Zalai Hírlap, 1985. november (41. évfolyam, 257-281. szám)

1985-11-01 / 257. szám

Kádár Jáno§ Nagj-Britanniába utazott Kádár János és Margaret Thatcher megbeszélései — Találkozók brit közéleti személyiségekkel — Díszvacsora a magyar küldöttség tiszteletére Iftlftl HÍ KÚP XLI. évfolyam, 257. szám Ärar 1>80 forint 1985. november 1., péntek Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtit­kára, az Elnöki Tanács tagja a brit- kormány meghívására csütörtökön hivatalos látoga­tásra Nagy-Britannia és Észak-írország Egyesült Ki­rályságba utazott. Kíséreté­ben van Várkonyi Péter kül­ügyminiszter, a KB tagja, Bányász Rezső államtitkár, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának elnöke, Karvalics László, a KB Agitációs és Propaganda Osztályának, Ko­vács László, a KB Külügyi Osztályának helyettes vezető­je és Melega Tibor külkeres­kedelmi miniszterhelyettes. Domokos Mátyás, ■ hazánk londoni nagykövete a helyszí­nen csatlakozik a kísérethez.' Kádár János búcsúztatására a Ferihegyi repülőtéren meg­jelent Németh Károly, az MSZMP főtitkár-helyettese, Maróthy László, miniszterel­nök-helyettes, a Politikai Bi­zottság tagjai, Trautmann Re­zső, az Elnöki Tanács helyet­tes elnöke; Kótai Géza, a KB külügyi osztályának vezetője és Kamara János belügymi­niszter, a KB tagjai, XJrbán Lajos közlekedési miniszter, Horn Gyula külügyi államtit­kár, a Központi Bizottság tag­ja. Jelen volt David Hough Colvin, Nagy-Britannia és Észak-lrország Egyesült Ki­rályság budapesti nagykövet­ségének ideiglenes ügyvivője is. Ottawa, (MTI): Marjai Jó­zsef miniszterelnök-helyettes befejezte hivatalos kanadai látogatását. Űtjának utolsó sza­kaszában Ottawában a szövet­ségi kormány több tagjával és a parlament elnökével folyta­tott megbeszéléseket. A tár­gyalásokon mindkét részről kifejezésre juttatták, hogy ér­dekeltek a nemzetközi helyzet javulásában, és kifejezték re­ményüket, hogy a genfi szov­jet—amerikai felsőszintű tár­gyalásokon érdemi előrelépé­sek születnek. Egyetértettek abban, hogy a magyar—kanadai kapcsolatok­ban jelentős előrehaladásra van lehetőség. Kiemelték, hogy az együttműködés fej­lesztése kölcsönösen előnyös az áruszállítások területén, a harmadik-piaci együttműkö­désben, közös termelő vállala­tok létrehozásában. Aláhúzták az együttműködés bővítésének fontosságát az energiagazdál­kodásban, valamint a mező­Luis Corvalán cikke a Pravdában megerősítette beosztásában a jelenlegi igazgatót, Barta Andrást. A szavazás után a vállalati tanács elnöke ismertette az igazgatóval szembeni követel­ményeket. Kádár Jánost a repülőtéren Malcolm Rifkind üdvözölte London (MTI): Kádár Já­nos, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára csü­törtökön a brit kormány meg­hívására hivatalos látogatásra Naigy-Britanniába érkezett. A magyar különrepülőgép délelőtt 11 óra után néhány perccel szállt le a londoni Heathrow repülőtérre, ahol katonai tiszteletadással fogad­ták a párt főtitkárát, az El­nöki Tanács tagját. Kádár János szívélyes kézfogással köszöntötte a vendéglátók képviseletében üdvözlésére megjelent Malcolm Rifkind gazdaság, az élelmiszeripar és a gépipar területén. A Minisztertanács elnökhe­lyettese és a kíséretében levő kormányzati és vállalati kép­viselők tárgyalásokat folytat­tak Ontario, Brit Kolumbia, Alberta és Quebec tartomá­nyok kormányainak tagjaival, városi vezetőkkel, a nagyvál­lalatok, kanadai bankok veze-r tőivel kanadai vállalati, ipari és kereskedelmi szervezetek vezető testületéivel. Mind a kormányszintű, mind a vállalati tárgyaláso­kon a konkrét lehetőségek számbavételén túlmenően megállapodtak abban, hogy támogatják a közvetlen és rendszeres kapcsolatok továb­bi kiépítését a kanadai köz­ponti és tartományi kormány­zat, az intézmények és szerve­zetek. a vállalatok és magyar partnereik között. A magyar miniszterelnök- -helyettes és kísérete csütör­tökön Montreálból hazauta­zott Budapestre. külügyi államminisztent és Peter William Unwint, Nagy- Britainnia budapesti nagykö­vetét, majd a kíséret tagjai­val együtt elhaladt a brit ki­rályi légierő díszőrs égének sorfala között. (Folytatás a 2. oldalon.) Moszkva, (MTI): A Pino­chet-rendszer politikai és gaz­dasági csődbe juttatta Chilét. A kialakult strukturális vál­ság elengedhetetlenné teszi, hogy alapvető változásokat hajtsanak végre az ország éle­tének minden területén, s el­sősorban magának az állam­nak a jellegét változtassák meg — állapítja meg a Prav­da csütörtöki számában meg­jelent, az ország belső helyze­tével, a kibontakozás lehető­ségeivel foglalkozó cikkében Igazgató-választás a Zalaiparkernél Az új vállaLatirányítási for­mákról szóló rendelet alapján a Zala Megyei Iparcikk Ke­reskedelmi Vállalatot a jövő­ben vállalati tanács hivatott irányítani. A 24 fős testület alakuló ülésére tegnap került sor Zalaegerszegen. Az ösz- szejövetelen az elnöklő Barta András, a vállalat igazgatója megnyitójában köszöntötte a tanács tagjait és a meghívott vendégeket, köztük Gazdag Lászlót, a megyei pártbizott­ság és Király Gyulát, a me­gyei tanács osztályvezetőjét, valamint Szekeres Gizellát, a KPVDSZ megyei titkárát. A vállalati szervezeti és működési szabályzat terveze­tének elfogadása után a tes­tület egyhangú, nyílt szava­zással egy évre megválasztot­ta a vállalati tanács elnöké­nek Kondákor Sándort, a nagykanizsai kirendeltség ve­zetőjét, helyettesének pedig Rózsa Ferencnét, a vállalat munkaügyi osztályának veze­tőjét. Ezt követően Varga József- né szakszervezeti titkár, az előkészítő bizottság elnöke javaslatot tett a vállalat igaz­gatójának személyére, majd a tanács titkos szavazással 23 igennel további öt esztendőre Luis Corvalán, a Chilei Kom­munista Párt főtitkára. A Chilei Kommunista Párt az ellenzéki erők széles körű összefogásán alapuló haladó demokratikus kormány létre­hozásáért küzd; amely képes végrehajtani az imperialista­és oligarchia-ellenes változá­sokat, demokratizálni az ál­lamhatalom egész szerkezetét, ezen belül a fegyveres erőket is. Egy ilyen kormányzat meg­teremthetné a szocializmusba történő átmenet alapjait — mutat rá Corvalán. Emlékgyűlés Indiában Üj-Delhi, (MTI): A nemzeti egység frontja jegyében rótta le kegyeletét csütörtökön In­dia népe az egy évvel ezelőtt meggyilkolt Indira Gandhi, néhai miniszterelnök emléke előtt. A huszadik századi vi­lágtörténelem egyik kimagasló egyéniségét tavaly október 31-én ölte meg testőrségének két szikh tagja. Indira Gandhi politikai munkássága az In­diai Nemzeti Kongresszus Párt és a kormány élén ne­gyed századon át határozta meg a nyolcszáz milliós India sorsát és fejlődésének útját. A központi emlékgyűlést a Rádzspath sugárutat övező parkban rendezték meg, több mint félmillió ember részvéte­lével. ^Tiszteletünk az elhunyt vezető iránt akkor válik igaz­zá, ha erőssé tesszük Indiát, hogy megőrizhesse méltóságát, egységét és területi épségét" — jelentette ki a nagygyűlé­sen mondott emlékbeszédében Radzsiv Gandhi kormányfő, a meggyilkolt miniszterelnök­asszony fia, hitet téve édes­anyja politikai vonalának folytatása mellett. Szavaznak a küldöttértekezlet résztvevői ‘ rülményeinek alakulásával, a kulturális, agi­tációs propa­gandával és a sporttevékeny­séggel, vala­mint a szerve­zeti élettel kap­csolatos ered­ményeket, gon­dokat összegez­ték. A beszá­moló szerint nem volt zök­kenőmentes az elmúlt öt esz­tendő, ám a vállalat telje­sítménye éven­te átlagosan 4.4 százalékkal nö­Chile demokratikus egységkormányt akar Könyv és politika „Minden kifejlődés, előmenetel, erő, érték és szerencsének legmé­lyebb sarkalatja ia kiművelt emberfő” — mondotta 1830-ban megjelent mű­vében, a Hitelben Széchenyi István, Marx és Engels kortársa. A Hitel írója persze, messze állt a Világpro­letárjai, egyesüljetek! — gondolatá­tól, de tudjuk, hogy a társadalmat formáló egyéniségek, a haladás zászlóvivői a kiművelt emberfők. A legnagyobbak a legjobb példát mu­tatták erre: Marx, Engels és Lenin rengeteg ismeret, igen alapos mű­veltség révén látta meg az emberi­ség történetének leglényegesebb ösz- szetevőit, vált képessé a jövőt is meghatározó törvényszerűségek meg­állapítására. A könyv és politika tehát elvá­laszthatatlan egymástól még ma is, amikor a rendszerezett ismeretek szerzésének már nem az olvasás az egyetlen módja. A széles látókörű, olvasott ember tájékozottsága révén jobban eligazodik napjaink politikai viszonyaiban, hamarabb megérti az események hátterét, de az sem lé­nyegtelen előny, hogy szókincse gaz­dag, árnyaltan tud beszélni a bonyo­lult kérdésekről. Ez a képesség pe­dig igen fontos a politizáló ember számára, különösen akkor, ha tiszt­sége is kötelezi a párt politikájának hirdetésére, magyarázására. PoLitiikai könyvkiadásunk eleget tesz legfontosabb feladatának; köz­readva a marxizmus—leninizmus i klasszikusadnak műveit, hozzájárul abhoz, hogy a marxisita ideológia meghonosodjon, beépüljön népünk műveltségébe. Színvonalas és idősze­rű művekkel a történelmi múltba hatolva szól a jelenről, a jelenhez. Az 1985. évi politikai könyvnapok újdonságai közül több műre is jel­lemző, hogy egy-egy korszakhoz, vagy személy isiéghez fűződik, és ez lehetőséget nyújt történelmi sorsfor­dulók részletes elemzésére, napjaink­ban is érvényes tanulságok levoná­sára. Korszakhatárnak bizonyult sors­fordulót, 1945-öt, és az azt követő esztendőket kísérli meg elemezni Zöltai Dénes: Egy írástudó visszatér című esszésorozatában, amely azt mutatja be, hogy az „írástudó”, Lu­kács György visszatért hazájába, szülővárosába, magyar kommunista­ként a pártba. Visszatért európai léptékű gondolkodóként a filozófiá­hoz, marxista teoretikusként a marxizmus, a szocializmus előrevivő útját, a torzulásoktól való megsza­badulást keresve a klasszikusokhoz, a tiszta forráshoz, — amint a szerző a könyv előszavában írja. Ugyanezt a korszakot mutatja be egészen más szemszögből A SZÍT, 1945—1950. című dokumentumkötet, amely a Szakszervezeti Ifjúmunkás és Tanon cm ozgalom létrejöttét, szer­vezeti kibontakozását, szerepét is­merteti, részben először közölt doku­mentumok tükrében. A felszabadu­lásit követő ifjúsági mozgalom törté­netét bemutató sorozatnak érdekes része ez a kötet. A választékból kiragadott két jel­legzetes példa után a jelent boncol­gató művek közül említésre méltó többek között a Nők és férfiak című tanulmánykötet, melynek szerzői kö­zül Czeizel Endre hangsúlyozza, hogy elérkezett már az idő a nőkkel és férfiakkal kapcsolatos biológiai és társadalmi ismeretek tárgyilagos elemzésére, és a szükséges szintézis megkísérlésére... Alapvetően fontos kiadványa az idei politikai könyvnapoknak a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt XI11. kongresszusának jegyzőkönyve, amely a dokumentumok mellett időrendben közli valamennyi felszólalás szer­kesztett szövegét is. Befejezésül pe­dig egy útiélményekkel szórakoztató művet ajánlunk Gams Judit—Sala­mon András tollából: Hátizsákkal a Himalájáig. I. E. Tegnap az SZMT zalaeger­szegi székházában került sor a Zalavolán szakszervezeti vá­lasztói küldöttértekezletére, amelyen a 3600 dolgozó érdek- védelmét, érdekképviseletét el­látó szakszervezeti bizottság adott számot az elmúlt öt esz­tendőben végzett munkáról. A bizalmi—főbizalmi testü­let beszámolóját Gaál Tibor szakszervezeti titkár terjesz­tette elő, amelyben a gazdál­kodást segítő tevékenységgel, a dolgozók élet és munkakö­vek edett. s az­zal, hogy nyereségesen gazdál­kodtak, a szociális intézkedési tervben megfogalmazottak realizálásának alapját is meg­teremtették. A beszámoló felvetett egy sor megoldásra váró problé­mát, amit a hozzászólók — Varga Endre és Janzsó Gyula keszthelyi, dr. Bölcz Imre és Lendvai Miklós zalaegerszegi. Gredics János nagykanizsai küldött, Kiss Ferenc párttit­kár, Ocskó József igazgató és (Folytatás a 2. oldalon.) A méreg nemcsak Az éh- és fagyhalál a hordókban küszöbén? gyűlik. .. 0) (3. o.) Gyertyák fényénél A füvek nemesítője (S• ° (3. o.) MII Napirenden Postánkból a balatoni sport (4. o.) (7. o.) Marjai József hazautazott Kanadából

Next

/
Thumbnails
Contents