Zalai Hírlap, 1982. április (38. évfolyam, 77-100. szám)

1982-04-01 / 77. szám

Mindenki a munkája szerint (3. o.) mmm Pátrói patrióták (4. o.) «11IIMI Hogy mik vannak — az utakon?! (5. o.) ' Ragasztóprés az JJnivorzálnát 150 ezer tonna hengereit áru — 9 ezer autóbusz 500 komplett baromfitelep Korszerű expo a szocialista országokba A szocialista országok piacainak külkereskedelmi forgalmuk­ban továbbra is meghatározó a szerepük. A behozatal szinten tartása mellett kivitelünk — hasonlóan a múlt évihez — 8 százalékos bővülésével számol a külkereskedelmünk. Az ipa­ri és a külkereskedelmi vállalatok fokozott figyelmet fordíta­nak az exportstruktúra átalakítására, a gazdaságosság javí­tására. A szocialista exportkötelezettségek első negyedévi tel­jesítéséről, a szállítások ütemességéről, az áruszerkezet átala­kításáról tájékozódtak több vállalatnál az MTI munkatársai. A magyar vaskohászat az idén több mint 150 ezer tonna hengereltárut szállít szocialis­ta partnereinek termékcsere keretében. A hengerelt cikkek kétharmadát a Lenin Kohásza­ti Művek, a többit a Dunai Vasmű és az Ózdi Kohászati Üzemek állíja elő. Az év első negyedében az exportszállít­mányokat ütemesen indították útnak, így a terv időarányo­san teljesült. Az Ikarus-gyár idén készülő 13 és félezer járművéből több mint 9000-et szállít a szocia­lista piacra. Ez év első három hónapjában 2520 autóbuszt ad­tak át, néhány kivételével va­lamennyit a szovjet megrende­lőknek. Kubába a helyi össze­szerelő üzembe 100 városi au­tóbuszt exportáltak, főegysé­gekre bontva. Az Irodagépipari és Finom­mechanikai Vállalat több mint 10 millió rubeles export­kötelezettségéből kétmillió ru­bel értékű szállítást realizált 1982 első negyedében. Mind­amellett most először sikerült megvalósítani ütemesen a tar- talékalkatrész-szállítást. Az NDK-ba 2000 hagyományos pénztárgépet küldtek, s már lárgyalnak az elektronikus be­rendezések ez évi kivitelének lehetőségeiről. Hagyományos pénztárgépet szállított Cseh­szlovákiába és eleget tettek romániai kooperációs vállalá­saiknak. A Csepel Autógyár az első negyedévben szervokormány­ból mintegy 2050-et szállított Csehszlovákiába, Lengyelor­szágba és Romániába. Ugyan­csak jelentős exportpartnere az Autógyárnak a Német De­mokratikus Köztársaság is. Az Iía-gépkocsikhoz 1982. első ne­gyedévében 690 nyeregszerke­zetet készítettek. 700 hidro- rnechanikus sebességváltó gar­nitúra alkatrészeit készítették el szovjet megrendelésre. A Hungarotex az idén bőví­ti szocialista kivitelét, első­sorban a Szovjetunióba, ahová nagy tételekben szállítanak méterárut és konfekcionált terméket. Méterárut Kubába is exportálnak, Lengyelország­ba pedig főleg divatcikkeket és nyersanyagot. Az év első ne­gyedében az idei exportterv 20 százalékát teljesítették. A Trapper és a Weekend márkájú szabadidő-ruhák kí­nálatát az év elején kibővítet­ték, s így már nemcsak nad­rágokat, hanem szoknyákat, kosztümöket és női ruhákat is szállítanak. Ugyanakkor saját külkereskedelmi irodájukon keresztül is forgalmaznak a szocialista piacra. Lengyel partnerükkel olyan megállapo­dást kötöttek, amelynek értel­mében a lengyel üzemekben dolgoznak fel a lenfonónak vastag zsinegfonalat, s a mun­ka ellenértékeként zsákokat és csomagolóanyagok kikészítésé­re alkalmas lent szállítanak. A Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát legnagyobb partne­re a Szovjetunió. Májusban fejezik be azt a nagy szovjet beruházási programot, amely­hez több mint 500 komplett baromfitelepet exportálnak. A Hungarofruct az elmúlt három hónapban több mint 83 ezer tonna konzervet szállított a szocialista országokba, en­nek 70 százalékát a Szovjet­unióba. A szovjet partner kí­vánságának megfelelően főleg vegyes befőttet, töltött papri­kát és natúr lecsót szállítottak konzerváruként számukra. Ezeket a termékeket a sziget­vári, debreceni, a kecskemé­ti, a nagykőrösi és a nagyatádi konzervgyár készíti. A kon- zerveken kívül 79 ezer tonna friss zöldség- és gyümölcsárut is útnak indítottak a szocialis­ta piacra. (MTI) folyamatos síkragasztóprést helyeztek üzembe a keszthelyi Univerzál Ruhaipari Válla­latnál. Az eddigieknél sokkal nagyobb teljesítményű olasz gyártmányú berendezésen fo­lyik a próbaüzemelés. Szaka szom n vég*IV * manliit! — 1,50 féle terméket gyártanak — 3500 tonnára nő a termeié# A Dédász keszthelyi üzem­igazgatóságának vasszerkezet gyártó üzemében a rekonst­rukció gyakorlatilag már az ezt megelőző tervidőszakban megkezdődött, és még most is javában tart. A kívülálló per­sze joggal megkérdezheti: va­jon miért ilyen hosszadalmas ez a 30 milliós munka? A felelet ez esetben egysze­rű. A felújítást és a korsze­Felhő tart a Balatonhoz... 822 hívja a 915-ot A meteorológiai állomások adatait gyűjtő győri adónak szeretné bediktálni a legfris­sebb megfigyeléseket a zala­egerszegi főállomás. Egészen pontosan az Országos Meteo­rológiai Szolgálat központi meteorológiai intézet zala­egerszegi főállomásának URH adóján keresik a kapcsolatot a zalaegerszegi munkatársak. Huszonkét állomás van az országban, ebből három — Paks, Baja és Zalaegerszeg — neve csak akkor hangzik el, ha valami rendkívüli jelensé­get észlelnek. — Amikor itt esett a legna­gyobb hó, itt volt a leghide­gebb, vagy a legtöbb eső, ak­kor felhasználták a mi mérési adatainkat — mondja Szekér Éva munkatárs. — De nagyon sokan érdeklődtek nálunk egy- egy hosszabb, s főleg külföldi kirándulás előtt az időjárás­ról. Szita Zoltán, az állbmás ve­zetője készségesen magyaráz a rengeteg műszerről; a szél­mérőről, a légnyomásmérőről, a napfénytartam mérőről — egy teniszlabda nagyságú üveggömb gyűjti össze a nap­fényt, s az erősségtől függően égeti ki a grafikont — a csa- padékmérőröl, párolgásmérő kádakról. — Minimum—maximum hő­mérőink is vannak. Ez a sor meg a talaj hőmérsékletét mé­ri. Csak érdekességképpen, 2 centiméter mélyen 10,7 fok van, 2 méteren meg 5,6 fok — olvassa le az adatokat. Aztán később, az egyik mű­szerszobában előveszi táskáján ból a 30 ezer adat felhaszná­lásával készített grafikonokat. Ezen az ötvenéves átlaghoz le­het viszonyítani a mostani időjárást. így kiderült, ugyan­csak adós a február és a már­cius, 79 milliméter helyett még 25 milliméter sem volt a csa­padék. Innen, az andráshidai állo­más ablakából kitekintve gompás kilátás nyílik a termé- jssfew. A te&rteni viharjelző Szekér Éva rádiózik, Szita Zoltán széladatokat értékel. szolgálat előőrseként szerepel­nek, a vonuló felhők láttán azonnal rádióznak, hogy még időben fellőhessék a sárga, fi­gyelmeztető rakétákat a tó­parti viharágyúkból. Budapesten tartják az európai ENSZ-társaságok regionális konferenciáját rűsítést úgy kell megvalósíta- niolv, hogy mellette dolgoz­hassanak is. Tény, hogy ko­rában felvetődött egy telje­sen új üzem felépítésének a gondolata, ám a számitások szerint a költségek jóval na­gyobbak lettek volna. A sza­kaszos rekonstrukciót, illetve az ezzel párhuzamosan vég­zett termelést többek között az is indokolja, hogy ez a vas­szerkezet gyártó üzem nem akármilyen feladatokat lát eL Mondhatnánk azt is, hogy or­szágos igényeket elégít ki. Aki kis- és középfeszültségű há­lózatot akar építeni, az — a vasoszlopok kivételével — in­nen szerzi be a szükségletét. Meglehetősen hosszadalmas lenne felsorolni, hogy hányféle terméket gyártanak, eléged­jünk meg annyival, hogy leg­alább 150 féle vasszerkezet készül Keszthelyen. Maga az üzem harminc éve működik, régebben ezen a helyen volt a keszthelyi erőtelep, innen lát­ták el a várost villannyal. Az épülétek elavultak —, s mint ahogy azt az üzemigaz­gatóságon elmondották, — fő­leg ergonómiai okok miatt került sor erre a jelentős re­konstrukcióra. A korszerűsí­tés után lényegesen jobb kö­rülmények között dolgozhat­nak a munkások, görgősorok és darupálya segíti az anyag­mozgatást, s számos munka- szervezési változásra kerül sor. De másra is. Pél­dául arra, hogy a csopor­tos elszámolásról rátérhesse­nek az egyéni elszámolásra. S vajon a termelésben mennyire érezteti majd a ha­tását ez a rekonstrukció? A legfőbb cél: minél jobban ki­elégíteni a hazai piac igényeit Annyi máris elmondható, hogy rövidebb lesz majd a termékek átfutási ideje és mennyiségileg is többet tud­nak termelni. Jelenleg 2500 tonna vasszerkezet kerül ki évente az üzemből, a munkák befejezése után a termelésük legalább 3500 tonnára növek­szik. A teljes átadásra 1984-ben kerül sor, a jelentősebb mun­kákat 1982—83-ban végzik el. Tempózavar eddig nem kés­leltette a tevékenységüket. Ha kell, akkor csúszás esetén is rövid idő alatt át tudják cso­portosítani a gépeket. Művészeti kitű ni elések, iroda!mi és művészeti díiak átadása Az ENSZ-társaságok Világ- szövetsége (WFUNA) Végre­hajtó Bizottságának március 27—23-i genfi ülésén hozott határozat szerint ez év no­vember 9-e és 12-e között Bu­dapesten tartják a világszö­vetség európai regionális kon­ferenciáját. A VB ülésen nyolc ország képviselőiből álló szer­vező Bizottság nevében Söm- bös Ervin, a Magyar ENSZ- társaság főtitkára terjesztette elő a konferencia programjá­ra vonatkozó javaslatot. Haza­érkezése után az MTI mun­katársának elmondotta: az el­fogadott javaslat szerint a konferencia középpontjában a helsinki záróokmány szellemé­ben az együttműködés foko­zásának fő feladatai és az ENSZ-társaságok szerepe áll. — A VB ülésén kifejtettem: Meggyőződésünk, hogy a je­lenlegi feszült nemzetközi helyzetben az ENSZ-társasá­gok más haladó tömegszerve­zetekkel és mozgalmakkal együtt elősegíthetik olyan lég­kör kialakítását, amely meg­könnyíti a magasabb szintű együttműködést az országok között és segíti mind az ENSZ égisze alatt, mind más keretek között folytatandó le­szerelési tárgyalások újra­élesztését — mondotta Söm- bös Ervin. Kiváló és Érdemes művész kitüntető címeket nyújtottak át szerdán a Parlamentben a szocialista kultúra fejlesztése terén szerzett kimagasló érde­mek elismeréséül, hazánk fel- szabadulásának 37. évforduló­ja alkalmából. Az ünnepségen részt vett: Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Aczél György miniszterelnök-helyet­tes, és Övári Miklós, az MSZMP Központi Bizottságá­nak titkára, a Politikai Bizott­ság tagjai. A kitüntetetteket Pozsgay Imre művelődési mi­niszter köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta: a szocialista társadalomnak olyan művekre, művészi esz­közökre van szüksége, amelyek igaz tartalmukkal, szépségük­kel, az erkölcsi jót szolgáló szándékukkal örömet okoznak alkotónak és befogadónak egyaránt. A kitüntetéseknél ennek szellemében választot­tak a sok érték közül, vilá­gossá téve egyúttal azt is, hogy a népnek elkötelezett te­hetséggel" alkotott kiemelkedő műveket részesítik előnyben. A miniszter ezután arról be­szélt, hogy művész és közön­ség kapcsolataiban alapvető szerepe van az esztétikumnak, s így a magyar művésztársa­dalom számára is jelentős, hogy az esztétikai nevelés ha­zánkban hivatalos program, az értő közönség megteremté­sének programja. — Egy ország alkotóereje sok mindenben megnyilvánul­hat. Ezért ma, amikor a kor­mány nevében kitüntetéseket adományozunk, akkor gondol­junk arra is, hogy ebben ben­ne foglaltatik népünk nagy­szerű alkotó képességének fel­ismerése és vele azok szemé­lyes teljesítményének elisme­rése, akik ezeket a műveket világra hozták — mondotta Pozsgay Imre, majd átnyúj­totta a kitüntetéseket. Az ünnepség után fogadást adtak a Parlamentben a Ki­váló és Érdemes művész cím új birtokosai tiszteletére. (A kitüntetettek névsorát lapunk 4. oldalán közöljük.) ★ Hazánk felszabadulásának 37. évfordulója alkalmából, eredményes munkásságuk el­ismeréseként a kulturális és művészeti élet számos képvi­selőjének irodalmi és művé­szeti díjat adományozott a művelődési miniszter. A ki­tüntetéseket szerdán a Vigadó nagytermében megtartott ün­nepségen — méltó szavak kí­séretében — Rátkai Ferenc művelődési miniszterhelyettes nyújtotta át. Az ünnepségen megjelent Aczél György miniszterelnök­helyettes és Óvári Miklós, az MSZMP Központi Bizottságá­nak titkára, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagjai. (A kitüntetettek névsorát lo­punk 4. oldalán közöljük.) ____A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ZALA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXVIII. évfolyam, 77. szám Ara: 1,40 forint 1982. április 1., csütörtök ftfóg proletárjai, egyesüljetek! Harminc milliós rekonstrukció a Dédász keszthelyi vasszerkezet gyártó üzemében

Next

/
Thumbnails
Contents