Zalai Hírlap, 1982. február (38. évfolyam, 27-50. szám)

1982-02-02 / 27. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ZALA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Tervek az első félévre XXXVIII. évfolyam, 27. szám Ara: 1,40 forint 1982. február 2., kedd Új gabonatárolót adnak át — kiegészítő tevékenység a szervizben Csúcsforgalom — az üzletajtókon kívül és belül. Képünk Zalaegerszegen az Arany Bá­rány Divatház előtt készült. (Kiss Ferenc felvétele) Ostrom alatt az iparcikk boltok Megkezdődött a téli vásár Zalaegerszegen — Mi ide már nem fé­rünk be! — Dehogyis nem, anyukám! Csak óvatosan nyomuljál be­felé ... Ha az öles plakátokból, a kirakatok javított árcéduláiról nem venné észre valaki, a teg­nap reggel útrakelt „vásárló­erőből” teljes bizonyossággal megállapíthatta, ismét áru- dömpinget kínál a kereskede­lem. Mi pedig — mint évek óta mindig — megint ott kö­nyökölünk a pultoknál, válo­gatunk az önkiszolgálók pol­cain, fogasain. Volt persze, ki lebecsülte a várható forgal­mat. Mondván, a karácsonyt még ki sem hevertük, sokan még ezután kapják idei első fizetésüket... Nem lett iga­zuk. A téli vásár olyan, mint mindig: hatalmas tömegeket vonz. A bevezető párbeszéd egyéb­ként a megyeszékhely köz­pontjának egyik legforgalma­sabb üzlete, az Arany Bárány divatház ajtajában hangzott el. Igaza is lett a fiatalabb hölgynek. Kissé lassan, de ha­tározottan jutottak el céljuk­hoz. Néhány perc múltán egé­szen közelről szemrevételez­hették a pongyolákat, köntösö­ket; kedvükre válogathattak a szebbnél szebb holmik között. Hogy sikerült-e a megfelelőt kiválasztaniok, nehéz lett vol­na kivárni. Amikor a hölgy a negyediket próbálta, mi egy üzlettel tovább indultunk. A nagy tömeg még több embert vonz — ez derült ki abból is, hogy átellenben a lakástextil üzletben ugyancsak tüleked­niük kellett azoknak, akik a leárazott függönyökből, taka­rókból akartak választani. Száztíz—százhúsz forintot le­hetett „megspórolni”, egy-egy műszálas takarón — vitték is, akiknek türelméből a vásárlá­sig futotta. I — Mindkettőt tetszik kérni? — Na hallja, egy százasért?! Ezt a párbeszédet már a szomszédban, a Hófehérke bé­biruha szaküzletben csíptük el. Az árengedménnyel kínált babaholmik nagy része tavasz- szal is jó szolgálatot tesz majd. Akárcsak a női, bakfis, lány­ka kötöttáruk, hálóingek, pi­Megőrlzní a hagyományokat Készülnek a keszthelyi városközpont felújítási tervéi Mint ismeretes, az Építési és Városfejlesztési Minisztérium, a Balatoni Intéző Bizottság, valamint a Zala megyei és a keszthelyi városi tanács kö­zös kiírása nyomán nagysza­bású, országos pályázat zaj­lott le Keszthely történelmi városközpontjának rehabilitá­ciójára. A terveket várospoli­tikai fórumokon széles körben ismertették. A pályaműveket december 1-én értékelte az ország szak­mai nyilvánossága előtt Zala- váry Lajos építész, december 13-tól pedig a Balaton Mú­zeumban megnyílt kiállításon az érdeklődők február végéig tekinthetik meg a hat díj­nyertes és a négy megvásárolt pályaművet. A rehabilitáció célja a hagyományos város- szerkezet megőrzése, az épüle­tek értékesebb részeinek fel­újítása, illetve kiegészítése oly mó.don, hogy növekedjék ezek élettartama, s egyben emelkedjen funkcionális és minőségi színvonaluk is. Február második felében szakmai megbeszélésre kerül sor, ahol dr. Mendele Ferenc, az Országos Műemléki Fel­ügyelőség igazgatója — a bí­ráló bizottság elnöke — mél­tatja majd a pályázat jelen­tőségét. A Városépítési Tudományos és Tervező Intézet a pályázat nyomán már megbízást kapott a városközpont 1973-ban ké­szült részletes tervének módo­sítására. A településcsoport általános rendezési tervével összhangban készülő, telepü­léstörténeti kutatásokkal is alátámasztott új, részletes terv hasznosítja a bíráló bizottság ajánlásait. A tervezés várha­tóan 1983-ban fejeződik be. A témával összefüggésben tervezi a Zalaterv keszthelyi irodája a hatodik ötéves terv­ben felújítandó 202 állami la­kásból 67 lakás munkáit. Te­kintettel arra, hogy e lakóhá­zak többsége a Fő tét—Kos­suth utca—Szabadság utca, (a majdani „gyalogos zóna”) kör­zetébe esik, a keszthelyi ter­vező kollektíva a részletes rendezési tervhez kapcsolódva dolgozza ki a sétáló utca mindkét oldalának homlok- zatszinezési, portál- és rek­lámmegoldásait. zsamák' s ki győzné számba venni, mi mindent kínálnak olcsóbban az üzletekben? Az Ifjúsági Áruházban például olyan bársonyból készült far­mereket is, amelyeket néhány hete még hiába kerestek az ér­deklődők. — Nem volt luxus leárazni őket? Amúgy is elkeltek vol­na. — Mintegy harminc száza­lékkal több árut vontunk be a vásárba, mint tavaly. Hogy nem kimondottan téli, most kapott árukat is olcsóbban adunk? Nem válik hátrá­nyunkra ez a vásárlóinknak szánt meglepetés — ad választ az áruház vezetője. Hasonló „vevőcsalogatót” másutt is sikerrel alkalmaz­nak. S mi lesz azókkal, akik az első napon kimaradnak a vásárlási lázból? Nem kell ag­gódniuk, a vásár két hétig tart. Nagykanizsán Jobban sikerült piacnapo­kon sincs akkora forgalom a vásártéren, mint volt tegnap reggeltől Nagykanizsa üzletei­ben. Percekig tartó tülekedés után jutottunk be a Dél-zalai Áruház divatáru osztályára is. — Nem könnyű hozzáférni a pultokhoz, de megéri a vára­kozást — magyarázta a kani­zsai Széli Istvánné. — Rend­szeres látogatója vagyok a sze­zonvégi kiárusításoknak, ilyen­kor vásárolok be a következő (Folytatás a 2. oldalon.) Egy-egy év is sokat változ­tathat a piaci viszonyokon, s ehhez a vállalatoknak, üze­meknek alkalmazkodniuk kell. Van, ahol máris tudják, hogy gondjaik lesznek a tárolással, másutt a megcsappant igények miatt kiegészítő tevékenységet kell vállalniok. Mire számít­hatunk tehát az 1982-es év el­ső felében? Erről érdeklőd­tünk két szövetkezetben, egy vállalatnál. Keszthelyi Vas- és Fémipari Szövetkezet Az első félévben 50—60 n^i- liás bevételre számítanak a keszthelyi. Vas- és Fémipari Szövetkezetben. Mint elmond­ták, az idén is változatlan ter­mékösszetétellel dolgoznak, ám ezen belül akad egy-két módosulás. A vibrációs adago­lókhoz továbbra is az osztrák partnerük számára szállítanak alkatrészeket. Az exportjuk növekvő tendenciát mutat —, az elmúlt évi 7,5 millió forin­tos exporthoz képest az idén már 9 millió forintos bevételt várnak. Belföldre különféle szállítóberendezéseket gyárta­nak, szinte valamennyi egye­di megrendelés. Érdemes meg­említeni a belföldi megrende­lések kapcsán, hogy a kapaci­tásuknak immár hetven szá­zalékát lekötötték. Nem ilyen kedvező a helyzet a szövetke­zet autószervizében. Mint sok Hasunkba ér késett Jussser Arafat A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak és a Hazafias Népfront Országos Tanácsának meghí­vására hétfőn a Palesztinái Felszabadítási Szervezet kül- uültségének élén hivatalos, ba- I ráti látogatásra hazánkba ér- I kezett Jasszer Aráját, a PFSZ Végrehajtó Bizottságának el- jnöke. A palesztin delegáció tagjai: Abdel Abu Majzer, a Paleszti­nái Felszabadítási Szervezet Végrehajtó Bizottságának tag- i ja, a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának vezetője, a szer­vezet szóvivője, Szahar Abu Nizar, a PFSZ Központi Ta­nácsának tagja, az El-Fatah | forradalmi tanácsának titkára, Mohammad Dzsihab ezredes, a PFSZ Központi Tanácsának tagja, katonai vezető a PFSZ- ben. Ibrahim Ammuri, a PFSZ Központi Tanácsának tagja. A küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottságá­Szahad szombat — színesen Gazdag, változatos programjával ismét sikert aratott a Zalaegerszegi Művelődési Központ szabadszombati ren­dezvénysorozata. A képen: aki akart, könyvet is vásárolhatott. (Képes riportunk a lap 5. oldalán.) nak tagja, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitká­ra, Gyenes András, az MSZMP Központi Bizottságának titká­ra és Házi Vencel külügymi- nisztér-helyettes fogadta. Je­len volt Abdallah Hijazi, a Palesztinái Felszabadítási Szervezet budapesti irodájá­nak vezetője. A megérkezést követően Sarlós István megbeszélést folytatott a Palesztinái delegá­cióval. A szívélyes légkörű, az imperializmus elleni harcban vállalt kölcsönös szolidaritás szellemében megtartott tár­gyaláson véleménycserére (Fólytatás a 2. oldalon.) más szervizben, itt is csökkent az igény a szolgáltatások iránt, így kénytelenek kiegé­szítő tevékenységet vállalni. Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat Az első hat hónap fontos szakasz a Zala megyei Gabo­naforgalmi és Malomipari Vállalat életében, hiszen ek­kor kötik le, az új termést, s kezdik meg a felvásárlást. Már pedig az elmúlt évhez képest nagyobb termés ígérkezik, hi­szen búzából 8 ezer hektárral többet is vetettek. A megíté­lések szerint ez majd - raktá­rozási nehézségekkel jár. El­mondták, hogy ebben az év­ben egy új 5 ezer tonnás könnyűszerkezetes gabonatá­rolót adnak át Zalaegersze­gen, s ez minden bizonnyal könnyít valamit a helyzeten. A másik fő feladatuk a takar­mányellátás biztosítása, s en­nek is igyekeznek eleget tenni. Zalaegerszegi Építőipari Szövetkezet A szövetkezet a zalaegersze­gi kertvárosban folytatja a la­kásépítési programját, ennek alapján újabb húsz lakás épí­tését- fejezik be, és számos épület szerkezetépítési munká­jával végeznek az első félév-, ben. Ezen kívül több vállalat­nál dolgoznak a szövetkezet munkásai. A húsiparnál pél­dául a vágócsamokot burkol­ják, a ZKV-nál pedig a*hr- tályokat javítják. A Zalaeger­szegi Építőipari Szövetkezet alvállalkozóként Hévízen és Zalaszentgróton is vállalt munkát. iflilü TELEX iffira Indiai—pakisztáni vegyesbizottság Pakisztán vasárnap elfo­gadta India javaslatát arról, hogy hozzanak létre egy ál­landó vegyes bizottságot, amely rendszeresen megvizs­gálná a két szomszédos or­szág közötti vitatott ügyeket. Az indiai kormány szóvivője közölte, hogy Agha Sahi pa7 kisztáni külügyminisztert va­sárnap Új-Delhiben fogadta India Gandhi miniszterelnök; és a találkozón született meg az elvi megállapodás a bizott­ság felállításáról. Megnyitották az egyiptomi líbiai határt Az egyiptomi és líbiai ha­tóságok megállapodása értel­mében hétfőtől megnyitották a három évvel ezelőtt lezárt közös határt — jelentette a kairói A1 Ahram. A két ország kapcsolatainak enyhülését jelző intézkedés lehetővé teszi, hogy a Líbiá­ban dolgozó egyiptomiak — nevezetesen a félévi szabad­ságukra hazatérő oktatók — szárazföldi úton közelítsék meg hazájukat, míg az elmúlt években csak légi úton, ke­rülővel utazhattak haza. Albán irredenták pere A jugoszláv Adria-parti Za­dar város körzeti bíróságán befejeződött a „Vörös Front” nevű albán irredenta szerve­zet három tagja bűnperének tárgyalása. A bíróság aláhúz­ta, hogy e szervezet központja az albániai Kukesiben műkö­dik. A vádlottak tényleges kato­nai szolgálati idejüket Dal­máciában töltve maguk köré gyűjtöttek albán nemzetiségű katonákat, s szorgalmazták, hogy lépjenek be a „Vörös Front” illegális szervezetbe. A bíróság a koszovói illető­ségű vádlottak egyikét másfél­évi, a másik kettőt pedig nyolchayi börtönbüntetésre ítélte. A francia hadügyminiszter Híjadban Charles Hernu francia had­ügyminiszter vasárnap há­romnapos látogatásra Szaúd- Árábiába érkezett, hogy a szaúdi katonai vezetőkkel a francia fegverszállítások nö­veléséről tárgyaljon. Szaúd- Arábia jelenleg szélesíteni igyekszik azon országoknak a körét, amelyektől beszerzi fegyverszükségletét. Ebbéli igyekezetében számít Fran­ciaországra is, amely az Egye­sült Államok után máris az ország második, legjelentősebb fegyverszállítója. Hazaérkezett Falűvégi Lajos Hétfőn hazaérkezett az a küldöttség, amely Faluvégi Lajos miniszterelnök-helyet­tesnek, az Országos Tervhiva­tal elnökének vezetésével Ha­vannában részt vett a KGST Tervezési és Együttműködési Bizottságának 27. ülésszakán. Haig beszámolója Haig amerikai külügymi­niszter Washingtonban, rövid­del hazaérkezése után tájékoz­tatta Reagan elnököt közel- keleti körútjáról és Gromiko szovjet külügyminiszterrel folytatott genfi tárgyalásairól. Az elnök és Haig találkozóján részt vett William Clark nem­zetbiztonsági tanácsadó is. > •' v ~ ’ ■ - ......... . ' ... ‘ MÉbkc; ■ '

Next

/
Thumbnails
Contents