Zalai Hírlap, 1984. október (40. évfolyam, 231-256. szám)

1984-10-02 / 231. szám

Megújul a gázvezeték Moszkva, (MTI): Sikeresen végrehajtotta valamennyi ku­tatási feladatát és kedden visz- szatér a Földre Leonyid Ki- zim, Vlagyimir Szolovjov és Oleg Atykov. A három szov­jet kozmonauta töltötte eddig a legtöbb időt a világűrben — leszállásukra útjuk 237. nap­ján kerül sor. Az utóbbi napokban az űr­hajósok minden idejét a visz- szatérésre való felkészülés kö­tötte le. A Szojuz T—11 űr­hajó leszálló egységébe átszál­lították a február óta végzett kísérletek eredményeit tar­talmazó tartályokat. Mivel a szovjet űrhajózásban már ha­gyománynak számít, hogy a távozó expedíciók tökéletesen tisztán hagyják maguk mögött az űrállomást, kitakarították a Szaljut—7-et is. A telemetrikus mérések és a személyzet beszámolója sze­rint, a Szaljut—7—Szojuz T—11 orbitális komplexum rendeltetésszerűen működik, a leszállásra készülő három űr­hajós egészségi állapota és közérzete jó. A Pénzügyi és Számviteli Főiskola zalaegerszegi intézeté­ben valamennyi hallgató megismerkedik a számítástech­nika rejtelmeivel. Elsajátítják a kisszámítógépek kezelését és megtanulják a számítástechnika alkalmazását a gazda­sági feladatok megoldásában. Képünkön: a harmadévesek egy csoportja a VT—20-as berendezéssel. Gázvezeték rekonstrukciót hajtanak végre Zalaegerszegen. A 7 millió forintos költségvetéssel készülő első szakaszon, — mely az Ady utcától a Gasparich útig tart — várhatóan október 30-ig fejeződik be a munka. A közelmúltban megkezdte a téli tárolást a megyei Zöl­dért Vállalat. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a lakosság téli ellátására —ezt január 1-től számítják —négy és félezer tonna árut készle­teznek és az addigi fogyasz­tásra további másfélezer ton­nát tárolnak. Csordás József Igazgatóhelyettes szerint az őszi érésű termékekből álta­lában van elegendő, tehát a Dolgoznak a talajelőkészítők, a vetők, a betakarítok Az esős, hűvös napok után a hétvége kellemes őszi idő­járást hozott. A napsütés és a szél megszikkasztotta a mezőt és sok helyen folytathatták a soronlevő munkákat, a szőlős, kertekben pedig a korán érő és rothadó fajták leszedésével előszüretet rendeztek a gaz­dák!. A nagykanizsai Alkotmány termelőszövetkezetben a siló­zást végezték, a téli tömegta­karmánynak mintegy 70 szá­zaléka került be eddig a ha­tárból. A szikkadtabb terüle­teken hozzáfogtak a vetőágy készítéséhez és tegnap reggel megkezdték a 208 hektár őszi árpa vetését. Ha az időjárás engedi, a héten már a búzát is vetik. A zalalövői közös gazdaságban szeptem­ber hónapban 110 milliméter csapadékot mértek. Emiatt Újra a földeken több napon keresztül kény­szerpihenőt tartottak a nö­vénytermesztők. Elsőnek a silózást folytatták, a takar­mány 60 százaléka került a tároló helyekre és számításaik szerint a hónap közepén vé­geznek vele. Tegnap elkezd­ték az őszi árpa alá a talaj- előkészítést és ha nem esik újra, ma elindulnak a vetők. Határidőre teljesítik megbízatásaikat a keszthelyi és hévízi építőipari egységek Időarányos teljesítésről, a szerződésben vállalt határidők tartásáról adhatnak számot a a harmadik negyedév végén a keszthelyi és hévízi építőipari egységek. Az tói, nagyon tetszetősre sikerült postaépületet, s a fonyódi ha­jóállomás mellé telepített „konténeres”, kereskedelmi célokat szolgáló pavilonsort említik. A Agroép 38 millió forintos magasépíté­si tervet tűzött maga elé erre az évre, ami várhatóan 45 millióra alakul. Az eddigi tel­jesítéseik közül a szolgálati lakással megtoldott zalaszán­Balaton-vidéki Építőipari Szövetkezet főmérnöke, Kiss Antal szerint semmi jelentősége sincs an­nak, hogy augusztus végén még 6 millió forintos lemara­dásuk volt. A 115 milliós éves tervüket várhatóan 3—4 szá­zalékkal túlteljesítik. November végén adják át a hévízi 140 lakásos új lakóte­lep utolsó, 20 lakásos tömbjét, s a keszthelyi November 7. utcában saját beruházásban készült öt lakást. Elkezdték a helyi motel felújítását, 9 mil­lió forint értékű munkát vé­geznek az idén: folynak a bontások, az alapozások. (Folytatás a 2. oldalon.) A zalaegerszegi termelőszövetkezetben a hét végén a silózás volt a fő mun­ka : Babosdöbrétén dolgoztak, tegnap pedig Pózván láttak munkához. Az előirányzott 6 ezer tonna szilázsból 3 ezer tonna került eddig a tárolók­ba. Két kombájn is dolgozott a hét végén, az E—514-esek- kel a magnak szánt vöröshe­rét takarították be. Tegnap reggel újra munká­ba állt a talajelőkészítő bri­gád. hogy megkezdjék 164 hektáron az őszi árpa vetését. Ezt követően a búzával foly­tatják a munkát. A csapadé­kos időjárás félbeszakította a burgonyaszedést az üzemben. A háztájiban termeltetett 11 hektárnyi étkezésit már ki­szedték és eladták a Zöldért­nek, a közösen ültetett 15 hektárnyiból viszont még be­takarításra vár a szaporító­anyagnak szánt és van még az étkezésiből is. A bánokszentgyörgyi termelőszövetkezetben, amíg puha volt az esők áztatta föld, az időt az őszi mélyszán­tásra használták ki. Az 540 hektárból 110 hektáron végez­ték el ezt a munkát. Tegnap viszont a búza vetésének elő­készítéséhez láttak hozzá, szórták a műtrágyát, s ha újabb eső nem érkezik, ma már a búzát vetik. A hagyományos módon, kovásszal készült kenyér ma is kelendő áru. A Zala megyei Sütő- és Édesipari Vál­lalat zalaegerszegi, Ady úti sütödéjében a kovászos ke­nyérből hétköznap 1440 kilogramm, a hétvégeken pe­dig 2 ezer kilogramm készül. Képünkön: Fábián Imre pék, a kisült vekniket rakja fel a tárolópolcra. (ZH fotó — Polgár Tamás felvétele) XL. évfolyam, 231. szám Ara: 1,40 forint 1984. október 2., kedd Reagan patetikus békeszólamai ellentétben állnak az USA tetteivel Pályázó vezetők (3. o.) A fiatalokért Zalaszentgróton (3. 0.) HM' öröm és félelem forrása: a víz (4. O.) MM) Korszerű gyógyítás (4. o ) Sport (5—6. O.) Pravda-értékelés a washingtoni megbeszélések után lyettes már egy nappal az elnöik beszéde után kategori­kusan tagadta az amerikai ra­kéták Európából történő kivo­násának lehetőségét. Washing­ton pedig jól tudja, hogy a Szovjetunió mindaddig nem ül le a tárgyalóasztalhoz, amíg reá irányulnak az első csapás mérésére . alkalmas amerikai „eurorakéták”. Mint Rogers tábornoknak, a NA­TO európai haderői főpa­rancsnokának egyik kije­lentése bizonyítja, Washing­tonnak az sem fordul meg a fejében, hogy beleegyezzen a vegyifegyverek betiltásába. Tények cáfolják az amerikai elnöknek azt a kijelentését is, hogy kormányzata kész kedve­ző választ adni a Szovjetunió­nak a világűr militarizálásá- nak elkerülése érdekében tett javaslatára. Az amerikai kongresszus által gyakorlatilag már jóváhagyott jövő évi ka­tonai költségvetés ugyanis elő­irányozza egy világűrbe tele­pített eszközöket is magába foglaló gigantikus rakétaelhá­rító rendszer létrehozását — mutat rá a Pravda. Az elnök ugyan azt hangoz­tatta, hogy le akarja dönteni a szovjet és az amerikai nép kö­zötti korlátokat, ki akarja 'kü­szöbölni az őket elválasztó po­litikai bizalmatlanságot, ám Washington éppen e kijelentés napján közölte, hogy megkezdi az Amerika Hangja rádióállo­más, a szocialista országok el­leni pszichológiai háború egyik fő eszközének egymilliárd dol­lárnál is többe kerülő moder­nizálását. Reagan elismerte azt is, hogy nincs ésszerű alternatívá­ja a fegyverzetellenőrzésről folytatott szovjet—amerikai tárgyalásoknak. Ugyanakkor Armacost külügyminiszter-he­Moszkva (MTI): Andrej Gromiko szovjet külügymi­niszter és Ronald Reagan amerikai elnök pénteki wa­shingtoni találkozója sajnos nem támasztja alá, hogy bár­milyen pozitív gyakorlati vál­tozás következett volna be az Egyesült Államok kormányza­tának külpolitikájában — ál­lapítja meg vasárnapi számá­ban a Pravda. A lap vasárnapi nemzetközi szemléjében felidézi Reagan a hét elején mondott ENSZ-be- szédét is, leszögezve, hogy az elnök patetikus békeszólamai éles ellentmondásban vannak kormányzata gyakorlati tet­teivel. Ma visszatérnek a szovjet űrhajósok Hatezer tonna árut tárol a Zöldért Megkezdődött a téli felkészülés ségből sem lehet hiány. A közeli napokban kezdik a le­vesbe valók tárolását, ötszáz tonnányi sárga- és fehérrépát, valamint zellert, céklát és ka­ralábét raktároznak majd, hogy egész télen át, sőt az­után is az új gyökérzöldség megjelenéséig kielégíthessék a fogyasztói keresletet. A nyersáru egy bizonyos ré­széből saját üzemeikben sava­nyúságot készítenek. A mint­egy háromszáz tonnányi ter­mék túlnyomó többsége sava­nyúkáposzta és vegyes vágott lesz, s jelentősebb tételt tesz ki az uborka is. Amint Csor­dás József elmondta, a sava­nyúpaprika1 kínálaton meg­érezni majd a nyári, nem ép­pen bőséges termést, ennek pótlására zöldparadicsomot és a szokásosnál nagyobb meny- nyiségű céklát tartósítanak. A gyümölcsfélék közül — úgy mint máskor —, almából lesz a legtöbb a téli hónapok­ban. Lakossági szükségletre több száz tonnát tartalékol­nak. Eddig 250 tonna került a hűtőkamrákba, s azért nem több, mert várják, hogy to­vább színesedjék a gyümölcs. Körtéből is lesz elegendő a késő őszi, illetve a kora téli hónapokban, a korábban érő fajtákból már tetemes meny- nyiség van a tárolókban. kínálati piac a jellemző, szem­ben a nyári zöldségfélékkel, amiből bizony gyakran aka­dozott az ellátás és azokhoz meglehetősen drágán jutott hozzá a fogyasztó. Burgonyából a nagy kínálat jellemző, e tömegélelmezési cikkből a tárolás megkezdő­dött, bőséges mennyiséget he­lyeznek el saját, illetve a za- labéri és a sármelléki tsz tár­házában. Ennek mostanáig egyharmada került raktárba. A nagy hagymatermelő gaz­daságokból még mindig va­gonszámra érkezik a vörös­hagyma a zalai Zöldért rak­táraiba, feldolgozó üzemeibe. A készletbe kerülő árunak ed­dig a hetven százalékát szállí­tották a termelők. Mintegy öt­száz tonnát tartalékolnak la­kossági ellátásra, döntő több­ségét pedig válogatottan, cso­magolva, illetve szárítóipari feldolgozás után nyugati ex­portra küldik. Népélelmezési cikknek szá­mit a vitaminokban gazdag káposztaféle is, leginkább a fejeskáposzta. Az igazgatóhe­lyettes jó terméskilátásról adott tájékoztatást, szerinte nem lesz gond az 1200 tonná­nyi áru készletezése, ebből pe­dig a savanyítóüzemeiknek is bőségesen jut feldolgozásra. A jelek szerint gyökérzöld­Világ proletárjai, egyesüljetek!

Next

/
Thumbnails
Contents