Zalai Hírlap, 1984. május (40. évfolyam, 102-126. szám)

1984-05-03 / 102. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ZALA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XL. évfolyam. 102. szám Ara: 1,40 forint 1984. május 3., csütörtök % köszöntő! I ük a nemzetközi műn kán ünnepet Felvonulások, megemlékezések, majálisok a 40. szabad május elsején Országszerte méltóképpen köszöntötték május elsejét, a nemzetközi munkásünnepet. A rendezvénysorozatból kiemel­kedett a főváros dolgozóinak impozáns felvonulása. A Ma­gyar Népköztársaság címerével ékesített Felvonulási téri dísz­emelvényen ott volt Kádár János, az MSZMP Központi' Bizottságának első titkára, Lo­soncai Pál, az Elnöki Tanács elnöke. Lazár György, a Mi­nisztertanács elnöke, Aczél György, Berike Valéria, Gás­pár Sándor, Havasi Ferenc, Korom Mihály, Maróthy Lász­ló, Méhes Lajos, Németh Ká­roly és Sarlós István, a Poli­tikai Bizottság tagjai, Gyenes András, a KEB elnöke. Kádár János a felvonuláson interjút adott a televíziónak és a rá d i ónak. Kádár János május l-i nyilatkozata — Köszöntőm a rádió hallgatóit, a televízió nézőit, dol­gozó népünket május elseje alkalmából. Május elseje nagy ünnep. Közel száz esztendővel ezelőtt született úgy, mint a munkásosztály nemzetközi szolidaritásának napja, amikor a munkásosztály minden országban hirdette céljait és azok mellett tüntetett Azóta bővült a május l-i ünnep tartalma. Amióta a népek egész sora a szocialista fejlődés útjára lé­pett, a szocializmus világrendszerré vált, s a népek széttör­ték a gyarmati rendszer bilincseit, azóta május elseje a nem­zetközi munkásosztály és a szocializmust építő népek, a jo­gaikért, a szabadságukért és a békéért küzdő népek szolida­ritásának napja, közös ünnepe. Ehhez a naphoz most már elválaszthatatlanul hozzátartozik a béke, a nemzetek szabad­sága, a társadalmi haladás és a szocializmus fogalma. — Az idei tavasz borús, hűvös, szeles, ilyen a mai nap is. De éppen a most látható budapesti felvonulás is eleven bi­zonyítéka annak, hogy népünk jó érzéssel ünnepelhet, és ünnepel is ezen a napon szerte az országban. Az ünneplés­hez jó okot ad annak tudata, hogy népünk békében, bizton­ságban él, eredménnyel folytatja szocialista országépítő munkáját. Ezt a napot azzal is ünnepeljük, hogy köszöntjük a szocialista építés új eredményeit, és jó érzéssel előrete­kinthetünk, hiszen látjuk a fejlődés távlatait. Jól kiválasz­tott, szocialista céljaink vannak, jó a politikánk, népünk egységben, céltudatosan dolgozik. Nem szoktunk a nehézsé­gekről, a problémákról sem hallgatni, elért vívmányaink továbblépésre ösztönöznek. — A párt Központi Bizottsága a közelmúltban ülést tar­tott, amelyen a nemzetközi helyzetről és szocialista építő- munkánkröl volt szó. A nemzetközi helyzettel kapcsolatban hangsúlyoztuk: annak ellenére, hogy a múlt esztendő végén megkezdték az Egyesült Államok közép-hatótávolságú ra­kétáinak telepítését Európában és a helyzet feszültebbé vált, mi mégis változatlanul folytatjuk külpolitikánkat, amelynek célja az, hogy az emberi ész felülkerekedjék, valamennyi érdekelt fél számára megfelelő megoldások szülessenek. A mai viszonyok közt is azt valljuk, hogy érdemi tárgyaláso­kat kell folytatni Minden nép közös érdeke, hogy gátat ves­sünk a fegyverkezési versenynek, s megtaláljuk a minden nép számára' egyenlő biztonságot jelentő tárgyalásos megol­dásokat. Az a célunk, hogy az emberek békében élhessenek, és a biztonság a fegyverzet alacsonyabb szintjén valósuljon meg. — And a hazai munkát illeti: aki a Központi Bizottság ülésésről kiadott közleményt figyelmesen elolvasta, az látta, hogy mi az alkotó, a szocialista építőmunkához az eddiginél még jobb kibontakozási lehetőségeket akarunk teremteni. Ez azt jelenti, hogy a termelőeszközöket, a munkaerőt, szel­lemi tartalékainkat maximálisan mozgósítsuk, az alkotó munkának új lendületet adjunk. Azt akarjuk, hogy aki töb­bet és jobban dolgozik, az többet és jobban kereshessen, aki pedig nem produkál, az a rendszer előnyeit ne élvez­hesse. Érvényesüljön a társadalmi igazságosság a tehervi­selésben, s aki nehéz helyzetben van, az megfelelő támo­gatásban részesüljön. — Ilyen álláspontot fogadott el Központi Bizottságunk a további munkáról, és az a mély meggyőződésünk, hogy az idei tervért, a napi feladatokért tisztességgel dolgozva, jó érzéssel tekinthetünk avjövő év elé, amikor hazánk felsza­badulásának 40. évfordulója lesz. Bizonyos, hogy azt népünk új munkasikerekkel ünnepli meg. — Május elsejénk, ahogyan azt népünk ünnepli, egyben üzenet a világnak; a szovjet népnek, a szocializmust építő nemzeteknek, a világ haladó erőinek, valamint azoknak a józan polgári köröknek is, akik megértették, hogy a béke útján kell járnunk, mert nincs más út az emberiség számá­ra. Üzenetünk úgy szól: népünk becsülettel dolgozik, szó fialista céljai mellett szilárdan kitart, eltökélten halad előre szövetségeseivel, helytáll és helyt fog állni a jövőben is. — Még egyszer szívből mindén jót kívánok népünknek a munkásoknak, a termelőszövetkezetek dolgozóinak, az al­kalmazottaknak, az értelmiségieknek, a kultúra munkásai­nak, mindenkinek, aki tisztességgel és becsületesen él és dolgozik ebben a hazában — mondotta befejezésül Kádár János. (MTI) A zászlódíszbe öltözött vá­rosainkban és falvairlkban a hagyományok jegyében ünne­peltek május elsején megyénk dolgozói. Zalaegerszegen A megyeszékhely lakosságát •cenés ébresztő köszöntötte má­jus elsején 7 órakor. Alig hangzottak el a helyőrségi fú­vószenekar indulóinak utolsó I akkordjai, kisebb-nagyobb cso­portok igyekeztek a gyülekező helyekre. Zászlókkal, zöld fa­ágakkal és nyíló virágokkal díszített májusfák, az ünnepet éltető, békét, atommentes Európát és világot követelő jelmondatokat, jelszavakat tar­talmazó transzparensekkel, a marxizmus megalapítói s, az oVszág vezetőinek képeivel tar­kított zászlóerdők alatt fél tíz órakor kezdődött az ünnepi felvonulás. A Dísz-téren fel­állított tribünön Varga Gyula, az MSZMP Központi Bizottsá­gának tagja, a megyei pártbi­zottság első titkárával az élen foglaltak helyet a megyei, vá­rosi párt, állami társadalmi és tömegszervezetek, mozgalmak, a fegyveres erők és testületek, Jevgenyij Pavlovics Natalies vezetésével a szovjet hadsereg, Milan Utrosa, a lendvai közsé­gi szakszervezeti bizottság el­nökének vezetésével a jugosz­láv delegáció tagjai, Keresztury Dezső, akadémikus, a vá­ros díszpolgára, az üzemek, vállalatok képviselői. Kádár János, az MSZMP Központi R: -újságának első tit­kára a budapesti felvonulok körében. A Magyar Hűtőipar zalaegerszegi gyárának dolgozói teherautóra szerelt emblémával, s a kocsin gyártmány-bemutatóval vettek részt a felvonuláson. Képünkön éppen a tribün előtt halad el menetük. A felvonulók sorát a 407-es Ipari Szakmunkásképző Inté­zet diákjai és tanárai nyitot­ták, az általános iskolásokét az Ady iskolások békét éltető,- ke­rékpárra szerelt jelmondottal, apró és nagyobb zászlókat lo­bogtatva. A Ságvári gimnázi­um haladt az élen a középis­kolások meneténél, a sort a Pénzügyi és Számviteli Főisko­la népes csapata zárta. Az üzemek, vállalatok mene­tét a Kiváló címmel kitünte­tettek, élen a Color Ruházati Vállalat dolgozói nyitották, őket követte a Zala megyei Állami Építőipari Vallalat nemzeti színű, vörös és kék zászlók alatt vonulók sora, mi­közben gépkocsira, szerelt for­gó földgömb jelképezte az ün­nep nemzetköziségét. A tribün előtt elhaladók menete aztán néhány percre megállt. Király Ferenc, a Szakszervezetek Za­la megyei Tanácsának vezető titkára köszöntötte a felvonu­lókat, méltatta május elseje je­lentőségét. Azután sorra halad­tak el a zalaegerszegi üzemek, vállalatok dolgozói. A Magyar Hűtőipar egerszegi gyára me­netének élén termékeiket be­mutatva gurult egy Ms teher- (Folytatás a 3. oldalon.) Tartósítani az elért eredményeket Ülést tartott a megyei tanács végrehajtó bizottsága Tegnap délelőtt ülést tartott a megyei tanács végre­hajtó bizottsága. Elfogadta a tanácselnök jelentését a lejárt határidejű vb. határozatok végrehajtásáról, majd a keszthelyi városi tanács végrehajtó bizottsá­gának munkáját értékelte. A következőkben a tanácsi vállalatok 1983. évi gaz­dálkodásának tapasztalatait tekintette át. Ezután a megyei tanács soronkövetkező ülését készítette elő a végrehajtó bizottság. Végezetül bejelentések tárgyá­ban döntött, majd Újvári Sándor megye; tanácselnök zárszavával befejezte munkáját. Kis felvonuló nagy zászlóval. Az 1982. évi megtorpanás után, a szigorodó körülmények — az állami támogatások mér­séklése, a fejlesztésre fordítha­tó pénzeszközök csökkentése, a bérfejlesztési lehetőség korlá­tozása — ellenére kiemelkedően jó évet zár­tak tavaly a megye tanácsi vállalatai. A tapasztalatok szerint a fenti kényszerítő körülmények, s a hatékonyság növelése érdeké­ben hozott központi intézkedé­sek arra késztették a vállala­tokat, hogy a korábbinál na­Kádár János találkozója külföldi szakszervezeti vezetőkkel Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára és Méhes Lajos, a Szakszervezetek Országos Ta­nácsának főtitkára a Felvon u- ási téren találkozott a Szak- szervezeti Világszövetség kép­viselőivel és azokkal a külföl­di szakszervezeti vezetőkkel, akik részt vettek a budapesti dolgozók május l-i ünnepsé­Kádár János bevezetőben szólt arról, hogy a magyar nép a nemzetközi szolidaritás \<e nagy ünnepén hitet tesz céljai mellett. Mint mondta: — Mi a békéért harcolunk, a népek szabad fejlődéséért, a társadal­mi haladásért, a szocializmu­sért. Szolidaritást tanúsítunk minden haladó emberrel a vi­lágon, éljen bármely földré­szen, bármely országban. A Központi Bizottság első titkára köszöntötte a vendége­ket és mindazokat a népeket, haladó mozgalmakat akiket képviselnek. Hangsúlyozta azt a meggyőződését, hogy a né­pek meg tudják védeni- béké­jüket, és a szabadság, a társa­dalmi haladás ügye győzni fog. — Mi ebben hiszünk, ezért küzdünk és ennek valóra vál­tását kívánjuk — mondotta végezetül Kádár János. (MTI) gyobb gondot fordítsanak az eszközök hasznosítására, a tar- taieiKOk gyorsabb feltárására. Mindezek eredményeként a nuszonxét tanácsi es a hat kis­vállalat közül elmúlt évi mun­kája elismeresekent három vállalat nyert kiváló címet, egy vállalat és egy kisvállalat elismerő okiévelet kapott. Általában a vállalatok gaz­dálkodási mutatói tervszerű, fegyelmezett munKáról valla­nak A vállalati árbevétel — 103 százalék — nagyságrendje nem erte ei a korábDi években megszokott szintet, ugyanak­kor az export árbevétel 23 szá­zalékkal nőtt. Javulás tapasz­talható a gazdasági környezet­hez való alkalmazkodásban. Bizonyítja ezt egyebek között az is, hogy amíg 1982-ben a szabályozó rendszer változása miatt a vállalati eredmény az előző évhez képest 5 százalék­kal — 20 millió forinttal — csökkent, addig tavaly a to­vább szigorodó feltételek mel­lett a nyereség 30 millió fo­rinttal nőtt, s meghaladta az 1981. évi szintet is. A nyereség forrása a vál­lalatok döntő többségénél a takarékosabb költséggaz­dálkodás volt. A vállalatok nagyobb figyel­met fordítottak a készletgaz­dálkodásra, ennek hatására ésökkentek a tárolással, a rak­tározással összefüggő költsé­gek, egyúttal javult a pénzügyi egyensúly is. (Folytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents