Zalai Hírlap, 1983. november (39. évfolyam, 258-282. szám)

1983-11-01 / 258. szám

A feladatokhoz mérik a követelményeket <3. o.) iMiiiiinntii Boltoktól a gyümölcsöskertig (3. o.) MII« Postánkból (4. o.) immunm Emlékidézőben a letenyei Áfész-nél (5. o.) mnniiimni Japán vendégek Zalában (5. o.) Európában Világ proletárjai, egyesüljetek! A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ZALA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPiA XXXIX. évfolyam, 258. szám Ara: 1,40 forint 1983. november 1_ kedd Körkép a mezőről Végénél tart a kukoricáid vásárlás, a legtöbb munkát a mélyszántás adja Az elmúl hetek időjárása kedvezett az őszi mezőgazda- sági munkák végzéséhez, s a nagyüzemek dolgozói igyekez­tek ezt kihasználni. Több üzemben érdeklődtünk, hol Ev vége előtt a sxentgróti építőknél Olyan az egész, mint sa asszonyok ke­zében a kötés: egy sima, egy fordított. Csak itt éppen acél­huzalokkal kell bánni: a ho&z- szúakat hosszá­ban, a hajlítot­tat keresztbe így lesz belőle a födémezéshez szükséges acél- szerkezet. £ mindez Zala- szentgrótan, ea ép-ülő tsz-iroda tetején leshető eL Akik pedig itt dolgoznak, a széntgréti építőipari szö­vetkezet dolgo­zói. Eredetileg ' slújításhoz ké- lülődtek, de tár a kezdéskor kiderült: sta- ikailag nem bírja az épület az újabb szintet, hát bontással indultak. A szövetkezet másik na­gyobb léptékű munkája szem előtt van: a szentgrótiak nap mint nap ellenőrzik, hol tar­ának leendő éttermük építé­sével, amely különleges for­májával, igényes munkájával meghatározó képe lesz a kör­nyéknek. A 12 millió forintos neruházás építőmesteri mun­káival és a burkolással de­cemberig elkészülnek, a helyü­ket a berendezők veszik át, hogy május elsején kinyithas­sa kapuit. Kívülről már kése Készül a födém a tsz-lrodán. (ZH-fotó — Kiss Ferenc felvétele) az épület, a „felöltöztetése” várat magára. A burkolat is 30—40 százalékban elkészült. Hamarosan hozzáfoghatnak a terasz megöntéséhez. Az év vé­géig még két említésre méltó munkán dolgoznak, mindkettő Tőrjéhez kötődik: az Armafilt- nél gépalap- és térbetonozás a feladat, a szociális otthonban pedig kéményt csinálnak. Már folyamatban, van egy jövő évi kétszer 16 lakás terü­letelőkészítése. 1984-ben mesz- szebb is vállalnak építésit, így Sümegen, Jánosházán lakást, illetve irodát építenek. Tár­gyalások folynak a nyirádi gyermeküdülő bővítéséről — j amely nagyban függ attól, I hogyan tudnak anyagot besze- ! rezni. Anyag — ez a hétköz­napi szó sok bosszúságot oko­zott a szövetkezetieknek az idén. Műemlékpaláért hatszor -is indultak mire egyszer kap- I tak. Poroton téglát sehonnan ' sem tudtak szerezni, kénytele- i nek voltak B—30-ast felhasa- | nálni. Kerámia bélést esteket végül Bátaszákről hoztak, de hőszigetelő üvegük még ma sincs, S ez megmutatkozik ott is, hogy a termelési tervük I előreláthatóan valamelyest el­marad a várttóL az év végén. — luif — tartanak az Időszerű tenniva­lók végzésével? Az egervári termelőszövetkezetben a ku­korica betakarításával már egy hete, a 362 hektár búza vetésével pedig szombaton vé­geztek. A határszemlék azt mutatják, jó vetőágyba kerül­tek az őszi növények, szép az ősziárpa növényállománya és kikelt a korábban elvetett táblákon a búza. A legna­gyobb munkaszervezést igény­lő gyümölcsszüret már befeje­ződött, mindössze 50 tonna gyümölcs várja a szesziparhoz való szállítást. Mintegy 1200 torma alma termett az idén a gazdaságban, ebből 200 tonnát exportra szállítottak, a többit (Folytatás a 2. oldalon.) — Általános elnökhelyettes: Molnár Máté — Kisiparosok javítják a közvilágítási lámpákat — Propán-bután a benzinkútnál Ülést tartott a zalaegerszegi városi tanács Csak egy gombny 40 tonnás gépi emelő a zalaegerszegi fűtőházban Bármilyen stabilnak is lát­szik egy mozdonykerék, a vas­kos tengely is kikophat, s ilyenkor azonnal javítani kelL A fűtőháziak kerékcsere ese­tén elővették a műhely sarká­ból a tekerős emelőt, s egy­mást bíztatva, szép komóto­san a kívánt magasságba emelték a húsz, vagy éppen­séggel harminc tonnás mozdo­nyokat Tizenhat ember igen jól összehangolt, összeszokott mozdulatsorára volt szükség a monstrum földtől való elsza- kításához. Órákba tellett, amíg a kívánt magasságot elérték. Egyszerre csak ötvenet teker­tek, aztán pihentek, s ugyan­ez volt az út „visszafelé”, ami­kor már az új kerékre eresz­tették a testes vontatót Ez a megerőltető módszer is csak egy-két típusú mozdony esetében volt célravezető, mert a Bz-motorkocsik felépí­tésüknél fogva ilyen módszer­rel nem voltak javíthatók, hi­ba esetén ezeket Szombathely­re, Tapolcára vágy története­sen Gelidömölkre kellett vala­hogy eljuttatni. Ment vele természetesen a javítóbrigád is, lehetőleg forgalommentes időszakban, akkor is csak 20— 30 kilométeres sebességgel Két-három napba került, amíg idegenben újjávarázsolták a mozdonyokat! Megszűnik ez az állapot, hi­szen a MÁV zalaegerszegi körzeti üzemfőnöksége új gépi I emelőberendezéset kapott. Á j fűtőházban helyezték el, meg- í kezdődtek a terheléspróbái, a | szombathelyi járműjavító pá- j csonyi részlegében készült be- I rendezést most vizsgáztatják a j vasúti szakemberek. Hallatlan j nagy előnye az új emelőbe- ! rendezésnek, hogy egyetlen 1 ember kezeli, nem kell távol- | ra szállítani javításra a jár- j műveket. Még az M43-as moz- ; donyt is elbírja a 40 tonna eme'ésére alkalmas berende­zés, így a közismert Dácia j mozdonyok típusbetegségét, a j forgózsámoly feletti fékruda- zatot is kicserélhetik. Sőt. a 4 tengelyes tehervagonok, vagy a személykocsik esetenkénti felülvizsgálását, javítását * elvégezhetik a mintegy félmil­lió forintba került gépi eme- lőberendezésseL Tegnap délután a megyei ta­nács székházának tanácster­mében ülést tartott a zalaeger­szegi városi tanács. Az ülésen megjelent hoppért Tibor, a megyei tanács általános elnök- helyettese. Az első napirendi pont tárgyalásában részt vett Horváth Gyula, a megyei párt- bizottság titkára és dr. Koplár Lajos, a megyei tanács elnök- helyettese. Az első napirendi pontban Szökrönyös Ferenc, a városi választási elnökség tagja és Gyürke Dénes az ügyrendi és igazgatási bizottság elnöke be­számolt a 39-es tanácstagi vá­lasztókörzetben október 22-én megtartott időközi tanácstag választásról, amelyen a körzet tanácstagjává Molnár Mátét, a megyei tanács pártbizottságá­nak titkárát választották. A tanácsülés tudomásul vette a j bejelentést. Ezután dr. Szabó i Gyula, a Hazafias Népfront J városi bizottságának elnöke javaslatára a tanács tudomá- , sül vette, hogy Vadvári Tibor, j a városi tanács volt általános elnökhelyettese a felsőbb párt­ós állami szervek javaslatára szeptember elsejétől a megyei tanács tudománypolitikai tit­kára tisztségét tölti be s ezért városi tanácstagi és végrehaj­tó bizottsági tagságáról vala­mint tisztségéről lemondott Vadvári Tibor érdemeit a ta­nács jegyzőkönyvben örökítet­te meg. Helyébe Molnár Má­tét, a 39-es számú választó- körzet tanácstagját választotta meg a végrehajtó bizottság tagjának és a városi tanács ál­talános elnökhelyettesének. A városi tanács új általános el­nökhelyettese ünnepélyesen letette a hivatali esküt. A további napirendi pontok sorában elsőnek a város és a városkörnyék villamosenergia ellátásának és közvilágításá­nak helyzetéről és feladatairól tárgyalt a tanács Berták Ti­bornak, az ÉDÁSZ zalaeger­szegi üzemigazgatósága veze­tőjének jelentése alapján. A jelentés és a hozzáfűzött szó­beli kiegészítés megnyugtató­nak minősítette a város áram­Az új emelőberendezés terhelésprőba közben (ZH fotó — Kiss Ferenc felvétele) ellátását, ugyanakkor nem ta­gadta, hogy egyes városkörze­tekben, különösen peremkerü­letekben sok bosszúságot okoz a lakosságnak az áram fe­szültségének ingadozása, illet­ve a közvilágítás hibáinak las­sú kiküszöbölése. A felszóla­lók, köztük Koller István, a csécsi városrész tanácstagja, aki a községi ej lesztési bizott­ság nevében szólalt fel, továb­bá Jakab István botfai tanács­tag, Frigy Lászlóné, a zala- szentiváni közös tanács elnöke is elsősorban ezt a két hibát rótta fel az ÉDÁSZ-nak. A feszültség ingadozások megszüntetése területén az üzemigazgató nem ígért gyors változást, mivel e probléma megoldása csak a vezetékek átmérőjének növelésével volna elérhető. Ez pedig a szűkös be­ruházási lehetőségek közepette csak lassan, fokozatosan való­sulhat meg. Viszont a közvilá­gítási hibák eddiginél gyor­sabb kijavítását reméli attól hogy a városkörnyéki közsé­gekben villanyszerelő kisipa­rosokkal kötnek szerződési akiknek kötelessége lesz a köz- világítási lámpák rendszeres ellenőrzése, a kiégett izzók, el­romlott foglalatok kicserélése. A tanács határozatában elis­merte az ÉDÁSZ dolgozóinak munkáját, a gyorsan növekvő város és városkörnyék áram­ellátásának biztosításában. Szükségesnek tartja, hogy a város 20 kilovoltos ellátóveze­tékének üzembiztonságát fo­kozzák. A transzformátor állo­másokat — különösen a téli előkészületekre tekintettel — üzembiztossá kell tenni. Intéz­kedni kell a lakossági pana­szok gyors elintézéséről, a hi­bás közvilágítási égők soronkí- vüli pótlásáról. Határozott a tanács arra is, hogy felül kell vizsgálni az utcai légvezetéke­ket. Ahol a fák ágai elérik a vezetékeket, ott vissza kell vágni a fákat, illetve új, tör­penövésű fákat kell ültetni. (Folytatás a 2. oldalon.) A nukleáris háború ellen Békemegmozdulások j rek. Leningrádban összesen több mint négyszázezren vet­tek részt a varos különböző pontjain rendezett tömeggyű­léseken. Minszk utcáin het­venezer ember vonult fel és a megmozdulás befejező aktu­saként az ENSZ-közgyűléshez intézett békeíeíhívást fogadott el Hága, (MTI): A szombati há­gai atomfegyverellenes tünte­tés méreteiben felülmúlta a két évvel ezelőtti amszterda­mit is, és arányaiban talán Európa legnagyobb ilyen meg­mozdulásának mondható — mutatnak rá a hétfői lapok a vasárnapi bákefelvonulás után. Az újságok kiemelik a tün­tetés egyik váratlan mozzana­tát, Irene hercegnő, Beat­rix holland királynő negy­vennégy éves húga szenve- ■délyes felszólalását. „Nem él­hetünk állandó félelemben... Az emberi értékek torzulásá­nak vagyunk ma tanúi. A fegyverek felhalmozása követ­keztében az emberiség a sza­kadék szélére sodródott; azon a ponton vagyunk, hogy egyet­len végzetes tévedés Földünk és az egész emberiség meg­semmisülését jelentheti" — mondotta a hercegnő a fél­millió tüntetőnek a szónoki emelvényről. Előzőleg hangoz­tatta : nem a királyi ház vagy a békemozgalmi szervezetek valamelyike nevében beszél hanem lelkiismerete paran­csára. Kiemelik a lapok Joop Den Uyl munkáspárti vezető, a tüntetés zárószónoka beszédét is. Den Uyl hangoztatta: egye­dül az atomfegyverek befa­gyasztása, majd fokozatos köl­csönös leszerelése háríthatja el az atomháború veszélyét. Newbury, London, Green- ham Common, (Reuter, AFP, DPA, UFI): Újabb tüntetés volt hétfőre virradóra a Nagy- Britanniai Greenham Com­mon légitámaszpontnál a’nova a békeaktivisták szerint a na­pokban érkeznek meg az első amerikai robotrepülőgépek. Asszonyokból álló tüntetők egy csoportja ismét megkísérelte átvágni a bázist körülvevő szögesdrótot A rendőrség 30 asszonyt letartóztatott. Ezzel több mint 200-ra nőtt a hét­végi tüntetések során őrizet­be vett békeaktivisták száma. Comiso, (Reuter, UPI): Több mint száz asszony tüntetett va­sárnap a sziciliai Comisóban, amelyet az Olaszországba te­lepítendő 112 robotrepülőgép befogadására szemeltek ki. Az asszonyok, köztük külföldi bé­keharcos nők, a rakétatelepí­tés elleni tiltakozásuk kifeje­zéseként színes gyapjúfonala­kat feszítettek ki a NATO-bá- zis bejárata előtt. Koppenhága, (ADN, TASZSZ): Dániában a hét végén a má­sodik világháború utáni leg­nagyobb helyi békemegmoz­dulással befejeződött a lesze­relés támogatására meghirde­tett akcióhét Az ország mint­egy 120 békebizottsága, a szak- szervezetek és a legkülönbö­zőbb pártok által szervezett tüntetéseken több mint két­százezer ember tiltakozott a nyugat-európai rakétatelepí­tés ellen. Moszkva, (TASZSZ, ADN): Nagyszabású háborúellenes megmozdulásokon emelték fel szavukat az amerikai kor­mányzat fegyverkezési politi­kája és a nukleáris háború ve­szélye ellen a szovjet embe-

Next

/
Thumbnails
Contents