Zalai Hírlap, 1982. augusztus (38. évfolyam, 179-203. szám)

1982-08-01 / 179. szám

Móg proletárjai, egresietek 1 A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ZALA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXVIII. évfolyam. 179. szám Ara: 1,40 forint 1982. augusztus 1, vasárnap Izrael nem szüntette meg A nyár öröme és — szépsége (MTI fotó — Oláh Tibor felvételei Az atomenergia Magyarországon Egyetlen gazdaságkutató intézet sem merné azt jósol­ni, hogy a kőolaj világpiaci ára belátható időn belül a régi lesz. Azaz: az 1973, évi szintre süllyed, megközelíti az önköltségi árat. Nincs tehát más megoldás: taka­rékoskodni kell a kőolajjal, vagy más, versenyképes energiaforrások után kell nézni. Mindez érvényes ha­zánkra is, hiszen Magyaror­szág jelentős olajbehozatal­ra szorul, és a világpiaci ár — bár közvetve — minket is erősen érint. Az olaj takarékosság terü­letén az utóbbi 2—3 évben hazánk említésre méltó eredményeket ért el. Így például — változatlan hazai olajtermelés mellett —, olajimportunk az 1978. évi 10 millió tonnáról 1981-re 7.7 millió tonnára csökkent. A kőolaj fogyasztást azon­ban csak egy bizonyos ha­tárig mérsékelhetjük, ezen túl a kőolaj helyettesítése hozhat további eredménye­ket, A legnagyobb lehetősé­geket a szén és az atom­energia kínálja. Gazdaságossági vizsgála­tok azt igazolják, hogy a széntüzelésű erőművekben, illetve áz atomerőművek­ben termelt villamosenergia fajlagos költsége között nincs lényeges különbség. Éppen ezért hosszai távon mindkét energiahordozónak helye van a komibinatív energiastratógi ánkban. Szén-készleteink. uránvagyo- nu.ník és a KGST-országok atomenergetikai berende­zés-szakosítási egyezménye alapján villamosenergia ter­melésünket 50—50 százalék­ban szén-, illetve atomeró- művi bázison fejlesztjük- 1990-ig átadják a paksi atomerőmű első riégy, egyenként 440 MW-os blokkját: ezzel a jelenlegi 5344 MW-os csúcskapacitás további' 1760 MW-tal nő. A viliamosenergia-igiéTiyek nö. vekedésének megfelelő ütemben, a következő évti­zedben további erőművi blokkokat helyeznek üzem­be. Ezek teli esi tőképessége már 1000 MW-os lesz. A paksi atomerőmű első blokkja még az idén tizem­be lép. Ez az egyetlen blokk évente 688 ezer tonna kő­olajtermék megtakarítását teszi lehetővé, ami az 1981- es olajbehozatal 8.9 száza­léka. A jelenlegi ötéves tervben áz atomerőmű el­készült blokkjai összesen 3 millió tonna olajtermék fel- használását teszik felesle­gessé. Hasonlóan impozáns ' a kéo, ha az atomerőművek nek a hazai villamosener­' gia-mérlesrben való részese­dését vizsgáljuk. 1985-ben az atomerőmű termelése 5.6 milliárd kwh-ra növekszik, s ezzel az ország villamos- enerída igényének már 15— 16 százalékát fogja fedezni. 1990-re, a teljes kiépítésre, ez az arány eléri a 22 szá­zalékot. A szakemberek szerint még az is lehetsé­ges. hogy az atomenergia az ezredfordulóra a kommu­nális és ipari hőigények kielégítésében. így a nagy­városok távhőellátásában is szerepet kap majd. Jelenleg a világ 23 orseá- gában 266 atomerőmű üze­mel, 160 ezer MW teljesít­ménnyel. A Szovjetunió több mint 10 ezer, az NDK 1830, Bulgária 1760, Cseh­szlovákia 880 MW atomerő­mű-kapacitással rendelke­zik. Az atomenergia fontos szerepet kap a szocialista országok távlati elképzelé­seiben is. A KGST-országok eddig elkészült erőművei széles körű együttműködés keretében valósultak meg. A KGST-országok sokolda­lú gyártásszakosítási egyez­ményt kötöttek atomerőmű- vi berendezésekre; ezekből valamennyi tagország igé­nyeit kielégítik. A Szovjet­unión kívül, amely a leg­több atomerőművi berende­zést gyártja, Csehszlová­kia elsősorban a reaktor- tartályokat készíti. A len­gyel vállalatok gőzgenerá.to­rokat, különböző szerelvé­nyeket. agg répátokat állíta­nak elő; az NDK szerelvé­nyek, szállító technológiák, reaktor-kiszolgáló egységek sorozatgyártására szakoso­dott. Románia futódarukat, szivattyúkat és szerelvénye­ket szállít. Hazánk speciá­lis javítógépek, illetve tü­zelőanyag, vagy nukleáris fűtőanyag átrakására alkal­mas berendezésék gyártásá­ra szakosodott, emellett atomerőművi víz-előkészítő berendezések gyártását is vállaljuk. A kooperáció ál­talános előnyei nyilvánva­lóak: a nagyobb szériák ré­vén gazdaságos a gyártás: az egyes részegységeket az arra legjobban felkészült országok gyártják, s a koo­peráció jelentős konvertibi­lis valutaTTiegtakarítást tesz lehetővé. Az atomerőművekkel kap­csolatban gyakran szóba ke­rül a környezetszennyezés és az üzemzavar lehetőrége. Mindkét eshetőség ellen megbízható biztonsági be­rendezések és intézkedések sorozata nyújt szinte száz százalékos védelmet. Az atomerőművekkel kapcsola­tos félelmekben nagy szere­pe lehet a hirosimai atom­bomba borzalmas pusztító hatása által az emberiség­ben kiváltott sokkhatásnak, aminek következtében az emberek egy része fél a nukleáris energia minden­féle formájától. Ilyen ala­pon persze a tűzről, vagy a vízről is 1 emon dh atnánk, hisz azoknak is van pusztí­tó megnyilvánulása. Az atomenergia önmagában sem nem pozitív, sem nem negatív jelenség: az ember­től függ, mennyire kénes megfékezni azt, s milyen célokra alkalmazza. Az atomerőművekben robbanás semmilyen körülmények kö­zött nem történhet, még üzemzavar, vagy földrengés esetén sem; egy üzemzavar következtében előálló túl- melegedés esetén ugyanis a maghasadás! folyamat auto­matikusan megszakad. Bognár Mária Nyugat-Bejrút Blokádját A nyolcadik tüzszüneti megállapodás is bizonytalan Pária, Jeruzsálem, Wa­shington, Dzsidda (Reuter): Viszonylagos nyugialom ural­kodik Bejrutban a péntek esti tűzszünet bejelentése óta — közölték egybehangzóan a hír- ügynökségek. A péntek délutá­ni heves izraeli tüzérségi és lé­gitámadások után a jelek sze­rint — a Bejrutot ostromgyűrű alatt tartó izraeli erők és a pa- lasztin harcosok elszórt lövöl­dözéseitől eltekintve — a felek egyelőre betartják az újabb, Libanon izraeli inváziója óta immár a nyolcadik tűzszüne­tet. Egy izraeli katonai szóvivő pénteken este megerősítette, hogy az izraeli harci gépek'és naszádok visszatértek bázi­saikra. A diplomáciai fejlemények alapján azonban nem vehető bizonyosra, hogy az elmúlt há­rom nap alatt kétszer megújí­tott fegyvemyugvás ezúttal tartós marad. Izrael visszauta­sította a E^LZtonsá© Tanács fel­hívását a libanoni főváros blokádjának megszüntetésére, valamint Nyugat-Bejrút áram- és vízellátásának helyreállítá­sára. Az izraeli külügyminisz­térium szóvivője szerint Tel Aviv fenntartásokkal viseltetik az Arab Ligának a palesztin harcosok távozására vonatkozó tervével szemben, és nem tel­jesíti a PFSZ kérését, hogy ka­tonai egységeit távolítsa el a Bejrútot Damaszkússzál össze­kötő útvonaltól. Mint ismere­tes, az elképzelések szerint a Bejrútban állomásozó mintegy hatezer palesztin harcos Szí­rián kereszjtül távozna több arab országba. Jordánia hajlandó befogadni mintegy 800—2000 palesztin harcost — közölte McCloskev szenátor, aki amrnani látoga­tása befejeztével Szaúd-Ará- biába érkezett. Az amerikai kongresszusi küldöttség Dzsid- dában a hat pontos arab terve­zet részleteit vitatja meg a szaúdi vezetőkkel. Tel-Aviv szándékosan akadályozza a politikai megoldást Bejrút (MTI); Az Izraeli kormány a Nyugat-Bejrútra nehezedő katonai, közellátási és lélektani nyomás egyidejű tokozásával próbálja siettetni a palesztin ellenállási mozga­lom libanoni jelenlétének fel­számolását E szándék szemle­Egymást segítik az aratók Tűrfei kombájnosok Zalaszentgróton A zalai búzaaratók a 38 ezer hektárnyi terület háromnegye­déről vágták le és csépelték el a termést. A több napos esőzés után a megye néhány gazdasá­gában külső segítséggel foly­tatták a betakarítást. Ahol vé­geztek, vagy éppen kevesebb már az aratnivaló, onnan men­tek a kombájnosok, hogy szomszédaiknál gyorsítsák a munkát. A türjei termelőszö­vetkezet két legnagyobb telje­sítményű kombájnjával vállalt bérmunkát a zalaszentgróti tsz-ben. — Kétszáz hektár búzánkat kint érte az eső, annak is jobb, ha mielőbb magtárba kerül — mondja Tóth László, a szent- gróti gazdaság elnökhelyette­se, hozzátéve, ha újabb eső nem lesz, segítséggel vasárnap estére végeznek az aratással. A két türjei kombájnosra öt­ven hektárnyi búza betakarí­tását bízták. — Otthon már togytán a munka, a hazai hatvan hek­tárhoz maradt négy gép — mondja Vámper István, az egyik E—516-os vezetője. — Tavaly is dolgoztam a szent- grótiaknál, most is nagyobb szükség van itt aratókra, mint odahaza. A kalászoknak^ majdnem minden szála szőnyegként si­mul a földhöz. — Nem csodálom, ha nem győzték az itteniek, negyedik éve aratok, de ennyire dőlt gabonát még nem jártam. Csak egy irányba tudjuk vág­ni — jegyzi meg a vendég- kombájnos. Lassan halad új gépével Tóth Gyula, a másik türjei arató. Még jó, hogy egyszerre több mint öt méter szélesen vágja a búzát, így mégis sza­porán fogy a növény. — Most az lenne jó, ha há­romszor ilyen szélesen vágná — mondja Szántó György, a zalaszentgróti tsz egyik szem- szállítója. — Annyira sürgős? — Hogyne lenne, amikor megint jön a felhő! Azt már Tóth Gyulától tu­dom, hogy korábban ők is se­gítségre szorultak, de amióta nagy teljesítményű korobájn­A két türjei: Vámper István és Tóth Gyula jaik vannak, azóta ők járnak másokhoz. — Tavaly július húszra már a béraratással is végeztünk — említi Vámper István. — Akkor persze nem is volt annyi szem a kalászokban — emlékezteti társát Tóth Gyula. — A jó búzában nem lehet úgy „tekerni” mint a gyengé­ben, mert sok szem menne ak­kor ki hátul a szalmával. Teljesítménynaplóját fella­pozva mondja Vámper István, hogy 15 nap aratás után jöt­tek Szentgrótra. — Volt ebben félnapos mű­szak is, de volt 14 órás is — mutatja jegyzetét — Egyik napon este még lámpánál is vágtuk a búzát, hogy másnap reggel új táblában folytathas­suk. — Ketten mennyi szemet ta­karítottak be? — Másfél ezer tonnánál töb­bet, az itteni azon felül van — válaszol Tóth Gyula. — És a szomszédoknál ma meddig folytatják? — Amíg a harmat le nem száll, addig nem hagyjuk abba. — Mi pedig csak köszönni tudjuk a segítőkész aratók szorgalmát — mondja Tóth László elnökhelyettes, amikor elköszönünk a türjei kombáj­nosok tói. N. F. letos példája volt a heterltk tüzszüneti megállapodás pén­tek délutáni felrúgása, az iz­raeli légierő, a «tüzérség és a hadiflotta összehangolt, inten­zív támadása, amelynek leg­kevesebb húsz halottja és S0 sebesültje volt Minthogy Saffk El-Vaaaran libanoni miniszterelnök óvóhe­lyen keresett menedéket és az Arab Liga dzsiddaá tanácsko­zásáról visszatért Fuad Butrosz külügyminiszter sem juthatott el az elnöki palotába, az izrae­li agresszió paradox módón késleltette a tárgyalásokat, a Tel Aviv által sürgetett kiürí­tési megállapodás véglegesíté­sét. Bejrúti politikai körökben mindinkább az a meggyőződés alakul ki, hogy Izrael szándé­kosan akadályozza a nyugat­bejrúti válság politikai megol­dását, mert a palesztin vezetők és gerillák békés eltávozása megfosztaná Begin kormányát a katonai győzelem „dicsősé­gétől”. Ez a felismerés késztet­te arra Jasszer Arafatot, a Palesztinái Felszabad!tási Szer­vezet vb-elnökét, hogy utasí­tást adjon a palesztin ellenál­lás a libanoni baloldal fegyve­res alakulatainak védelmi vo­nalaik megerősítésére. Arafat egyidejűleg újabb üzenetet in­tézett a szovjet, a kubai és a francia államfőhöz, valamint az ENSZ főtitkárához. Bejrútban az izrali támadás igazolására irányuló szánalmas kísérletnek tekintik azt a Tel Aviv-i vádat, hogy palesztin részről sértették meg a tűzszü­netet. és arra számítanak, hogy a katonai nyomás éppúgy fenn­marad, mint az izraeli blokád, amely huzamosan megfosztja a víztől, a villanytól és az élel­miszer-utánpótlástól Nyugat- Bejrút 600 ezer lakosát. Nemzetközi haematológiai és vértranszíúziós továbbképzés A haematológia és vértransz- fúzió világhírű szakértői tar­tanak szakmai továbbképző tanfolyamokat Budapesten a Nemzetközi Haematológiai Társaság 19. és a Nemzetközi Vértranszfuziós Társaság 17. kongresszusának megnyitása előtti másfél napon. A szom­baton kezdődött előadássoro­zatokon, konzultációkon, gya­korlati bemutatókon ismerte­tik a világ 74 országából érke­zett szakemberekkel a haema­tológiai betegségek felismeré­sének és gyógykezelésének klinikai tapasztalatait, leg­újabb gyógymódjait, a vér­transzfuziós szolgálatok auto­matizálásának lehetőségeit. A Budapest Sportcsarnokba» vasárnap délután kezdődik a kongresszus. A megnyílt okta­tóközpontban a haematológiai betegségek felismerését és el­különítésének módját szemlél­tetik a legkorszerűbb oktatási eszközökkel. Bemutatják azt a 4 ezer haematológiai mik­roszkopikus felvételt — dia­mikrofilmet —, amelyet az amerikai egyesült államokbeli páratlan gyűjteményből hoz­tak erre a kongresszusra, s a kiállított felvételek másolatait, úgyszintén a tanfolyamokon elhangzott előadások rövidített szövegét tartalmazó könyvet megvásárolhatják, f «MT» A hitelesség garanciája (3. o.) Uborkaszezon (3. o.y Barangolás a skanzenban Világtükör (4. oj : - WlfHiHW' A tehetséget kamatoztatni kell (5. oj

Next

/
Thumbnails
Contents