Zalai Hírlap, 1986. november (42. évfolyam, 258-281. szám)

1986-11-01 / 258. szám

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ZALA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XLII. évfolyam, 258. szám Ára: 2,20 forint 1986. november 1., szombat Az Elnöki Tanács ülése Pénteken Ülést tartott a Magyar Népköztársaság Elnö­ki Tanácsa. A testület megtárgyalta a Beatrix holland királynő és dr. Richard von Weizsäcker, a Német Szövetségi Köztár­saság elnöke közelmúltban Magyarországon tett hivata­los látogatásáról szóló jelen­tést. Az Elnöki Tanács a jelen­tést egyetértéssel tudomásul vette, és megállapította: a Magyar Népköztársaság és a Holland Királyság, illetve a Német Szövetségi Köztársaság közötti államközi viszonyok rendezettek, s ez nemcsak ezen államok népei közötti jobb megértést segíti elő, ha­nem eredményesen járul hoz­zá az európai együttműködés és biztonság erősítéséhez. Kádár János tájékoztatta az Elnöki Tanácsot Gustáv Hu- sáknak, Csehszlovákia Kom­munista Pártja Központi Bi­zottsága főtitkárának, a Cseh­szlovák Szocialista Köztársa­ság elnökének október 30-án hazánkban tett munkalátoga­tásáról, amelynek során meg­beszélést folytattak a kétolda­lú kapcsolatokról és közös érdekű nemzetközi kérdések­ről. Kifejezték meggyőződésüket, hogy lehetséges az előreha­ladás a nemzetközi bizalom erősítésében, az együttműkö­dés fejlesztésében. Nagyra ér­tékelték azokat a szovjet ja­vaslatokat, amelyeket a Reyk- javikban tartott legfelsőbb szintű szovjet—amerikai ta­lálkozón Mihail Gorbacsov, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitkára terjesztett elő a fegyverkezési verseny megál­lítása, a leszerelés, a háborús veszély elhárítása érdekében. Megállapították, hogy a ma­gyar—csehszlovák kapcsolatok eredményesen fejlődnek min­den területen. Ezt szolgálja a látogatás alkalmával aláírt, 2000-ig szóló, hosszú távú gazdasági és műszaki-tudo­mányos együttműködési program, a KGST-ben való együttműködés, valamint a le­nini nemzetiségi politika kö­vetkezetes érvényesítése is. A tájékoztatót az Elnöki Tanács egyetértéssel tudomá­sul vette. Az Elnöki Tanács, megtár­gyalva a Minisztertanács elő­terjesztését, módosította a Magyar Vöröskeresztről szóló, 1955. évi 25. számú törvény- erejű rendeletet. A társadal­mi szervként működő Magyar Vöröskereszt felügyeletét a jövőben nem az egészségügyi miniszter, hanem a Minisz­tertanács fogja ellátni. A mó­dosítást e szervezetnek a be­tegségek megelőzése érdeké­ben az állami szervekkel ki­alakult széles körű együttmű­ködése és feladatkörének bő­vülése tette indokolttá. A testület határozott ánagy októberi szocialista forrada­lom évfordulója alkalmából adományozandó kitüntetések­ről, bírákat mentett fel és választott meg, majd egyéb, időszerű témákról tárgyalt. (MTI) — Tájékozódás a megye helyzetéről — Ismerkedés a Nagykanizsai Üveggyár és a Landler gimnázium munkájával — Ifjúsági fórum a Hevesi Sándor Művelődési Központban Hámori Csaba, a Politikai Bizottság tagja a KISZ KB első titkára Zalában Tegnap zalai látogatásra ér­kezett Hámo­ri Csaba, az MSZMP Politi­kai Bizottságá­nak tagja, a KISZ Központi Bizottságának első titkára. A vendéget a me­gyei pártszék­házban Karva- lits Ferenc, az MSZMP Zala Megyei Bizott­ságának első titkára és Óvá­ri Ibolya, a KISZ MB első titkára fogad­ta. Elsőül tá­jékoztatóra ke­rült sor — Balázs Béla és Németh István, a megyei pártbizottság titkárai, vala­mint Szabó Károly, megyei tanácselnökhelyettes jelenété­ben —, amin Karvalits Fe­renc a megye helyzetéről. Tájékoztató a megyei pártbizottságon eredményeiről, gondjairól, a zalai embereket foglalkoztató kérdésekről szólt, illetve vá­laszolt a vendég érdeklődé­sére. Nemcsak a látogató beosz­tására tekintettel, hanem mert A Nagykanizsai Üveggyárban Somoskeőy István igazgató a hőpalack-betét gyártásról tájékoztatja a vendéget. a megyei vezetés szükség­képpen megkülönböztetett fi­gyelmet fordít e területre, sű­rűn szerepelt a beszélgetés folyamán az ifjúság helyzete, beilleszkedése, lakásgondjai, anyagi és erkölcsi megbecsü­lése. Szóltak a megyei veze­tők azokról a gondokról, amelyek abban gyökereznek, hogy Zala jelentős része az úgynevezett gazdaságilag el­maradott térségbe tartozik, hogy a mezőgazdasági üzemek kétharmada kedvezőtlen ter­mőhelyi adottságok közepette gazdálkodik, de elhangzottak az utóbbi években jelentősen megnőtt létszámú értelmiség helyzetét érintő és természe­tesen a pártéletre vonatkozó megállapítások, információk is. A megyei pártbizottsági megbeszélést követően Nagy­kanizsára utazott Hámori Csaba. A Karvalits Ferenc és Óvári Ibolya kíséretében ér­kező vendéget az üveggyárban Somoskeőy István, a megyei párt vb tagja, a gyár igazga­tója, Gál Róbert, a nagyka­nizsai városi pártbizottság el­ső titkára,' Mózes Pál, a vá­rosi tanács elnöke, Gadányi (Folytatás a 2. oldalon.) A politikai könyvnapok országos megnyitói a Könnyebbé vált a talajmunka és a cukorrépaszedés tájékoztatásból az is kiderült, hogy e kedvelt gyümölcs érté­kesítésével nincs gond. Oldó­dik az alma eladás körül kiala­kult feszültség is, bár a gön­gyöleghiány még hátráltatja a munka befejezését. Ugyanak­kor felgyorsult a szovjet ex­portszállítás, azaz a következő napokban már nagyobb meny- nyiségű árut fogad majd a tu- zséri tranzitállomás, örvende­tes hír ez, hiszen a megye nagyüzemi gyümölcsöseiben még mindig többezer tonná­nyi alma vár mielőbbi elszál­lításra, máskülönben az alma­szüret befejezéséhez közeled­nek a termelők. Az őszi tennivalók közé tar­tozik a mélyszántás, amit több tízezer hektáron kell elvégez­ni a megye gazdaságaiban. A munka zöme a nagyteljesítmé­nyű traktorokra vár, amelyek a legtöbb helyen nappal és éj­szaka, folyamatosan végzik a jövő év termését megalapozó tennivalót. A pacsai termelőszövetkezet Rába-traktorai végzik az őszi mélyszántást. (ZH fotó — Berde Béka felvétele) MŐ80P08 nagygyűlések, koszorúzás! ünnepségek November 7-e megünneplésére készül megyénk ■ Századunk történelmét meg­határozó esemény volt a nagy októberi szocialista forrada­lom győzelme, amelynek 69. évfordulójára készül megyénk lakossága. Jeles jubileum nö­veli a megemlékezések rangját: immár 25 éves a szovjet-uk­rajnai Henszon terület és Zala megye testvérkapcsolata. En­nek jegyében egyhetes, gaz­dag rendezvénysorozattal kö­szönti megyénk a két nép ba­rátságát, együttműködését. A megemlékezések sorában Zalaegerszegen november 7-én, 17 órakor a Hevesi Sándor Színházbah kerül sor az ünnepi nagygyű­lésre. Ennek műsorában fel­lép a herszoni „Szvitánok” 'Művészegyüttes és a zalaeger­szegi Reflex Színpad. A nagy­gyűlést megelőzően 16.15 óra­kor koszorúzási ünnepséget rendeznek az ifjúsági parkban álló Lenin-szobomál. Nagykanizsán szintén az ünnep napján, reg­gel 8 órakor, a Szabadság téri félszabadulási emlékműnél rendeznek koszorúzási ünnep­séget. Ezt követően a Hevesi Sándor Művelődési Központ ad otthont a városi megem­lékezésnek, amelyre délelőtt 9 órakor kerül sor, a megyénk­ben vendégszereplő herszoni művészegyüttes felléptével. Keszthelyen november 6-án, 17 órakor he­lyezik el a tisztelet és emlé­kezés koszorúit a Fő téri szovjet hősi emlékműnél. A nagy október 69. évfordulóját köszöntő városi nagygyűlésre 17.30 órákor, a Helyőrségi Művelődési Otthonban kerül sor. Az ünnepi műsorban amatőr művészeti együttesek lépnek fel. Lentiben üzemi, intézményi megemlé­kezéséket tartanak az ünnep előestéjén, -majd november 7-én, 16 órákor, a felszaba­dulási emlékműnél koszorúz­nak a párt, állami és társa­dalmi szervezetek képviselői. Ezt követően, 16.30 órakor, a Sólyom László Művelődési Központban rendezik meg a város ünnepi nagygyűlését. Zalaszentgróton 6-án, este fél hétkor ünnepi műsort ad a Hamburger Jenő Művelődési Központban a her­szoni „Szvitánok” Művész- együttes. Másnap, 7-én 9 óra- (Folytatás a 2. oldalon.) A politikai és a társadalom- tudományi irodalom újdonsá­gainak népszerűsítésére im­már 25. alkalommal nyílt meg pénteken Budapesten a politi­kai könyvnapok elnevezésű rendezvénysorozat. Az orszá­gos megnyitónak ezúttal a IV. kerületi Ady Endre Művelő­dési és Munkástovábbképző Központ adott otthont. Az ünnepségen Káder Gyula, az MSZMP IV. kerületi bizottsá­gának első titkára köszöntöt­te a megjelenteket, közöttük Berecz Jánost, az MSZMP KB titkárát és Köpeczi Béla mű­velődési minisztert, majd La­katos Ernő, az MSZMP Köz­ponti Bizottsága agitációs és propaganda osztályának veze­tője mondott beszédet. Az immár negyedszázados múltra visszatekintő rendez­vényről szólva kiemelte, hogy a politikai könyvnapok évről évre módot adnak a hazai po­litikai és társadalomtudomá­nyi könyvtermés kincsestárá­nak számbavételére. A politi­kai könyvkiadás nehéz tere­pen él, dinamikusan változó, bonyolult társadalmi, politikai és ideológiai közeg veszi kö­rül. Mindannyian látjuk, ér­zékeljük — hangoztatta —, hogy a világ, amelyben élünk, s amelynek részesei vagyunk, súlyos gondokkal küzd. Reyk­javik után különösen szembe­ötlő, hogy a békét, amely minden jószándékú ember legfőbb vágya, milyen nehéz teherpróbának vetették alá a velünk szembenálló erők. Ezért szállunk síkra a külön­böző berendezkedésű országok kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködésének erősíté­séért, a békét destabilizáló konfliktusok tárgyalásos ren­dezéséért. A politikai könyvkiadás feladatait taglalva egyebek közt kiemelte: azzal teszi és teheti a legtöbbet, hogy meg­ismerteti az olvasókkal alap­vető politikai céljainkat, bél­és külpolitikánk alapelveit és törekvéseit. E munkában fon­tos szerepet töltenek be pár­tunk vezetőinek gyűjtemé­nyes kötetei. A könyvnapi kiadványok között szerepel például Kádár Jánosnak A szocializmus megújulása Ma­gyarországon című kötete, amelyben nyomonv követhető a marxizmus—leninizmus ér­vényre juttatásának és érvé­nyesülésének útja pártunk politikájában. A válogatott beszédek és cikkek tükrözik, (Folytatás a 2. oldalon.) Nyitott szemmel Időben kiszűrni járni a betegségeket <*■ ° J (5. o.) teees A családjogi törvény megújulása Lenti új iskolájában (4. o ) (6. o.) vények megerősödését, s egy­ben meggyorsította a talaj­munkákat. Amint a megyei ta­nács mezőgazdasági és élelme­zésügyi osztályán Farkas Kál­mán csoportvezető elmondta, a búza vetés számottevően nem gyarapodott a héten, így a 36 ezer hektáros tervezett terület 92 százalékán végeztek a mun­káival a gazdaságok, s a me­gye üzemeinek közel felében fejezték be e fontos őszi tenni­valót. A kedvezőbbé vált talajálla­pot lehetővé tette a cukorrépa­szedés meggyorsítását; ennek következtében a 2100 hektáron termelt ipari növény betakarí­tásának háromnegyedével vé­geztek. A 29 ezer hektáron termelt kukorica betakarítását tovább­ra is* az ilyenkor szűkös ter­ményszárító-kapacitás hátrál­tatja, így a termésnek még legalább húsz százaléka beta­karításra vár. Befejeződött vi­szont a téli körte szedése, s a Az októberi jótékony esőzés átmenetileg leállította a mezei munkát a szántóföldeken, vi­szont elősegítette a korábban elvetett búza kikelését, a nö­mu^hírÍaíp

Next

/
Thumbnails
Contents