Zalai Hírlap, 1984. március (40. évfolyam, 51-75. szám)

1984-03-01 / 51. szám

világ proletárjai, egyesüljetek! A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ZALA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XL. évfolyam, 51. szám Ara: 1,40 forint 1984. március 1., csütörtök Dzsemajel damaszkuszi tárgyalásai — Jobboldali terrorakció Syugat-Bejrútban — Újabb francia javaslat Olvadás a libanoni—szíriai viszonyban? Bejrut, Damaszkusz, Jeru­zsálem, (MTI, AFP, Reuter, AP, UPI): Amin Dzsemajel li­banoni és Hafez Asszad szí­riai elnök szerda/ estig kétszer is tárgyalt Damaszkuszban. A szíriai—libanoni csúcsta­lálkozót, amelyre a driíz és a síita ellenzék sorozatos győ- "6111161 és az amerikai tenge­Jó évre számítanak a Ganz-Márag é* a KFF újítóéi szakemberei A műszaki fejlesztés ipari vállalataink eredményes gaz­dálkodásának elengedhetetlen feltétele. Ám a műszaki új­donságok létrehozásában, a meglevő technológiák jobbá- tételében, vagy a munkások védelmének fokozásában nem­csak a fejlesztési specialisták­nak, vagy kutatóintézeteknek van nagy szerepe, gyakran a termelésben dolgozók állnak elő a legjobb ötletekkel egy- egy probléma megoldására. S ezek legtöbbször szép hasznot hajtanak a vállalatnak és a népgazdaságnak. Két, az újí­tási mozgalomban hagyomá­nyosan jól szereplő vállalatnál érdeklődtünk, hogyan indult az idei esztendő. A ©anz-Mávag zalaegersze­gi gyárában eddig hat javaslat érkezett az anyagiak arékosság fokozására, a gyártási idő csökkentésére és a munkások oiztonságának javítására. Régi dolog már, hogy a ka­zánházban csökkenteni kelle­ne a zajszintet, hiszen az a Megengedettnél jóval maga­sabb. Most egy újszerű szi­getelési eljárás dokumentá­ciója fekszik a bírálóbizottság asztalán. Ehhez hasonló mód­szerrel másutt már sikerült csökkenteni a robajokat, zö­rejeket, védve a kellemetlen hanghatásnak kitett munkások testi épségét Kidolgoztak egy targoncára szerelhető szállító kosarat is, aminek segítségével a maga­san elhelyezett villamos be­rendezésekhez könnyen hozzá­férhetnek a szerelők. Az újítások még értékelésre várnak. Az évkezdés hasonló az 1983-ashoz, ami újítási szempontból jó évnek számí­tott De ha lehet az idén még több javaslatra és az ezzel já­ró megtakarításra számítanak a ©anz-Mávagban, s ennek érdekében a dolgozók anyagi és erkölcsi megbecsülése sem marad eL A Kőolaj- és Földgázbányá­szati Vállalatnál míg 1982-ben 162 újítás után 10,5 millió fo­rint haszna volt a vállalat­nak, addig tavaly már 201 ja­vaslatot fogadtak el, ami 17 milliót hozott a pénztárba. És ekkor még nem beszéltünk a találmányokró1, amelyek tíz­millióval többet, kerék 15 milliós hasznot eredményez­tek. Január—februárban a dol­gozók már 28 javaslatot tet­tek az asztalra Ezek közül az ásványvagyon felmérésével kapcsolatos új módszer találmányi szintű. A vállalat nevezett az Ipari Minisztérium és a Bányaipari Dolgozók Szakszervezete által kiírt pályázatra, amely meg­követeli az újítói munka javí­tását. Az eddig beadott újítások közül sok az importanyagok helyettesítésére irányul. Ez fontos, hiszen a fúrásnál hasz­nált drága külföldről szárma­zó alkatrészek hazaiakkal való felváltása sok millió forintot takarít meg a vállalatnak. Folytatva á múlt évben beve­zetett gyakorlatot, egész éves újítási versenyt hirdettek, s remélik, hogy ez továbbfokoz- za az újítók kedvét. részgyalogo6ok „átcsoportosí­tása” után került sor. a nyu­gati hírügynökségek látványos politikai fordulatnak minősí­tik. Megfigyelők szerint a liba­noni elnök damaszkuszi útja az Egyesült Államoktól és Iz­raeltől történő eltávolodásá­nak, a Szíriához és általában az arab világhoz való közele­désének a jele. Ügy vélik, hogy a látogatás a libanoni és a szíriai kormány viszonyá­ban az olvadás kezdetét jelen­ti. Jobboldali terrorakció szín­helye volt a hazafias erők el­lenőrzése alatt álló Nyugat- Bejrút, röviddel azután, hogy az elnök a szíriai fővárosba utazott. Az MTI bejrúti tudó­sítójának jelentése szerint szerda délután parkoló gépko­csiban elhelyezett pokolgép robbant a város egyik szunni­ta mohamedán negyedében. Nem végleges adatok szerint a merényletnek két halálos áldo­zata és harminc sebesültje van, többségük kisgyermek. New York (AFP): Francia- ország kedden az ENSZ-erők Libanonba küldésére vonatko­zó korábbi javaslatának újabb módosított változatát terjesz­tette az ENSZ Bizonsági Ta­nácsa elé. A javaslat tekin­tetbe veszi az el nem kötele­zett országok csoportjának hétfőn tett javaslatait is. A francia módosított javaslat főbb pontjai a következők: — Libanonból ki kell von­ni minden olyan külföldi erőt, amelynek jelenlétét a libanoni kormány nem hagyta jóvá — Libanon egész területére vonatkozó azonnali tűzszünet, mindenféle ellenségeskedés beszüntetése. — A libanoni kormánnyal egyetértésben, a BT fennható­sága alatt azonnal állítsanak fel ENSZ-erőket, mégpedig olyan tagállamok részvé­telével, amelyek nem ál­landó tagjai a Biztonsági Ta­nácsnak, és ha erre lehetőség van, az ideiglenes, libanoni ENSZ-erők bevonásával •— Az ENSZ-erők feladata, hogy helyreálljon a béke, amely nélkül nem lehet biz­tosítani Libanon területi in­tegritását, egységét, szuvere­nitását és függetlenségét.. A társadalmi részvétel új formája a tervezésben Az ÉVM és a megye vezetőinek feladategyeztető tárgyalása Az 1986—1990 közötti évekre szóló VII. ötéves népgazdasá­gi terv előkészítésére — az Állami Tervbizottságtól kapott felhatalmazás alapján — az Országos Tervhivatal együtt­működési munkaprogramokat írt alá a Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsával, a Szakszer­vezetek Országos Tanácsával, a Kommunista Ifjúsági Szövet­ség Központi Bizottságával, a Magyar Tudományos Akadé­miával, a Magyar Mezőgazda- sági Társasággal, a Műszaki és Természettudományi Egye­sületek Szövetségével, a Ma­gyar Kereskedelmi Kamarával, a Termelőszövetkezetek Orszá­gos Tanácsával, a Fogyasztási Szövetkezetek Országos Taná­csával és az Ipari Szövetkeze­tek Országos Tanácsával. A közös munkaprogramok aláírásával kétesztendős mun­ka kezdődik, és ennek során még határozottabban érvénye- i sülhet az a tervezési gyakorlat, Bővítik a bázakerettyei szociális otthont A Tanép idei tervei Kanizsán és kornyékén A Tamép nagykanizsai fő­építésvezetőségére ebben az évben számos nagyobb beru­házás vár. Nagykanizsán a Néphadsereg úton a harmadik, s egyúttal utolsó 56 lakásos épülettömbön dolgoznak, je­lenleg a belpő szakipari mun­kák folynak. Átadása augusz­tus végén várható. Ugyancsak lakásokat építenek a Vörös­marty utcában, ahol a kétszer nyolclakásos épületek alapozá­sát már befejezték. Az „A” épületnél jelenleg az alagsor falazását végzik a kőművesek, s már a helyszínen van a to­ronydaru, amelyet napokon belül üzembehelyezmék. A ha­gyományos kivitelezésben ké­szülő épületek lakásait decem­berben adják át tulajdonosa­iknak. Megkezdődött a zaMcarosá (tdOtöagfaaeteeaet első épületé­nek kivitelezése is. Az alapo­zást befejezték, már az alag­sort és a lábazatot építik. Az ötvenöt üdülőegység — egy és másfélszobás lakrészek lesz­nek — három emeleten foglal helyet. Ezt a 26 millió forintos beruházást jövő év májusában fejezik be. Újudvaron a vasút mellett épül az új agrokémiai telep, itt a Tanép a kerítést és a szociális épületet készíti eL Bázakerettyén 25 millió fo­rintos költségvetéssel meg­kezdték a szociális otthon bő­vítését. A kétemeletes új szárnyban és a régi épületben átadás után. 130 beutalt elhe­lyezésére, illetve kiszolgálásá­ra nyílik majd lehetőség. A Tanép megkezdte a felvonu­lást, s vele párhuzamosan az alap betonozást. Az új szárny átadására a jövő évben kerül 60*. Két, a vasúthoz kötődő mun­kája is van a nagykanizsai fő­építésvezetőségnek. Gyékénye­sen egyemeletes épületet ké­szítenék 14 millió forintos költséggel. A létesítmény már tető alatt van, a belső mun­kálatok vannak soron. A föld­szinten kocsijavító műhely, az emeleten szociális helyiségek kapnak helyet. A murakeresz­túri vasúti határátkelő állomá­son a térvilágítást végzik. A 10 millió forintos beruházás­sal jól haladnak. Már tavaly lealapozták az oszlopok helyét mintegy három kilométer hosz- szúságban, sőt az oszlopok egyrésze is a helyén áll. Amint az időjárás lehetővé teszi meg­kezdik a kábelfektetést is. A komplett térvilágítás műszaki átadására május végén kerül SOK. amelyben a kollektív gondol­kodás a társadalom közös cse­lekvési programjává teszi nép­gazdaságunk VII. ötéves ter­vét Az együttműködés során le­hetőség nyílik arra is, hogy a társadalmi szervezetek az álta­luk képviselt rétegek, közössé­gek érdekeit és törekvéseit a gazdasági fejlődés kiemelkedő fontosságú kérdéseiben önálló­an összeállított javaslatok, el­gondolások kidolgozásával is érvényre juttassák. A tervezők e javaslatokat munkájukban folyamatosan hasznosítják és bevonják a társadalmi és ér­dekképviseleti szerveket azok­nak a döntéseknek az előké­szítésébe, amelyek a lakosság széles rétegeit, illetve a külön­böző típusú gazdálkodó szerve­zetek közvetlenül érintik. Tegnap délután Zalaegersze­gen a megyei tanács székházá­ban tartották az Építési és Vá­rosfejlesztési Minisztérium, valamint a megye párt- és ta­nácsi vezetőinek szokásos év- eleji feladategyeztető tárgya­lását. A minisztériumot dr. Ábrahám Kálmán miniszter és dr. Lackó László főosztályve­zető helyettes, a megyét Var­ga Gyula, a megyei pártbizott­ság első titkára, Újvári Sán­dor, a megyei tanács elnöke és dr. Fábián Tibor, a megyei pártbizottság osztályvezetője képviselte. A tárgyalás alapjául egy, az elmúlt évben folytatott meg­beszélés során elhatározott fe­ladatok folyamatos megoldá­sáról szóló írásos előterjesztés és Kátai U. Istvánnak., a me­gyei tanács osztályvezetőjének szóbeli tájékoztatója szolgált. Mindkét anyag foglalkozott az építőipar tevékenységének eredményeivel. Megállapította, hogy az építőszervezetek a me­gyei igényeket kielégítet­ték. Saját építésszerelési tevékeny­ségük — megfelelően az álta­lános tendenciáknak — 2—3 százalékkal kevesebb volt az előző évinél. Gondot jelent, hogy sok a jogos minőségi ki­fogás, nem ritka a szervezet­lenség sem. A kezdeti lépések ptán gyorsabban kellene be­kapcsolódniuk az építőknek többek között a korszerű cso­portos családiház-építésbe, egyáltalán keresniük kellene az új formákat a magánlakás­építés segítésében. Szóba került többék között, hogy a Zala megyei Tervező Vállalattól jelentős számban váltak ki, s alakítottak kisszö­vetkezetet tervezők. Ez az év folyamán gondokat is okozhat, örvendetes tény viszont, hogy a településfejlesztési rendezési tervek felülvizsgálatában, el­készítésében a helyi tanácsok jelentőségüknek megfelelően vállaltak szerepet, miként az is, hogy tavaly a tervezettnél több lakás épült a megyében, , s a középtávú tervben terve­zett 8.5 ezerrel szemben a tervidőszak végére várhatóan 10.5 ezer épül feL Ezzel összefüggésben esett szó az építőanyag ellátásról, a termelés, s különösképpen a* elosztás gondjairól. Jelesül ar­ról, hegy az építőanyag az esetek nagy részében a kelleténél sokkal többet utazik, s ez jelentősen megdrágítja az építkezéseket. A megyei vezetés részéről több kérés, javaslat is elhang­zott. Így többek között a za­laegerszegi nevelési központ felépítéséhez, a keszthelyi nád­üzem kitelepítéséhez, a kis, termelőszövetkezeti kezelésben levő téglagyárak üzembeállítá­sához, az állami tulajdonban levő lakóházak felújításához; az építőiparban a szavatossági perekre okot szolgáltató hibák kiküszöböléséhez, a Balaton vízvédelmével kapcsolatos to­vábbi feladatok ellátásának segítéséhez kért támogatást a megye. A minisztérium egyet­értését kérte abban, hogy a lakáskarbantartó vállalat, te­kintve hogy a vállalatnál a fogyasztói szolgáltatás aránya meghaladja az 56 százalékot, továbbra is fogyasztási szolgál­tató vállalatként működhessen.' Adjon támogatásit a Zalaeger­szegi * Cserépkályhagyámak, hogy a Tófejen megvalósítan­dó környezetvédelmi beruhá-* záshoz hitelt kanhasson, s tör­ténjék intézkedés a Lenti kör­nyékén fellelhető agyagvagy on hasznosítására. Ezek egy részére a miniszter a helyszínen kedvező válasizt adott. Igv például eevetértenek a tófeji beruházással, támogatást nyújtanak a téglagyárak termelésbe ál­lításához, több dotogban, mint a Lakév működésével kapcsolatos kérés további tárgyalásokat helyezett kilátásba. Ugyanakkor az ága­zat nevében több dologra fel­hívta a megye illetékeseinek Figyelmét. Javasolta az építő­ipari szervezetek — benne- értve a gazdasági munkakö­zösségeiket, kisszövetkezeteket is — munkájának az eddiginél jobb koordinálását, valamint azt hd|gy keressék a magán­erős lakásépítés állami irányí­tásának módszereit. Külön rá­irányította a figyelmet az épí- tésigazaatás újszerű feladatai­ra. különösképpen nedig a köz­ségi tanácsok eziránvú munká­jának segítésére, ellenőrzésére Lakatos Ernő látogatása O a Zalai Hírlap szerkesztőségében Lakatos Ernő, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottsága Agitációs és Pro­paganda Osztályának vezetője tegnap — Karvalits Ferenc, a megyei pártbizottság titkára és Balázs Béla osztályvezető tár­saságában — látogatást tett a Zalai Hírlap szerkesztőségé­ben. Részt vett a szerkesztő­ségi munkaértekezleten, s fel­szólalásában időszerű bel- és tájékoztatáspolitikái kérdések­ről beszélt. Az esti órákban a megyei pártbizottság propaganda és művelődési osztályának koi- lektívájávafl találkozott Laka­tos elvtárs, ma pedig részt vesz a zalaegerszegi, megyei ideológiai alktívaértekezlet munkájában. A Keszthelyi Agrártudományi Egyetem hazánk egyik legnagyobb agrármérnökképző in­tézménye és egyben a Dunántúl mezőgazdasági tudományos központja. Középtávú és táv­lati oktatási, kutatási és mű szaki—gazdasági fejlesztési terveiről tegnap délelőtt az egyetem vezetése megbeszélést fojytatott a megyei pártbizottságon a párt és tanácsi veze­tőkkel. A terv középpontjában az áll, hogy szolgálja az egyetem alapvető oktató-nevelő és kutató tevékenységét, s fokozott bekapcsolódását a megye és az ország szakmai, társa­dalmi életébe. Erősíteni a dolgozók biztonságérzetét (3. o.) nnanMii Karmacsi változások (3. o.) mnm Könnyű csőkígyó <4 O.I mm» Üzemi étkeztetésről p húsáremelés után (5. o.) MMMtMI Egy diákkórus útja ti. o.)

Next

/
Thumbnails
Contents