Zalai Hírlap, 1981. július (37. évfolyam, 152-178. szám)

1981-07-01 / 152. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek I A MAGVAK SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ZALA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXVII. évfolyam, 152. szám Ara: 1,40 forint 1981. július 1.. szerda Kádár János Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe érkezett Ha a kombájn „pirosban” jár... Aratási bemutató az IKR taggazdaságoknak Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára kedden az esti órákban Borsod-Abaúj-Zemplén me­gyébe érkezett. Kíséretében van Ballai László és Katona István, a Központi Bizottság osztályvezetője. Részt vesz a látogatáson Gyurkó László író, országgyűlési képviselő. A Központi Bizottság első titkárát megyei és helyi veze­tők Mezőkövesden fogadták: Grósz Károly, az MSZMP Központi Bizottságának tag­ja, a megyei pártbizottság el­ső titkára, Ladányi József, a megyei tanács elnöke, Pata­ki István, a mezőkövesdi ta­nács elnöke és Szilágyi János, a járási hivatal elnöke. Ju­hász Péter, a Mezőkövesdi Városi-Járási Pártbizottság első titkára üdvözölte a párt­bizottság székházánál a gép­kocsiból kiszálló Kádár Já­nost. Az ünnepi külsőt öltött városban régi matyó szokás szerint nemzetiszínű szalag­gal átkötött kenyeret és a megye világhírű tokaji borá­ból kóstolót nyújtottak át ma­tyó népviseletű fiatalok, úttö­rők pedig vörös szegfűvel kö­szöntötték a vendégeket. Lázár György látogatása tővárosi létesítményeknél Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, a Minisztertanács elnöke ked­den egésznapos programon tá­jékozódott a főváros fejlődé­séről, a tervekről és felkere­sett több nagy építkezést, né­hány új létesítményt A városházán Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a buda­pesti pártbizottság első titkára és Szépvölgyi Zoltán, a F-ővá. rosi Tanács elnöke fogadta. A tanács épületében Maróthy László Budapest politikai, tár­sadalmi, gazdasági életéről, a fővárosi pártszervezetek, kom­munisták tevékenységiéiről adott tájékoztatást Kiemelte, hogy a főváros politikai és társadalmi életét a rend, a ki­egyensúlyozottság jellemzi. Szépvölgyi Zoltán az ötödik ötéves terv idején megvalósult városfejlesztési eredményekkel összefüggésben az elkövetkező öt esztendő feladatait vázolta. A megbeszélés'; követően Lázár György útja a Katona József Színházba vezetett Itt többek között Drecin József Varga Lászlót választották az Űtlörószövetség főtitkárának Ülést tartott a KISZ Központi Bizottsága Kedden ülést tartott a Ma­gyar Kommunista Ifjúsági Szövetség X. kongresszusán újjáválasztott Központi Bi­zottsága. Az ülésen részt vett és felszólalt Baranyai Tibor, az MSZMP KB párt- és tö­megszervezetek osztályának vezetője. A testület meghall­gatta Fejti György első titkár tájékoztatóját az MSZMP KB június 18-i üléséről, majd Nyitrai Istvánnak, a KB titká­rának előterjesztésében meg­vitatta és elfogadta a Közpon­ti Bizottság munkastílusára és munkarendjére vonatkozó ja­vaslatot. A Központi Bizottság elfo­gadta a második félévre vo­natkozó munkatervét. Ezután a Központi Bizottság személyi kérdéseket tárgyalt. Mivel az MSZMP Budapesti V. Kerületi Bizottsága első tit­kárává választotta Szűcs lst- vánnét, a KISZ KB érdemei elismerése mellett felmentette intéző bizottsági, titkársági és KB tagsága alól, és egyetértett azzal, hogy a Magyar Üttörők Szövetségének Országos Taná­csa felmentse az Üttörőszövet- ség főtitkári tisztéből. A Köz­ponti Bizottság Varga Lászlót felmentette KB titkári funk­ciójából és javasolta, a MÜSZ OT-nak, hogy válassza meg az úttörőszövetség főtitkárává. Varga-Sabján Lászlót, a KB tagját, a KISZ Baranya me­gyei Bizottságának első titká­rát a testület megválasztotta az intéző bizottság és a titkár­ság tagjává, a KB titkárává. ★ Kedden ugyancsak ülést tar­tott a Magyar Üttörők Szövet­művelődési miniszterhelyettes fogadta a vendéget, akit Gér- nyi Kálmán, a Fővárosi Ta­nács elnökhelyettese tájékoz­tatott a több mint 3 és fél éve folyó rekonstrukciós munkáról. A továbbiakban a XV. ke­rületben épülő budapesti sze­métégetőmű beruházását ke­reste fel, majd útja az újpesti városközpont rekonstrukciós területén felépülő lakótelepre vezetett. A program az Árpád- híd szélesítésével és a Flórián tér rendezésével kapcsolatos tervek megismerésével folyta­tódott. Nagy Rudolf, a Közle­kedési Főigazgatóság vezetője a Margitsziget északi csúcsá­nál maketten is szemléltetve j tájékoztatta a kormány elnö­két arról, hogy az 1979-ben jó­váhagyott beruházási program szerint az építés első üteme a jövő év októberében, a máso­dik üteme pedig 1984 októberé­ben valósul meg Lázár György végül a Mar­git Kórház fejlesztésével is­merkedett. sédének Országos Tanácsa, A tanácskozáson részt vett Bara­nyai Tibor, az MSZMP KB osztályvezetője, e felszólalt Fejti György, a KISZ KB első titkára. Ezután a tanács — érdemei elismerése mellett — felmen­tette Szűcs Istvánmét a Magyar Üttörők Szövetsége Országos Tanácsa és Elnöksége tagságá­ból, főtitkári tisztségéből, és Varga Lászlót megválasztotta a MÜSZ Országos Tanácsa és Elnöksége tagjának, az úttörő­szövetség főtitkárának. Az Országos Tanács — érde­mei elismerése mellett — fel­mentette Feith Bencét titkári funkciójából, az országos taná­csi és elnökségi tagságából. Haraszti Istvánt megválasztot­ta az Országos Tanács és az Elnökség tagjának, s az úttö­rőszövetség titkárának. (MTI) Rendszeressé vált, hogy nagy kampánymunkák idején bemutatót szervez taggazdasá­gai részére az IKR, hogy a so­ron következő feladatok ellá­tását végző dolgozók felfris­sítsék szakmai ismereteiket, megismerkedjenek egy-gy új módszerrel. Ez történt tegnap is, amikor a jeles termelési rendszer hatezres szervezési egysége, amihez a somogyi és a zalai taggazdaságok tartoz­nak, a pacsai termelőszövetke­zetben rendezte meg tájékoz­tatóját. Ennek, mint Semsey László egységvezető elmondta, áz a célja, hogy az aratás résztvevőivel a betakarítási veszteségek csökkentésének le­hetőségeit megismertessék. A termelésszervezési egység műszálé felkészültségét ismer­tette Herr Sándor szervizveze­tő-helyettes, kiemelve, hogy a taggazdaságok olyan kombájn­parkkal rendelkeznek, amivel kedvező időjárás esetén tíz munkanap alatt végezhetnek az aratással. Alkatrészből a raktárfeltöltöttség nyolcvan százalékos, de várják további megrendeléseik teljesítését. Nálunk is gond viszont az E— 516 kombájnok alkatrészellá­tása. Közölte, hogy a Claas- dominátorok mindegyike fel van szerelve szemveszteségmé- rővél. illetve annak jelzőié­vel, így az aratási tempó töké­letes megválasztásával to­vább csökkenthető a betakarí­tási veszteség. A veszteség csökkentésének módja volt a mottója Fentös Ferenc mérnök-tanár előadá­sának is. Hangsúlyozta, hogy a gyorsaság alapkövetelmény, de ezzel együtt a kár mérsék­lése is. Újabban másfél száza­léknyi az elfogadott veszteség­határ. ha ennél kisebb, akkor nincs kihasználva kellően a nagy teljesítményű kombájn, ha viszont nagyobb, akkor a kelleténél gyorsabb a tempó. Ez utóbbit viszont jelzi a mé­rőszerkezet, villog a piros fény, arra intve a vezetőt, hogy nagy a sebesség, nagy a szem- veszteség. Az előadó figyelmeztette a jelenlevő aratókat, munkairá­nyítókat, hogy a kár mérsék­lése a terelő, a kalászemelő al­kalmazásával kezdődik, aztán folytatódik a cséplőszerkezet­ben, a szalmarázóban, végül a rostaszerkezetben. Tehát ügyein1 kell e szerkezeti ele- I mek helyes beállítására, mű­ködésének ellenőrzésére. A vá­gási veszteséget persze nem méri a műszer, azt látni kell a kombájnosnak, hogy gépe mennyi kalászt hagy el. Mint ahogyan a szállítójárművek­ről lehullott szemet sem tudja jelezni a szerkezet. (Meg is látszik ez már a kanyargós A* érdeklődők a kombájn egyes részegységeinek tökéletes beállításával ismerkednek. utak mentén Parsától egészen Zalaszentmihályig.) Aztán a műszer beállítására is ügyelni kell, mert jelezhet már egy százaléknál, de bevil­lanhat a piros az ötösnél is. Pedig egyik sem jó, a helyes értéket kell tartani. A bemutatón az aratás vala­mennyi gépét együtt láthatták az érdeklődők. Kombájnok, szemszállítók, bálázók, bála­emelők és gyűjtőkocsik sora- 1 koztak fel. Ez ma a komplett gabonabetakarító sora az IKR- nek. Itt Fentős Ferenc szem­léltetően is bemutatta az egyes gépek működését a jelen és a jövő szakembereinek. N. F. Semmelweis Ignác születésének évfordulóján Emlékünnepség Zalaegerszegen Semmelweis Ignác, a magyar és az egyetemes orvostudo­mány egyik legnagyobb egyé­nisége születésének évforduló­ja alkalmából tegnap megyei emlékünnepséget tartottak Za­laegerszegen, a megyei tanács székhazában. Megnyitó beszédében dr. Szilvás Rudolf megyei főorvos emlékeztetett azokra a tudo­mányos felfedezésekre, ame­lyekkel Semmelweis óta gaz­dagabb lett a világ. Egyúttal figyelmeztetett a ma meglevő veszélyekre, arra szólítva fel az egészségügy dolgozóit, hogy mint a múltban, a jövőben is tegyenek meg mindent ezek el­hárítására. Megalakulásának 25. évfordulójára készül a munkásőrség Aktívaértekezlet a megyei parancsnokságon Tegnap délelőtt Zalaegersze­gen a munkásőrség megyei pa­rancsnokságán aktívaértekez­letet tartottak. A tanácskozá­son Varga Gyula, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizott­ság első titkára aktuális kül-, és belpolitikai kérdésekről tar­tott előadást. Szólt a munkás­őrség megalakulásának 25. év­fordulójával kapcsolatos meg­emlékezések fontosságáról, amelyekkel kapcsolatosan a közelmúltban a megyei párt végrehajtóbizottság határoza­tot is hozott. — A munkásőrség osztály­harc tűzében született meg és tagjai azóta is fegyverrel, a munkapad mellett helytállva védik a dolgozó nép hatalmát. — mondotta többek között Varga elvtárs — A megyei párt vb határozata éppen ezért emelte politikai rangra az év­fordulóra való felkészülést és az ünnepségeket. A munkásőrök nem önün­nepléssel, hanem önkéntes Ilétszáz pedagógus részvételével Tanévelőkészítő tanácskozás Nagykanizsán vállalásuk magasabb színvona­lú teljesítésével, a munkahe­lyükön való példás helytállás­sal kívánnak tisztelegni a ne­gyedszázaddal ezelőtti ese­ménynek, amikoris a munká­sok legjobbjai önként fogtak fegyvert a szocialista rendszer védelméért. Az aktívaértekezletnek ked­ves színfoltja volt, amikor Tóth Gyula a munkásőrség megyei parancsnoka ötvenedik születésnapja alkalmából kö­szöntötte Tófeji Józsefet, a za­laegerszegi városi és járási munkásőr egység parancsno­kát, aki huszonöt éve tagja a szervezetnek, s parancsnok­ként sok fiatalt nevelt mun­kásőrnek. Emlékbeszédet dr. Jántry Béla főorvos mondott. Sem­melweis Ignác soha el nem évülő érdemeit méltatva szólt arról, miként ismerte fel a gyermekágyi láz kórokozóját az anyák megmentője, meny­nyit küzdött, hogy a megelő­zésben használatos módszerét elterjessze, s mennyi időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a korát megelőző tudós tanaira odafigyeljenek. Az egészség­ügy mai dolgozóinak felelőssé­gét hangsúlyozva elmondotta többek között, hogy hazánkban évente mintegy 40 ezer sebé­szi beavatkozást végeznek. Minden ilyen beavatkozásnak megvan a fertőződési veszélye, s ennek a veszélynek a meg­előzésében óriási jelentősége van az orvosi, emberi maga­tartásnak, amelyekben ugyan­csak maradandó példát adott Semmelweis Ignác, aki teljes hitével, óriási küzdelem árán is az ember szolgálatába akar­ta állítani felfedezését. A megemlékezés után dr. Koplár Lajos, a megyei tárnics elnökhelyettese, az egészség- ügyi miniszter megbízásából Kiváló Munitéért kitüntetése­ket és miniszteri dicséreteket adott át. Kiváló Munkáért ki­tüntetést 29-en, miniszteri di­cséretet tizenhármán kaptak. A megyei főorvos tíz egészség- ügyi dolgozót részesített dicsé­retben, majd a Szakma szer­vezés az egészségügyben vetél­kedőn első helyezést elért za­lai csapat akaratának megfe­lelően átadta a sürgősségi tás­kát dr. Gárdos Sándornak, a keszthelyi kórház igazgatójá­nak. A kitüntetetteket a megyei vezetés nevében Koplár Lajos köszöntötte. Iskolaigazgatók, tanulmá­nyi felelősök, vezető óvónők, tanácsi dolgozók, egyszóval megyénk oktatásügyének il­letékes szakemberei — össze­sen hétszázan — gyűltek ösz- sze Nagykanizsán a hét ele­jén, a Hevesi Sándor Művelő­dési Központban, hogy há­rom nap alatt értékeljék az előző, és előkészítsék a követ­kező, az 1981/82-es iskolai tanévet. A hétfői program tájékoz­tatóval kezdődött, amelyet Karvalits Ferenc, az MSZMP Zala megyei Bizottságának titkára tartott ideológiai és kulturális életünk időszerű kérdéseiről, feltett kérdések alapján. Ezután dr. Kovács Lajos, a megyei tanács vb művelődésügyi osztályvezető­je ismertette a megye okta­tásügyének feladatait. Dél­után szekciókban folytatódott a tanácskozás, külön az óvo­dás, úttörő és kiszes munka sajátosságairól, gondjairól. Tegnap délelőtt szintén kis csoportokban folytatódott az eszmecsere. Külön beszélték meg a jövő év feladatait a városi, járási művelődésügyi vezetők, szakfelügyelők, az általános- és középiskola­igazgatók, s a zeneiskolai és kisegítő iskolai illetékesek is. Délután közös program kere­tében a munkaügyi szabály­zatokról és az ifjúsági bűnö­zésről hallgattak tájékoztatót a résztvevők. A mai napon a járási, vá­rosi művelődésügyi osztályok | vezetői tartanak tájékozta- ‘ tást, saját területükön. Kanizsai téglások Család és otthon (3. o.) | (4 0) RftHRHnSi mfnmmm Tiszta célok — ^ Göcsej Áruház — tiszta eszközök és a vidék? (3. o.) ‘ (S. o.) __________________________________________________________

Next

/
Thumbnails
Contents