Zalai Hírlap, 1986. május (42. évfolyam, 102-127. szám)

1986-05-01 / 102. szám

A munka értéke., tisztessége, becsülete írta: Kósáné, dr. Kovács Magda, a SZOT titkára E záz esztendeje, 1886 májusában Chicagóban sortűz dördült. A jo­gaikért, a napi 12 órás munkaidő csök­kentéséért sztrájkolok ellen használt fegy­vert a burzsoá hatalom. A chicagói fel­kelés emlékére 1889-ben a nemzetközi munkás-szolidaritás ünnepévé nyilvání­totta május első napját a II. Internacio- nálé. Azóta a világ átalakult: a kontinense­ket átfogó multinacionális ipari kolosz- szusok hatalmával ma a nemzetközi mun­kás- és szakszervezeti mozgalom áll szem­ben. Az imperializmus, a hadiipar, a fegy­verkezés ijesztő méretű kiterjesztésének útját választotta. A nemzetközi munkás- mozgalom összefogása, a szolidaritás a világ dolgozóinak egységesebb fellépése jelentős tényező az emberiség sorsának jobbításáért folyó harcban. Erre szólít fel a Szakszervezeti Világszövetség május elsejei felhívása: tegyük félre a nézetkü­lönbségeket, közös fellépéssel, közös erő­vel védjük a dolgozók érdekeit és életét. A Szakszervezeti Világszövetség idén sorrakerülő berlini kongresszusán a szo­lidaritás, a nemzetközi szakszervezetek összefogásának gondolatát és a világ kü­lönböző térségeit érintő akcióprogramját hirdeti meg: védelmezzük a tőke táma­dásával szemben a dolgozók, a szakszer­vezetek jogait. Jusson megélhetéshez, munkához minden ember a Földön. A magyar szakszervezetek kifejezve négy és fél milliós tagságunk érzéseit és gondola­tait, ennek az összefogásnak szószólói, és cselekvő közreműködői. Május 1. eszmé­jének mai üzenetét jól értik, jól érvénye­sítik a magyar szakszervezetek. Erről adott számot a XXV. kongresszusunk. O munkához való jog a magyár dol­gozók létbiztonságát jelentő vív­mány. A teljes foglalkoztatottság elvének és gyakorlatának fenntartását a nép ha­talma, a hatalom részeseként működő ön­álló szakszervezeti mozgalom garantálja. A tőkés társadalmakban a munkához va­ló jogért, a munkanélküliség megszünte­téséért folyik a harc, nálunk e jog alap­ján a munka tisztessége és becsülete — létkérdés. Ezért küzdünk. A mi viszonyaink között e joggal élni kell. Lehet azonban visszaélni is. Példa erre a munkaerők gazdaságtalan foglal­koztatása, a drágán előállított és rossz minőségű termékek eltűrése, az egyenlős- di, a teljesítményektől független bérezés, a fegyelmezetlenek, dologkerülők megtö­rése. A kötelességek szigorú számonkéré­se nélkül a munkához való jog társadal­mi méretekben értékét veszti. Éppen ezért a szakszervezetek mindenütt a leghatáro­zottabban támogatják a gazdaságosabb termelést, a fegyelem erősítését, és ezzel együtt a munka nélküli jövedelemszerzés visszaszorítását és megszüntetését is a munka becsületét szolgáló feladatuknak tartják. A társadalom és az egyes ember érdekképviseletében és érdekvédelmében a gazdaság megújítását, teljesítőképessé­gének javítását sorolják teendőik között az első helyre. | njzért teljes mértékben támogatják és Wtmü a maguk eszközeivel segítik a gaz­dasági célok, tervek valóra váltását. Mert csakis a gazdaság eredményei alapján le­het életszínvonalunkat megőrizni és fej­leszteni. Más lehetőségünk nincs. Vannak tartalékaink, képzett dolgozóink, mindaz ami szükséges ahhoz, hogy kijussunk a mai helyzetből. Ez most elsősorban szer­vező, irányító munkánkon, gazdálkodá­sunkon, rendet, fegyelmet, jó minőségű termékeket produkáló ipari és mezőgaz­dasági vállalatainkon, szövetkezeteinken múlik. Reményeinket nem illúziókra építjük, bízunk szocialista társadalmunk, népünk erejében, tudásában, hazaszeretetében. Hisszük, hogy az emberiség megóvja ma­gát, és eredményesen száll szembe a ter­monukleáris háború fenyegetésével. Azért támogatjuk a Szovjetunió béke- -kezdeményezéseit. leszerelési javaslatait, mert azokban egyetemes emberi érdekek fejeződnek ki. A Föld lakóinak békére van szükségük. Nekünk is. _________________________________________-/ A termelésben élenjáró dolgozók és kollektívák elismerése Kitüntetési ünnepség a Parlamentben A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a termelőmunka te­rületén kifejtett kimagasló tevékenységük elismeréseként élenjáró dolgozóknak a Szo­cialista Munka Hőse kitünte­tést, kollektíváknak pedig a Munka Vörös Zászló Érdem­rendje kitüntetést adományo­zott. A kitüntetéseket Lo- sonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja szerdán adta át a Parlament kupola­termében. Az ünnepségen je­len volt Havasi Ferenc, a Po­litikai Bizottság tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára. A Munka Vörös Zászló Ér­demrendje kitüntetést kapta: a 22. számú Állami Építőipari Vállalat Kandó Kálmán vil­lanyszerelő szocialista brigád­ja, a Budapesti Közlekedési Vállalat Kossuth Lajos gép­kocsivezető szocialista brigád­ja, a Chemokomplex Vegy­ipari Gép- és Berendezés Ex­port—Import Vállalat Örök­zöld adminisztratív szocialista brigádja; a Gyulai Vízművek November 7. csatornamű-üze­meltető szocialista brigádja; a Kenderfonó és Szövőipari Vállalat pécsi fonó- és szövő­gyárának November 7. fonó­előkészítő szocialista brigádja; a Kunság Élelmiszer- és Ve­gyiáru Kereskedelmi Vállalat Május 1. raktáros szocialista brigádja; a „Lenin” Mezőgaz­dasági Termelőszövetkezet (Tiszaföldvár) Május 1 — MHSZ gépszerelő szocialista brigádja; a Magyar Néphad­sereg Tápiószecsői 7215. sz. alakulatának Ságvári Endre lakatos szocialista brigádja; az Oroszlányi Szénbányák márkushegyi bányaüzemének 5. számú frontfejtési szocia­lista brigádja és az Ózdi Ko­hászati Üzemek rúd-, drót­hengermű gyáregységének Ju- rij Gagarin hengerész szocia­lista brigádja. A Szocialista Munka Hőse kitüntetésben öten részesül­tek. ★ ★ ★ Szerdán a Bábolnai Mező- gazdasági Kombinát dolgozói­nak gyűlésén Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a Központi Bi­zottság titkára nyújtotta át az MSZMP Központi Bizottsága Kongresszusi Zászlóját, vala­mint a Minisztertanács és a SZOT Elnökségének Vörös Zászlóját. A Papíripari Vállalát dol­gozói is szerdán vették át az MSZMP Központi Bizottságá­nak Kongresszusi Zászlóját, valamint a Minisztertanács és a SZOT Vörös Zászlóját. A kitüntetéseket Grósz Károly, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Budapesti Pártbizottság első titkára ad­ta át. / A Központi Fizikai Kutató Intézet dolgozóinak ünnepsé­gén Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja adta át a Kongresszusi Zász­lót. A Dunai Kőolajipari Válla­lat dolgozóinak Százhalombat­tán, a vállalat központjában megtartott ünnepségén Szabó István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja adta át az MSZMP Központi Bizottságá­nak Kongresszusi Zászlaját, valamint a Minisztertanács és a SZOT elnökségének Vörös Zászlaját. A Közép-Tiszavidéki Víz­ügyi Igazgatóság elnyerte az MSZMP KB Kongresszusi Zászlaját és negyedszer kapta meg a Mnisztertanács és a SZOT Elnökségének Vörös Zászlaját. A szolnoki ünnep­ségen Szűrös Mátyás, az MSZMP KB titkára nyújtotta át a kitüntetéseket. (MTI) A csesztregi tsz Cserháti brigádjának kitüntetése Tegnap Csesztregen, a május 1-jei ünnepség kere­tében köszön­tötték a terme­lőszövetkezet kerkakutasi Cserháti Sán­dor állatte­nyésztő szocia­lista brigádját. A Himnusz és az úttörők al­kalomhoz illő 'műsora után Pálos László, a községi pártbi­zottság titkára mondott ünne­pi beszédet, megemlékezve a munkásosz­tály nemzetkö­zi ünnepéről. Ezután Kál­mán Elek, a tsz pártvezető­ségének titkára ismertette a gazdaságban folyó brigádver­seny eredményeit, s kiemelte, i Ünnepélyes zászlófelvonás Dr. Karvalits Ferenc (jobbról) adta át a kollektívának szóló kitüntetéseket Róhrer József brigádvezetőnek. Május elseje, a nemzetkö­zi munkásmozgalom kiemel­kedő ünnepe tiszteletére szerdán a Parlament előtt, a Kossuth Lajos téren ün­nepélyes külsőségek között, katonai tiszteletadással fel­vonták az állami zászlót. Ugyancsak ünnepélyes külsőségek között, katonai tiszteletadással vonták fel a magyar nemzeti lobogót és a munkásmozgalom vörös zászlaját a gellérthegyi Fel- szabadulási Emlékműnél. (MTI) ki, s ezzel magas kitüntetések­re lett érdemes. A kollektíva jeles munkáját dr. Karvalits Ferenc, a megyei pártbizottság első titkára mél­tattál. Köszöntötte az elmúlt évben is kiválót nyújtó mun­kabrigádot, kiemelve, hogy a sikerekért e vidéken kétszere­sen is meg kell dolgozni, hi­szen a természet nem kényez­teti el javaival az itteni em­bereket. Elmondta, hogy az ál­lattenyésztő brigád tetemes exportot teljesítve érdemelte ki a magas elismeréseket. A 13 tagú, másfél évtizede ala­(Folytatás a 2. oldalon.) Éljen május elseje! _ y, (zalai hírlap XLII. évfolyam, 102. szám Ara: 2,20 forint 1986. május 1., csütörtök hogy az öt kollektíva közül tavalyi teljesítményével első­sorban a Cserháti brigád tűnt

Next

/
Thumbnails
Contents