Zalai Hírlap, 1986. július (42. évfolyam, 155-179. szám)

1986-07-03 / 155. szám

1986. július 3., csütörtök (Folytatás az 1. oldalról.) ezelőtti viharos rendkívüli kongresszuson. Ami a foglal­kozás szerinti megoszlást il­leti: a küldöttek több mint 41 százaléka munkás, 48 szá­zaléka értelmiségi és csak­nem 10 százaléka paraszt. Legtöbben vannak (több mint 52 százalék) a 35 és 50 év közöttiek, az ennél idősebbek aránya 26 százalék, és 21 szá­zalékot tesznek ki a 35 éves­nél fiatalabbak. Varsó, (MTI): „A gazdasá­gi reform eddigi eredményei nem felelnek meg a várako­zásainknak, a gazdaság nem halad energikus léptekkel a hatékonyság felé” — jelentet­te ki a LEMP X. kongresz- szusán Mieczyslaw Rakowski KB-tag, a parlament alelnö- ke, az 1981-ben meghirdetett mélyreható politikai és gazda­sági reformok egyik legismer­tebb szószólója. A referátumot támogatva sürgette, hogy mi­előbb indítsák el a reformok második szakaszát. Rengeteg hasonló felszólalás hangzott el a kongresszuson. Az ülésteremben is a gazda­sági kérdések és a reform to­vábbi sorsának problémái do­mináltak, akárcsak a kong­resszust megelőző széles körű vitában, amelyben sokan fel­vetették: el kellene dönteni, hogy továbbra is kis lépések­kel folytassák a reformot, fe­lemás megoldásokkal, vagy te­gyenek határozott lépést elő­re. A kongresszus minden ed­digi jel szerint a reform meg­gyorsítása mellett foglal ál­lást. A reformmal, a következő öt éves tervvel foglalkozó bi­zottságban is arra a következ­tetésre jutottak a küldöttek élénk, kritikus és nagyon konkrét vita után, hogy szük­ség van a reform második szakaszára. A delegátusok csaknem kivétel nélkül bírál­ták a reform bevezetésének lassúságát, az eddigi eredmé­nyeket. Kifogásolják, hogy kezdenek elszaporodni a re­Libanon Tiltakozó sztrájkot tervez a Dél-afrikai Szakszervezeti Kooaresszus Hármas csócs Tripoliban „Szent Szövetség” Dzsemajel megbuktatására radzsne táborba eljuthatott végre az első, élelmiszert szál­lító teherautó. A táborok kö­ré felvonult az „Asszad-bri- gád” — a libanoni baathisták alakulata is, akik a Szíriái ál­lamfőtől kölcsönözték a ne­vüket. A nyugalom teljes, de az Amal és a palesztinok kö­zött távolról sem állt helyre a bizalom. Legnehezebb a helyzete a polgári palesztin lakosságnak: az épületeket porrá lőtték a fejük felől, megélhetési forrásuk elapadt, munkát nem kapnak, víz, áram változatlanul nincs. Nyugat-Bejrútban lázasan folyik egy kibővített „muzul­mán nemzeti kongresszus” szervezése, amelyre talán már a jövő héten sor kerülhet. Az összejövetelen a vallási, poli­tikai és katonai vezetők egya­ránt jelen lennének, a cél pe­dig az lenne, hogy megszer­vezzék a „nemzeti” — vagyis muzulmán területek közigaz­gatását, ellátását. Csütörtökön 24 órás sztrájk lesz Libanonban, tiltakozásul a háború, a megélhetési költ­ségek emelkedése ellen. A sztrájk tervében kivételesen a keresztény és a muzulmán erők is egyetértenek, még a légijáratok is szünetelnek. Félhivatalos adatok szerint 1986 első felében a legalapve­tőbb árucikkek árszintje 68,5 százalékkal emelkedett, de a gyógyszereké több mint 80 százalékkal, a libanoni font pedig a külföldi fizetőeszkö­zökhöz kénest hat hónap alatt 186 százalékot veszített érté­kéből. Szovjet—amerikai külügyminiszteri találkozó Londonban? (Folytatás az 1. oldalról.) Enmeik alternatívája — a The Times tudósítása szerint — az ENSZ-ülésszak szeptembe­ri megnyitása alkalmával New Yorkban létrejövő talál­kozó lehetne, de ebben az esetben a külügyminiszteri előlkészítő késői időpontja már csaknem kizárná egy idei csúcstalálkozó lehetősé­gét. A Financial Times moszk­vai tudósítója — a csúcstalál­kozó érdemi céljaira helyezve a hangsúlyt — kiemeli: „a csúcstalálkozó előkészítésére irányuló szovjet döntés arra mutat, hogy a szovjet—ame­rikai kapcsolatok javítása — fegyverkorlátozási intézkedé­sekre alapozva — Gorbacsov külpolitikájának változatlanul a központi törekvése. A szov­jet külpolitikai szakértők és kommentátorok körében is megoszlanak azonban a véle­mények atekintetben, hogy elérhető-e érdemi megállapo­dás a fegyverkorlátozásról, ameddig Reagan foglal helyet a Fehér Házban” — fűzi hoz­zá a Financial Times moszk­vai tudósítója. Magyar—szovjet gazdasági tárgyalások Moszkvában (Folytatás az 1. oldalról) együttműködés 1985 tavaszán kormányfői szinten aláírt, 2000-ig szóló fő irányainak végrehajtásával kapcsolatos feladatok keretében befejező­dött az ágazati alprogramok alapvető célkitűzéseinek egyeztetése. Hat ágazat együttműködésének irányait szabták meg, és aláírták az erről szóló megállapodásokat. Ezek: az állattenyésztési és taikarmánytermelési gépek gyártása, a könnyű-, élelmi­szeripari és háztartási gép­gyártás, a nehézipari és szál­lítási gépek gyártása, a rá­dióelektronikai ipar, a kő­olajfeldolgozó és petrolkémiai ipar, és a szénbányászat. Alá­írtak továbbá két szakosítási és kooperációs megállapodást az élelmiszeripari gépek és berendezések gyártásáról, va­lamint a lakk- és festékipari termékek gyártástechnológiái­nak kifejlesztéséről, az ezek­hez szükséges gépek és be­rendezések gyártásáról. 1990-ig meghosszabbították a kölcsönösen szállított gé­pek, berendezések és műsze­rek műszaki kiszolgálását szabályozó egyezményt. Közös kollektíva létrehozásáról ír­tak alá egyezményt, amely hatékony megoldásokat hiva­tott kidolgozni az erőművek hulladékhőjének hasznosítá­sára. Az ülésszakon megvizsgál­ták az 1986. évi magyar— szovjet külkereskedelmi áru­csere-forgalom alakulását. A bizottság ülésszakának idején Marjai József tárgyalásokat folytatott a magyar—szovjet közös vállalatok létrehozásá­nak és működésének feltéte­leit szabályozó kormányközi megállapodás előkészítéséről. Az ülésszakon a bizottság intézkedéseket határozott meg a kölcsönösen szállított ter­mékek műszaki színvonalának emelésére. Az ülésszakon elért megál­lapodásokról, az egyeztetett teendőkről Marjai József és Alekszej Antonov szerdán Moszkvában jegyzőkönyvet írt alá. Marjai József szerdán dél­után hazaérkezett Moszkvából. Washington, (MTI): A Fe­hér Ház üdvözölte azt a moszkvai bejelentést, hogy a Szovjetunió szükségesnek tartja a szovjet—amerikai csúcstalálkozó előkészítésével kapcsolatos tárgyalásokat, — de változatlanul jelezte, hogy nem hajlandó módosítani a leszerelési kérdésekben elfog­lalt álláspontját a csúcstalál­kozó létrejötte érdekében, s ha a Szovjetunió a leszerelési tárgyalások előzetes sikerét tartja szükségesnek, akkor azt Washington „előfeltétel­nek” tekinti. A külügyminisztérium szó­vivője ezzel egyidőben azt hangoztatta, hogy a Szovjet­uniónak „konkrét javaslatot” kellene tennie a csúcstalálko­zót előkészítő megbeszélések időpontjára. Amerikai részről azt is hangoztatták, hogy csak a novemberben esedé­kes kongresszusi választások utáni időpontot tartanák megfelelőnek a találkozóra. A Pentagon közben kedden látványos jelét adta annak, hogy ellenez minden olyan leszerelési megállapodást, amely korlátozná az amerikai űrfegyverkezési program folytatását. A hadügyminisz­térium ezt az időpontot látta alkalmasnak arra, hogy nyil­vánosságra hozzon egy film­felvételt, amely azt tanúsítja, hogy egy földi indítású elhá­rító rakéta az atmoszférában semmisít meg egy repülőgép­ről indított „támadó rakétát”. A filmet maga Weinberger hadügyminiszter mutatta be az újságíróknak, kijelentve, hogy az űrfegyverkezési program „sikeresen valósul meg”, s ezért azt nem szabad feladni, sőt nem szabad meg­kurtítani költségvetését sem. A kongresszus mindkét háza jelentős csökkentéseket haj­tott végre az űrfegyverkezési program költségvetésében, de annak végleges összegét még mindig nem határozták meg pontosan. A KÖZÉLET HÍREI Gáspár Sándor Bács­Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Szakszervezetek Országos Tanácsának elnöke szerdán Bács-Kiskun megyébe látoga­tott. Tasson tájékozódott a megye helyzetéről, ezután Kunszentmiklóst kereste fel, s a Villamos Állomásszerelő Vállalat gyáregységével, majd a Délmagyarországi Állatte­nyésztő Vállalat szalkszent­Kiskun megyében mártoni teljesítményvizsgáló telepén végzett munkával is­merkedett. Gáspár Sándor Bács-Kiskun megyei látogatá­sa Kecskeméten fejeződött be: részt vett és felszólalt a Szak- szervezetek Megyei Tanácsá­nak székházában rendezett ak­tívaülésen, végül pedig meg­tekintette a város KISZ-la- kótelepét. Sarlós István Fejér megyében Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az Országgyűlés elnöke szer­dán Fejér megyébe látoga­tott. Székesfehérvárott beszá­molót hallgatott meg a terület helyzetéről, majd felkereste az Ikarus móri alkatrészgyártó leányvállalatát. Ezután Sarlós István a város művelődési in­tézményével, a Lamberg-kas- téllyal ismerkedett, majd is­mét Székesfehérvárra utazott és a megye országgyűlési kép­viselőivel találkozott. Látoga­tása a Magyar Tudományos Akadémia martonvásári Me­zőgazdasági Kutató Intézeté­ben fejeződött be. (MTI) Ausztria Bankember a kormányrúdnál VÁLTÁS MEGY VÉGBE Ausztriában. Nemcsak az el­nökválasztásra gondolok, melynek során 1945 óta elő­ször került e székbe a jobb­oldal jelöltje; azt hiszem, a személycserének — egyéb körülmények folytán — a kelleténél nagyobb jelentősé­gét tulajdonítottunk. Valószí­nűleg fontosabb, ami a kor­mányban történt: Fred Si.no- watz kancellár június 9-én lemondott, és helyét fiatalabb politikus, Franz Vranitzky vette át. Nemcsak az életkor a dön­tő, mindketten a szocialista párt vezérkarához tartoznak, — a különbség abban az út­ban keresendő, amelyet eddig megtettek. Sinowatz még a Kreásky-nemzedékhez tarto­zott, az új ember már me­nedzser típus. Ezt mutaitja pályafutása is. Közgazdasági egyetemet végzett, a diploma elnyerése után egy Siemens leányvállalatnál kezdte a munkát, majd az Osztrák Nemzeti Bankhoz ment át. Amikor az ország egyik leg­jobb gazdasági szakembere, Hannes Androsch pénzügymi­niszter lett, Vraoitzkyt ta­nácsadójául maga mellé vet­te, aki e minőségében be­utazta az egész világot, pon­tosabban szólva a pénzvilágot. Innen került azután, mint a pénzügyek kiváló ismerője a második legnagyobb osztrák bankhoz, amely éppen nehéz­ségekkel küzdött. Vranitzky olyan lendületbe hozta e ha­lódó vállalatot, hogy egy elő­kelő gazdasági magazin „az év emlberénék” választotta. Jó másfél évvel ezelőtt hívta az­után Sinowatz a kabinetbe, s Lett pénzügyminiszter, majd most kormányfő Lehet, azoknak van igazuk, akik azt mondják, hogy ez a beállítottság-módosulás a kormány élén szükségszerű volt. A gazdaságilag ugyan fejlett és több tekintetben szé­pen haladó Ausztria bizonyos gondjai valóban jó (az eddi­TELEX TELEX TELEX A XIII. kerületi pártbizottság ülése Szerdán ülést tartott az MSZMP XIII. kerületi bizott­sága. A testület érdemei elis­merése mellett felmentette kerületi első titkári funkció­jából Deák Gábort, mivel a Minisztertanács az Állami If­júsági és Sporthivatal elnöké­vé nevezte ki. A kerületi párt- bizottság első titkárává Bor­nemissza Sándort, a XIII. Kerületi Tanács elnökét, a Budapesti Pártbizottság tag­ját választotta meg. Kínai állásfoglalás „A kínai kormány mindig azon a véleményen volt, hogy a nukleáris leszerelés fontos­ságának hangsúlyozása mel­lett nem szabad figyelmen kívül hagyni a leszerelés fon­tosságát a hagyományos fegyverzet területén sem” — jelentette ki a kínai külügy­minisztérium szóvivője a Var­sói Szerződés tagállamainak legutóbbi javaslatairól. Marchais sajtóértekezlete Georges Marchais, az FKP főtitkára szerdai sajtóértekez­letén határozottan elutasítot­ta, hogy pártja részt vegyen a szocialista párt által javasolt baloldali Országos Tanácsban. Marchais kijelentette, hogy a szocialisták által elképzelt baloldali tömörülésben az FKP-nak nincs helye, mert csak szavazóit akarják elvin­ni. Elítélték a műkincsrablókat Szigorú büntetést kaptak a lengyelországi műkincsrablók, akik márciusban elrabolták a gnieznói székesegyház ezüst relikviáit. A négy vádlott kö­zül hármat 15—15 évi börtön­re és 5—5 millió zloty pénz- büntetésre ítéltek, míg a ne­gyedik 12 évet kapott, ugyan­csak 5 milliós pénzbüntetés mellett. Vranitzky, a bankár-kancellár ginéi jobb?) menedzselést kí­vánnak. Nyereségessé kell tenni a milliárdos ráfizeté­seikkel kínlódó állami ipart, (lényegében az ország teljes nagyiparát). AZ ÜJ KANCELLÁR első nyilatkozatai arra vallanak, hogy az osztrák gazdaságot a nagyobb hatékonyság, a még fejlettebb technika, a szüjosé- gesnék mutatkozó szerkezet- váltás, a fokozottabb üzleti gondolkodás felé igyekszik vinni. De mert a racionalitást teszi első helyre, már kine­vezésekor ferde szemmel kez­dett rá nézni saját pártjának bál szárnya, nem is szólva a Zöldekről: nem fenyegeti e töretevés „túlihajtása” a szo­cialisták vezette Ausztria leg­nagyobb vívmányát: a szo­ciális juttatások széles háló­zatát? A menedzser-szemlélet dik­tálta az új kancellárnak, hogy aláhúzza: erősíteni kívánja kapcsolatait a Közös Piaccal. Kétségtelen, hogy a fejlett nyugati államok jó partnerek mind pénzügyileg, mind a technikai lépéstartás, mind a biztos piac szempontjából. Feltételezzük, hogy ez nem fogja lazítani azokat a gaz­dasági szálakat, amelyek £ legközelebbi nyugati szom­szédunkat hozzánk és általá­ban a szocialista országokhoz fűzik. Legutóbb a Bős—nagy­marosi vízierőmű építésére kötött több milliárdos üzlet megmutatta, milyen jól ki­egészíti egymás gazdaságát e két állam. A semleges Ausztria a múlt két évtizedben területénél és lélekszámúnál nagyobb nem­zetközi szerepet játszott, s ez annak tulajdonítható, hogy meg tudta teremteni és őriz­ni összekötő—közvetítő szere­pét a két világrendszer kö­zött. Figyelemre méltó, hogy az új kancellár kormány-nyi- laitkoza tálban külpolitikájuk folyamatossága mellett szállt síkra. AUSZTRIÁBAN 1987 ápri­lisában lesznek a következő parlamenti választások. A szocialisták nem számítanak immár abszolút többségre (1971-tól 1983-ig így kormá­ny ózhattak), de mint a leg­erősebb párt szeretnének ki­kerülni a versenyből. A Vra­nitzky vezette új kabinet me­nedzser szemlélete csakis így érvényesülhet majd hosszabb távon. Tatár Imre vétségének vezető testületé keddi tanácskozásán fogal­mazta meg minimálisnak ne­vezett követeléseit. A tanács­kozás helyszínét, a rendőri zaklatásokat megelőzendő, ti­tokban tartották. A végrehaj­tó bizottság Johannesburgban közzétett közleménye nem szól a „hatékony intézkedések” jellegéről, mivel a rendkívüli állapot értelmében tilos „sztrájkakciókkal fenyegetőz­ni”. A Reuter brit hírügynök­ség értesülése szerint a ta­nácskozáson egy napos sztráj­kot szavaztak meg július 14-re. Johannesburg (UPI, Renter, AFP): A Dél-afrikai Szak­szervezeti Kongresszus (COSATU) végrehajtó bizott­sága szerdán „hatékony in­tézkedéseket” helyezett kilá­tásba arra az esetre, ha a kormány július 10-ig nem bo­csátja szabadon a kivételes állapot alapján letartóztatott szakszervezeti aktivistákat és nem tesz lépéseket az ország problémáinak demokratikus szellemű megoldására. Az ország legnagyobb, több mint félmillió fekete dolgozót tömörítő szakszervezeti szö­2 Zári üléssel folytatta munkáját a LEMP X. kongresszusa hangsúlyozta, hogy az arab nemzet elutasítja Jemen ket- téosztottságát. Mind Haidar Abu-Bakr Attasz, a JNDK, mind pedig Ali Abdullah Szá- leh, a Jemeni Arab Köztár­saság elnöke síkraszállt az egység megvalósításáért. A két jemeni vezető, akik­kel Kadhafi ezredes az arab államfők közül elsőként talál­kozott az országát ért ameri­kai bombázások óta, ismét el­ítélte az április 15-i támadást. Párizs, Tripoli, Bahrein, (AFP, Reuter. AP, TASZSZ): A Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság és a Jemeni Arab Köztársaság elnöke, va­lamint Kadhafi líbiai államfő kedden este Tripoliban tár­gyalásokat folytatott a két Je­men baráti kapcsolatainak to­vábbi erősítéséről. Mint a JANA líbiai hírügy­nökség szerdán jelentette, a konferenciát megnyitó beszé­dében Moamer el-Kadhafi form szellemétől idegen felső előírások, utasítások, amelyek olyan félelmet keltenek a munkásokban, hogy kezd visz- szatéjrni az elavult központi elosztás, utasításos irányítási rendszer. Egy felszólaló sze­rint most az a kérdés: a párt meg tudja-e majd győzni az embereket, hogy a reform folytatása az egyetlen elfo­gadható megoldás. Több bi­zottságban is szóba került a rossz gazdasági szervezés, az adminisztráció elburjánzása. A hozzászólók támogatták a referátumnak azt a javasla­tát, hogy végezzenek nagysza­bású káder-felülvizsgálatot, csökkentsék a státusokat. A felszólalások, hozzászó­lások teljes témakörét felso­rolni is nehéz. Csupán a bi­zottságok szarna 14 volt, ezekben körülbelül 300-an szólaltak fel, és további 500 küldött a beszédet felolvasás nélkül jegyzőkönyvbe vetette. Varsó (MTI): A Lengyel Egyesült Munkáspárt X. kong­resszusának utolsó előtti nap­ján szerdán az egésznapos ple­náris tanácskozás után a késő esti órákban került sor a párt vezető testületéinek megvá­lasztására. A választás ered­ményéről csütörtökön tájékoz­tatják a közvéleményt. ürítése. A hangulat bizakodó, Nabih Berri, az Amal mozga­lom vezetője máris felszólítot­ta a nyugati országokat: köl­töztessék vissza nagykövetsé­geiket a városrészbe, mert a nyugalom immár teljes. Ezt kérte a nyugati vállalatok képviselőitől, oktatási intéz­ményektől is. A palesztin táborok körül folyik a barikádok eltávolítá­sa és szerdán Bordzs el-Ba­Bejrút, (MTI): A szerdai bejrúti lapok szerint Libanon muzulmán vezetői „Szent Szö­vetséget” kötöttek és elhatá­rozták, hogy Amin Dzsemajelt szeptember 23-án lemondat­ják. Az államfő mandátuma ■— az alkotmány szerint — 1988 szeptemberében járna le. Szerdán, ha a híradásoknak hinni lehet, Nyugat-Bejrútban befejeződött a különféle mili- cisták támaszpontjainak ki­

Next

/
Thumbnails
Contents