Zalai Hírlap, 1982. július (38. évfolyam, 152-177. szám)

1982-07-01 / 152. szám

Kádár János fogadta Pjotr Gyemicsevet Az első kaszarágás Megvolt az első kasza­vágás a megyében, s ez­zel elkezdődött Zalában is az aratás. Egy jókora őszi árpa táblában jelen­tek meg kombájnokkal, szállító járművekkel az első aratók, szinte jelt adva más üzemekben dolgozó társaiknak: meg­érett a gabona. Bár a gabonatermelés a lehető legjobban van gépesítve, mégis nehéz- ■ nek mondják az aratást Az lesz. mert az elmúlt viharok alaposan meg­döntötték a növényt. Ne­héz lesz, mert a megyé­ben soha ekkora terület­ről nem arattak búzát á’-pát, zabot és repcét, mint ebben az esztendő­ben teszik. Szép az aratás, s ezt azzal indokolják a mai betakarítok, hogy meg­felelő gyakorlatra tettek szert irányítók és végre­hajtók egyaránt, a gépek sokasága, emberek ezreit megkímélő kombájnok, a szalmagyűjtést egy me­netben elvégző bálázók állnak rendelkezésükre. Együtt van tehát az em­ber, a szakértelem és a technika. Ez utóbbit kell működtetni, méghozzá úgyj ho'gy * mielőbb, a legkevesebb szemveszte­séggel a biztonságot je­lentő magtáiakba kerül­jön a gabona Ki ne tud­ná. hogy a kenyérgabona betakarítása és megóvá­sa a magyar parasztnak, a mezőgazdaság vala­mennyi munkásának mindig is szívügye volt és az most is? Szívügye, mert kenyerünket adja a kalász, márpedig régi szóLásmondás, ha kenyér van, akkor minden van. Az aratásban résztvevő emberek megkapták a szükséges eligazítást. Oktatásokon a tűz- és a balesetvédelemre szólí­tották fel őket vala­mennyi üzemiben. A gyorsaság mellett fontos is az elővigyázatosság, az óvatosság, mert ezekben a hetekben óriási érté­kek forognak kockán, de minden közül a legérté­kesebb az ember élete, testi épsége. Ne csábít­son egyetlen aratót sem a tikkasztó hőségben megkívánt üveg sör vagy más alkohol tartalmú ital. Eléged lenek meg a munka óráiban a friss vízzel, vasv egy kelle­mes üdítőitallal. Amikor az alkoholt tiítiák az üzemek, ugyaniakkor vi­szont biztosítsák az utóbbit, csakúgy, mint a kiadós meleg ebédet Megérdemlik az aratók, ez a legkevesebb, amivel honorálható a helytállói- suk. N. K. A délebbre eső zalai gazdaságok egy részében Is kasza alá érett az első aratnivaló gabona, az ősziárpa, s többhelyütt, így a murakereszlúri termelőszövetkezet semjénházi meze­jén megkezdődött a betakarítás. (Riportunk a lap 3. olda­lán.) (Kiss Ferenc felvétele) Semmelweis emlékünnepség és főorvosi értekezlet Zalaegerszegen Kitüntetések, kinevezések Tegnap délután Zalaeger- j szegen a megyei tanács szék­hazában ünnepséget tartottak a nagy magyar tudós, az anyák megmentője, Semmelweis lg- nác születésnapja alkalmából. J Az immár hagyományos ün- i népségén a megnyitó után dr.! Jánky Béla főorvos mondott beszédet — Semmelweis korszakalko­tó felfedezésének hallatlan ér­deme, hogy a lángelme éleslá­tásával eszmélt rá a gyermek­ágyi iáz okára. Ez uz ok: o fertőzés. Pasteur nélkül, jóval j a baktériumok megismerése! előtt jutott arra a következte­tésre, hogy a szerves bomló anyag, amelyet a vizsgáló or­vos keze visz az anyák szerve­zetébe, a szülő nők ezreinek vérmérgezésben való elpusz­tulását okozza. Ez az anyag el­távolítható. a rettegett gyer­mekágyi láz megelőzhető — méltatta a tudós múlhatatlan érdemeit. A megemlékező beszéd után az egészségügyi miniszter meg­bízásából dr. Szilvás Rudolf megyei főorvos 24 orvosnak és egészségügyi dolgozónak adta at a Kiváló Munkáért kitünte­tést. Miniszteri dicséretben 28-an, megyei főorvosi dicsé­retben 14-en részesültek. Hagyományosan ez alkalom­mal adják át a tudományos pályázat díjait is. Az idei Semmelweis-pályázat eredmé­nyeit dr. Mészáros Lajos, a megyei tudományos bizottság titkára értékelte. Elmondotta többek között, hogy az idén 64 pályamunkát bíráltak el, s az orvosok, szakdolgozók, műsza­kiak mellett az idén megjelen­tek a pályázók között az ügy­viteli dolgozók is. A pályadí­jakat — összesen 29-et — a megyei főorvos adta át. Ezután Karvalits Ferenc, a : megyei pártbizottság titkára köszöntötte a megye egészség- ügyi dolgozóit. — Szép hagyomány, hogy a magyar orvostudomány ki­emelkedő személyiségének éle­tét, példáját idézve juttatjuk kifejezésre az egészségügyi dolgozók munkáját megillető elismerést. A megyei pártbi­zottság névében mély megbe­csüléssel és tisztelettel kö­szöntőm azokat, akik a mai ünnepségen több évtizedes, ki­emelkedő, alkotó tevékenysé­gükért kitüntetést, jutalmat kaptak. Velük együtt köszön­tőm mindazokat, akiknek munkája, tevékenysége meg­különböztetett figyelmet kap, nemcsak szakmai értékei miatt, hanem azért is, mert az igen fontos, a társadalmi köz­hangulatot, közérzetet is befo­lyásoló tényező — mondotta többek között. ★ ★ ★ Tegnap délelőtt főorvosi ér­tekezletet tartottak Zalaeger­! szegen a megyei kórházban. A megjelenteket, Újvári Sándor megyei tanácselnököt, Karva- lits Ferencet, a megyei párt- bizottság titkárát, Szabó Já- nosnét, a városi pártbizottság i első titkárát, a megyei és a ! városi tanács megjelent veze­tőit dr. Szilvás Rudolf megyei főorvos köszöntötte. Ezután méltatta azt a munkát, amit a megyei kórház nyugalomba- vonuló főigazgató főorvosa, dr. Babiczky László 1963, a zala- egerezeg) .'.avgyó.-y, I megnyitása óta különböző ! egészségügyi posztokon vég­zett. Szólt Babiczky László te­vékenységéről Újvári Sándot is, majd a Népköztársaság El­nöki Tanácsának megbízásá­ból átadta számára a Munka Érdemrend arany fokozata ki­tüntetést. Az értekezleten mutatta be dr. Szilvás Rudolf a főorvosi karnak, a kórház vezető be­osztású dolgozóinak dr. Tóth Imrét, aki júliuá 1-től betölti a főigazgatói tisztet. Az új fő­igazgató zalai származású, Pö- löskén született, a Pécsi Or­vostudományi Egyetem ad­junktusa, aki az őt a kineve­zéssel ért megtisztelő bizalo­mért azt ajánlotta cserébe, hogy minden, a magyar egész­ségügyet, Zala megye és Zala­egerszeg lakóinak egészség- : ügyi ellátását szolgáló mun- I kában társa és szövetségese lesz mindenkinek. ★ ★ ★ | Tegnap adta át a megyei fő­orvos az osztályvezető főorvo­si kinevezést dr. Falussy Iji- jósnak, aki július 1-től a me­gyei kórház reumatológiai osz­tályát vezeti. Kádár János, az MSZMP Központi Bi­zottságának el­ső titkára szer­dán. a KB szék­hazában fogad­ta Pjotr Gye­micsevet, az SZKP KB Po­litikai Bizottsá­gának póttag­ját, kulturális minisztert, aki a magyar— szovjet kor­mányközi kul­turális együtt­működési bi­zottság XVIII. ülésszaka al­kalmából tar­tózkodik Buda­pesten. A szí­vélyes, baráti légkörű találko­zón véleménycserét folytat­tak a magyar—szovjet párt- és Kádár János és Pjotr Gyemicsev, az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagja, kulturális miniszter a tárgyalóasztalnál. Mugyurorsmágra látogat a Francia Köztársaság elnöke Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt K*■?r-ntS Bizottsága első titká­rának és Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének meghívására Francois Mitterrand, » Francia Köztársaság elnöke július 1—9. között hivatoic« látogatást <es* a Matryar Népköztársaságban. (MTI) Megkezdődött az érdemi munka a SALA RT-tárgyalásokon Szerdán délelőtt először ta­lálkozott a szovjet és az ame­rikai küldöttség teljes lét­számban azokon a tárgyaláso­kon (SALART), amelyek előző nap kezdődtek ©enfben a két nagyhatalom hadászati raké­táinak, repülőgépeinek korlá­tozásáról és csökkentéséről A találkozó színhelye ezút­tal az amerikai fél genfi kép­viseletének épülete volt, ahol hetenként egyszer megfordul­nak az „euróhadászati” fegy- j vérekről tárgyaló szovjet és • amerikai küldöttségek is. A megbeszélés zárt ajtók I mögött folyt, de genfi íorrá- ! sok szerint arról volt szó, hogy I mi legyen a SALT—II-ben előirányzott fegyverzetkorláto­zással és csökkentéssel, miu­tán Reagan elnök „halottnak" minősítette a SALT—II-szer- ződést. Az eddigi SALT-megállapo­dások a célbajuttató eszközök korlátozását, illetve rakéták esetében az indító állások számának korlátozását irá­nyozták elő, abból kiindulva, hogy ezek az úgynevezett nemzeti technikai eszközökkel ellenőrizhetők. Az amerikai fél most a nuk­leáris robbanó töltetekből és csak részben a rakétákból va­ló kiindulást szorgalmazza, j ami ellenőrzési problémákat | vethet fel (egy rakéta ugyanis ,| több töltetet is szállíthat), túl | azon, hogy új hadászati egyen- j súlyi képletet kell felállítani. Amikor szovjet részről az eddigi SALT-folyamat pozití­vumainak megőrzése mellett foglalnak állást, nemcsak az egyenlőség és az egyenlő biz­tonság követelményének vál­tozatlan érvényesítésére gon­dolnak; hanem az 1972-ben és 1979-ben kötött megállapodá­sok meghatározásának', termi­nológiájának, megközelítési módjainak, ellenőrzési techni­kájának megmentésére is, hi­szen a hadászati fegyverek ka­tegóriájában egyébként lénye­ges változás nem történt. Mindkét küldöttség maga­sabban kvalifikált szakembe­rekből áll — katonai vonalon tábornoki és elientengernagyi szinten — és nagy tanácsadói apparátusra támaszkodik. Ed­ward Rowny, az amerikai kül­döttség vezetője három évti­zede foglalkozik katonapoliti­kai kérdésekkel, a szovjet Viktor Karpov pedig sokáig vezette a SALT—II-ről tár­gyaló szovjet küldöttséget Az amerikai delegáció egyik tag­ja, Michael H. Mobbs egy évig (1969) a leningrádi egyetemen tanult Rowny nagykövet jól tud oroszul, Karpov nagykövet ki­válóan beszél angolul. Most már csak az a kérdés — mondják ©enfben — megér­tik-e egymást.. Izrael a PFSZ teljes és végleges felszámolására törekszik A főorvosi értekezlet elnöksé ge, Újvári Sándor szólal fel Bejrut' (MTI): Miközben a ; libanoni—palesztin tárgyalá­sokról kiszivárgott hézagos, ellentmondásos értesülések kö­zeli. 24 vagy 46 órán belül vár­ható politikai megoldás lehető­ségét sejtetik, az izraeli kor­mány változatlanul a katonai zsarolás és fenyegetés eszközé- ; hez folyamodik. Begin minisz­terelnök például nagylelkűen . hozzájárult ahhoz, hogy a Nyu- I gat-Bej rútban bekerített, Liba- j non elhagyására kényszerülő palesztin gerillák magukkal vigyék egyéni fegyvereiket, de ismételten Nyugat-Bejrút ki­ürítésére sízólította fel a polgá­ri lakosságot, mert — úgymond — kormánya nem mondott le a város bevételéről. A palesztin ellenállási moz­galom parancsnoksága éber­ségre, a végsőkig való kitartás­ra szólította fel a harcosokat. Ugyanakkor fontos egyeztető tárgyalások folynak a libanoni hadsereg és a PFSZ vezetői között. A PFSZ teljes és végleges felszámolására törekvő Izrael türelmetlen, s időhúzással vá­dolja a palesztin ellenállási mozgalmat. * Megkezdődött az aratás H Világ proletárjai, egyesüljetek! R 2005. j A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ZALA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAP1A XXXVIII. évfolyam, 152. szám Ara: 1,40 forint __________1982. július 1- csütörtök i államközi kapcsolatok, a két j együttműködés időszerű kér­! ország közötti sokoldalú j déseirőL

Next

/
Thumbnails
Contents