Zalai Hírlap, 1982. szeptember (38. évfolyam, 204-229. szám)

1982-09-01 / 204. szám

Vnófl pfoletórjoi, egyejülietaltl Kezüket fogva... o / Megifjodott az utca. Cso­dálatosan szép varázsa van. Apró emberkék, Lakli ka­maszok, szépségtől Viruló lánykák igyekeznek az is­kolába hívó csengőszóra, majd a tanítás végén , ki rohanva, ki lassan anda- logva elindul haza. Annyi­ra gyönyörködtető ez a jö­vőt felsejtető kép, hogy szinte véteknek tetszik nyomasztó gondolatokkal elhomályosítani... Ámbár. amiről szólni akarok, az is a jövőért van. Az önfeledt, boldog^ gyer­mekért. Azért, hogy vidám csapatuk minden tagja holnap is ott legyen az is­kolában, hogy ne hiányoz­zék egy sem a tanteremből, az otthonból, az életünk­ből. Kimondom, azért fog­tam to'lat, hogv mindany- nyiunkhoz szóljak, vigváz- zunk rájuk, • az iskolába igyekvőkre, az önfeledten, felszabadultan hazafelé ro­hanókra. A gyermek, hányán és hányszor leírtuk, elmond­tuk már. még nem ismeri a veszélyt, nem tudja fel­mérni, mennyi idő kell ah­hoz. hogy egy közeledő au­tó hozzá érjen, megy, s nem gondol arra, hogy az autóbusz, az autó mögül, ahová kilépett, milyen ve­szélyek leselkednek rá. Mindezt, ámbár hall róla sokat, nem fogja fel. Eb­ben is keresendő az oka, hogy annyit ér közülük baleset az úton. ami már nemcsak képletesen szólva, hanem a teljes valóságában is veszélyes üzem. Mondhatná persze bárki, fel kell készíteni a közle­kedésre a gyermeket. Van ilyen felkészítés. Elkezdő­dik az óvodában, megyénk­ben is több, jelentős társa­dalmi munkával létesített óvodai közlekedési park szolgál ja ezt a célt. A me­gye általános iskoláinak egy részében fakultatív közlekedés-oktatás folyik, közlekedési uttöró rajok f * f S A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ZALA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXVIII. évfolyam, 204. s/.ám Ara: 1,40 forint 1982. szeptember 1., szerda Őszi szolidaritási akció Az MSZB nyilatkozata szövetségeseinek, a NATO-nak agresszív, a világbéke szem­pontjából beláthatatlan követ­kezményekkel járó konírontá- ciós politikáját. Tiltakozzon Izrael közel-keleti agressziója, a palesztin és a libanoni nép elleni támadásával szemben. Emelje fel szavát a latin-ame­rikai népek és Afrika déli ré­szének haladó és felszabadítá- si mozgalmai elleni helyi há­borúk, a független államok belügveibe történő beavatko­zás és a reakciós erőknek nyújtott támogatás ellen. Biz­tosítsa szolidaritásáról Viet­nam. Kambodzsa és Laosz né­piéit békés építőmunkájukban, s tiltakozzon a nemzetközi im­perializmust támogató kínai hegemomzmus és a térség más, reakciós erőinek törekvései ellen. Nyilvánítsa ki szolidari­tását az afgán néppel, ítélje el az afgán forradalom külső és belső ellenségeinek a politikai kibontakozást akadályozó pro­vokációit. A bizottság nyilatkozatában köszönetét fejezi ki azoknak a kollektíváknak és egyéneknek, akik önkéntes hozzájárulásuk­kal lehetővé tették, hogy az év első felében segítséget nyújt­sanak a Palesztinái, a libano­ni, az angolai, a namíbiai, a nicaraguai, az etióp, a vietna­mi, a laoszi, az afganisztáni, a kambodzsai népnek hősies küzdelmükhöz és enyhítsék a függetlenségért, a társadalmi haladásért harcoló népek szen­vedéseit. A dokumentum a továbbiak­ban leszögezi: a világ külön­böző népei a jövőben is szá­mítanak támogatásunkra, ami jelentősen erősíti szocialista hazánk nemzetközi tekinté­lyét. A Magyar Szolidaritási Bizottság ezért köszönettel fo­gadja a számlájára történő ön­kéntes befizetéseket. Abban a meggyőződésben hirdetjük meg az őszi akció­sorozatot, hogy az a magyar nép internacionalista hagyo­mányaihoz méltóan ezúttal is kifejezésre juttatja társadal­munk egészének tevékeny hoz­zájárulását a békéért, a nem­zetközi enyhülésért vivott küz­delemhez, a nemzeti felszaba- dítási mozgalmak harcának támogatásához — fejeződik be a nyilatkozat. ★ A Magyar Szolidaritási Bi­zottság MNB egyszámlaszáma: 235—96 852. (MTI) Légicsata az izraeli és szíriai gépek kozott Vádaskodás a PFSZ nehézfegyverzete miatt alakultak megyeszerte, a megyei közlekedésbiztonsa-; gi tanács és a művelődés- ügyi szervek közösen szá-i mos vetélkedőt, versenyt . szerveznek, azzal a nem j titkolt céllal, hogy a gyér-, mekeket felkészítsék a he-1 lyes közlekedésre. Nem hiábavaló dolgok ezek. csodát azonban nem: várhatunk tőlük. Amit ma I betéve tud a gyermek, azt; nem biztos, hogy a készség! szintjén el is sajátította. Gyakran a felnőttek nyúj-1 tóttá példa mond ellent an­nak. amit az óvodában, az iskolában, a közlekedési versenyeken, előadásokon j hall a gyermek. Nem min­dig követendő a szülői pél-i da sem. A reggeli* esti ro- | hanásban bizony gyakran | szülője sem ott vezeti át a f gyermeket az úton, ahol |i vezetni kellene. Ki kell mondani, ezeknek is szeré­pük van azokban a balese­tekben, amiknek vége a legszomorúbb, ami lehet: elvész egy fiatal élet, meg­rokkan, olykor egy egész életre a gyermek. Kezüket fogni a szó szó- f tos értelmében a nap min- ( den percében, órájában t kepteleríség. Meg kell ta­nulniuk egyedül közieked- ( ni. Képletesen . azonban mégis kezüket fogva ve- í zetni kell őket mindany-1 rviunknak, nemcsak a sa-1 ját. -a más gyermekét is. e Azzal, hogy egy percre sem í tévesztjük szem elől az ut-| rám mindig készenlétben* vagyunk a volán mögött, | ha a szükség úgy kívánja § figyelmeztetjük őket, és I példát mutatunk abból, liogy kell lelépni a járdá­ról, átmenni az úttesten, tisztelni a közlekedési lám­pa jelzéseit, ismerni, meg­tartani azokat a szabályo­kat, amelyek a gyalogosok biztonságát szolgálják. Csakis így védhetjük meg őket azoktól a veszélyektől, amelyek az utakon rájuk leselkednek. Teleki Sári ' yn mmmmmmi y ss ss ss // ssss ss s"s ss ss ss ss ss ss. SS /// /X // // // // // /x X/ // X/ // // '(SS SS SS s S SS S S SS S S SS s S SS S S SS SS / Kistermelők randevúja (i oj jmunniTs „Bizalmatlansági” kontrol... * , (3. O.) ■mamma Nyári lépéshátrány (3. o.) Család és otthon (4. 0.1 mmm Mindenki otthonaként (5. oj A kakaóbártól a szerelemig (5. o.) _______________ ____________ Nehéz időszakot él át az em- 1 beriség. Évtizedek óta nem volt ennyire feszült, ellent­mondásokkal, veszélyekkel ter­hes a világ. Az Egyesült Álla­mok politikájában az éles konfrontáció, a fegyverkezési verseny új hulláma került elő­térbe. Földünkön mélyülnek és szaporodnak a nemzetközi biztonságot fenyegető helyi válságok; mindezek miatt a világ országai növekvő Uelső gazdasági nehézségekkel küz­denek — állapította meg be­vezetőben a dokumentum. A békét féltő tömegek mind bátrabban és erőteljesebben lépnek fel az emberiséget fe­nyegető veszélyek ellen. E vi­lágméretű küzdelemben — el­sősorban a hatékonyabb szó-, cialista épitőmunkával — részt vállal a magyar nép Is. A Magyar Szolidaritási Bi­zottság ez évben is szeptember 3-től, az antifasiszta világnap­tól kezdődően meghirdeti ha­gyományos őszi akciósorozatát. Az akció keretében sorra ke­rülő politikai fórumok, szoli­daritási gyűlések, kiállítások és más rendezvények segítik, hogy közvéleményünk minél szélesebb körben megismerje a rendkívül bonyolult nemzet­közi helyzet összefüggéseit, a világbékéért, a politikai eny­hülésért. Európa békéjéért 'és biztonságáért, a társadalmi ha­ladásért folytatott világméretű küzdelem legfontosabb esemé­nyeit. az imperializmus ellen küzdő népek jogos és igazsá­gos harcát A Magyar Szolidaritási Bi­zottság felhívással fordul a magyar közvéleményhez: ha­tározottan ítélje el az Ameri­kai Egyesült Államoknak és * A Magyar Szolidaritási Bizottság kedden nyilatko­zatot tett közzé az őszi szolidaritási akciósorozat al­kalmából. A jó vetőmaggal kezdődik Fém zárol iák a búzát Közeledik az őszi kalászosok vetése, s ilyenkor minden esz­tendőben megsokasodik a Ve­tőmagfelügyelőség megyei ki- rendeltségén a munka, fémzá­rol,ják az eladásra kerülőt, mi­nősítik az üzemek által fel­használandó saját termelésű magot. Bagó István kirendelt­ségvezetőtől megtudtuk, hogy a megye négy mezőgazdasági üzemében, a Zalaegerszegi és a- Zalaszentgróti Állami Gaz­daságban, a Baki Tangazda­ságban és a zalapáti termelő- szövetkezetben termeltek az- idén 2500 hektáron búzát vető­magnak. Ezt még aratás előtt szemrevételezték és mintegy húsz százalékát fajtakeveredés és növényegészságügyi okok miatt szaporításra alkalmat­lannak minősítették. A megyé­ben különösen kedvelt Mar- tonvásári és Jubilejnaja fajtá­kat teljes egészében elfogad­ták a minősítés során. A búza femzárolása most van folyamatban, a betakarí­tott mennyiségből négyezer tonna jó minőségű vetőmagra számítottak a termelő gazdasá­gok, ami a kirendeltségvezető szerint minden bizonnyal meg is lesz, hiszen már eddig há­romezer tonnát . szaporításra alkalmasnak találtak, a mag­tárakban pedig vizsgálatra várva további készletek állnak rendelkezésre. A négyezer ton­na a megyei vetőmagfelújitást fedezni tudja, ami egyben azt is jelenti, hogy Zala önellátó lesz fémzárolt búzamagból. Vetőmagszúkseglelüknek hat­van százalékát most is maguk állították elő a mezőgazdasági nagyüzemek. Természetesen ez különösképpen vizsgálatra szo­rul. A kirendeltség vezetője szerint varható, hogy e tétel­ből éppen a kedvezőtlen idő­járás miatt jelentős lesz a ki­/cc/z.c m£?>t• f ca »ratnrnpenal/ Ír i _ jelölt táblákon a mag életké­pessége erősen megromlott, így a maguk készletéből a saját szükségletüket aligha tudják biztosítani a gazdaságok. A je­lentkező többletigények kielé­gítésére készülnie kell a vető- magellátq vállalatnak, hogy időben teljesíthesse a megren­deléseket. Az üzemi vetőmag minták vizsgálata meglehetősen von­tatott. aminek oka. hogy a me­gye több mint félszáz terme­lőszövetkezete közül eddig csupán 16 gazdaságból küldtek vetőmag mintákat ellenőrzés­re a kirendeltséghez. A búza fémzárolását meg­előzően végeztek a kirendelt­ség szakemberei az őszi árpa és a rozs minősítésével. Ezek­ből 28 tonnányit fémzároltak. Közben a repce vizsgálatát is befejezték, ebből 310 tonna magot fémzároltak, ami az or­szág szükségletének több mint f íol ót IH A vásárváros készül a BNV-re ! Rica, Ecuador, valamint Hon- ; duras pedig első ízben vonul- . tatja fel exportcikkeit. A vá- | sár kiállítóinak szánra előre- I láthatóan meghaladja a múlt : évit: összesen mintegy 1500 hazái és külföldi cég mutatja i be árukínálatát. Az őszi BNV- vel egyidőben három szakki­állítást is rendeznek. A Ho- | venta Nemzetközi Kereskede- i lemtephnikai és Vendéglátó­ipari' Kiállítás az ötödik, a Protenvita Nemzetközi * Kör- ; nyezetvédelmi Kiállítás a har- ; madik, a Studexpo Oktatási ! Eszközök Nemzetközi Kiállí­tása a második alkalommal > nyitja meg kapuit. Élénkül a kőbányai vásár­város. készül a szeptember 17- én megnyíló Őszi Budapest: Nemzetközi Vásárra. Az idei őszi BNV-n Ma­gyarországgal együtt 41 ország és a Palesztinái Felszabadítá- si Szervezet kiállítói mutat­ják be fogyasztási cikk újdon­ságaikat. A szocialista orszá­gok közül a szovjet, a jugo­szláv, a csehszlovákiai és a7 NDK-beli vállalatok, a tőkés országok közül pedig az NSZK cégei jelentkeznek a legna­gyobb területen. Több évi szü­net után ismét a résztvevők között lesz Algéria, Görögor­szág, Kenya és Kuvait; Costa Üjabb kihívás. Két hónap óta elószSr került sor Jéglcsatára az izraeli és a szír légierő között. Képünkön: egy lelőtt szír repülőgép roncsai. (Telefotó — ap — MTI — K.s) sért. 265 járműből álló konvoj: a távozó csapatok nehézíegy- verzetét, páncélosait is magá­val vitte. Ezzel befejeződött az 1976 óta Bejrútban tartóz­kodó szíriai egységek kivoná­sa. Váratlan feszültséget okozott Nyugat-Bejrútban az az izraeli vád, hogy a Palesztinái Fel­szabadítást Szervezet — a ki­ürítési egyezményt megsértve — nem a libanoni hadsereg­nek, hanem a libanoni balol­dali milíciáknak, főként a független nasszeristák mozgal­mának (Al-Murabitun) adta át nehézfegyverzetét. Az An- Nahar című bejrúti lap érte­sülése szerint Izrael a hét ré­géig adott haladékot arra, hogy a palesztin nehézfegyve­reket .átadják a libanoni had­seregnek. Ellenkező esetben — hangzott a fenyegetés — az iz­raeli hadsereg „saját eszkö­zeihez” folvamodik a nehéz- fegyverek összegyűjtése vé­gett. Izrael a palesztin nehézfegy­verek összegyűjtésétől tette függővé Kelet-Bejrút, a déli külváros, a nemzetközi repü­lőtér környékének kiürítését. A repülőtér megnyitását kés­lelteti továbbá, hogy Izrael igényt tart az egyik kifutópá­lya folytatólagos használatára. A libanoni kormány elírásit ia ezt a követelést és azt tervezi, hogy a palesztin kiürítés befe­jezése után kezdeményezi a .zöld vonal” kelét-bejrúti ól­jaién elhelyezkedő izraeli csa- aatotk kivonását Bejrút, (AP): A Bejrútban állomásozó utolsó szíriai egy­ségek távozásával egyidejűleg az izraeli légierő gépei kedden reggel légicsatában lelőttek egy szíriai vadászgépet a li­banoni főváros közelében. A hírt a „Libanon Hangja” fa- langista rádióadó jelentette be, s azt nem sokkal később egy jeruzsálemi katonai szóvivő is megerősítette. A szíriai repü­lőgép felderítő úton volt. A „Libanon Hangja” közöl­te, hogy . a szíriai gép a liba­nonit fővárostól mintegy 10 ki­lométerre északkeletre levő település egy kétszintes házára zuhant. Áldozatokról nem ér­kezett jelentés. Szemtanúk szerint a szíriai repülőgép pi­lótája katapultált. Ez volt július U-e óta az első légicsata az izraeli és a srzíriai repülőgépek között. Kedden az arabközi béke- fenntartó erőkhöz (FAD) tar­tozó szíriai csapatok utolsó egységei is elhagyták Nyugat- Bejrútot A közel 1000 főnyi csoport — a szíriai hadserég 85. dandárja — a Bejrút—Da­maszkusz út izraeliek által el­lenőrzött szakaszán keresztül hagyta el a libanoni fővárost. Bejrut. (MTI): Kedden to­vább ezer szíriai katona hagy­ta el az izraeli hadsereg által bekerített Nyugat-Bejrútot, hogy csatlakozzék a kelet-liba­noni Bekaa-völgyben állomá­sozó arab békefenntartó erők­höz. A többnemzetiségű had­erő olasz egységed által elkí­A Szebb, tisztább V Bizottsági ellenőrzés Keszthelyen és környékén belső rendje mellett azok kül­ső környezetét is — 24 sza­bálysértési eljárást indított, 8 esetben pedig helyszíni bírsá­got szabott ki. A lakosság és a munkahelyi kollektívák a mozgalom keretében augusz­tus 31-ig több mint 13 millió forint értékű társadalmi mun­kát végeztek; Jó kezdeménye­zésnek bizonyult, hogy a par­kosított területek fenntartása érdekében az egyes lakóközös­ségek szocialista szerződés alapján gondozzák a körzetük­ben levő zöldterületeket. A bizottság az ellenőrzést ma Hévízen folytatja. vanketto előadást szervezett a környezetvédelem témaköré­ből, a város és a járás terü­letén. Az úttörő mozgalom ugyancsak kitett magáért., a gyermeküdülőkben és az úttö­rőtáborokban szervezett. érdé­kes foglalkozások, vetélkedők rendezésével. A városszemléken túl az il­letékes szervek a saját terüle­tükön is rendszeresen tarta­nak ellenőrzéseket. A köz­egészségügyi-járványügyi szol­gálat például a nyár folyamán — ellenőrizve a kereskedelmi és vendéglátóipari egységek A Szebb, tisztább Balaton- partért mozgalom megyei ér­tékelő bizottsága kétnapos el­lenőrzést tart Keszthelyen és környékén. Tegnap délelőtt Vonyarcvashegyre és a társ­községekbe látogattak el, dél­után pedig a városban érté­kelték az eddigi eredménye­ket. A szemle előtti megbe­szélésen Tóthité Simán Mária a városi tanács elnökhelyette­se tájékoztatta a bizottság tag­jait, a legutóbbi ellenőrzés óta végzett munkáról. Elmondta többek között, hogy a mozga­lom népszerűsítéséber. igen nagy részt vállalt a TIT: hat-

Next

/
Thumbnails
Contents