Zalai Hírlap, 1988. szeptember (44. évfolyam, 209-233. szám)

1988-09-01 / 209. szám

MAI SZÁRUNKBÓL ÄBMH-nyilatkozat a munka- nélküliségről a o.) »m Amitől nagyban függ településeink fejlődése (3. o.) Világ proletárjai, egyesüljetek! ^ # * y / I n 1 7 n i ZALAI HÍRLAP A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ZALA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Megkezdődött a szarvasbőgés (3. o.) Zalai utakon XIíIV. évfolyam, 209. szám Ara: 1,80 forint 1988. szeptember 1., csütörtök (4. o.) ♦OÍK) Kiszczak—Walesa találkozóra fi került sor Varsóban Hol választják az igazgatót? (5. o.) Már több, mint puszta károkozás... (5. o.) Varsó (MTI): Szerdán Var­sóban találkozóra került sor Czeslaw Kiszczak lengyel bel­ügyminiszter és Lech Walesa, az egykori „Szolidaritás” volt elnöke között. A találkozón egy közelgő kerekasztal té­máiról volt szó. A megbeszélésen részt vett Stanislaw Ciosek, a Hazafias Nemzeti Űjjászületési Mozga­lom Országos Tanácsa Elnök­sége főtitkára, a LEMP KB PB póttagja és Jerzy Dab- rowski, a Lengyel Püspöki Kar titkára. Mint ismeretes, Kiszczak tábornok, aki a LEMP KB Politikai Bizottságának is tagja, a jogrend-, a társadal­mi és állampolgári fegyelem betartásáért felelős kormány- bizottság elnöke a múlt hét péntekén tett javaslatot felté­tel nélküli tárgyalásokra mindazokkal, akik nem uta­Geraszimov a moszkvai megítélésről A magyar—román tárgyalások külföldi visszhangjából MOSZKVA A Szovjetunió megelégedés­sel fogadta a magyar és a ro­mán pártfőtitkár aradi talál­kozójának tényét — jelentette ki Gennagyíj Geraszimov. A szovjet külügyminisztérium szóvivője szerdai sajtótájé­koztatóján az MTI tudósítójá­nak kérdésére elmondta, hogy moszkvai, megítélés szerint üdvözlendő a magyar—román viszonyban jelentkező problé­mák Aradon tapasztalt pozitív megközelítése. Geraszimov emlékeztetett árra a korábban kifejtett szovjet álláspontra, amely sze­rint a szövetséges országok egymás közötti viszonyában felgyülemlett problémákat az érintetteknek kell közvetlen tárgyalásokon rendezniük. A vasárnap lezajlott aradi ma­nagyra ertekelte, hogy párbe­széd kezdődött, amely a né­zetek és érdekek tiszteletben tartásából indul ki, abból, hogy mindkét szomszédos szo­cialista ország a kölcsönös megértésre törekszik. „Az ilyen hozzáállást csak üdvö­zölni lehet és mindkét ország népének azt kívánni, hogy az aradi találkozón kinyilvánított elveket megfelelő intézkedé­sek kövessék a két ország gyakorlati politikájában” — írta a Rudé Právo. A lap bukaresti tudósítója ismertette azt a román állás­pontot, miszerint „rontja a kapcsolatokat, hogy Magyar- országon a román valóságot befeketítő” cikkek és művek jelennek meg. A feszültséget növeli a történelmi vita is Erdély körül. Az ú^ág kitért (Folytatás a 2. oldalon.) Nem minden fajtának használt az eső Burgonyaszedők a zalabéri határban Burgonyakombájn nyomá­ban jártunk tegnap a zalabéri határban. A tsz nyolc hektáros tábláján a hét elején láttak munkához a legkorábbi fajta, a Cleopátra szedésével. — Hétfőn próbeszedéssei kezdtünk, s kedden már közel 80 tonnás teljesítményt értünk el a 10 órás műszakban — mondta Büki István, a burgo­nyakombájnt vontató gép ve­zetője. — Közben ugyan kap­tunk egy kis esőt, de ez nem zavarta a munkánkat. A nö­vény lombja egyébként már teljesen leszáradt, s a talajál­lapot is megfelelő, így zavar­talanul haladtunk. A szedőgép „fedélzetén” Nagy Péterné ügyelt a vesz­teségmentes betakarításra. — A felhordóra földesen ér­keznek a gumók, aztán itt, a szállítószalagon már szétvál­nak a rögöktől — magyarázta. — A kisebb gumóknál nem tö­kéletes az osztályozás, így kéz­zel- kell segíteni, hogy ezek se essenek vissza a földre. A szállításhoz három vonta­tó biztosította a folyamatos munkát. — A közeli tárolóba visszük a burgonyát — mondta Kere­kes Csaba traktoros. — Most először veszek részt a betaka­rításban, miután csak az idén végeztem Vépen, a szakmun­kásképző iskolában, a tsz ösz­töndíjasaként. A gép mellett 20—25 percig kell haladni, míg megtelik a pótkocsi. Úgy 40— 45 mázsa körül fér rá. A hozammal nem igazán elé­gedettek a szövetkezet vezetői. Az eső — különösen a korai fajtának — későn jött már. — Sajnos, nem számítha­tunk a tervezett, 25 tonnás hektáronkénti termésre — mondta Bangó Sándor növény- termesztő ágazatvezető. — A jelenlegi becslések szerint csak 20 tonna körüli átlagot várhatunk, legalábbis a Cleo- pátrától. Ezt a fajtát teljes egészében szaporítóanyagnak termeltük. Annyiban szeren­csés helyzetben vagyunk, hogy mintegy 90 százaléka megfelel a minőségi követelményeknek; így minimális lesz a kiesé­sünk. A szomszédos burgonyatáb­lán még zöldell a lomb. — Ez a Desiré, 44 hektárnyi van belőle étkezési célra, ve­tőgumónak pedig 39 hektáron termesztjük az idén — emlí­tette Szőke István főagronó- mus. — Ezen még lendített egy kicsit a csapadék. A Cleopátra után tartunk egy kis szünetet a betakarításban, először a ve­tőgumót termő táblákon kezd­jük majd a Desiré szedését két hét múlva. A betakarítást egy géppel kezdték, a későbbi fajtáknál azonban gyorsítani kell a tem­pót. Az idén vásárolt burgo­nyakombájn mellett a régit is üzembe helyezik. Úgy számol­nak, hogy a burgonyaszedés befejezéséhez mintegy 30 mun­kanapra lesz szükségük. A ve­tőgumót a termeltető vállalat diszpozíciói szerint még az ősszel kiszállítják a megrende­lőknek. H. Ä. sítják el az ország alkotmá­nyos rendjét és jogrendszerét. A tárgyalási javaslatot támo­gatásáról biztosította a LEMP KB szombat—vasárnapi ülése. Czeslaw Kiszczak Walesá­val történt találkozója előtt megbeszélést folytatott Jan Dobraczynskivel, a Hazafias Nemzeti Űjjászületési Mozga­lom Országos Tanácsa Elnök­sége elnökével és Alekszandr Geysztor professzorral, az Ál­lamtanács elnöke mellett mű­ködő konzultatív tanács tag­jával. A mostani találkozó az első 1981 óta, amikor végül is a szükségállapot bevezetésével és a „Szolidaritás” működésé­nek betiltásával lehetett csak véget vetni az anarchikus helyzetnek, az ország gazda­sága vészes hanyatlásának. Tanévnyitó ünnepségek ország■ és megyeszerte Megyénk általános iskoláinak és középfokú tanintézeteinek zömében tegnap tartották a tanévnyitó ünnepségeket. Ma reggel nyolc órakor 37 ezer 700 általános és 13 ezer 200 kö­zépiskolás diákot szólított az első csengetés az osztályokba. Képünk a zalaegerszegi 407-es Ipari Szakmunkásképző In­tézet tanévnyitóján készült. (ZH fotó — Polgár Tamás felvétele) Az idén a fővárosban, a XVI. kerületi Frankel Leó Ipa­ri Szakközépiskola és Szak­munkásképző Intézetben ren­dezték meg az országos tan­évnyitó ünnepséget. A 100 éves múltra visszatekintő, ugyanak­kor a képzés tartalmát és mód­szereit, valamint tanműhelyé­nek műszerparkját tekintve az egyik legkorszerűbb hazai szakoktatási intézményben megtartott szerdai ünnepségen Iványi Pál, a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Politikai Bi­zottságának tagja, Budapest Főváros Tanácsának elnöke üdvözölte a megjelenteket, majd Czibere Tibor művelő­dési miniszter mondott beszé­det. A pedagógusokat, a diákokat és szüleiket köszöntve a'mi­niszter hangsúlyozta: a tanítás és a tanulás, az oktatás és a nevelés mindannyiunk javőjét alapozza meg, és abban nyeri el igazi értelmét, hogy a múlt értékei és a jelen erőfeszítései egyesülnek benne, tovább gya­rapítva népünk és az emberi­ség egyetemes haladásának kö­zös kincsestárát. A társadalmi,, gazdasági haladáshoz, népünk felemelkedéséhez csakis a ma­gas szintű tudással párosuló, kitartó, szorgalmas munkán keresztül vezet az út. Mindez meghatározza az iskola számá­ra is a követendő irányt, s eb­ből kell kibontani mindennapi és hosszabb távú feladatain­kat egyaránt. (MTI) Példaértékű üzemépítés Letenyén A Zefag 350 milliós beruházása a városi jogú párt vb előtt Tegnap délután Letenyén, Vadas János első titkár elnökletével, ülést tartott a városi jogú párt végre­hajtó bizottság, amelynek munkájában részt vett dr. Kőmíves Miklós, a megyei pártbizottság titkára. A testület egyetlen napirendet tárgyalt; a Zalai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság letenyei furnér- és réteg­lapüzemének építéséről tájékozódott. A vb-tagok és a meghívott vendégek elsőként a beruhá­zás helyszínére látogattak. Itt dr. Mátrabérci Sándor, a Ze­fag fejlesztési osztályvezetője ismertette a munkák állását. Rajta kívül a kivitelező vál­lalatok képviselői -— a Tanép részéről Bényi Imre igazgató, a helyi Mezőép vállalattól pe­dig Pfeiffer István műszaki igazgató — is válaszoltak az érdeklődők kérdéseire. A je­lenlevők örömmel nyugtázták, hogy a februári kezdés óta el­készült a poria-épüjft, s használhatók már a köz­művek és az utak. Az UNIVÁZ-szerkezetű, két­szintes irodaépület —, amely szociális helyiségeket és kony­hát is magában foglal — még a tél beállta előtt tető alá ke­rül. Ütemesen folyik az óriás méretű, 102x36 négyzetméter alapterületű üzemcsarnok épí­tése is, s szeptember végén már megérkeznek az első gé­pek Japánból és az NSZK- ból. A próbaüzem a tervek szerint a jövő év májusában kezdődik. A látottakhoz a pártbizott­ság épületében dr. Várhelyi József, a Zefag vezérigazga­tója fűzőt* kiegészítést. Amint szavaiból kiderült: a vállalatnál a fa további feldolgozásában látják a fejlődés egyik útját. Ebbe a koncepcióba tökélete­sen illeszkedik a letenyei be­ruházás, amely mellett szól az az érv is, hogy a környék erdeiben található a legjobb bükk és tölgy. Nem kis súly- lyal esett latba az is, hogy a nagyközségben és a vonzás­körzetében számottevő a lekö­tetlen munkaerő, s az ottani munkahelyteremtést közpon­tilag is támogatják. A beru­házás tervezett, 350 millió fo­rintos költségéből 20 milliót tesz ki a területfejlesztési alap, s 15 milliót az a pénz, amit munkahely-létesítés cí­mén kaptak. Nem lényegtelen szempont az sem, hogy a leendő üzem­ben olyan terméket fognak gyártani, amely külpiacon és belföldön egyaránt keresett. Az üzemépltésre egyébként újfajta munkastílus a jellem­ző. A munkák koordinálására nem kértek fel külső közre­működőt, ezt a feladatot az erdőgazdaság vállalta magára, akárcsak a tervkészítést. Az üzemiek előrelátására vall, hogy már az előzetes anyag­lista alapján, időben besze­rezték a hiánycikknek szá­mító építőanyagokat. Az anyagbeszerzésben egyébként a kivitelezőknek is segítenek. A Zefag már április I-je óta a helyszínen foglalkoztatja az üzem leendő főmérnökét, a műszaki vezető pedig ma áll murikéba, így már a gé­pek szállítását és szerelését is nyomon tudja követni. A párt vb-ülés résztvevői úgy fogalmaztak, hogy az ország legkorszerűbb fumérüzemének születé­sébe volt alkalmuk bepil­lantani, s példa értékű­nek nevezték a beruhá­zást. Mindezek alapján a testület elismerését fejezte ki a Ze- fag-nak és a többi kivitelező­nek. Munkában a szedő és a szállító gépekkel. (ZH fotó — Polgár Tamás felvétele) Levél Marjai Józsefhez Az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének állásfoglalása Az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének elnöksége szerdán ülést tartott. A testü­let a szakszervezet belső ügyeinek tárgyalása mellett két, közérdeklődésre számot tartó kérdésben is állást fog­lalt. Miként az ülésen elhang­zott, az egészségügyi dolgo­zók sérelmezik, hogy átmene­tileg felfüggesztették a lakos­sági sorszámon kívüli sze­mélygépkocsik kiadását. Az Egészségügyi Dolgozók Szák­szervezetének elnöksége erről levélben tájékoztatta Marjai József miniszterelnök-helyet­test, kereskedelmi minisztert. A levélben felsorolják azokat a megyéket, ahonnan augusz­tus 30-ig kérés érkezett a szakszervezethez a döntés megváltoztatása érdekében. Hangsúlyozzák, hogy az intéz­kedés különösen a körzeti or­vosokat és az alapellátásban részt vevő szakdolgozókat érintette hátrányosan, s a döntés veszélyezteti a lakos­ság egészségügyi ellátását. Ki­fejezik, hogy a körzeti alap­ellátásban dolgozók részére a személygépkocsi nem luxus, hanem nélkülözhetetlen mun­kaeszköz. A másik állásfoglalás sze­rint az idén bevezetett sze­mélyi jövedelemadó kedvezőt­len hatását mind élesebben jelzik az egészségügyi dolgo­zók, A testület összefoglalta változtatási elképzeléseit. (MTI) gyár—roman csuestalalkozo ebbe az irányba tett kedvező lépésként üdvözlendő — mondta. PRÁGA A CSKP központi lapja, a Rudé Právo szerdán nagy ter­jedelemben ismertette Grósz Károly és Nicolae Ceausescu aradi találkozójának magyar és román sajtóvisszhangját. A lap a beszámolót rövid kom­mentárral vezette be, először fogalmazva meg Prága állás­pontját a magyar—román tár­gyalásokkal összefüggésben. A Rudé Právo szerint Cseh­szlovákia, a két nép közeli barátjaként, nagy figyelemmel követte a találkozót és öröm­mel fogadta, hogy a felek ké­szek mindent megtenni a kap­csolatok javításáért. Az újság

Next

/
Thumbnails
Contents