkezdett korszerűsítésének folytatása, a tervidőszakban

Next

/
Thumbnails
Contents