Zalai Hírlap, 1988. május (44. évfolyam, 103-129. szám)

1988-05-02 / 103. szám

Az Alugép kollektívája a zalaegerszegi felvonuláson. Kádár János nyilatkozata Kádár János, az MSZMP főtitkára a budapesti dol­gozók május elsejei felvo­nulásán nyilatkozott a tele­víziónak és a rádiónak. — Közel száz esztendeje a Föld csaknem minden or­szágában megünneplik má­jus elsejét, a munkásosztály nemzetközi szolidaritásának nagy napját. E napot a szo­cialista országokban az egész dolgozó nép ünnepli. A mostani budapesti felvo­nulás méltó azokhoz a ha­gyományokhoz, amelyek év­tizedek óta jellemzik a fő­város dolgozóinak május el­sejei ünnepségeit. Minden i bizonnyal így köszöntik a munkásünnepet az egész or- i szágban. Ez alkalommal is köszön- j töm a felvonuláson résztve- ! vöket, fővárosunk lakossá- 1 gát, a május elsejét ünnep­lő dolgozó népünket. Ennek az ünnepnek nagyon sok : mondanivalója van a világ í számára; ezért is figyelik I barátok és ellenfelek egy- | aránt, hogyan ünnepiünk. Ez a mai demonstráció is kifejezi azt az eszmei kö­zösséget, amely ma Magyar- I országon van. Ennek a tar­talma mindenekelőtt a szo­cializmus és a béke iránti elkötelezettség, a tenniaka- rás, valamint az, hogy né­pünk értékeli a nehezen megszerzett vívmányokat. S kifejezi — ami talán még ennél is fontosabb —: a bi­zalmat! Ismeretes, hogy országunk most a szocialista fejlődés számos nehéz kérdésével küzd. Ezek megoldása való­ban nem könnyű. De itt is láthatja mindenki, hogy né­pünk e nehézségek tudatá­ban is bizakodva ünnepel. A párt közelgő országos ér­tekezletének egyik feladata, hogy megmutassa az előre vezető utat a szocializmus építésében. Sokan felvetik — itthon is, külföldön is — azt a kér­dést: mi a garanciája an­nak, hogy a mostani, egyál­talán nem könnyű feladato­kat megoldjuk? Két garan­ciája mindenképpen van. Az egyik a megtett út, amely arról tanúskodik, hogy mun­kásosztályunk, parasztsá­gunk, dolgozó népünk — pártunk vezetésével — már ennél nehezebb feladatokat is megoldott. Ha egységben, közös akarattal hozzálátunk, akkor mostani tennivalóin­kat is elvégezzük. A másik „garancia” itt vonul előt­tünk: demonstrálva az ösz- szetartást, az egységet és a szolidaritást. Azt szeretném, ha mind­azok az erők — a szocia­lista országok népei, a ha­ladás és a béke támogatói szerte a világon —, akikkel szolidárisak vagyunk, tuda­tában lennének annak, hogy ott vagyunk és a jövőben is ott leszünk közöttük. S ezt azdknak az erőknek is tu­domásul kell venniük, akik nem szeretik a mi rendsze­rünket. A magyar néphez való viszonyukat annak tu­datában formálhatják, hogy ez a nép tovább halad a szocialista társadalom épí­tésének, a béke védelmének és megőrzésének útján. Nekem, s mindannyiunk­nak, akik részesei vagyunk ennek az ünnepnek, nagy erőgyűjtést jelent a mai nap a további munkás hétközna­pokhoz — mondotta befe­jezésül Kádár János. A Helyőrségi és a Bányász fű vószenekar zenéje fogadta az ünnepségre érkezőkét Nagy­kanizsán. 150 ezren a budapesti felvonuláson Színpompás seregszemlék a megyében Beszélgetések felvonulókkal Epizódok különböző helyszínekről XLIV. évfolyam. 103. szám Ára: 1,80 forint 1988. május 3.. hétfő A MAGYAR TÁVIRATI IRODA JELENTI: MUNKATÁRSAINK BESZÁMOLÓI: A 44. szabad május elsején a főváros mintegy 150 ezer lakosa köszöntötte a nemzet­közi munkás-szolidaritás ki­emelkedő ünnepét. Az ünnepien díszített felvo­nulási téren a fővárosi dolgo- ! zók május elsejei seregszem- I léje az úttörők köszöntőjével í vette kezdetét. Piros nyakken- dős pajtások százai futottak át a Dózsa György úton, hogy virággal köszöntsék a tribü­nökön helyet foglaló közéleti személyiségeket: a párt és az állam vezetőit, a kormány tagjait, a társadalmi és a tö­megszervezetek képviselőit, a kollektívák küldötteit, az ün­nepre hazánkba érkezett kül­földi szakszervezeti delegáció­kat. Az úttörők egy csapata a központi tribünön nyújtotta át Zászlófelvonás A nemzetközi munkás- mozgalom ünnepének tisz­teletére szombaton a gel­lérthegyi Felszabadulási Emlékműnél ünnepélyes külsőségek között, katonai tiszteletadással felvonták a magyar nemzeti lobogót és a munkásmozgalom vörös zászlaját. Ugyancsak ünnepélyes külsőségek között, katonai tisztelgéssel vonták fel az állami zászlót a Parlament előtt, a Kossuth Lajos té­ren. (MTI) a vörös szegfűket. A díszemel- vényen ott volt Kádár János. a Magyar Szocialista Munkás­párt főtitkára Németh Károly. a Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsának elnöke. Grósz Károly, a Miniszterta­nács elnöke, Lázár György, a párt főtitkárhelyettese, Aczél György, Berecz János, Csehák Judit, Gáspár Sándor, Havasi Ferenc, Hámori Csaba, Óvári Miklós, Szabó István, a Poli­tikai Bizottság tagjai; Gyenes András, a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke; Fejti György, Lukács János, Né­meth Miklós, és Pál Lénárd, a Központi Bizottság titkára. A köszöntőt követően pont­ban 10 órakor fanfárok hang­jai jelezték az ünnepi műsor kezdetét, Másorpercek alatt összerendeződött a nyitó élő­kép: a menetet vezető gépko­csin öt — nemzeti színű sza­laggal övezett — vörös csillag jelképezte, hogy a világ dol­gozóinak nemzetközi ünnepét köszönti hazánk. A bevezető képet követően a munkásosz­tály nemzetközi összefogását másfél évszázada hirdető jel­mondatot formáló sor érkezett a dísztribün elé: „Világ pro­letárjai egyesüljetek!', ezután a munkásszolidaritás gondo’ tát jelképező tömb vált láth., tóvá, amelyben több száz fia­tal vitte Földünk államainak zászlóit. A nyitókép második blokkjában a „Békés jelent, biztonságos jövőt az emberi­ségnek!" jelmondat vált lát­hatóvá, emögött fiatalok soka- f Folytatás a 2. oldalon.) Zalaegerszegen szöntő a felvonulás közepette hangzott el, dr. Csokona Sán­dor, az SZMT elnöke köszön­tötte a munkásosztály nemzet­közi ünnepén az MSZMP me­gyei és városi bizottsága, va­lamint a Szakszervezetek Za­la Megyei Tanácsa és városi bizottsága nevében a lakossá­got, a dolgozókat, az ünnepség résztvevőit. Külön üdvözölte annak a 14 vállalatnak, üzemnek, szövet­kezetnek, intézménynek a kollektíváját, amelyek a múlt évi eredményes munkájuk alapján Kiváló címet, Elisme­rő Oklevelet kaptak. A mindennapok gazdasági kérdéseit is érintette a szó­nok: ..Most, amikor nehe­zebb helvzetben van az ország gazdasága, amikor hajlamosak vagyunk mindent vitatni, nagy szükség van társadalmi mére­tekben is az összefogásra, a gazdasági helyzetünk javításá­ra, fegyelmezett gazdálkodás­ra.” Végül beszélt arról is, .hogy az idei május elseje egy­beesik az anyák napjával és köszöntünk minden édesanyát, nagyanyát, akik meleg szere­tettel vesznek körül bennün­ket, s akik mindig a békéért és a haladásért szállnak sík­ra. Az ünnepi beszéd után foly­tatódott a színes seregszemle. A sportolóké különösen látvá­nyos volt, a Kiszöv néptánc- együttes utánpótlásával, a Kiskondás gyermekcsoporttal rövid utcai bemutatót is tar­tott. Nagykanizsán Kegyes volt az időjárás a május elsejét ünneplőknöz Zalaegerszegen. Gyönyörű na­pot varázsolt napsütéssel, me­leggel, s így még színesebbnek látszott a zászlódiszbe öltözött város, a tarka szalagokkal, léggömbökkel, virágokkal ün­neplő tömeg. Délelőtt a Kos­suth Lajos utca és a Dísz tér volt az ünnepség fő színhelye. Fél tízkor kezdődött a felvo­nulás a járdákon sorakozó né­zősereg között. Pattogó zene. az élen haladtak a megye és város párt-, állami, társadal­mi szerveinek, a fegyveres erők, s a kiemelkedő munkát végző vállalatok, gazdálkodó egységek képviselői és a Dísz téren elfoglalták helyüket a tribünön. Köztük volt dr. Karvaliti Ferenc, a megyei pártbizott­ság első titkára, Újvári Sán­dor, a megyei tanács elnöke Varga Gyula, a megyei párt- bizottság nyugalmazott else titkára, dr. Lendvai Miklós, a zalaegerszegi városi pártbi­zottság első titkára, dr. Kus­tos Lajos, a városi tanács el­nöke. A tribünről, a 407-es számú Ipari Szakmunkásképző Inté­zet táblája tűnt fel először, majd a kiváló vállalatok, a Zalahús, a gabonaforgalmi, a műbútor szövetkezel, a Bala­ton Füszért, a MOM, az I számú postahivatal dolgozói következtek. Az ünnepi kö­Nagyikaniizsan a koradél­előtti, május 1 -.lei veröfény- ben a Sétatérhez közel eső utcákban, benyílókban gyüle­keztek a város gyárainak, in­tézményeinek kollektívái, s innen vonultak immár együtt a liget közepe felé. Az egyko­ri Park étterem terasza előtt aztán immár szemet, gyönyör­ködtető látványt nyújtó luft- ballonokkal, májusfa ágacs­kákkal, zászlóikkal, transzpa­rensekkel felszerelt sokada- lom várta az ünnepi nagy­gyűlés kezdetét. A Helyőrségi es a Bányász fúvószenekar áltál közösen eljátszott Himnuszt követően Gál Róbert, a városi pártól zottság első tulkára köszön­tötte a. vendégeket, köztük Németh Istvánt, az MSZMP Zala Megyei Bizottságának titkárát és Vincze Józsefet, az SZMT titkárát, a nagy­gyűlés szónokát, a kollektí­vákat, a családokat, s mind­azokat, akik kijöttek a liget­be. Vincze József első monda­taiban a munkásság nagy ün­nepének történetét idézte fel, (Folytatás a 3. oldalon.) Az ország vezetői (balról .jobbra): Grósz Károly, Kadar János. Németh Ka­roly, Lázár György köszöntötték a Dózsa György úton a felvonulókat. Több százezren vonultak fel a moszkvai Vörös téren. A Lenin Mauzóleum mellvédjéről Mihail Gorbacsovval, az SZKP KB főtitkárával az élen a párt- és állami vezetők köszöntötték a felvonulókat. Színes, hangulatos ünnepségek májns 1-jén IALAI HÍRLAP ^ _________________________________________*

Next

/
Thumbnails
Contents