Zalai Hírlap, 1984. november (40. évfolyam, 257-281. szám)

1984-11-01 / 257. szám

Miniszteri értekezlet a mezőgazdaságról a megyei pártbizottságon Herényiét Delhiben Indira Gandhi ellen Belehalt sérüléseibe az indiai miniszterelnök A MÉM és a megye vezetői­nek immár hagyományos évi értékelő és feladategyeztető megbeszélésére érkezett teg­nap Zalaegerszegre Váncsa Jenő mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszter, munka­társaival. A pártszékházban lezajlott értekezleten zalai részről Varga Gyula, a megyei pártbizottság első titkára, dr. Csokona Sándor, a megyei pártbizottság titkára, Szabó Károly, a megyei tanács el­nökhelyettese és Fülöp Győző, a mezőgazdasági és élelmezés- ügyi osztály vezetője vett részt. Rövid tájékoztatójában dr. Csokona Sándor többek között elmondta, hogy a növényter­mesztésben, különösen a bú­za és a kukoricatermelésben szép eredmények születtek (Váncsa Jenő közbevetése szerint az utóbbi növény ho­zama előreláthatóan megha­ladja az országos átlagot). A nagyüzemi zöldségtermelés to­vább csökkent, a javuló érté­kesítési lehetőségek hatására lassult viszont a gyümölcsfa kivágás üteme. Gond van a szőlőtermelés gazdaságosságá­val, a megoldást keresendő, az üzemek közös feldolgozó léte­sítését fontolgatják. Az állattenyésztési főágaza­ton belül a szarvasmarha lét­szám csökkenése a nagyüze­mekben megállt, a háztájiban viszont még tart ez a tenden­cia. A sertésállomány tavaly is, az idén is nőtt. A baromfi ágazatban megteremtődött a termelés, feldolgozás és érté­kesítés összhangja. Ami az erdészeti tevékeny­séget illeti, feltűnő, hogy mennyire nincs becsülete a tűzifának, s még kevésbé ta­pasztalható előrelépés a fa­hulladék hasznosításában. A gazdaságok pénzügyi hely­A döbbenet és a részvét csendül ki világszerte a delhi tragédia hírét fogadó, kom­mentáló nyilatkozatokból. Konsztantyin Csernyenko, az SZKP KB főtitkára, a Szov­Őszi ajándék Még mielőtt zord ábrázatát felöltené az ősz, ki kell hasz­nálni minden perc jóidőt. Ké­pünkön a zaiaiövői óvodások vidám futkosással, kitörő örömmel fogadják az ősz ajándékát, a búcsúzkodón si­mogató napsütést. Üj-Delhi (DPA, AFP, TASZSZ): Gyilkos merénylet áldozatává vált szerdán Üj- -Delhiben Indira Gandhi in­diai miniszterelnök. A kor­mányfő néhány órával azután halt meg, hogy szikh szélsősé­gesek a miniszterelnöki rezi­dencia közelében pisztolyok­kal és automata fegyverekkel tüzet nyitottak rá. Az UNI in­diai hírügynökség szerint a halál helyi idő szerint 11 óra­kor következett be. Ugyancsak az UNI közölte, hogy Indira Gandhit azonnal kórházba szállították és az or­vosok haladéktalan műtétet hajtottak végre a több sebből erősen vérző sérültön. Felső­testéből hét lövedéket távolí­tották el. de a kómába esett kormányfő életét már nem tudták megmenteni. A hírügynökségek jelentése szerint Indira Gandhi rezi­denciájából közeli hivatalába indult, amikor helyi idő sze­rint kilenc óra után tíz perc­cel két vagy három szikh szélsőséges egy garázsból tüzet nyitott rá. Feltételezik, hogy tettüket bosszúnak szánták, amiért Indira Gandhi június­ban parancsot adott az aimrit- szári aranytemplomban elrej­tőzött szikh terroristák elleni rohamra. A merénylők kiléte, pontos száma és további sorsuk egye­lőre nem ismeretes. Az UNI indiai hírügynökség azt közöl­te, hogy a testőrruhát viselő gyilkosok közül kettőt a kor­mányfő tastőrsége megölt, egyet pedig őrizetbe vett. Egy rendőrségi szóvivő viszont ki­jelentette. hogy a merényletet elkövető két személyt letar­tóztatták. Az indiai kormány szerdai rendkívüli ülésén Radzsiv Gandhit, a meggyilkolt mi- niszterelnök-asszony fiát jelöl­te kormányfőnek, aki még az­nap letette a hivatali esküt Zail Szingh államfőnek. Magyar vezetők részvéttávirata Az értekezlet résztvevői Varga elvtárs dolgozószobájában (ZH fotó — Polgár Tamás felvétele) zetéről szólva elmondta a me­gyei pártbizottság titkára, hogy a jelenlegi felmérések szerint nem lesz veszteséges mezőgazdasági üzem a megyé­ben. Tájékoztató hangzott el az őszi munkáról is, eszerint a búzavetéssel 90 százalékra, a kukorica betakarításával 45 százalékra, a cukorrépaszedés­sel 50 százalékra állnak a za­lai gazdaságok, az almaszedés pedig közvetlenül a befejezés­nél tart. A továbbiakban zalai élel­miszeripari vállalatok helyze­téről, tevékenységéről — vala­mennyi megfelelően teljesíti feladatát — adott információt dr. Csokona Sándor, majd a legutóbbi feladategyeztető megbeszélésen elhangzottak teljesítését, illetve az újabb, minisztériumi közreműködést, segítséget igénylő gondokat vették sorra. A legtöbb eset­ben a „teljesítve” kifejezés szerepelt, pontosabban a MIJM anyagi ígéretét illetően vala­mennyi kérdésben, további közbenjárásukra van viszont szükség például az alsópáhoki és a karmacsi tsz-ek bányare­kultivációs támogatásánál, a zalaegerszegi baromfifeldolgo­zó szennyvíztisztítója anyagi fedezetének megteremtésében, a keszthelyi kenyérgyár beru­házási költségtöbbletének ren­dezésében. Váncsa Jenő bevezetőül ar­ról szólt, hogy a zalai helyzet­hez hasonlóan országos szin­ten is ígéretes az élelmiszer- gazdaság idei teljesítménye, teljesülnek a célkitűzések. Különösen jelentős a gabona- és a hústermelés eredménye. Számottevő elmaradás a zöld­ségtermesztésben mutatkozik, (Folytatás a 2. oldalon.) Export a fűrészüzemből Indira Gand­hi 1917. no­vember 19-én született Al- lahabadban. Fiatal korától kezdve, édes­apja, a néhai Dzsavaharlal Nehru vezeté­sével tevéke­nyen részt vett az ország po­litikai életé­ben. Indira Gand­hi 1938-ban lépett be az Indiai Nem­zeti Kong­resszus Párt­ba. Az angol gyarmatosítók ellen folytatott függetlenségi harc idején többször is bí­róság elé állították, elítélték. Az ország függetlenségé­nek elnyerése után Indira Gandhi kiemelkedő helyet foglalt el az Indiai Nemzeti Kongresszus Pártban. 1955- ben tagja lett a párt Mun­kabizottságának, majd 1959 —1960 között a párt elnöke. Több társadalmi szervezet munkájában is részt vett. 1964-ben az indiaii kormány tájékoztatási és rádióügyi minisztere lett. 1966. január 24-én Indira Gandhit India miniszterel­nökévé választották. Ezt a tisztet 1977 márciusáig töl­tötte be. Az 1980 januárjá­ban tartott ál­talános vá­lasztásokon a Gandhi vezet­te Indiai Nemzeti Kongresszus (I) átütő győ­zelmet aratott, s még abban a hónapban In­dira Gandhi ismét minisz­terelnök lett. Az Indira Gandhi vezet­te kormány politikája az ország függet­lenségének, szuverenitá­sának és egységének meg­erősítésére irányult. In­dira Gandhi vezetésével több fontos, haladó társa­dalmi-gazdasági intézkedést hoztak az országban. A nemzetközi politikában Indira Gandhi kormánya el nem kötelezett politikát folytatott és olyan irányvo­nalat követett, amely a béke és a nemzetközi biztonság megszilárdítását szolgálta, s arra törekedett, hogy India szerepe növekedjék korunk időszerű problémáinak meg­oldásában. Indira Gandhi 1983 már­ciusa óta az el nem kötele­zett országok mozgalmának soros elnöke volt. 1972. júniusában hivatalos látogatást tett Magyarorszá­gon. öexelenciája GIANI ZAIL SZINGH Úrnak, az Indiai Köztársaság elnökének Üj Delhi: Mély megrendüléssel értesültünk Indira Gandhi minisz­terelnök asszonynak, az Indiai Köztársaság kiemelkedő veze­tőjének tragikus haláláról. Indira Gandhi sokat fáradozott országa fejlődéséért, népének 'boldogulásáért, a nemzetközi megértés erősítéséért és a világ békéjének megőrzéséért, maradandóan hozzájárult országaink, népeink baráti kap­csolatainak fejlesztéséhez, személyét hazánkban őszinte tisz­telet övezi. A Magyar Szocialista Munkáspárt, a Magyar 'Népköztársa­ság Elnöki Tanácsa, a magyar kormány és népünk nevében mély részvétünket fejezzük ki önnek, az ország kormányá­nak és a baráti India népének, Indira Gandhi miniszter- elnök elhunyta alkalmából. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Osztozunk gyászukban és őszinte együttérzésünket fejez­zük ki az elhunyt családjának. KÁDÁR JÁNOS, • a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára LOSONCZI PÁD, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke LÁZÁR GYÖRGY, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke Kamionosok rakodnak a Ze- fag nagykanizsai fafeldolgozó üzmében. Az osztrák Holme cég olasz leányvállalatának képviselője, Musik Michael az új vevők közé tartozik. — Egy éve vagyunk partne­ri kapcsolatban a nagykanizsai üzemmel. Rajtuk kívül a Me­csekből szállítunk még Ma­gyarországról — mondja a ra­kodás ellenőrzése közben. — Elégedettek? — Ha nem lenne megfelelő a minőség, a szállítási idő, ak­kor tovább mennénk, hiszen számos európai országból sze­rezzük be a nekünk szükséges fűrészárut. Az új partnert az Artex Külkereskedelmi Vállalaton keresztül hódította meg a Ze- fag. Takács Tamás, a kanizsai fafeldolgozó üzem vezetője ugyancsak elégedett. — Immár két hazai külke­reskedelmi vállalatot verse­nyeztetünk, hogy minél jobb áron értékesíthessük termé­keinket. Az ötlet bevált, gaz­daságunknál érzékelhető a kedvező változás. — Mit jelent ez? — Üzemünkben az alap­anyag feldolgozási terv 24 ezer köbméter, ebből 13 ezer 700 köbméter kész árunak kell ki­jönni. Időarányosan nem pa­naszkodhatunk, főleg nem az exportról. Eves tervünk 9,5 millió forint, október végéig már 9 milliónál tartunk. Kö­rülbelül 1100 köbméter fűrész­árut, parkett frízt, palettát és bútorlécet értékesítettünk a tőkés piacon. Legnagyobb vá­sárlóink Ausztria, Svédország, Olaszország. Az elégedettséget igazolja, hogy partnereink visszatérők. Bízunk benne, hogy a Holme cég hosszú tá­von is közéjük tartozik majd. A tulajdonos fia bólogat, eddig nincs ok a visszalépésre, az együttműködés hibátlan. A havii négy kamion zalai fű­részáruban nem találtak kifo­gásolni valót az eltelt időszak­ban. Döbbenet és részvét világszerte jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke részvét­táviratában így fogalmazott: A szovjet emberek mélységes fájdalommal értesültek Indi­ra Gandhi, a kimagasló állami és társadalmi vezető, a népek békéje és biztonsága lánglelkű harcosának, a Szovjetunió nagy barátjának haláláról, az ellene elkövetett merénylet­ről. Helmut Kohl, az NSZK kancellárja pótolhatatlan vesz­teségnek mondta Indira Gan­dhi halálát. Az Indiával fe­szült viszonyban levő Pakisz­tán államfője, Ziaul Hakk — mint mondta — rémülettel és iszonyattal fogadta a gyilkos merénylet hírét. Reagan ame­rikai elnök is megdöbbenését és részvétét fejezte ki. Az ENSZ közgyűlése plenáris ülé­sen emlékezett meg Indira Gandhiról. Az ülésen a világ- szervezet főtitkára és a regio­nális csoportok elnökei mél­tatták az elhunyt érdemeit. (A merénylet utáni indiai helyzetről szól kommentárunk a lap 2. oldalán.) XL. évfolyam, 257. szám Ara: 1,40 forint 1984. november 1., csütörtök Szombaton helyezik örök nyugalomra Indira Gandhi miniszterelnök hamvait — je­lentették be hivatalosan Új- Delhiben.

Next

/
Thumbnails
Contents