Zalai Hírlap, 1986. október (42. évfolyam, 231-257. szám)

1986-10-01 / 231. szám

Kádár János megbeszélése Alessandro Naftával MAI SZAMUNK TARTALMÁBÓL A 76-os főközlekedési út egyik legveszélyesebb szakaszán a közúti igazgatóság több mint ötven millió forintos beruházással a lassú járművek forgalmának biztonságos levezeté­sére kapaszkodósávot építtet. A Zalaegerszegi Közúti Építő Vállalat jövőre fejezi be a több mint négy kilométeres kapornaki kapaszkodósáv építését. A középső szakaszon — másfél kilométeres hosszúságban — már közlekednek a járművek: megkezdődött a sza­kasz műszaki átadása. Képünkön a megszélesített középső rész. ahol a jövő héten már a burkolatjelek is segítik a forgalomban résztvevőket. (ZH fotó — Kiss Ferenc felvétele) Megkezdődött a műszaki átadás a kapornaki kapaszkodósávnál Reykjavikban külügyminiszter, aki részlete­sebben szólt az izlandi talál­kozóról, közölte: annák napi­rendjén szerepelnek majd le­szerelési kérdések, a kétoldalú kapcsolatok témái, regionális kérdések, valamint emberi jo­gokkal kapcsolatos problé­mák. Az izlandi találkozóról szól­va Reagan elnök kijelentette, arra Mihail Gorbacsov tett javaslatot. Az elnök köszöne- (Folytatás a 2. oldalon.) Láasár György haxaérkexett New York (MTI): Eduard Sevardnadze szovjet külügy­miniszter New Yorkban, Ro­nald Reagan amerikai elnök Washingtonban egyidejűleg jelentette be, hogy Mihail Gorbacsov, az SZKP KB fő­titkára és Reagan amerikai elnök október 11—12-én Iz- land fővárosában, Reykjavik- ban találkozik egymással. Reeagan azrt mondotta, hogy a találkozó célja a két ország közötti tárgyalások folytatása. Az amerikai elnök az iz­landi megbeszélést nem minősítette csúcstalálkozó­nak, hanem azt hangoztatta, hogy annak célja egy későbbi, az Egyesült Államok területén sorrakerülő csúcstalákozó elő­készítése. George Shultz ame­rikai külügyminiszter szerint „remélik, hogy Mihail Gorba­csov amerikai látogatására még az idén sor kerülhet” A New York (ENSZ), (MTI): Az ENSZ-iközgyűlés 41. ülés­szakán kedden délelőtt (kö­zép-európai idő szerint dél­után) szólalt fel a magyar külügyminiszter, Várkonyi Pé­ter. Ismertette országunk ál­láspontját a legfontosabb nemzetközi kérdésekben. Fel­szólalásában emlékeztetett ar­ra, hogy egy évvel ezelőtt, az ENSZ fennállásának 40. év­fordulóján átfogóan értékel­ték a szervezet több évtize­des tevékenységét, és a nem­zetközi politika rendszerében betöltött szerepét. — Az a tény, hogy ez alkatomból a tagállamok, köztük a Magyar Népköztársaság képviselői egybehangzóan megerősítették elkötelezettségüket az ENSZ alapokmányában foglalt elvek és célok iránt — mondta egyebek között —, vélemé­nyem szerint mind a jelen közgyűlés, mind a jövő szem­pontjából nagy jelentőségű. A Magyar Népköztársaság kormányának meggyőződése, hogy a világszervezet előtt ma nagy feladatok állnak. A jövő nemzedékeinek megóvá­sa a háború borzalmaitól ma a nukleáris háború megaka­dályozását, az emberiség egé­Brüsszel (MTI): Kedden, hi­vatalos belgiumi látogatásá­nak második napján Lázár György miniszterelnököt tíz órakor a brüsszeli királyi pa­lotában audiencián fogadta Baudouin belga király. Ezt követően a magyar mi­niszterelnök és felesége H. Brouhon brüsszeli polgár- mesterrel találkozott. A világ­hírű Grand-Place-on, a fővá­ros gyönyörű főterén emelke­dő nagyon szép gótikus város­házát ez alkalomból magyar és belga nemzeti zászlókkal lobogózták fel. A polgármester bemutatta a magyar kormányfőnek helyet­teseit, a kollégium és a fővá­rosi tanács tagjait, majd rö­vid üdvözlő beszédet mondott. Emlékeztetett rá, hogy a bel­ga—magyar kapcsolatok kere­tében külön fejezete van Brüsszel és Budapest jó vi­szonyának, amelyet mind elő­dei, mind pedig ő szívesen ápol és örömmel ad tovább. Lázár György válaszában utalt rá, hogy Baudouin ki­rály bátorította a két ország vezetőinek törekvését a ma­gyar—belga kapcsolatok el­(Folytatás a 2. oldalon.) Hasúnk érdekelt a helsinki folyamat továbbvitelében Várkonyi Péter beszéde az ENSZ-ben Kádár János és Alessandro N atta a KB székházában Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtit­kára kedden délelőtt a Köz­ponti Bizottság székházában megbeszélést folytatott Ales­sandro Nattával, az Olasz Kommunista Párt hazánkban tartózkodó főtitkárával. A szívélyes, elvtársi légkö­rű találkozón a két párt ve­zetői véleményt cseréltek a nemzetközi helyzet legfonto­sabb kérdéseiről, mindenek­előtt az emberiség létét fe­nyegető veszélyek elhárításá­nak feladatairól. Sürgették a fegyverkezési verseny továb­bi kiszélesítésének megaka­dályozását, és állást foglaltak amellett, hogy a fegyverzet­korlátozás és a leszerelés te­rén mielőbb konkrét megálla­podások szülessenek. Méltat­ták a Szovjetunió, a szocialis­ta országok ez irányú erőfe­szítéseit, és üdvözöltek min­den erre vonatkozó konstruk­tív kezdeményezést, bárkitől is származzék. Különösen nagyra értékelték a Szovjet­unió egyoldalú döntését a nukleáris robbantások felfüg­gesztéséről. Megállapították, hogy a nemzetközi béke és biztonság szempontjából különös jelen­tősége van az össz-európai párbeszédnek, amelyet a hel­sinki folyamat keretében a résztvevő államok a feszült­ség és a bizalmatlanság csök­kentéséért, az együttműködés bővítéséért folytatnak. Üdvö­zölték a stockholmi tanácsko­zás eredményes befejezését és kifejezték reményüket, hogy a november elején kezdődő bé­csi utókonferencián lehetőség nyílik az enyhülés újabb te­rületekre való kiterjesztésére. Kölcsönös egyetértésben nagyra értékelték a kommu­nisták, más baloldali erők, a különböző demokratikus szer­vezetek és a széles társa­dalmi bázisra épülő há­borúellenes mozgalmak erő­feszítéseit. Ezeket az erő­ket, szervezeteket és moz­galmakat a jelenkor fon­tos tényezőinek tekintik. Ál­lást foglaltak a kommunista, (Folytatás a 2. oldalon.) Vágják a kukoricát, szedik az aknát, vetik a búzát A mezőgazdasági üzemekben bőven akad tennivaló ezekben a hetekben. A betakarítás, a vetés, a talajmunka sok mun­káskezet és eszközt igényel. Nyújtott, illetve kettős műsza­kokban igyekeznek a nagyüze­mek kihasználni az időt. Szepetneken a termelőszövetkezet kukorica- tábláján tegnap kezdték meg a termés betakarítását. A 170 hektárnyi fővetésű és a 100 hektár gyep-gabona váltóban termeit szemesterményt két Tegnap befejezték az őszi árpa vetését a pacsai termelőszö­vetkezetben, s délután már hozzáláttak Zalaszentmibály ha­tárában a búza vetéséhez. Képünkön a kezdés előtt Fincza Tibor szerelő és Rezes Lajos traktoros beállítja a vetőgépet. (ZH fotó — Kiss Ferenc felvétele) kombájnnal szedik lé. Vár­hatóan a korábbi években megszokott hozamókkal fi­zet a kukorica. Befejez­ték már a silózást, javá­ban tart a búza alá a talajelő- készítés, s a tervek szerint a hét második felében látnak hozzá a nagyteljesítményű IH—6200-as géppel a vetéshez. Készülnek a cukorrépa beta­karítására, amely a jövő hét közepén kezdődik meg. A szö­vetkezet 150 hektáron termel­te az idén ezt az ipari növényt jugoszláviai kooperációban. A nagyüzemben már előre járnak a késő őszi feladat, az őszi mélyszántás végzésével. A 900 hektárból 300 hektárt meg­szántottak a korábban lekerült növények után. Gátőr földén a termelőszövetkezet legna­gyobb munkája az almaszüret. A termés mintegy 30 százalé­kát szedték le, s eddig 100 ton­nát értékesítettek, 300 tonna pedig várja az elszállítást. (Folytatás a 2. oldalon.) Elismerés a zalai Család és otthon népi ellenőrzésnek (4. o ) (3. O.) Vita a termelési Gazdagodott — rendszerekről szépül a város (S. o ) is. o.) •• Ünnepélyes zászlólevonás Kedden a gellérthegyi Felszabadulási Emlékmű­nél katonai tiszteletadás- V sál levonták a magyar nemzeti lobogót és a munkásmozgalom vörös zászlaját, amely a fegy- 1 veres erők napja alkal- ■ mából lengett árbocrúd- i ján. (MTI) Befejeződtek a magyar—belga kormányfői tárgyalások rr Ősz a határban Gorbacsov—Reagan találkozó Z/MJM HMWUtP XLII. évfolyam, 231. szám Ara: 1,80 forint 1986. október 1., szerda Október 11—12-én szének megmentését, létének fenntartását, az emberi civi­lizáció megőrzését jelenti. Meggyőződésünk, hogy a nuk­leáris háború elkerülhető, s ebben az ENSZ jelentős sze­repet játszhat. Éppen ezen elveik érvényesítésének szán­(Folytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents