Zalai Hírlap, 1983. február (39. évfolyam, 26-49. szám)

1983-02-01 / 26. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ZALA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXIX. évfolyam, 26. szám Ara: 1,40 forint 1983. február 1„ kedd A Volán idei terreibőlt Ilétszáz új Ikarus, gépesített jegy kiadás Viszonylag szűkös anyagi le­hetőségei ellenére a Volán eb­ben az. évben is sokat tesz a jobb utazási körülmények meg­teremtéséért, a személyszállítás színvonalának emeléséért. To­vább bővíti eszközparkját és korszerűsíti állomáshálózatát. Az idén csaknem 700 új Ikarus au­tóbuszt vásárolnak, melyek részben a már kiszolgált régi típusok helyébe lép­nek, részben valamelyest növelik a jelenlegi, mintegy nyolcezres autóbuszparkot. Az utasok kényelmének fo­kozásában, az utazási körül­mények javításában — a na­gyobb ráfordítást, beruházást igénylő megoldások mellett — egyre inkább előtérbe kerül­nek azok a módszerek, ame­lyek nem annyira pénzt, mint inkább körültekintőbb szerve­zést, lelkiismeretesebb munkát kívánnak. A zsúfoltság csök­kentésére a helyi és elővárosi közle­kedésben egyre több he­lyen számítógéppel hatá­rozzák meg a járatok opti­mális sűrűségét. Ugyancsak a kényelmesebb utazást szolgálja a lépcsőzetes ■munkakezdés. Ennek előnyét még nem minden vállalat is­merte fel, de bevezetéséről a Volán az idén máris sokfelé folytat tárgyalásokat A Volán illetékeséi azt ígé­rik, hogy folyamatosan korsze­rűsítik a menetrendeket, fel­kutatják az újabb utazási igé­nyeket, s számbaveszik a meg­hosszabbodott hétvégék utazási tapasztalatait. A korábbiaknál még nagyobb gondot fordíta­nak a vasúti és á busz-menet­rendek egyeztetésére, meg­szüntetve az értelmetlen pár­huzamosságokat, megteremtve a zavartalan csatlakozás- lehe­tőségét. E munka nagyságát jelzi, hogy naponta 13 ezer au­tóbuszjárat csatlakozik a vas­úthoz. A járatok pontosságával nincs különösebb gond; a ta­Mesőgasdasági könyvhónap Évtizedek hagyománya, hogy február a mezőgazda- sági szakirodalom hónap­ja. Közismert neve: Mező- gazdasági könyvhónap, de a programot összeállító ren­dezők nemcsak a könyvet, hanem a szakfolyóiratokat, a szakfilmeket, a szakelő­adásokat is eszközül hasz­nálják ahhoz, hogy az újabb ismeretek iránt fel­keltsék az érdeklődést, el­juttassák azokat az embe­rekhez. Február kiválóan alkal­mas a szakirodalommal va­ló intenzívebb foglalkozás­hoz éppen a mezőgazdaság jellege miatt. Mert noha az utóbbi negyedszázad alatt óriáshoz illő lépéseket tett meg fejlődésében ez az ágazat, a biológiai törvé­nyek szakaszokra osztják a gazdálkodást. A téli idő­szak az elemzéseké és a kö­vetkező esztendőre való fel­készülésé. Ezek sok elfog­laltságot adnak ugyan, de most nincs szükség a nyúj­tott műszakokra, több ide­jük van az embereknek egy kicsit megállni, meg­vizsgálni hol és milyen új­donság született, amivel a termelés tovább fokozható és könnyebbé tehető. Ez nemcsak a nagyüzemi gazdálkodásra értendő, hi­szen a magyar mezőgazda­ság a magas hozamai mel­lett azért is került világ­szerte reflektorfénybe, mert a kistermelés is megtalálta a maga helyét. A mezőgazdaság eredmé­nyeiben tükröződnek az új, korszerű ismeretek, ame­lyeket könyv, szakfolyó­irat, szakirodalom nélkül nem lehetett volna elérni. A tudást kínáló szakiroda- lom nélkülözhetetlen terme­lési eszköz a mezőgazdaság­ban és a 26. mezőgazdasá­gi könyvhónap a több mint ötven új könyvével, a kap­csolódó programokkal erre kívánja felhívni a figyel­met. Népes tábora van a me­zőgazdasági szakirodalom­nak. A mezőgazdasági üze­mekben dolgozó szakgárda tagjai belőle egészíthetik ki az egyetemen, főiskolán tanultakat újabb ismere­tekkel. A kistermelők a korszerű háztáji gazdálko­dáshoz szerezhetnek hasz­nos tanácsokat. A kertba­rátok számára is nélkülöz­hetetlen az olvasnivaló, hi­szen sokan még az alapfo­kú ismereteknek is szűki- ben vannak, azonkívül ezen a területen is van új a Nap alatt. Jó tudni, hogy mire képesek az új növényfajták, miként kell ápolni, gondoz­ni őket és nem biztos, hogy csak az a jó növényvédő­szer, amit a szomszéd gaz­da használ évek óta. A mezőgazdasági könyv­hónapra megyénk is felké­szült. Az ünnepélyes meg­nyitót ezúttal Zalaszent- gróton tartják február har­madikén. Könyvkiállítások­ra, könyvárusításokra ke­rül sor, szakfilmek vetíté­sével egybekötött előadások hangzanak el. Megyeszerte mintegy nyolcvan szakmai előadást terveznek, lesz gyümölcs- és szőlőmetszési bemutató. Különösen aktí­van működnek közre a kertbarátkörök, a szakelő­adások mellett a szakköny­vek ismertetését program­jukba foglalták. A boltok­ba folyamatosan érkeznek az új szakkönyvek, a zala­egerszegi Simon Tstván könyvesházba például a megrendelt készlet nyolc­van százaléka megérkezett. A mezőgazdasági szak- könvvek minden mezőgaz­dasági üzemben kéznél vannak és a kistermelők sem szobadíszként használ­ják. S ez a jó, hiszen akkor töltik be szerepüket, ha sű­rűn lapozgatják őket és a gyakorlatban kamatoztatják a belőle szerzett ismerete­ket. B. E. valyi adatok szerint a buszjá­ratok alig egy-két tized ezre­léke maradt csak ki, s nem haladta meg a fél ezreléket a késve érkezők száma sem. (Persze azt, aki éppen ezekre a buszokra várt, nem vigasztalja a csekély arány.) A kellemet­len helyzetek csökkentésére, il­letve elkerülésére buszokat ál­lítanak tartalékba, készenlét­be. j A tisztaságra is több gondot fordítanak az eddigieknél: egy­re szaporodik azoknak a szol­gálati helyeknek a száma, ahol mód van a buszok külső tisz­togatására, a belső takarításra. A pályaudvarok tisztántar­tására az eddiginél na­gyobb számban alkalmaz­nak saját dolgozókat, illetve szerződéses munkavál­lalókat Szántén az utazók kényelmét szolgálja a jegykiadás gépesí­tése: eddig már csaknem 2500 helyközi járaton szerelték fel az Alimex típusú jegykiadó gé­pet, s az idén további 500 bu­szon helyezik el. (MTI) Szerelik az ötödiket A Ganz-Mávag zalaegerszegi gyárának IV-es forgácsoló csarnokában üzembe helyezték az ötödik nagyteljesítményű gépet. Kovács Tibor és Barta Ferenc szereli a 15 késes ka- rüssél esztergagépet, melyen a felvonóberendezések hajtómű tárcsáit gyártják majd. Törvényesen, rendben zajlott le a szombati időközi választás Az Országos Választási El­nökségnek az időközi választás eredményéről kiadott közlemé­nye szerint január 29-én a vá­lasztások törvényesen, rendben megtörténtek. Budapesten a 41. számú országgyűlési választó­kerületben 19 396-an voltak jo­gosultak az országgyűlési kép­viselő időközi választásra. 82,4 százalékuk vett részt a szava­zásban. Érvényesen szavazott 15 841, érvénytelenül 136 vá­lasztópolgár. Az érvényes sza­361 millió forint költségvetési, 211 millió forint fejlesztési célokra Ülést tartott a zalaegerszegi városi tanács Tegnap délután tartott ülésén a zalaegerszegi városi ta­nács napirend előtt megemlékezett a népi ellenőrzés meg­alakulásának negyedszázados jubileumáról, majd interpel­lációkat hallgatott meg. Ezután tudomásul vette a városi választási elnökség elnökének és a tanács ügyrendi és igaz­gatási bizottsága elnökének jelentését a január 29-én lezaj­lott időközi tanácstagválasztás eredményéről. A két jelen­tés alapján a tanács hitelesítette Kiss József tanácstaggá választását és megerősítette mandátumát. A következőkben elfogadta a tanácselnök jelentését a le­járt határidejű tanácshatárózatok végrehajtásáról és a vég­rehajtó bizottság által a két tanácsülés között végzett mun­káról. Ezután a városi tanács 1983. évi költségvetési és fej­lesztési tervéről tárgyalt és a határozat rangjára emelte azt A továbbiakban a kisgazdaságok helyzetéről, a személyi tu­lajdonban levő földek hasznosításáról szóló jelentést vitatta meg. Végezetül a tanács tudomásul vette az interpellációkra adott válaszokat, majd dr. Kustos Lajos tanácselnök zársza­vával befejezte munkáját. ★ ★ ★ A zalaegerszegi városi ta­nács idei költségvetési és fej­lesztési terve egyezik a VI. öt­éves terv célkitűzéseivel. A költségvetés elsődleges célja az ellátási színvonal megtar­tása. A fejlesztésben első he­lyen a lakásépítés, az ahhoz kapcsolódó intézmények, vala­mint a szennyvíztisztító épí­tése szerepel. A költségvetés idei bevéte­lei és kiadásai megközelítik a 361 millió forintot, s ez 9,6 százalék­kal több, mint az elmúlt évi előirányzat volt. Az előző évi szintnek megfe­Magyar—szovjet áruszállítási tárgyalások Magyar—szovjet áruszállítá­si tervegyeztető tárgyalás kez­dődött hétfőn Záhonyban. A két ország vasúti és külkeres­kedelmi szakemberei a hétvé­géig tartó tanácskozáson meg­vitatják a legfontosabb idei közös tennivalókat, egyeztetik szállítási tevékenységüket és intézkedési tervet fogadnak el a vasúti szállítások üzemelte­téséről. A plenáris megnyitót köve­tően négy szekcióban tanács­koztak. A tavalyi szállítási terv teljésítését áttekintő bi­zottság többek között megálla­pította, hogy az eredeti és kö­zösen kitűzött célok megvaló­sítását az elmúlt esztendőkben számos ■ tényező hátráltatta. A kocsiellátás nem tartott lépést a megnövekedett szállítási igé­nyekkel és ez mindkét, a ha­tárfogalomban érintett ország vasutasainak teljesítményén is érződött. Ennek ellenére, 1982- ben 12 millió tonna áru érke­zett Záhonyba a Szovjetunióból, s hazánk területéről négymil­lió tonna áru indult a szovjet­unióbeli rendeltetési helyére, örvendetes eredmény, hogy több, mint másfélmillió ton­nányi árut már a magyar szak- szolgálati helyeken raktak át széles nyomtávú kocsikba. A tárgyajások pénteken a határozatokat és a feladatter­veket rögzítő okmányok alá­írásával fejeződnek be. cmtq lelően alakulnak a kommuná­lis és városüzemeltetési kiadá­sok. Ezekből a legjelentősebb az utak, hidak felújítására és fenntartására fordítandó ösz- szeg. Várhatóan az idén 5 ezer 300 négyzetméter járdát kor­szerűsítenek, 14 ezer 300 négy­zetméter aszfaltutat építenek és 12 ezer négyzetméter út­felületet portalan ítanak. Park- fenntartásra, köztisztasági ki­(Folytatás a 2. oldalon.) vázátokból a jelölt 99,2 száza­lékot kapott, ellenszavazat 0,8 százalék volt Ily módon a je­löltet Pozsgay Imrét megvá­lasztották képviselőnek, i Az 1 333 helyi tanácstagi vá­lasztókerületben a tanácstagok megválasztásában a 218 766 jogosult közül 193 097 (88,3 százalék) vett részt Szavaza­taikból érvényes 192 044 (99,5 százalék), érvánj’telcn 1053 (0,3 százalék). Az étvényes szava­zatokból a tanácstag-jelöltek­re 191 141 -et (99,5 százalék), ellenük 903-at (0,5 százalék) adtak le. 72 tanácstagi válasz­tókerületben két, illetve több jelölt közül választottak. Mind az 1 333 helyi tanácstagi vá­lasztókerületben megválasz­tották a tanácstagot. ★ Megyénkben az időközi vá­lasztások során 63 községi és 3 városi tanácstagot választottak meg. A szavazás mindenütt rendben folyt le. A névjegyr zékbe felvett, választásra jogo­sult 3 606 állampolgár közül 3 591-ep keresték fel a szava­zóhelyiségeket. Félidőben a tanév Pénteken kapják meg a diákok az értesítőt Félidejéhez érkezett a tan­év az általános iskolákban és a középfokú intézményekben ezekben a napokban értékelik a pedagógusok diákjaik eddigi munkáját, s pénteken több mint másfél millió tanuló kap­ja kézhez országszerte a fél­évi értesítőt. Ez alkalommal 'sem osztá­lyozzák az általános iskolák I. és II. osztályos kisdiákjainak teljesítményét, ezt az idősza­kot ugyanis pedagógiailag egy­séges, egybefüggő fejlesztési szakasznak tekintik. A kisis­kolások szülei a következő na­pok során szóbeli, illetve írás­beli szöveges értékelés formá­jában tájékozódhatnak gyer­mekük eredményeiről, fejlődé­séről. A sok éves gyakorlatnak megfelelően nem kapnak fél­éves osztályzatokat az általá­nos iskolában az V. osztályo­sok sem, s ugyancsak nem osz­tályoznak av tanárok abból a tantárgyból,' amellyel az idei tanévben ismerkedtek a diá­kok. Nemcsak az értesítő ad képet a szülőknek gyermekeik telje­sítményéről, tanulmányi elő­meneteléről : az elkövetkezen­dő hetekben mindenütt szülői értekezleteket is tartanak, ahol az egyéni jellemzőket, problé­mákat, a család és a pedagó- sok közös nevelési teendőit be­szélik meg, , A tanév további mentrend­je szerint a tavaszi szünet kez­dő napja április 1-e, és április 11-én, hétfőn folytatódik ismét a tanítás. A középfokú oktatá­si intézményekben a végzősök számára május 13-ig tartanak órákat, s ezt követi a felké­szülés, illetve az érettségi vizsgák időszaka. A szakmun­kásképző intézetekben június 10-én, az általános iskolákban, valamint a középiskolák I—III. osztályaiban június 17-én fe­jeződik be a tanítás. Az idén 140 ezer általános iskolás diák végez a VIII. osz­tályban, s várhatóan 93—95 százalékuk továbbtanul. Ezek­ben a hetekben tehát fontos döntés előtt állnak: iskoláik március 10-ig továbbítják a választott gimnáziumba, szak- középiskolába, vagy szakmun­kástanuló intézetbe a jelentke­zesi lapokat. A „hogyan to­vább” reális megválaszolásá­hoz a mostani szülői értekezle­teken is segítséget nyújtanak a pedagógusok, s ezt szolgálják a középfokú oktatási intézmé­nyeket ismertető pályaválasz­tási tanácsadó kiadványok is. A most érettségizők pedig a felsősfokú továbbtanulási le­hetőséget ismertető — február elején megjelenő — kötetből tájékozódhatnak. arro Y / // // // // // // // //// //// -v, rs/s/sss/s/// // // s/'s Minden ágazatban nyereség j (3. o. Illllllllllflll. Szemléletvál­tozásra van szükség (3. o.l miiiniiiiMi A népi ellenőr (3: o.) . imtltiimti Postánkból (4. o.j MIIIIIIK’ Közösen a jobb élet­körülményekért (5. o.)

Next

/
Thumbnails
Contents