Zalai Hírlap, 1986. szeptember (42. évfolyam, 205-230. szám)

1986-09-01 / 205. szám

Országos tanévnyitó Lentiben Köpeczi Béla Zalában A hétvégét Zala megyében töltötte Köpeczi Béla művelő­dési miniszter. Szombaton Za- lakaroson arról tájékozódott, hogy a gyógy­üdülőhely köz- művelődési in­tézményhálóza­ta mennyiben képes kielégíte­ni az ott üdülő vendégek és a helyi lakosság kulturális igé­nyeit. Délután a zalaszent- lászlói faluhá­zat tekintette meg. Tegnap dél­előtt a megyei tanácson mi­niszteri egyez­tető tárgyalásra került sor a tár­ca vezetője, va­lamint munkatársai — Platt- hy Iván főosztályvezető és Kertész Gyuláné, Zala megyei instruktor — rész­vételével. Zalai részről a tanácskozáson jelen volt Új­vári Sándor, a megyei tanács elnöke, Balázs Béla, a megyei pártbizottság titkára, dr. Sza­lag Dénes, a megyei tanács elnökhelyettese, Molnár Máté, a megyei pártbizottság osz­tályvezetője és Jári Ferenc, a megyei tanács osztályvezetője. A minisztérium képviselői elismeréssel állapították meg, hogy a megyében a tanácsi fejlesztésekben elsőbbséget él­vez az oktatás. Zöld utat ka­pott az új, megyei gyermek- és ifjúságvédő intézet létesí­tése is. Főhatósági támogatás­ból két év múlva kezdődhet a hatvan személyes, korszerű intézmény építése Zalaeger­szegen A leromlott állagú kanizsai gyermekvédőt felújí­tás után fiú munkásotthon céljaira lehet használni. A képesítés nélküli nevelők meglehetősen magas számát tekintve a megyénkbeli szak- igazgatási szerv vezetői bizta­tást kaptak arra, hogy bátran vegyék fel a kapcsolatot a szombathelyi tanárképzővel, s közös megoldást keressenek a kérdés megoldására. Az egyes intézményeket érintve szó volt a Keszthelyi Kastélymúzeumról, amely nem A tanulók zalai gyermekjátékokat mutatnak be az új lenti iskola aulájá­ban. Köpeczi Béla tanévnyitó beszédéi mondja illeszkedik be kellően a város és a megye köz- művelődési éle­tébe ; ma­gyarul nem tá­mogatja azt eléggé. E jelen­ség okainak tisztázására, va­lamint a kas­télymúzeumban található va- dász-trófea- gyűjtemény megnyugtató el­helyezésére az érintettek a ké­sőbbiekben visszatérnek. Ugyancsak megoldást sür­get az a felve­tés is, hogy a Pénzügyi és Számviteli Fő­iskola zalaegerszegi inté­zetének nagyfokú függősége az anyaintézménytől már- már gátja az eredményes ok­tató munkának. Az új oktatási törvényt és az annak kapcsán született végrehajtási utasításokat érintve a miniszter hangsú­lyozta, hogy tulajdonképpen megteremtődtek a jogi felté­telei a reformnak, s most a tartalmi munkán, a valódi végrehajtáson van sor. A kisközségekben esedékessé vált, művelődési házak felújí­tási programjával is egyetért a tárca, s e célra a közműve­lődési alapból igényelhet tá­mogatást a megye. Délután Lentibe látogatott Köpeczi Béla. A város új, 16 tantermes iskolájában tartot­ták az intézmény avatásával egybekötött országos tanév­nyitót, amelyen a művelődési miniszter mondott ünnepi kö­szöntőt. Fél ötkor a tv kamerái (Folytatás a 2. oldalon.) Az ellenőrzés problémái nem gátolhatják a megállapodást Sajtókonferencia a washingtoni szovjet nagykövetségen Washington (MTI): Az Egyesült Államok a szovjet nukleáris kísérletek felfüg­gesztése óta az általa bejelen­tett 15 robbantáson túlme­nően még három földalatti nukleáris robbantást hajtott végre — emlékeztetett Vitalij Kotjuzsanszkij ezredes a wa­shingtoni szovjet nagykövet­ségen megtartott sajtókonfe­renciáján. A három robban­tás alacsony hatóerejű töltet­tel történt, minden bizonnyal részint az űrfegyverkezéssel kapcsolatos eszközök, részben a fegyverkísérletek ellenőrzé­sére szolgáló eszközök kipró­bálására szolgált. A Szovjetunió saját nem­zeti eszközei azonban ezeknek a kis hatóerejü robbantásoknak az észle­lésére is elegendőek vol­tak. A szovjet szakértő rámuta­tott: ez a tény is azt bizo­nyítja, hogy az ellenőrzés ma már nemzeti eszközökkel is lehetséges. A Szovjetunió azonban kész az ellenőrzés bármi fajtájának alkalmazá­sára, ha létrejön a megálla­podás a nukleáris fegyverkí­sérletek teljes tilalmáról. A szovjet fél még a kísérletek eltiltásáról folytatott három­oldalú tárgyalások idején hoz­zájárult részben helyszíni el­lenőrző állomások létesítésé­hez, részben a tilalom hely­színi ellenőrzéséhez s állás­pontja ma is ez. A hat el nem kötelezett ország ajánla­ta — amelyet a szovjet veze­tés elfogadott — még inkább megkönnyítené nemzetközi ellenőrzési rendszer kialakítá­sát, olyan nemzetközi megfi­gyelő központok kialakítását, amelyek a helyszínre telepí­tett berendezések és hírköz­lési mesterséges holdak háló­zatára támaszkodnának. Kotjuzsanszkij aláhúzta: az ellenőrzés problémái ezek után nem akadá­lyozhatják meg a gyors megállapodást a nukleáris fegyverkísérletek eltiltá­sáról. Az Egyesült Államok azon­ban folytatni kívánja az ilyen földalatti nukleáris kísérlete­ket, mindenekelőtt azért, mert új fegyverfajtákat akar kifej­leszteni. Hivatalos amerikai adatok szerint is a szovjet moratórium bejelentése óta végrehajtott robbantások több mint 90 százaléka szolgálta ezt s 10 százaléknál kevesebb esetben használták fel a rob­bantásokat meglevő fegyverek hatékonyságának ellenőrzésé­re. A három be nem jelentett amerikai kísérlet közül az el­sőt közvetlenül a szovjet mo­ratórium kezdete után, a má­sodikat a múlt év őszén, a harmadikat pedig ez év ápri­lisában hajtották végre. Oleg Szokolov követtaná­csos a sajtókonferencián utalt arra, hogy a fegyverkísérletek eltiltásáról a szovjet megíté­lés szerint akár már az esetleges kö­vetkező csúcskonferencián meg lehetne állapodni. Szovjet részről úgy tapasztal­ják, hogy a jelenlegi kétolda­lú tárgyalásokon egyelőre nincs érdemi előrehaladás. Politikai fórumok — Aktivisták találkozói — kulturális műsorok Gazdag program a békehét végén Tudósítások Riportok Képek üzemavatás Nagykanizsán A szalag átvágásának ünnepélyes pillanata Tegnap délelőtt avatták fel Nagykanizsán a VOSZK Na- votex Munkaruházati Leány- vállalat Béke u. 113. szám alatti új üzemét. A fellobo­gózott épület előtti téren 11 órakor felhangzott a Him­nusz, majd Kötő Jenöné szak- szervezeti titkár köszöntötte az üzem dolgozóit és a meg­hívott vendégeket. A megje­lentek számára a VOSZK ál­tal tíz éve patronált balaton- berényi nevelőotthon kisdiák­jai kedveskedtek zenés, tán­cos, irodalmi összállítással, majd Mózes Pál tanácselnök mondott avatóbeszédet, amely­ben megköszönte az új üzem gyors felépítését, s értékelte azt a jelentős változást, amit létrejötte jelent az itt dolgo­zók életében. Fontos szem­pont, hogy az új üzem a be­dolgozói hálózat bővítését is lehetővé teszi — mondotta a tanácselnök. Ezt követően dr. Simon László, a VOSZK anyavállalat igazgatója adott át kitünteté­seket az élenjáró dolgozók­nak. Miniszteri Kiváló Mun­káért kitüntetésben részesült Csóka Jónás, a vállalat igaz­gatója, a dolgozók közül pe­dig Bodnár Attiláné. Négyen Vállalati Kiváló Dolgozó ki­tüntetést, ketten igazgatói di­cséretet kaptak, ketten a vá- Mózes Pál tanácselnök át- rosi tanács elismerő oklevelét vágta a szalagot, s a résztve- vették át. vők megtekintették az új üze­Az avatóünnepség végén met. Cserszegi szüretelők A Balaton zalai vidékének szőlőültetvényeiben ritka, amikor a szüret augusztusban elkezdődhet. Az idei nyár azonban siettette az érést, a korai fajták néhány gazdánál már beértek. A cserszegtomaji hegyek Hévíz felőli oldalán az egyik parcellán javában folyik a szüret. — Nálunk már egy hete — mondja Nagy János, keszthe­lyi tulajdonos. — Korai faj­táim vannak: a múlt héten hordóba került az Irsai, most a rizlingszilvánival folytatjuk. — Ügy csináljuk, ahogy erőnkből telik — csatlakozik a gazdaasszony. — Szerencsé­re jó segítségeink vannak. Az otthoni szomszédaink — mu­tatja be Bolla Lajosnét, Len­gyel Pálnét, amint ők is ki­érnek egy-egy soron a teli vödrökkel. A fokoló már jó ideje pihen a friss mustban, amikor szem­ügyre veszik. Tizenhatot mu­tat. — Ennyi volt az Irsai is — jegyzi meg a gazda. — De ab­ból már murci van. Óborból mindössze tíz liter maradt, azt a szüretre tarto­gatta. Ahogy forrni kezd az első szedés leve, már nincs gondja, hogy mivel kínálja a szüretelőket. Húz néhányat a kis, hetven literes présén, aztán gyertyát gyújt. — Ügy még senki sem ment el tőlem, hogy a pincét ne nézte volna meg. Volt itt már (Folytatás a 4. oldalon.) Hétvége a sportpályákon Labdarúgó NB I.: Debrecen—ZTE 2-1 NB II.: Keszthely—Veszprém 1-2, Szekszárd—Olajbányász 4-2 Területi bajnokság: két győzelem, egy vereség Üjabb világcsúcsok az atlétikai EB-n Fővárosi sikerek a kosárlabda Göcsej Kupán Jól szerepeltek a keszthelyi futóvadlövők Vereség a kézilabda NB 1. B-ben Számos hazai és nemzetközi béke- és szolidaritási akcióhoz is kapcsolódó, nagyszabású békefesztivált rendeztek Ma­gyarországon. Képünkön: a résztvevők békefelhívást írnak alá. Vasárnap folytatódott azrendezvénysorozatot, hogy fel- Országos Béketanács „Hétvé- hívja a figyelmet: az embe- gén a békéért” elnevezéssel rek sokféle formában fejez- megrendezett kétnapos ese- hetik ki bókevágyukat, ötle- ménysorozata. Budapesten a teiket, kezdeményezéseik tá- Vörösmarty téren, valamint mogatásra találnak, s a béke- az ország több más települé- mozgalom aktivistáinak segít- sén változatos programok vár- ségével meg is valósulnak, ták ezen a napon is az ér- Ennek egyik megnyilvánulá- deklődőket: politikai fórumok, saként folyamatosan gyűltek békemozgalmi aktivisták ta- az adományok a Mentőautót lálkozói, Bánkon ifjúsági bé- Nicaraguának szolidaritási kenapot, Érden béke-tanév- akcióra; vasárnap délelőttre nyitót tartottak. Gödöllőn az már mintegy 300 ezer forin- ország amatőr békedalosai, tot könyvelhettek el. Ez to- Sopronban gyermekek, Száz- vább gyarapodott a Békekor- halombattán pedig a kisipa- zó című újság árából befolyt rosok adtak egymásnak ran- összeggel, a kisiparosok szo- devút a békerendezvényeken, lidaritási bazárjának teljes Mindenütt kulturális műsorok bevételével, a Havanna lakó­színesítették a programot. telepi békeklub csekkjével. Az Országos Béketanács el- magánszemélyek, szocialista sősorban azzal a szándékkal brigádok, munkahelyi közös­hívta életre ezt a nagyszabá- ségek, békeklubok felajánlá- sú — nemzetközi és magyar- saival. A Vörösmarty téren országi béke- és szolidaritási reggelre betelt a békefal, há- akciókhoz is kapcsolódó — (Folytatás a 2. oldalon.) Világ proletárjai, egyesüljetek! ^ f zMjd mim wimp XLiII. évfolyam, 205. szám Ara: 1,80 forint 1986. szeptember 1., hétfő Hétvégi zalai krónika

Next

/
Thumbnails
Contents