Zalai Hírlap, 1981. december (37. évfolyam, 281-305. szám)

1981-12-01 / 281. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ZALA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXVII. évfolyam, 281. szám Ara: 1,40 forint 1981. december 1., kedd Befejeződlek a magyar—ciprusi államfői tárgyalások .... Szpirosz Kiprianu elutazott hazánkból Alinak a/ »céltornyok Kádár János, a Magyar Szó- , rósz Kiprianuval, a Ciprusi cialista Munkáspárt Kozpon- j Köztársaság elnökével. A szí- ti Bizottságának első titkára [ v.élyes légkörű megbeszélésen hétfőn délelőtt az MSZMP KB ! véleményt cseréltek a nemzet- székhazában találkozott Szpi- 1 közi élet időszerű kérdéseiről, Ki negii a falusi népművelőnek f Sok mindenről árulkodnak ilyenkor a községi kultúr- liázak ablakai. Küszöbön a gyakran emlegetett hosszú téli falusi esték évadja, amikorra lassan elfogynak az őszi mezőgazdasági mun­kacsúcs tennivalói és újra több ideje jut a falvak la­kóinak művelődésre, köz­életi eszmecserékre és nem utolsó sorban szórakozást, kikapcsolódást nyújtó prog­ramokra. Ezek megrendezé­sében főszerep vár a falusi kultúrházakra, klubkönyv­tárakra. A gond akkor kez­dődik, ha a falu közműve­lődési föidényének számító őszi—téli—koratavaszi hó­napok során sem tapasztal­ni vajmi sok változást a helyi kulturális kínálatban. Ha a kultúrház ablaka a kelleténél többször marad sötét, vagy ha világit is ugyan, ám bepillantva csak néhány alkalmi időtöltőt láthatni. Mikor és hol kísértenek e gondok? Ott például, ahol netán még csak tervkészí­té*nái 1 aitailak. s ahol rendszerint tanácstalanul panaszkodik a helyi kultu­rális megbízott: kinek, ho­gyan, miből, mit szervez­zen. Erre is, arra is bőven akad példa, s miután lár­váink többségében szakkép­zetlen, tiszteletdíjas kul­túrái unkások ténykednek, ritka a valóban tartalmas közművelődési terv. Csak „tűzoltómunkát” szül, ha e tervek megvitatásakor a városból jött szakember sebtiben átdolgozza az el­képzeléseket. A jó kulturá­lis idényt csakis úgy lehet kellőképp megalapozni, ha a terv már tartalmazza a helyi társadalom minden rétegének óhaját, ajánlatai — igényét. A reálisan gon­dolkodó népművelő már rég tudja azt, hogy — végezze munkáját bár főállásban — egyedül vajmi keveset ér­het el. Vagyis ahol virágzó —, de legalább is becsülen­dő — tevékenységet tapasz­talhatni, ott mindenütt ré­szé van az eredményekben a helyi tantestületnek, vagy a termelőszövetkezet szak­embereinek. A minap egy pályakezdő kultúrmunkás arról panaszkodott, hogy noha különben remek em­ber a körzeti iskola minden egyes pedagógusa, a közmű­velő gyakorlatba képtelen bevonni bármelyiküket is. A kérdésre —, hogy leült-e körükben egy alkalmas pil lanatban. segítségüket kérni —, zavart „nem” volt a vá­lasza. Egy járási felmérés arra figyelmeztetett nem­rég, hogy helyenként mint­ha áthidalhatatlan távolság lenne közművelő munkára is hivatott falusi szervek, intézmények között. Vajon presztízsveszteséggel járni a kultúrmunkás számára, ha időről időre bekopogtat­na a tantestület — vagy a tsz, az orvos stb. — ajtaján, tanácsokat, segítséget leér­ve? A falusi kuitúrházban sem lehet úgy élni, dolgoz­ni, hogy ez az én váram, itt én döntök, rendezek, mert egy idő után előfordulhat, hogy nincs mit és nincs ki­nek ... Felemlíthetnénk ugyan, hogy a fantáziátlan, tanács­talan, vagy éppen kényel­mes népművelő sirámai azért sem igazak, mert az utóbbi években 'ít közeli vá­ros igazán sokat tett a kör­nyező falvak kulturális kí­nálatának gazdagításáért. Kanizsán esztendők óta ta­karos műsorajánlatot ké­szítenek a falvaknak, ép­pen csak válogatni kell be­lőlük. (Az idei évtől a vá­ros üzemei, vállalatai meg a műsorok anyagi terheit is állják!) Lenti művelődési központja ugyancsak ház- -i'.oz visz kérésre sok -sok műsort, legújabban pedig már a megyei művelődési központ is eil juttatja a fal­vakba sokrétű program­ajánlatát. Nem törvénysze­rű tehát, hogy sötétek ma­radjanak a kultúrházak ab­lakai. Mégis azt hiszem, hogy hiába ajánl a város, a me­gye bármilyen vonzó és tar­talmas programokat azok­nak a falusi kultúrmunká- soknak, akik nem lelik meg a helyüket, szerepüket oda haza. Kizárólag importált műsorokból amúgy se lehet megélni, szerepeljen akár­milyen ünnepelt sztár, vagy érdekes ember az afféle programokra invitáló pla­káton. Egy-egy település la­kói elsősorban — és tartó­san — arra kíváncsiak, mi­re telik a saját erejükből. A helyi TIT-csoport, továb­bá egy-egv közérdekű szak­kör. aktuális kérdéseket to­vábbgondoló klub, vagy többek közt a szépre, alko­tásra vágyók igényeit szol­gáló művészeti csoport köz­művelő szerepköre aligha pótolható. A falusi népmű­velő leginkább akkor telje­síti hivatása parancsát, ha felismeri az efféle helyi kulturális szükségleteket, s kielégítésük érdekében ké­pes mozgósítani közönséget, szereplőt, helyi szerveket. Még nem találkoztam olyan falusi pedagógussal, vagy más értelmiségivel, aki nemet mondott volna a községbeli népművelő kérő szavára. De kérni kell, ter­mészetesen idejében és per­sze a határokat is tudva. T. A. különös tekintettel az európai biztonság és együttműködés erősítésének ügyére. A találkozón részt vett Lo- sonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke. Hétfőn délelőtt a Külügymi­nisztérium Mátyás király úti vendégházában magyar—cip­rusi egyezmények aláírására került sor. Petényi István pénzügymi­niszter és — a ciprusi államfő kíséretében Budapesten tar­tózkodó — Nikosz A. Rolan- disz külügyminiszter egyez­ményt írt alá a kettős adózás elkerüléséről. A megállapodás — amelyhez hasonlót eddig Olaszországgal, Franciaország­gal és az NSZK-val kötöttünk — lehetővé teszi, hogy az egy­más országában üzemelő vál­lalatok. cégek a jövőben csak az anyaországban adózzanak. Dr. Markója Imre igazság- ügyminiszter és Nikosz A. Ro- landisz aláírta az első ma­gyar-ciprusi jogsegeiy-egyez- ményt. A dokumentum sza­bályozza a polgári, a család­jogi ügyekben és a bűnügyek­ben a két ország igazságügyi hatóságai közötti érintkezést. Szarka Károly külügymi­niszter-helyettes és Georgiosz Pelaglaxz. a küliigymhnsz'é- rium főigazgatója pedig jegy- zékváltás útján megállapodott a vízumkényszer eltörléséről szolgálati és diploma taút)eve- lekre. Az egyezmények aláírásánál jelen volt a Külügyminiszté- (Folytatás a 2. oldalon.) A Zalai Kőolajipari Vállalat épülő atmoszférikus üzemében helyére állították a nagyteljesítményű acéltornyokat. Sze­relik a hőcserélő-blokkot, épül az 57 méter magas kémény, mely a csőkemencék füstgázát vezeti el. Lakások, ipari üzemek és rendezési tervek a Zalaterv programjában A Zala megyei Tervező Vál­lalat szakemberei évente kö­rülbelül 1 milliárd forint érté­kű új beruházás terveit készí­tik el, s ez mintegy 40 millió forint tervezői díj bevételt je­lent. Évente körülbelül 8—900 la­kás kiviteli tervét készítik a megye négy városában, közsé­geiben megvalósuló építkezé­sekhez. Ipari, kommunális be­ruházás lényegesen kevesebb a korábbinál, rekonstrukciók, fel új ftások, kisebb-nagyobb bővítések szerepelnek a meg­bízatások között. Ezért is vál­lalnak megyén kívüli megren­deléseket. Szovjet—amerikai tárgyalások Géniben Ma kezdődik az érdemi munka A Zalaterv kollektívája büszke a nemrégiben átadott kanizsai Landler gimnázium új épületkomplexumára, de hasonló gondossággal dolgoz­tak a régi épületrész felújítási tervein is. A zalaegerszegi ólai bisztró terve ugyancsak innen került ki, csakúgy, mint a ha­marosan elkészülő Balaton szállóé. Az Április 4. Gépipari Mű­vek nagykanizsai gyárának teljes fejlesztési programter­vét elkészítették, most a kivi­teli dokumentáción dolgoz­nak a szakemberek. A zala­egerszegi Hock János út; 1 millió csempe előállítására al­kalmas új kályhagyár kiviteli terveit is ők készítették. A Za­la megyei Tejipari Vállalat zalaegerszegi központjában je­lenleg nagy erőkkel folyó sajt­üzemi rekonstrukció terveit is a Zalaterv készítette. Építés közben helyszíni tervezői mű­vezetéssel a mar meglevő épü­letekhez igazítják a svájci technológiát. Dolgoznak Lenti­ben az ipartelepítési progra­mon, a Forgácsoló Szerszám- ipari Vállalatnak készítenek terveket. Folyik a Győri Szesz­ipari Vállalat nagykanizsai italárugyárának rekonstruk­ciójához szükséges dokumen­táció tervezése, már kivitele­zési stádiumban van a zala­egerszegi italárugyár fejlesz­tési programja. Rajzasztalon van a balatongyöröki strand, a keszthelyi új temető program­terve. A keszthelyi 16 tanter­mes, több funkciójú iskola bonyolításával összefüggő szervezési — tehát nem érde­mi — kérdéseket. A tanácsko­zás valamivel több mint egy órán át tartott. A két küldöttség vezetőjét a tanácskozás előtt hosszan fo- tografálták, de egyikük sem nyilatkozott. Az első érdemi ülést kedden délelőtt tartják az amerikai küldöttség hivatali helyiségei­ben. Várható, hogy — mint ez a SALT-tárgyalások esetében (Folytatás a 2. oldalon.) programja elkészült, a kiviteli tervet jövőre dolgozzák ki. Szakaszosan, több lépcsőben valósul meg a megyeszékhelyi Arany Bárány szálló rekonst­rukciója. jövőre a kiviteli ter­vek jelentenek nagy munkát. A laké-tervezők a már ér­vényben levő új hőtechnikai előírásoknak megfelelően dol­gozzák ki a hőszigetelési meg­oldásokat. A takarékussag je­gyében, az előírások szerint tervezik a központi fűtéseket, egyedi mérési lehetőséget ter­veznek a melegvíz szolgáltatás esetében. Nagykanizsán a te­lepszerű többszintes és családi házak építésének területelőké- szitésében működtek közre a Farkas József utcai és a pali- ni városrészbe kerülő lakóte­lepek közműterveinek elkészí­tésével. Lentiben a Zala me­gyei Állami Építőipari Válla­lat a városközpont épí lését alagútzsalus technológiával folytatja, a tervei: a Zalaterv- nél készülnek. Az előkészítés stádiumában van az ^.ÉV-vel és a beruházó vállalattal kö­zösen az alagútzsalus, 4 szintes lakóépületek egyedi gázfűtéses rendszerének a kidolgozása is. Folyamatosan készülnek a megyei tanács ékv, osztályá­nak megbízása alapián a köz­ségi rendezési tervek. Már ki­adták a teskándi, galamboki és garabonci tervet, most dol­goznak a zalalövői, csonka­hegyháti elképzelésen. Jövőre indítják Lenti város általános és részletes rendezési tervével kapcsolatos felülvizsgálatot. Szíriái ifjúsági küldöttség A KISZ KB meghívására Said Hamadenak, az Arab Új­jászületés (Baath) Szocialista Pártja regionális vezetősége tagjának, a Szír Forradalmi If­júsági Szövetség elnökének ve­zetésével sziriai ifjúsági dele­gáció érkezett hazánkba. A küldöttség hétfőn megkezdte a megbeszéléseket a KISZ KB Fejti György első titkár által vezetett tárgyaló-delegációjá­val. Honecker Prágában Gustáv Husáknak, a CSKP KB főtitkárának, Csehszlová­kia köztársasági elnökének meghívására hétfőn baráti munkalátogatásra Prágába ér­kezett Erich Honecker, az NSZEP KB főtitkára, az NDK Államtanácsának elnöke. Mitterrand Algériában A francia—algériai kapcso­latoknak a bizalom alapján történő újjáépítésére hívott föl az algíri repülőtéren mon­dott beszédében Francois Mit­terrand. A francia elnök több minisztere, köztük Claude Cheysson külügyminiszter tár­saságában hétfőn délelőtt ér­kezett meg az észak-afrikai országba, amely húsz évvel ez­előtt szabadította fel magát a francia gyarmati iga alól. Mit- terrand-t, aki kétnapos látoga­tást tesz Algériában, a repülő­téren Bendzsedid Sadii elnök fogadta. A két államfő meg­kezdte hivatalos tárgyalásait. OBT küldöttség Hazaérkezett az Országos Béketanács küldöttsége, amely Kovács Béla főtitkár vezetésé­vel a vietnami, a kambodzsai és a laoszi békemozgalom meghívására tett látogatást a három délkelet-ázsiai ország­ban. Nyolc mesterséges hold Szombaton a Szovjetunióban Föld körüli pályára bocsátották a „Kozmosz—1320”, a „Koz­mosz—1321”, a „Kozmosz— 1322”, a „Kozmosz—1323”, a „Kozmosz—1324”, a Kozmosz— 1325”, a „Kozmosz—1326” és a „Kozmosz—1327” jelzésű mes­terséges holdakat. A nyolc mesterséges holdat egy hordo­zórakéta juttatta keringési pá­lyájukra. A műholdak fedél­zeti műszerei megfelelően mű­ködnek. Javaslat A lengyel belügyminiszter azzal a javaslattal fordult a kormányhoz, hogy oszlassák fel a varsói tűzoltótiszti főis­kolát, amely a belügyminiszté­rium fennhatósága alá tarto­zik. Az ügy előzménye, hogy a múlt hét végén a félkatonai intézménynek minősülő főis­kolán a „Szolidaritás”-hoz tar­i tozó polgári oktatók és a hall­gatók egy része „okkupáciös sztrájk”-ot rendezett. Szadat gyilkosainak pere Tíznapi szünet után hétfőn délelőtt Kairóban folytatták a Szadat egyiptomi elnök elleni merénylet vádlottal nak perétj Szovjet vezető testületek állásfoglalása Az SZKP Központi Bizott­ságának Politikai Bizottsága, a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csának Elnöksége és a Szov­jetunió Minisztertanácsa teljes mértékben egyetért Leonyid Brezsnyev múlt heti bonni tár­gyalásaival, az ott előterjesz­tett szovjet javaslatokkal. A szovjet vezető testületek hét­főn este közzétett állásfoglalá­sa békemissziónak nevezi az SZKP KB főtitkárának bonni #űtját. Szb-titkárok a termelő­szövetkezetekben (3. o.) tmimtmn A tanárnő (3. o.) Tudósítás ifjúsági parlamentekről (3. o.) hhaumm Szocialista horizont (4. 0.) iiinwmHii A megnövekedett szabadidőhöz igazodva (5. o.) 11111111111118 Hogy eljusson hozzájuk a hang (5. o.) Genf (MTI): Julij A. Kvi­cinszkij nagyköveinek, a szov­jet delegáció, és Paul Nitze nagykövetnek, az amerikai küldöttség vezetőjének első ta­lálkozójával hétfőn délelőtt Genfben kezdetét vette az európai nukleáris fegyverzetek korlátozásával foglalkozó szovjet—amerikai tárgyalásso­rozat. A Szovjetunió genfi misszióján hétfőn délelőtt 11 órakor megkezdődött találkozó technikai jellegű volt, amelyen megbeszélték a tárgyalások le-

Next

/
Thumbnails
Contents