Zalai Hírlap, 1987. augusztus (43. évfolyam, 180-204. szám)

1987-08-01 / 180. szám

Bécsi folytatás szeptember 22-én Nyilvános záróüléssel ért véget az utótalálkozó harmadik szakasza KénT8zcr§gfinetek » betakarításban Túl a búza aratás felén Zalaszentmihály határában a repceföldet tárcsázzák (ZH-fotó — Horváth Tamás felvétele) Alig egy hét alatt 30—80 milliméter kö­zötti mennyi­ségű csapadék hullott a me­gye területére, számottevően hátráltatva az aratást. Ráadá­sul tíz fölé emelkedett az idei jeges na­pok száma. A jégverés he­lyenként a még lábon álló ka­lászosokban 50—80, a kuko­ricában 20—80 százalék kö­zötti károkat okozott, főként Szentgyörgy- völgy, Cseszt- reg, Lenti és Zalabaksa térségében. Az Ál­lami Biztosító szakemberei ezekben a napokban húsz gaz­daságban dolgoznak a károk felmérésén. Kevesebb , csapadék hullott Nagykanizsa környékén, ahol az elmúlt napokban csak ki­sebb szünetek voltak az ara­tásban. A hét végéig közel húszezer hektárról került le eddig a búza, azaz túljutottak a megye vetésterületének a fe­lén. Eddig két üzemben, így a Nagykanizsai ÁG-ban és a szemenyecsörnyei tsz-ben vé­geztek a búza teljes betakarí­tásával. A gazdaságok idén tavaszi árpát háromezer hek­táron termeltek, s az érettségi fok, a pergésveszély miatt sür­gőssé vált a növény vágása. Ahogy az idő engedi, most ez­zel folytatják munkájukat az aratók. A jövő hétre várha­tóan beérik a zab is, ami kö­zel ötezer hektáron vár a be- takarí tokra. Az aratást követő munkák­kal jól haladnak a gazdasá­gokban, a több mint négyezer hektárra tervezett másod- és tarlóvetések 90 százaléka meg­történt. Az eddigi csapadék a talajmunkákat nem akadá­lyozta, így ahonnan az esők között be tudták takarítani a szalmát, ott zavartalanul foly­hat a tarlóhántás. A kapásnö­vényeknek használt a nedves­ség, de segített a másod- és tarlóvetések fejlődésén is. A felvásárlás zavartalan. A gabonaforgalmi vállalat tele­pein csütörtök estig 43 ezer 800 tonna búzát vettek át. Az utóbbi Szállítmányoknál ért­hetően szükség van a ter­mény szárítására. A megyében a bogyósgyü- mölcsűek szüretelése a feke­teszeder kivételével befejező­dött, s a munkában nagy se­gítséget jelentettek az építő- táborozók. A szőlőtermelő gazdaságokban a héten meg­tartották az előzetes termés- becsléseket. A tapasztalatok szerint a téli fagykárok és a késői kitavaszodás miatt a ta­valyi 40 ezer tonnás zalai sző­lőtermésnél idén 15 száza­lékkal alacsonyabbra lehet számítani. Amikor ax új megnyílik, a régi bexár A vállalkozásközpontú szemlélet elterjesztése rövid távon is kamatozik A Csemege Kereskedelmi Vállalat fejlesztési tervei Zalaegerszegen Sajtótájékoxtató a sxelektív iparfejlesxtés programjáról Az ipar szerkezetátalakításának rövid- és hosszú távú elképzeléseiről, a szelektív iparfejlesztés cselek­vési programjáról tájékoztatta az újságírókat pénte­ken Kapolyi László ipari miniszter a Parlamentben, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala által rende- & zett sajtótájékoztatón. A miniszter elöljáróban el- kerültek a kormány elé az mondta, hogy a VII. ötéves iparpolitika közép- és hosz- tervben eddig két alkalommal szabb távú feladatait összeg­Növekvő exportteljesítmények a megye iparában Az első félév során me­gyénkben mindkét relációjú export bővült. A rubelelszá­molású kivitel 26 százalékkal, míg a tőkés valamivel több mit két százalékkal növeke­dett a múlt év hasonló idő­szakához képest. Az exportra vállalkozók köre lényegesen nem válto­zott, azonban egy-egy kisebb üzlettel néhány termelőszövet­kezet ipari melléküzemága is bekapcsolódott a nemzetközi munkamegosztásba. Néhány, hagyományosan tőkés piacra is termelő vállalat — így a MOM Zalaegerszegi Gyáregy­sége és az Erdőkémia megye- székhelyi üzeme — az első félév során nem teljesített ex­portot. Kedvező jelenség viszont, hogy a tőkés piacon eddig is nagyobb volument értékesítő gazdálkodó szervezetek — a Nagykanizsai Fényforrásgyár kivételével — túlteljesítették tervüket. A Zala Bútorgyár első fél­éves, 62 millió forintos össz- -exportjából a nyugati érté­kesítés 54 milliót tett ki, ami 30 százalékkal meghaladja a bázisidőszak teljesítését és 17 százalékkal több a tervezett­nél. Közel 17 százalékkal nö­velte tőkés exportját a Color Ruházati Vállalat, s a mint­egy tízmilliós többletteljesítés döntően a blézerek piacán je­lentkező konjunktúrából adó­dott. Tízmillió forinttal telje­sítette túl tőkés exporttervét a Zalaszentgróti Faipari Szö­vetkezet s nem sokkal maradt el ettől az egerszegi Műbútor Szövetkezet sem. Kedvezően Üj termék, mikrohullám sü­tőkbe való üvegedények gyár­tása kezdődött meg a Nagyka­nizsai Üveggyárban. Az NSZK-beli megrendelésre ké­szülő, új gyártási technológiát igénylő sütő-tálaló edények­ből havonta 1500 darab előál­lítását tervezik. Képünkön: Molnár Jolán a füleket for­rasztja fel az edényekre. alakult a Zalahús kivitele is. A jól teljesítők közül is ki­emelkedik a kanizsai DKG, a tervezettnél 12 százalékkal több tőkés és 8 százalékkal több szocialista exportjával. Ugyancsak kedvezően alakult a Nagykanizsai Üveggyár és a Ganz Mávag Zalaegerszegi Gyárának exportja is. A bi­tumen világpiaci árának emelkedése valamelyest javí­totta a Zalai Kőolajipari Vál­lalat export-teljesítményét is. ző elképzelések. Az Ország- gyűlés az őszi ülésszakon szá­moltatta volna be a minisz­tert az ipar helyzetéről, ám erre a napirendre — miután szeptemberben a Miniszterta­nács stabilizációs munkaprog­ramjáról döntenek a képvise­lők — várhatóan a következő ülésszakon kerül sor. Mivel az ipar döntő szerepet játszik a társadalmi—gazdasági ki­bontakozás programjának végrehajtásában, így a kormány szeptemberben az Országgyűlés elé kerülő munkaprogramjának mel­lékleteként tárják a kép­viselők elé az iparpoliti­kai elképzeléseket. A szerkezetátalakítási prog­ram vaskos anyagát egyéb­ként a közelmúltban számos szakmai, érdekképviseleti, tu­dományos fórum megvitatta. Kapolyi László a sajtótájé­koztatón mindenekelőtt azt hangsúlyozta, hogy a program rendszerszemléletű, az ipari szerkezetátalakítás igényét, feladatait, hajtását a társadal­mi környezettel összhangban vizsgálja. Természetesen kü­lönbséget tesz távlati és napi célok között, hiszen a feldol­gozóipar túlsúlyba kerülését — 70 százalékos arányát — csak a kilencvenes évek má­sodik felére, végére lehet el­érni, nem halasztható viszont (Folytatás a 2. oldalon.) Másfél éves időszak alatt jelentősen fejleszti üzletháló­zatát Zalaegerszegen a Cse­mege Kereskedelmi Vállalat. Mint ismert, a Kertvárosban a tavasszal kezdődtek el egy ezer négyzetméter alapterüle­tű ABC-áruház kivitelezési munkái. Jelenleg a létesít­mény tartószerkezetének ösz- szeszerelése folyik, s a kivi­telező ZÁÉV-nek a jövő év június 30-ra kell elkészülnie az építési munkákkal. Ez azt jelenti, hogy a nyár végére a vásárlók előtt megnyílhat a város leendő legkorszerűbb élelmiszer áruháza. De mi lesz a sorsa a régi Csemege ABC-nek a megye­székhely központjában? Ez az üzlet 16 éve fogadja a vásár­lók tömegét, s bizony beren­dezései, felszerelései elhaszná­lódtak. Czobor Lajostól, az áruház vezetőjétől megtud­tuk: amint megnyílik az új ABC a Kertvárosban, a vá­rosközpontit azonnal bezárják, s megkezdik a rekonstrukció­ját. A vállalat vezetői az áruház alapterületének bővítését is tervezik, hiszen a jelenlegi négyszáz négyzetméteres el­adótéren sokszor olyan nagy a zsúfoltság szombatonként, hogy sokan azért nem men­nek be az üzletbe, mert a tö­meg miatt nem lehet nyugod­tan vásárolni. Egy-egy erő­sebb hétvégén négy—ötezer ember is vásárol az üzletben. Folyik a kertvárosi ABC tartószerkezetének szerelése (ZH fotó — Polgár Tamás felvétele) Az idén az első félévben az áruház 72,9 millió forintos forgalmat ért el, ez több a tervezettnél, s 6,5 százalékkal magasabb az elmúlt év ha­sonló időszakában elért forga­lomnál. Az általában mintegy négymillió forintos árukészlet 11 nap alatt teljes egészében kicserélődik. A tervek szerint lehetőség van a Széchenyi tér irányába és a posta felé is kitolni az épület portáljait, hiszen az áruház szélső tartószerkeze­tei e két irányban néhány méterre kijebb helyezkednek el mint az üvegfalak. Ezzel a bővítéssel mintegy 120 négy­zetméterrel bővül az eladótér; ami lehetővé teszi az áruház belső terének korszerűbb, helytakarékosabb elrendezését. A csemegések úgy kívánják előkészíteni a felújítást, hogy héhány hónap alatt elkészül­hessenek ezzel a munkával, s mielőbb megnyissák a város legfrekventáltabb helyén lévő ABC-t a vásárlók előtt. MAI SZÁMUNKBÓL A kisablak belső oldalán (3. o.l Balatoni nyár — a zalai par­ton. (összeállí­tásunk a 6. oldalon). Megváltozott szemlélettel (3. o.) Hogyan tovább a párthatározat szellemében egy eredményes építőipari vállalatnál? (4. o.) Pályakezdők elhelyezkedése (8. o.) Világ proletárjai; egyesüljetek! ^ /\ n 1 ... mr * * Z——JL [zalai hírlap XLIII. évfolyam, 180. szám Ara: 2,20 forint 1987. augusztus 1., szombat goztatta, s egyúttal óvott a törekvésektől, hogy egyesek a maguk politikai céljaira próbálják kihasználni a fej­leményeket. A záródokumen­tum csak a különböző törek­vések, gyakran ellentmondó érdekek összeegyeztetéséből születhet, csak korunk reali­tásain alapulhat — hangsú­lyozta a magyar nagykövet. Az utótalálkozón szeptem­ber 15-től nem hivatalos kon­zultációk kezdődnek, majd 22-én kezdődik a rendszeres munka, amelyre eddig de­cember 18-ig dolgoztak ki munkarendet. Amennyiben a záródokumentum kidolgozásá­nak munkája nem gyorsul fel nagymértékben, azzal is lehet számolni, hogy az utótalálko­zó csak 1988-ban érhet véget. jogi kérdésekre helyezték a hangsúlyt. A szocialista országok kép­viselői, közöttük Bohuslav Chnoupek, csehszlovák kül­ügyminiszter, azért szálltak sík­ra, hogy a helsinki folyamat valamennyi kérdését kiegyen­súlyozottan kezeljék, kapja­nak megfelelő hangsúlyt a katonai biztonság kulcsfontos­ságú kérdései, valamint a gazdasági—kereskedelmi együttműködés fejlesztése is. A szovjetunióbeli változá­sok belső és nemzetközi kiha­tásainak jelentőségét, sikereit méltatta többek között felszó­lalásában Erdős André ma­gyar nagykövet is. Az óriási figyelem, amely e változások­ra Bécsben is irányul, tükrö­zi azok jelentőségét — han­Bécs, (MTI): Nyilvános zá­róüléssel ért véget pénteken az európai biztonság és együttműködés kérdéseivel foglalkozó utótalálkozó har­madik szakasza. A tanácsko­zásokat szeptember 22-én folytatják, azzal a céllal, hogy az év végéig kidolgoz­zák és elfogadják a záródo­kumentumot. A záróülésen a 35 állam képviselői közül húszán szó­laltak fel, megvonva a ta­nácskozások mérlegét és ki­fejtve elgondolásaikat a to­vábbi feladatokról. Általános volt bizonyos csalódottság afelett, hogy a találkozót nem sikerült még befejezni. A NATO-országok, eddigi takti­kájukat folytatva, az emberi

Next

/
Thumbnails
Contents