Zalai Hírlap, 1987. november (43. évfolyam, 258-282. szám)

1987-11-02 / 258. szám

r Az Októberi Forradalom Érdemrenddel tüntették ki Moszkvában Kádár Jánost November 4—8.: Zalai Napok Herszonban Karvalits Ferenc első titkár vezetésével elutazott testvérmegyénkbe a zalai delegáció Az Októberi Forradalom Érdemrend kitüntetést nyújtotta át Kádár Jánosnak 75. születésnapja alkalmából A. Gromiko, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke a Kreml Katalin-termében október 31-én. Moszkva, (MTI): Kádár Já­nosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkárának ve­zetésével szombaton magyar párt- és állami küldöttség érkezett' Moszkvába, hogy részt vegyen a nagy októberi szocialista forradalom 70. év­fordulója alkalmából rende­zendő ünnepségeken. A delegáció tagja Németh Károly, a Magyar Népköztár­saság Elnöki Tanácsának el­nöke, a párt Politikai Bizott­ságának tagja, Szűrös Mátyás, a Központi Bizottság titkára, valamint Rajnai Sándor, Ma­gyarország moszkvai nagykö­vete, a KB tagja. A küldöttséget a szovjet fő­város Kijevi pályaudvarán Lev Zajkon, az SZKP KB Po­litikai Bizottságának tagja, a KB titkára, és több más szov­jet párt és állami vezető kö­szöntötte. Jelen volt Borisz Sztukalin, a Szovjetunió ma­gyarországi nagykövete is. Moszkva, (MTI): Kádár Já­nosnak, az MSZMP főtitká­rának szombat este Moszkvá­ban a Kreml Katalin-termé­ben Andrej Gromiko, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke átadta az Októberi Forradalom Érdem­rendet. A magas kitüntetést a leg­felsőbb tanács elnöksége a szovjet és a magyar nép kö­zötti testvéri barátság és együttműködés fejlesztésében szerzett érdemeiért, a béke és a szocializmus megszilárdítá­sához nyújtott jelentős hoz­zájárulásáért 75. születésnap­ja alkalmából adományozta. A kitüntetés átadása alkal­mából Andrej Gromiko és Kádár János beszédet mon­dott. Forradalom Érdemrend jelké­pezi a szocializmus értékeinek nemes, múlhatatlan győzelmét minden egyes c"Ovjet ember számára. Külön örömünkre szolgál, hogy ezt a kitüntetést Ön ezen érdemrend alapításá­nak 20. évfordulóján kapja meg. Ez az érdemrend a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csa Elnökségének 1967. októ­ber 31-én kelt rendeletével született meg. Az egyik leg­első Októberi Forradalmi Ér­demrendet Moszkva városá­nak adományozták. Tehát Ön, Kádár elvtárs, a magas ki­tüntetést abban a városban kapja, amelynek zászlaján szintén ez az érdemrend dí­szeleg. E jelkép erejét sokszorosan növeli az a tény, hogy a mai ünnepség a nagy október 70. évfordulója előestéjén törté­nik. E kitüntetés — amely a nép legnemesebb tettét tükrö­zi — az igazi szocializmus leg- odaadóbb, legmeggyőződése- sebb harcosait illeti meg, és ilyen harcos ön, Kádár elv­társ. Kádár János nevének már sok év óta súlya és tekinté­lye van a szocialista közös­ségben. Ismert e név a nem­zetközi kommunista és mun­kásmozgalomban. Az ön ne­ve a szocializmus becsületes, öntudatos szolgálatának a pél­daképe. A marxista—leninis­ta, a hazafi és az internacio- (Folytatás a 2. oldalon.) Indulás előtt a zalai delegáció a megyei pártbizottság székhá zánál A nagy októberi szocialista forradalom 70. évfordulója al­kalmából, a szovjet-ukrajnai Herszon terület és Zala megye testvérkapcsolatainak ápolása és további erősítése jegyében dr. Karvalits Ferenc, a megyei pártbizottság első titkára ve­zetésével zalai politikai dele­gáció utazott Herszonba. Tag­jai : dr. Szalay Dénes, a megyei tanács elnökhelyettese, Vadas János, a Letenyei Városi Jogú Nagyközségi Pártbizottság el­ső titkára és Szebenyi Mária, a megyei pártbizottság tagja, a Nagykanizsai Landler Jenő Gimnázium igazgatója. A teg­nap délután 4 órakor útnak in­dult küldöttséget Zalaegersze­gen, a pártszékház előtt dr. Kőmíves Miklós, a megyei pártbizottság titkára búcsúz­tatta. Ugyancsak tegnap délután utazott el Zalaegerszeg testvér- városába, Herszonba a zalai megyeszékhely delegációja, dr. Kustos Lajos, a városi tanács elnöke vezetésével. A küldött­ség tagja Loppert Tiborné, a városi pártbizottság tagja és Szabolcs Péter szobrászmű­vész. A Kiszöv-székház előtt 50 tagú művészeti delegációt bú­csúztatott vasárnap, a kora délutáni órákban Molnár Má­té, a megyei pártbizottság osztályvezetője. A többséget a Kiszöv Táncegyüttes és a két kísérő népzenei együttes (a za­laegerszegi Sinkófa és a nagy- kanizsai Bojtár) képviseli, de egyéb művészeti ágakból is számosán kaptak lehetőséget a herszoni bemutatkozásra. A Zalai Napok Herszonban rendezvénysorozat továboi za­lai résztvevője lesz egy 16 fős sport-, illetve egy 32 fős ifjú­sági és testvérüzemi delegáció. A zalaiakra gazdag program vár vendéglátóiknál. Kiemel­kedő eseménye a látogatásnak a 70. évforduló alkalmából rendezett nagygyűlésen való részvétel, melyen felszólal dr. Karvalits Ferenc is, s kultúr­műsort adnak a zalai együt­tesek és szólisták. Résztvesz- nek küldöttségeink az ünnepi felvonuláson is, ahol a Kiszöv Táncegyüttes menettáncot mu­tat be. A Zalai Napok kereté­ben kerül sor Zalaegerszeg város ajándéka, Szabolcs Pé­ter Petőfi szobrának ünnepé­lyes átadására, mellyel a Her- szonból érkezett és a zalaeger­szegi VMK előtt álló Sevcsen- ko-szobrot viszonozza a zalai megyeszékhely. Gáspár Sándor és Hámori Csaba Moszkvába utazott Gáspár Sándor, a SZOT el­nöke a Szovjet Szakszerveze­tek Központi Tanácsának meg­hívására szombaton Moszkvá­ba utazott a nagy októberi szocialista forradalom 70. év­fordulójának ünnepségeire. Hámori Csaba, a KISZ KB első titkára a Lenini Komszo- mol KB meghívására utazott vasárnap Moszkvába, ahol részt vesz a nagy októberi szo­cialista forradalom 70. évfor­dulója alkalmából megrende­zendő megemlékezéseken. (MTI) Andrej Gromiko beszéde — Kedves Kádár elvtárs! Tisztelt magyar vendégeink! Elv társak! Őszinte megelégedéssel nyújtom át önnek, a Magyar Szocialista. Munkáspárt főtit­kárának az Októberi Forra­dalom Érdemrendet. Ezzel a kitüntetéssel Kádár elvtárs nagy érdemeit méltatjuk, ame­lyeket a szovjet és a magyar nép közötti testvéri barátság és sokrétű együttműködés erő­sítésében szerzett, nagy hoz­zájárulását a békéhez és a szocializmus megszilárdításá­hoz. Országunkban az Októberi Sajtóvisszhang, nyilatkozatok A világ üdvözli a megállapodást Moszkva, (MTI): Az újabb szovjet—amerikai csúcstalál­kozó bejelentését az egész vi­lágon elégedetten és nagy megkönnyebbüléssel fogadták, remélve, hogy Washingtonban majd konkrét megállapodások születnek a bizalom erősítésé­ről, a leszerelésről, a tartós béke megteremtésének útjai­ról — hangsúlyozza vasárna­pi nemzetközi összefoglalójá­ban a Pravda, Eduard Sevard- nadze washingtoni tárgyalá­sainak első visszhangjait ér­tékelve. A decemberi csúcstalálko­zó tartalmas napirendjét is­mertetve a Pravda rámutat, hogy a két ország vezetői a szovjet—amerikai kapcsolatok egészét tekintik át, a fegyver­zet csökkentését, az embéri jogi és humanitárius kérdése­ket, a regionális konfliktusok rendezését, valamint a kétol­dalú együttműködés fejleszté­sét. A csúcstalálkozó — min. den kétséget kizáróan — jelentős előrelépést hoz majd minden érintett kér­désben — állapítja meg a lap. A washingtoni tárgyalások középpontjában a fegyverke­zési hajsza beszüntetésének problémái szerepelnek majd. Befejezéséhez közeledik a kö­zepes és rövidebb hatótávol­ságú rakétákról szóló megál­lapodás előkészítése: a „ket­tős nullamegoldás” dokumen­tumának aláírása valóban történelmi jelentőségű ese­mény lesz. (Folytatás a 2. oldalon.) Tudósítások Riportok Képek Hétvégi zalai krónika Első szezon a sormási terményszárítóban — Ma befut körülbelül 25 vagonnyi, s ez biztosítja a fo­lyamatos üzemet. — Mikorra végeznek? — Két hét még biztosan kell, hogy a saját kukoricán­kat le tudjuk szárítani. Köz­(Folytatás a 4. oldalon.) elkészült a szárító — jegyzi meg. — Előtte Szepetnekre, Murakeresztúrra, vagy Ga­lambokra szállítottunk, mikor hol volt szabad kapacitás. Ez közelebb van. — Mennyi terményt fogad­nak egy nap? Az emlékezés gyertyái Halottainkra emlékeztünk. A kegyelet koszorúival, virágaival teltek meg a te­metők. Távozva szeretteink sírjá­tól így búcsúztunk: nyugod­jatok békességben. Ók, ba tudnának, bizonyára így vá­laszolnának: Élők! Éljetek békében! Fogadjuk meg üzenetüket! Naponta 25 vagonnyi kukorica érkezik a szá­rítóhoz. Nagyüzem volt szombaton a szepetneki „Egyetértés” ter­melőszövetkezet sormási ter­ményszárítójában, amit októ­ber második hetében állítot­tak üzembe. — Október 12-én fűtöttünk be, s néhány kisebb leállás, javítás után 15-tőil három mű­szakban folyamatosan megy a munka — fogad Bogatin Sán­dor, a szárító üzemvezetője. — Az első kukoricaszállítmá­nyok 35 százalékban tartal­maztak vizet, most már ked­vezőbb a kép, 30—31 száza­lékára csökkent a nedvesség- tartalom. Hétvége a sportpályákon Birkózás: Komáromi Tibor Világ Kupa győztes. Labdarúgás. NB I: ZTE—Rába ETO 1-0. NB II: Ganz-Mávag—N. Olajbányász 2-1. Kosárlabda NB I. Nők: ZTE—Székesfehérvári Ikarus 78-52. Teke. NB I. Nők: Tatabánya—ZTE 5:3, Kőbányai Porcelán—Kanizsa Sörgyár 6:2. Röplabda. NB I. Férfiak: ZTE—Komép SC 3:0. Forma-1. Nelson Piquet már világbajnok. Világ proletárjai, egyesüljetek! ^ 1 zalai hírlap ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■^■■■rrrhhrrmrhhhrrrhhrarrh^ XLIII. évfolyam, 258. szám Ára: 1,80 forint 1987. november 2., hétfő 17^ Aznap a ter­melőszövetke­zet kombájnjai Eszteregnye határában dol­goztak egy 140 nektáros táb­lán. Innen ér­keztek a szál­lítmányok. — Két kom- oájn dolgozik, 5 négyen szál­lítunk — áll meg egy pilla­natra gépével Kohári Béla iraktoros, aki már negyed­szer fordul reggel óta, s mint megje­gyezte, akár 12 —15 is össze­jöhet estére. És persze va­sárnap is megy a mun­ka. — Nekünk is jobb, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents