Zalai Hírlap, 1989. augusztus (45. évfolyam, 179-205. szám)

1989-08-01 / 179. szám

24, nyugati ország részvételével Brüsszel (MTI): Kedden Brüsszelben 24 nyugati ország szakértői ülnek össze, hogy egynapos értekezleten megvi­tassák : miként segíthetnék a magyar és a lengyel reformo­kat. Két héttel ezelőtt a hét leg­gazdagabb ipari ország pári­zsi csúcsértekezletén megbíz­ták a Közös Piac végrehajtó szervét, a bizottságot a segít­ség szervezésével. A keddi értekezletet a bi­zottság hívta össze az EK székhelyére. A résztvevők: a Közös Piac 12 tagállama, az EFTA hat tagja, az Egyesült Államok, Kanada, Japán, Ausztrália, Üj-Zéland és az időközben ugyancsak meghívott Török­ország. Teljes jogú résztvevő az EK bizottsága is, amelyet Horst Krenzler, a külkapcso- latokért felelős főigazgatóság vezetője képvisel, ő is fog el­nökölni a keddi értekezletén. A tanácskozás napirendjén a Lengyelországnak nyújtan­dó élelmiszersegély szerepel, valamint elképzelések és ötle­tek arra, hogyan bővíthetnék a „24-ek” gazdasági és keres­kedelmi együttműködésüket Magyarországgal és Lengyel- országgal. Az első napirendi pont ügyében az EK már megadta az alaphangot: a napokban 140 millió dolláros élelmiszersegélyt utal ki Len­gyelországnak két évre azzal a feltétellel, hogy az élelmi­szer egy részének értékesíté­séből származó bevételeit a lengyel kormány kizárólag az ottani mezőgazdaság és az élelmiszerelosztás fejlesztésére fordítja. (Folytatás a 2. oldalon.) Hét országból félszáz érdeklődő Megnyílt a XIII. Néprajzi Nyári Egyetem Tegnap Zalaegerszegen, a Pénzügyi és Számviteli Főis­kola Zalaegerszegi Intézetének új, Landorhegyi úti kollégiu­mában ünnepélyes keretek A nyári egyetem résztvevői az első előadást hallgatják. (Kiss Ferenc felvétele) közt megnyílt a XIII. Népraj­zi Nyári Egyetem. Idén hét országból — köztük Svédor­szágból, Finnországból, az NSZK-ból, Hollandiából — több mint félszáz érdeklődő érke­zett. Az eseményt Felházi György, a TIT megyei szer­vezetének titkára nyitotta meg. majd dr. Fekete István, a számvi­teli főiskola igaz­gatója köszöntöt­te a vendégeket. Ezt követően a mai Magyarország címmel Győrffy István, a Zalai Hírlap főszerkesz­tő-helyettese tar­totta meg a nyári egyetem rendez­vényének első előadását. A kilenc napos kurzus vendégei, a hagyományokat (Folytatás a 2. oldalon.) Kicsit korábban, több áruval Megkezdődött a nyári vásár Tegnap — a korábbi évek­hez képest néhány nappal előbb — megkezdődött a két­hetes nyári vásár. A Zala Me­gyei Iparcikk Kereskedelmi Vállalat Zalaegerszegen, Nagy­kanizsán, Keszthelyen és Len­tiben valamennyi ruházati és cipőboltját bevonta az akció­ba; összesen 30 millió forintos árukászletet adnak 30—40 szá­zalékkal olcsóbban. A konfek­ció ruhákat mindenütt 40 szá­zalékos kedvezményei számol­ják. Minden nyári jellegű áru­ra kiterjesztették az enged­ményt. Sikerült sok fürdőruhát, rövidujjú inget, nyári nadrá­got, öltönyt, pólót és szandált, valamint lakástextilt beszerez­ni a vásárra, s ha valamennyi áru elfogy, 10 millió forintot takarít meg a lakosság. Zalaegerszegen, a Centrum Áruház 7 millió forintos ked­vezményes árukészlettel várja a vásárlókat. Itt egységesen 30 százalékkal olcsóbban blokkol­ják a pénztárnál az árut. A kétmillió forint értékű fehér­nemű és divatáru között póló­ból, ingből és nyári kötöttáru­ból a legnagyobb a választék. A legnagyobb készletet — 2,3 millió forint értékű — a mé­teráru és lakástextil osztály kínálja: kartonok, szövetek, selymek, jerseyk, bútorszöve­tek, maradék függönyök éa szőnyegpadlók szerepelnek az ol­csóbb áruk listá­ján. Az 1 millió értékű leárazott ci­pő felét a női szandálok teszik ki, míg gyermek­cipőből 270 ezer forintnyira sike­rült szert tenni. Nagykanizsán, a Dél-Zalai Áruház a bevont 5,8 mil­lió forintos áru­ból 1,8 millió fo­rint engedményt ad, a 30—40 száza­lékos leárazások­kal — zömmel sa­ját eredménye ter­hére. Ebből 3,2 milliót a divatosz­tályon lehet megvásárolni. A legnagyobb érdeklődésre a gyermekpólók, a sza- ban. A Georgikon Áruházban d badidőruhák, a fürdőruhák, a nyári ingek tarthatnak számot. A cipőosztály az 1,5 millió fo- (Folytatás a 2. oldalon.) A szerkesztőségi beszélgetés résztvevői: az asztalfőn dr. Vári László, mellette balról Kárászné dr. Rácz Lídia. (Kiss Ferenc felvétele) Tegnap zsúfolt napja volt a szombatról vasárnap virradatig tartó megyei párt­értekezleten megválasztott új megyei szervek vezetőinek. A választmány elnöke — dr. Vári László — és elnökhelyet­tesei — Kárászné dr. Rácz Lí­dia, Szabó Balázs —, vala­mint a koordinációs iroda el­ső titkára, dr. Balogh Miklós és titkára, Devecserné Óvári Ibolya egyrészt a telefonokat alig győzték felkapkodni — sokan tolmácsolták gratulá­ciójukat és eredményes mun­kát kívántak —, másrészt sű­rűn érdeklődtek a különböző sajtószervek képviselői és szá­mos beszélgetés — a korábbi vezetőkkel, az apparátus tag­jaival — is lezajlott. Vári László és Kárászné Rácz Lídia a késődélutáni órákban szerkesztőségi beszél­getésen vett részt lapunknál, melynek során — a sűrű prog­ramhoz igazodó rövidséggel — szóltak az értekezleten tör­téntek lényegéről, a hozzájuk eljutott reagálásokról, s a leg­közelebbi tennivalókról. A népszerű kanizsai ügyvéd, akinek személyében első ízben van első számú társadalmi vezetője megyénkben a párt­nak, az egyik legkedvesebb üzenetnek azt tartja, ami is­meretlenül, telefonon érke­zett : Egy asszony az Isten ál­dását kérte elnöki munkájá­ra... A beszélgetés során va­lamennyiük nevében hangsú­lyozták: — Annak szellemé­bén kívánják végezni, szer­vezni, irányítani a pártmun­kát, ami struktúra tekinteté­ben a széles körű elismerésre talált reform-platform lénye­ge, vagyis, hogy a politizálás, a politikacsinálás alapvetően ott folyjék, ahol az élet zaj­lik, ahol a párttagok tevé­kenykednek, azaz a területen. S éppen ez a fő biztosítéka annak is, hogy nem kell tar­tani valamiféle politikai vá­kuum veszélyétől! Elvégre ott tevékenykednek a hivatásos politikusok, akik önállóan kell, hogy dolgozzanak. Most nincs egy megyei „nagyház”, amely megszabja a lépéseket, de nem is lehet oda fordulni az inst­rukcióért, hanem helyben kell gondolkodni és dönteni. Az elnökséget, annak tag­jait egyébként rendszeresen, a hamarosan megjelölendő (és a nyilvánossággal közölt) idő­pontban és helyen lehet meg­keresni. Elmondták: Jól tud­ják, hogy ez a munka a nagy felelősséggel párhuzamoséin óriási elfoglaltságot, lekötött­séget jelent majd számukra. Vállalásuknak megfelelően ezt minden tiszteletdíj és elő­jog nélkül végzik. Szóba került a beszélge­tésen a pártértekezlet orszá­gos sajtóvisszhangja, amely­ben helyenként valamiféle puccsról lehetett olvasni, hal­lani. Erre — vélték vendé­geink — talán az lehet a ma­gyarázat, hogy nehéz elhinni: az utcáról be lehet kerülni egy megyei székházba. Pedig lám, s ez a politikai viszonyok lényeges változására utal, ez „szervezkedés” nélkül is meg­történhet. (Egyébként az el­nök tegnap reggel járt életé­ben először a megyei párt- székházban). Azzal kapcsolatban, hogy a híradásokban különböző adatok láttak napvilágot az apparátus létszámára vonat­kozóan, a választmány veze­tői elmondták: Nem a szám­szerűség, hanem a feladatok­nak való megfelelés a lényeg. Egyébként felkészült, tapasz­talt emberekről van szó, aki­ket egzisztenciális bizonyta­lanság nem fenyegethet. S ez áll a korábbi vezető tisztség- viselőkre is. I A közeljövő legfontosabb politikai feladataként a vá­lasztásokra való felkészülést jelölték meg, s ennek jegyé­ben választási iroda mielőbbi felállításának szükségességét. Az eszmecsere izgalmas kérdése volt az, hogy milyen legyen a Zalai Hírlap szer­kesztőségének politikai státu­sza? Ez annál inkább is nagy súllyal került szóba, mert a pártértekezleten olyan bírála­tot kapott a pártsajtó, hogy nem a párttagság, hanem egyes személyek sajtója. Ek­kor itt reagálásként elhang­zott, hogy a Zalai Hírlap már eddig is jelentős erőfeszítése­ket tett az önálló politikai műhellyé válásért, s a jövő­ben is erre törekszik. A tegnapi beszélgetés során tisztázódott: a szerkesztőség a megyében csak a választ­mánynak tartozik elszámolás­sal azért, hogy miként segíti megvalósítani a párt céljait. Feladata az új struktúrában jelentősen változik, például a helyi politikai centrumokban folyó munkára kíván nagyobb gondot fordítani, hiszen a közélet történései is ott zajla­nak. A szerkesztőség feladata azonban ennél széleskörűbb, lévén egyetlen napilap a me­gyében, így sokoldalúan, ér­dekes tömeglapként kell ki­szolgálnia több százezres ol­vasótáborát. Így a szerkesztő­ség, mint önálló politikai mű­hely, szélesre tárja kapuit minden haladó, progresszív gondolat és szervezet előtt, s korrekt módon kíván beszá­molni mindarról, ami a me­gye közéletében jelen van. Ezt tükrözi a lap élén ma először megjelenő feleim, a: NÉP­BEN, NEMZETBEN GON­DOLKODVA. Ez azt jelenti, hogy az eddiginél jobban kí­vánunk bekapcsolódni abba az áramlatba, amely jobb sorsra viszi az ország és me­gyénk lakosságát! A jelmon­dat egyébként a legfontosabb céloknak, feladatoknak meg­felelően változni fog, a társa­dalmi-politikai aktualitásokat tükrözi. Vendégeink végezetül le­hetőséget kértek arra, hogy a lap hasábjain az alábbi levél­lel forduljanak a megye kom­munistáihoz, a zalai embe­rekhez: A vásár első napja a Zalaegerszegi Lottó Áruházban. (Kiss Ferenc felvétele) Kedves salaink! A július 29-i megyei pártértekezlet alapvető változást hozott pártunk megyei szervezetében azzal, hogy egy eddig ki nem próbált felépítést kapott. A döntésben nagy erővel i jelentkezett a tagság megújulás iránti vágya. Azt reméljük, hogy nagy lépést tettünk ezzel egy modern politikai párt kialakulásához. Próbálkozásunk kísérlet, amelyet csak a városok, községek politikai testületéinek hatékony részvé­telével lehet sikerre vinni, a párttagság közös cselekvésben megvalósuló jóváhagyásával. Alapvető kérdésnek tartjuk : országunk jövője szempontjából, hogy az MSZMP rendezni tudja sorait, és más politikai erőkkel együttműködve kive­zesse országunkat a súlyos gazdasági és társadalmi válság­ból. Ehhez kérjük minden párttagunk alkotó részvételét és megyénk minden lakosának előlegezett bizalmát és támo­gatását. Tényleges megújulással akarunk hozzájárulni a plurális társadalom kialakulásához, a közvetlen demokrá­ciából születő közmegegyezéshez és a helyi önkormányza­tokból megvalósuló majdani önigazgatásra épülő szocializ­musért. Dr. Vári László, Kárászné dr. Rácz Lídia, Szabó Balázs, dr. Balogh Miklós, Devecserné Óvári Ibolya Vélemények a oártértekezletről (összeállítás lapunk 3. oldalán.) Visszapillantás a történtekre, vázlatok a tennivalókról A megyei pártválasztmány vesetői szerkesztőségünkben Nemzetközi értekezlet Magyarország és Lengyelország megsegítésére MUI HÍBHP XLV. évfolyam, 179. szám Ara: 4,30 forint 1989. augusztus 1., kedd

Next

/
Thumbnails
Contents