Zalai Hírlap, 1983. június (39. évfolyam, 128-153. szám)

1983-06-01 / 128. szám

Koszorúsáéi ünnepség Budapesten és Zalaegerszegen Hamburger Jenő orvos, a magyar és a nemzetközi mun­kásmozgalom kiemelkedő har­cosa születésének századik év- fordulója alkalmából kedden, a Mező Imre úti temető mun­kásmozgalmi panteonjában koszorúzási ünnepséget ren­deztek. A panteonban levő emlék­táblát az MSZMP Központi Bizottsága nevében Deák Lívia és Szlamenicky István, a KB tagjai koszorúzták meg. Elhe­lyezték a kegyelet koszorúit, virágait az Egészségügyi Mi­nisztérium, a Honvédelmi Mi­nisztérium és a TOT képvise­lői. valamint a családtagok, volt harcostársak. Hamburger Jenőre emlékez­tek tegnap Zalaegerszegen is. Délelőtt 10 órakor koszorú­zási ünnepséget rendeztek a forradalmár orvos mellszobrá­nál. A megyei párt és állami szervek koszorúiát Karvalits Ferenc, a megyei pártbizottság titkára és dr. Koplár Lajos, a megyei tanács elnökhelyettese helyezte el a talapzaton; a városi pártbizottság és a ta­nács nevében Szabó Jánosné J első titkár és dr. Kustos Lajos tanácselnök koszorúzott. A Hamburger Jenő nevét viselő szocialista brigádok képviseletében a zalaegerszegi MÁV üzemfőnökség brigád-1 Karvalits Ferenc és dr. Koplár Fajos koszorúzott a zala­egerszegi Hamburger-szobornál, a megyei párt és tanácsi szervek nevében. (Kiss Ferenc felvétele) küldöttsége helyezett el koszo­rút. Délután 14 órakor, az MSZMP Zala megyei Oktatási Igazgatósága nagytermében emlékünnepségre került sor. A Himnusz és egy szavalat elhangzása után Török Károly igazgató nyitotta meg az ün­nepséget. Ezt követően Kéner Jolán, az Oktatási Igazgatóság tanszékvezetője méltatta a lánglelkű politikus és tudós ma is példaképül szolgáló életútját, nemzetközi szerepét. Végül ismét egy szavalattal, majd az Internacionáléval zá­rult az emlékünnepség. lit a sxamóca-s Műszakonként nyolcvan mázsát dolgoznak fel az egerszegi hűtőházban A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ZALA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXIX. évfolyam, 128. szám Ara: 1,40 forint 1983. június 1., szerda Folytatta munkáját az Interparlamentáris Unió budapesti konferenciája A semmivel össze nem té­veszthető finom illat önma­gáért beszél: a zalaegerszegi hűtőházba már a múlt héten befutottak az első szamóca szállítmányok, a feldolgozás megkezdődött A szamóca eb­ben az Iparágban amolyan idénynyitónak számit. — Mennyit dolgoznak fel az idén? — Körülbelül 200—250 ton­nát — mondja Könye János megbízott művezető. — A hét elején érkezett a legnagyobb szállítmány Murakeresztúrról, illetve Somogyból, egyszerre 130 mázsát kaptunk. — Egy műszakban mennyi kerül le a sorról? — Ügy nyolcvan mázsa. Végezzünk egy nem hivata­los minőségellenőrzést. Kezd­jük az ízekkel. Hát, nem va­lami édes... És formailag? Erről kérdezzük meg inkább a szakembert — Sajnos az idén nem na­gyon dicsekedhetünk a minő­séggel — folytatja a művezető. — Ez mit jelent pontosan? ■ — Sok a rothadt és a rágott i szamóca Ez egyrészt az idő­járásnak köszönhető, másrészt ; pedig egyes vidékeken nagyon elszaporodtak a meztelen csi­gák. I — Ez nyilván elég sok több­letmunkát okoz. — Amíg kiválogatjuk, ren­geteget De hát semmi sem tart örökké, így a szamóca-szezon sem. Az egerszegi hűtőházban még egy hétig dolgoznak a szamócával, aztán jön a bor­só. A megítélések szerint már a jövő hét elején befutnak az első szállítmányok. A maga nemében a borsó is vízválasz­tót jelent, hiszen az eddigi két műszakról általában ekkor térnek rá a három műszakos feldolgozásra. Hogy a májusi szárazság mekkora késést okoz, egyelőre nem tudni, ám annyi biztos, hogy bőségesen lesz munkájuk. Csak borsóból 1500 tonnát várnak. A sort természetesen még folytathat­nánk, mert hátra van még a ribizke és a málna, és később meggy is várható. Olyan hí­reket is kaptak, hogy málná­ból már a hét végén hoznak ízelítőt Az igazság azonban az, hogy ebben a hűtőháziak sem hisznek, túl korai lenne. Az egerszegi hűtőházban el­mondták még többek között azt is, hogy a feldolgozó soro­kon ebben az évben nem lesz különösebb változás. Hozzá­tették, hogy ez a szerencse. Az elmúlt években éppen elég fejlesztésre került sor, most legalább nyugodtan végigdol­gozhatják a szezont. A későb­biekben csak a gesztenyefel­dolgozót újítják fel, de hát addig még sok szamóca, ribi^- ke és málna fut le a szalago­kon., Plenáris ülésen, az elfoga­dott napirendnek megfelelően általános vitával folytatódott kedden az Országházban az Interparlamentáris Unió V. európai együttműködési és biztonsági konferenciája. A 28 országból érkezett mintegy 200 parlamenti képviselő elsősor­ban az európai biztonságot érintő kérdéseket elemezte, s — más-más szempontból ugyan — az együttműködés szorosabbá tételének lehetősé­geit kereste. Az általános vita résztvevői egyetértettek abban, hogy a törvényhozó testületeknek fon­tos szerepük van a jelenlegi kiélezett nemzetközi problé­mák megoldásának elősegítésé­ben. Bár az európai és a vi­lághelyzet megromlásának okairól a vélemények termé­szetesen eltértek, közös volt az az álláspont, hogy a budapesti tanácskozás­nak — éppúgy, mint az IPU eddigi hasonló konfe­renciáinak —, hozzá kell járulnia az európai légkör megjavításához, a fegyver­kezési verseny megállítá­sához, a leszereléshez. A felszólalók részletesen fog­lalkoztak a helsinki záróok­mány alapelveinek megvaló­sulásával, a biztonsági konfe­rencia résztvevőinek madridi tanácskozásával. Számos kér­désben, így a humanitárius té­mák, az emberi jogok problé­mái terén nem egyszer egy­másnak ellentmondó nézetek hangzottak el. A keddi ülés első felszólaló­ja a görög Dimitriosz N ián visz olyan különleges bizottság fel­állítását javasolta, amelynek feladata lenne megvizsgálni: mj módon akadályozható meg az európai megosztottság el­mélyülése. Hans Klein, az NSZK dele­gációjának tagja a nemzetközi feszültség okaira kitérve visz- szautasította a szocialista or­szágok küldötteinek elemzését, védelmébe vette az úgyneve­zett nulla-megoldást Andreasz Fantisz, ciprusi de­legátus támogatásáról bizto­sította azokat a javaslatokat, I amelyek alapján a Balkán- , -félszigetet és Közép-Európát Olasz ifjúsági szakértők megyénkben Péntek óta megyénkben tar­tózkodik a genovai ifjúsági in­tézet igazgatója, Luigi Giorgio és négy vezető munkatársa. Az olasz ifjúsági szakértők Zala­egerszeg és Nagykanizsa, vala­mint Keszthely és a Balaton- környék gyermek, ifjúsági és művelődési intézményeinek Korán kell kezdeni atomfegyvermentes övezetté nyilvánítanák. Luben Kulisev bolgár képviselő hangsúlyozta: a Szovjetunió javaslatai­nak elfogadása az Európát fenyegető rakétaveszé ly problémájának megoldását jelentené. Az NDK küldöttségének veze­tője, Herbert Fechner a kato­nai tömbök közötti szerződé­sek megkötését szorgalmazta. Leszögezte: a békét fenyegető veszély mindenekelőtt az ame­rikai rakéta telepítési tervek­ből származik. Marcel Prűd Homme, a ka­nadai küldöttség vezetője az IPU-tanácskozást arra sürget­te, hogy — a madridi értekez­lettel egyetemben — állapod­jék meg az emberi jogok és emberi kapcsolatok kérdés­körét vizsgáló szakértői ülés összehívásában. A kanadai küldött szerint alapvető, hogy a két világhatalom államfői haladéktalanul és előfeltételek nélkül találkozzanak egymás­sal. Niels Diederioh, az NSZK szövetségi gyűlésének képvise­lője hangsúlyozta a két német állam szerződéseinek fontossá­gát és felelősségét az európai enyhülési folyamatban. Elliot Livitas amerikai küldött, kongresszusi képviselő sserint feltétlenül szükség van az amerikai és a szovjet fegyver­zetek kölcsönös és ellenőrizhe­tő csökkentésére, a tárgyalások eddigi eredménytelenségéért, a fegyverkezési verseny folyta­tódásáért azonban kizárólag a Szovjetuniót tette felelőssé. A semleges és az el nem kötele­zett országok madridi záródo­kumentum-tervezetét jó alap­nak minősítette a találkozó be­fejezéséhez, de kijelentette, hogy a tervezeten még javítani kell, mert az még nem felel meg a „realitásoknak”. A délelőtti tanácskozás be­fejeztével Losonczi Pál, az El­nöki Tanács elnöke hivatalá­ban fogadta a konferencián részt vevő delegációk vezetőit. Az eseményen jelen voltak az Interparlamentáris Unió veze­tői és az IPU magyar nemzeti bizottságának tisztségviselői. (Folytatás a 2. oldalon.) Világ proletárjai, egyesüljetek! Hogy az idegen nyelvek ok­tatását minél fiatalabb korban üdvös megkezdeni, nem szá­mít nagy felfedezésnek. Bizo­nyíték erre a nyelvi óvodák si­kere, s az a megyénkbeli kí­sérlet is, amely tavaly nyáron Nagykanizsán és Zalaeger­szegen német és angol nyel­vű nyári táborokba invi­tálta az általános iskolá­sokat. Idén tágabb keretek közt s több nyelvből kínál­kozik újabb lehetőség a tanu­lásra. Zalaegerszegen és Nagy­kanizsán angol, német és orosz nyelvekből, míg Lentiben oroszból indulnak kéthetes kurzusok. E nyári táborok lényege, hogy a gyerekek kötetlen, já­tékos formában gyakorolják, mélyítik el a már meglevő nyelvi ismereteket, de előké­szítő csoportokat is in-' 'anak az idegen nyelvekkel míg csak most barátkozó apróságok szá­mára. A képzett szaktanárok irányításával folyó tanfolyam nyolctól fél ötig egész napos ellátást és programot is bizto­sít a jelentkező gyerekeknek. Ha az időjárás engedi minden nap más célpontot tűznek ki, Zalaegerszeg esetében például a Gébárti tóra, vagy az Ara- nyoslapi forráshoz kirándul­nak a gyerekek, s közben min­den szükséges beszélgetés a gyakorlandó nyelven történik. Különböző élethelyzetekben is gyakorolhatják a tanult nyel­ve" a diákok, például vásárol­nak majd az Inter tourist pavi­lonjában, strandolnak, s talán még egy bagodi lovaglás is belefér a programba. A cél pe­dig az: minél kevesebb szó es­sék magyarul. I Nagykanizsán kezdődik leg- | korábban a tábor, június 20- ! túlikét héten át párhuzamosan j tanulnak angolul, németül és | oroszul a gyerekek, míg egy héttel később a zalaegerszegi­ek is megkezdik a gyakorlást. Lentiben augusztus második felében rendezik meg a nyelvi tábort. Az érdeklődés mértékét jel­zi, hogy Zalaegerszegen eddig mintegy száz ifjú nyelvtanuló jelentkezett a nyári táborba. Gyors kezek válogatják a szamócát Emlékezés Hamburger Jenőre munkáját tanulmányozták, kü­lönös tekintettel a hétvégi és a szünidei szabadidős gyer­mekprogramokra. A Balaton | környéki intézményrendszer- | nek azért is szenteltek kiemelt j figyelmet, mert a nyáron cse- I reüdültetés keretében 15 olasz i középiskolás tölti majd itt va­kációja egy részét. Ma Lenti­be és környékére látogatnak a vendégek, akiket tegnap dél­előtt Zalaegerszegen, a megyei tanács székházában fogadott Újvári Sándor, a megyei ta­nács elnöke is. Az olasz vendégek csütörtö­kön utaznak el megyénkből. ötletemberek a Kögáznál (3. o.) Arcok a mezőről (3. o.) miiHiKiiui Család és Otthon (4. O.) ■MINIMI Kisszigeti kívánságok ;s. o.) niiRiiintim Nyár Esti Muzsika (5. o.)

Next

/
Thumbnails
Contents